Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Slepičí úlet

Slepičí úlet

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na sle­pi­čí far­mě žijí malé roz­to­mi­lé sle­pič­ky, kte­ré má kaž­dý rád.A všech­ny sle­pič­ky se mají navzá­jem rády.Každé ráno far­mář krmí sle­pič­ky a večer jim pouš­tí něco z reper­toá­ru Carla Orffa .To aby jim neby­lo před spaní.Každý pátek se sle­pič­ky mohou pro­běh­nout na pas­tvu (!!!!!!!) a večer ule­ha­jí do měk­kých peři­nek s poci­tem, že je má někdo rád...Alespoň takhle by to mělo vypadat.Jenže na Tweediově far­mě je to tomu jinak.Slepičky neži­jí v kom­for­tu a pře­py­chu, ale muse­jí sná­šet vajíč­ka a když nesne­sou daný počet vajec, půjdou do polívky.Což se pocho­pi­tel­ně 99 sle­pič­kám ze 100 nelíbí.Jenže jak to tak vypa­dá, nemo­hou s tím nic dělat.Vlastně mohou utéct, ale to, při­znej­me si, není moc efektivní.Až jed­no­ho dne dosta­nou novou naději.Do jejich „kon­cen­t­rá­ku“ omy­lem spad­ne kohout Rocky (Mel Gubson)...i když-on k nim vlast­ně nespadl.ON PŘILETĚL!!!!!A tak se sle­pič­ky roz­hod­nou, že z tábo­ra nuce­ných pra­cí odle­těj po svejch.Jenže nic není nikdy tak jak se zdá, a sle­pič­ky mož­ná zase skon­čí tam kde zača­li.  Tento jed­no­znač­ně nej­zá­bav­něj­ší ani­mo­va­ný film posled­ních let nato­čil ambi­ci­óz­ní brit­ský reži­sér a ani­má­tor Nick Park.Ten se naro­dil v roce 1958 a svůj prv­ní ani­mo­va­ný film nato­čil již ve svých tři­nác­ti letech.Později nato­čil fil­meč­ky jako Pohodlíčko , Nesprávné kalho­ty nebo Ochloupek.Doma už se mu tedy válí něja­ký ten OSCAR a po zku­še­nos­tech, kte­ré ve svě­tě ani­mo­va­né­ho fil­mu nasbí­ral není divu, že si troufl nato­čit ten­to ani­mo­va­ný film, na kte­rém má mimo jiné i podíl na námě­tu.

Kvalita fil­mu se nedá zapřít.Film má vtip­ný scé­nář, dobrou hud­bu a pře­de­vším i po vizu­ál­ní strán­ce je pros­tě výborný.Tak napří­klad pro kaž­dou hlás­ku mají sle­pi­ce jiný zobák.Což je chvályhodné-nejdená se totiž o žád­ní ite­ro­va­ný zobák, kte­rý je zavřený-otevřený-zavřený-otevřený...
Uvedl jsem, že film je veli­ce zábavný.Bavit vás ale nebu­de jen oprav­du dob­ře napsa­ný scé­nář, stá­čí se jen podí­vat na chsich­tí­ky těch sle­pic a musí­te se při­nejmen­ším pousmát.Jen se podí­vej­te na obrá­zek nahoře.Jen málo­kte­rý herec se doká­že tak­to geni­ál­ně tvářit.Ardmani to doká­za­li s kusem plas­te­lí­ny.

A může­me pokra­čo­vat dále-rafinovaná hud­ba Harry Gregsona Williamse (Střelci na ůtě­ku) a Johna Powella (Tváří v tvář,Mravenec Z-společně s Williamsem).K fil­mu se napros­to hodí a všech­ny scé­ny doko­na­le podmalovává.I na samot­ný poslech je výbor­ná.

Je vel­mi těž­ké napsat recen­zi na tak ori­gi­nál­ní film, kte­rý je neo­kou­ka­ný a záro­věň paro­du­je tako­vé hitov­ky jako Velký útěk, Indiana Jones nebo Frajer Luke.Pokud ješ­tě stá­le nemá­te pocit, že Slepičí úlet musí­te vidět, tak sem buď­to pou­žil málo super­la­ti­vů nebo vám pros­tě není pomoci!!!!!A pokud se na ten­to film ale­spoň kout­kem oka nepo­dí­vá­te, tak vás uklo­vou sle­pi­ce a seže­rou pra­sa­ta!!!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 8,02089 s | počet dotazů: 248 | paměť: 61499 KB. | 28.11.2022 - 06:25:47