Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Slender Man (když mizí středoškolačky v Massachusetts)

Slender Man (když mizí středoškolačky v Massachusetts)

Slender
Slender

Slender Man jako posta­va pat­ří mezi snad nej­zná­měj­ší cre­e­py­pas­ty kte­ré kolu­jí po inter­ne­tu. Tyhle krát­ké horo­ro­vé pří­běhy, jejichž popu­la­ri­ta byla pár let zpět na vrcho­lu, mají své kouz­lo pře­de­vším díky for­mě jakou jsou podá­vá­ny - jed­no­du­ché horo­ro­vé povíd­ky, tex­ty a vyprá­vě­ní, kte­ré se hodí k tábo­rá­ku nebo na dlou­hé zim­ní či let­ní veče­ry. O adap­ta­ci samot­né­ho pří­bě­hu o Slender Manovi se pokou­še­lo už něko­lik médií a díky jeho popu­la­ri­tě došlo nako­nec i na film (byť tro­chu s kříž­kem po funuse, pře­ci jen tohle téma bylo aktu­ál­ní tak dva roky zpát­ky).  A tak díky cel­kem náklad­né reklam­ní kam­pa­ni se i do čes­kých kin dostá­vá tenhle horor, kte­rý má být jed­nou z žán­ro­vých udá­los­tí toho­to roku. Stojí ale výsled­ný pro­dukt za vaši návště­vu? 

Čtyři kama­rád­ky se jed­no­ho veče­ra roz­hod­nou, ovliv­ně­ny svý­mi spo­lu­žá­ky ze ško­ly, kte­ří se pokou­še­li o to samé, že z nudy zku­sí vyvo­lat „Slender Mana“, před­mět děsi­vých poví­da­ček a horo­ro­vých pří­bě­hů u tábo­rá­ku. Vše ovšem začne zane­dlou­ho nabí­rat veli­ce děsi­vý směr když se jed­na z nich ztra­tí beze sto­py. Zbylé tři se roz­hod­nout zjis­tit co se s ní sta­lo a po chví­li obje­ví děsi­vé  tajem­ství jejich zmi­ze­lé kama­rád­ky. Katie (Annalise Basso) se zají­ma­la o okult­ní prak­ti­ky a chtě­la se nechat Slender Manem unést díky pro­blé­mům se svým alko­ho­lic­kým otcem...

Což o to, nato­čit film o Slender Manovi je vlast­ně doce­la fajn nápad. Když by to člo­věk vzal za dob­rý konec, moh­la by z toho vze­jít doce­la dob­ře děsi­vá podí­va­ná. Jenže to je pro­blém, kte­rý trá­pí tuhle doce­la sluš­ně zpac­ka­nou adap­ta­ci. Čtyři roky od udá­los­ti, kte­rá tuhle posta­vu zpo­pu­la­ri­zo­va­la, by film musel nabíd­nout pře­ci jen něco navíc, než jen v pod­sta­tě rutin­ní horo­ro­vou roz­cvič­ku bez nápa­du. Hlavně by pak film nesměl být oči­vid­ně bez ladu a skla­du dra­ma­tic­ky pře­stří­hán tako­vým způ­so­bem, že je na prv­ní pohled zna­tel­né, že čás­ti fil­mu zkrát­ka chy­bí - sta­čí se podí­vat na prv­ní trai­ler, kte­rý k tomu­to fil­mu vyšel (ano, pohy­bu­je­me se tady opět v rovi­ně Rogue One).

Jasně, dalo by se tu spe­ku­lo­vat o vli­vu kon­tro­ver­ze ohled­ně spo­ji­tos­ti s pobo­dá­ním dva­nác­ti­le­té dív­ky její­mi kama­rád­ka­mi z 31. květ­na 2014, kte­ré čás­teč­ně tenhle film inspi­ro­va­lo, nicmé­ně fak­tem zůstá­vá, že vel­ké čás­ti fil­mu chy­bí (jed­na rela­tiv­ně důle­ži­tá posta­va z prv­ní­ho trai­le­ru ve fil­mu ve výsled­ku vůbec není, stej­ně jako chy­bí znač­né množ­ství horo­ro­vých bru­ta­lit - s nej­vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí ve sna­ze zís­kat bene­vo­lent­něj­ší pří­stup­nost v kinech) a je to znát. Neříkám tady, že by to film kdo­ví jak zachrá­ni­lo, jis­té věci by ale díky tomu moh­ly dávat tro­chu vět­ší smy­sl než v tom, co se prá­vě dostá­vá do čes­kých a slo­ven­ských kin.

Propagační mate­ri­á­ly k fil­mu se sna­ží divác­tvo nalá­kat na novou horo­ro­vou udá­lost, kte­rá se sna­ží být dal­ším legen­dár­ním horo­rem pro aktu­ál­ní gene­ra­ci (něco na způ­sob Kruhu v době, kdy ješ­tě frče­ly v plné pará­dě VHS). A to se ani zda­le­ka neda­ří jed­no­du­še pro­to, že Slender Man není ve výsled­ku moc dob­rý film ani děsi­vý horor. Režisér Sylvain White totiž v rám­ci hodi­ny a půl ser­ví­ru­je doce­la laci­ně vypa­da­jí­cí sna­hu o horor, kte­réž­to jedi­ným pro­dej­ním arti­k­lem je snad ona návaz­nost na popu­lár­ní cre­e­py­pas­tu. Herecky i řeme­sl­ně se jed­ná o nesku­teč­ně nud­nou ruti­nu, kte­rá nebýt rela­tiv­ně sluš­né hudeb­ní slož­ky, nemá vlast­ně moc co nabíd­nout. Slabší kame­ra tomu navíc moc nepo­má­há. A při­tom prá­vě posta­va jakou je Slender Man si o urči­tou hra­vost vylo­že­ně říká.
Hororová novin­ka Slender Man tak vlast­ně vůbec nezvlád­la vytě­žit poten­ci­ál před­lo­hy a spí­še než o must-see horo­ro­vý kou­sek se jed­ná o jed­no­rá­zo­vou podí­va­nou, kte­rá bude mít pro­blém uspo­ko­jit i ty nejmé­ně nároč­né dívá­ky. Pokud jste totiž za posled­ních pět až deset let vidě­li ale­spoň pár horo­rů co šly k nám do kin, nemá tenhle nový pří­růs­tek nic nové­ho co by vám nabíd­nul. Tedy snad jen nudu, pro­mar­ně­ný poten­ci­ál a sla­bý pří­běh. Jestli vám tohle sto­jí za návště­vu kina nechám už na vás.
Populární před­lo­ha pro­mě­ně­ná v hodi­nu a půl ruti­ny, nudy a bez­na­dě­je. Filmový Slender Man je vidi­tel­ně znač­ně oře­za­ným horo­ro­vým kous­kem, kte­rý nad rámec vyu­ži­tí asi nej­zná­měj­ší cre­e­py­pas­ty nena­bíd­ne zho­la nic nové­ho, ori­gi­nál­ní­ho nebo ale­spoň zají­ma­vé­ho. Řemeslně pod­prů­měr­ný kou­sek nemá moc co zachrá­nit a ani doce­la sluš­ná hudeb­ní slož­ka neu­dě­lá z téhle žánro­vé roz­cvič­ky nic lep­ší­ho než jen  sla­bo­du­chou sna­hu při­ži­vit se na popu­la­ri­tě něče­ho co už něja­ký ten čas není úpl­ně v kur­zu.      

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,98739 s | počet dotazů: 251 | paměť: 56714 KB. | 29.06.2022 - 05:11:26