Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Slečna Drsňák - Sympatická Sandra Bullock v přestrojení za Miss New Jersey!

Slečna Drsňák - Sympatická Sandra Bullock v přestrojení za Miss New Jersey!

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Neodolatelná kome­die, kte­rá mě dosta­la.

Agentka Hartová není zrov­na dív­ka, kte­ré bys­te si všimli v davu. Více či méně (spí­še více) se dá říct, že není, jak to říct takt­ně, z nej­při­taž­li­věj­ších a pří­liš­ně jí to netrá­pí. Chování muže jí je v její prá­ci agent­ky FBI spí­še výho­dou než nao­pak a tak jí nic nenu­tí o sebe přespří­liš­ně pečo­vat, jedi­né, co jí zají­má je její prá­ce. Ale to se náh­le změ­ní. Z dopi­su nezná­mé­ho mani­aka se FBI dozví, že jeho cílem úto­ku bude sou­těž krá­sy Spojených stá­tů ame­ric­kých a tak nezbý­vá než tam nasa­dit taj­né­ho agent­ka, respek­ti­ve agent­ku. Po těž­kém výbě­ru kan­di­dá­tek (dokon­ce i muž­ské­ho pohla­ví) se dojde k tomu, že nej­vhod­něj­ší bude agent­ka Hartová. Ta s tím zpr­vu nesou­hla­sí, také aby ano, když celý život žije s pře­svěd­če­ním, že v těch­to sou­tě­žích je potře­ba vše jenom ne mozek, ale nako­nec pře­ce jen sou­hla­sí….

Komedie Slečna Drsňák je beze­spo­ru napros­to doko­na­lým poči­nem, kte­rý snad nemá obdo­by. Základní linie pří­bě­hu tedy není, jak by se zpr­vu zdá­lo, pře­mě­na „ošk­li­vé­ho káčát­ka“ na „skvost­nou labuť“ (i když to se také pove­de), ale spí­še se tvůr­ci věnu­jí někte­rým naiv­ním pro­slu­lým prv­kům sou­tě­ží MISS – „A jaké je Vaše nej­vět­ší přá­ní?“ „To je jed­no­du­ché, přá­la bych si svě­to­vý mír“, to je pros­tě doko­na­lé. Doslova do kolen vás dosta­ne střet dosud žen­ský­mi „sta­rost­mi“ neza­sa­že­né Hartové a 49 dívek, kte­ré si celý život sta­ra­ly povět­ši­nou o to, jak vypa­da­jí. Navíc auto­rům se nedá upřít sar­kas­tic­ký smy­sl pro humor, kte­rý je skvě­lý.

Herecké výko­ny jsou na veli­ce pro­fe­si­o­nál­ní úrov­ni. Samozřejmě je tu skvě­lá Sandra Bullock, kte­rá více než potě­ší v roli drs­né agent­ky Hartové. Její kole­gy si zahrá­li Benjamin Bratt a kome­di­ál­ní „mazák“ Ernie Hudson (napří­klad Krotitelé duchů I a II), dále se zde obje­ví tako­vé hvězdy jako je Candice Bergen, Michael Caine či William Shatner. Produkce se navíc uja­la také Sandra Bullock.

Hudební soun­d­track bude skvos­tem pro milov­ní­ky popu. Jen pro pří­klad – Tom Jones.

Film je musím říct, napros­to doko­na­lou kome­dií, kte­rá se věnu­je zatím fil­mo­vý­mi tvůr­ci pří­liš „nezma­po­va­né­mu úze­mí“ a těží ze zaži­tých klišé a to per­fekt­ně. Nemohu než film dopo­ru­čit, pro­to­že pokud si ho ve video­půj­čov­ně nepůj­čí­te bude to vel­ká chy­ba, kte­ré urči­tě bude­te lito­vat – jde o jed­nu z nej­lep­ších kome­dií, kte­ré jsou k dostá­ní a to je mys­lím dosta­teč­nou záru­kou kva­li­ty. Nemusíte se bát pří­liš­né stro­je­nos­ti, ale roz­hod­ně ne toho, že bys­te se nudi­li, to v žád­ném pří­pa­dě nehro­zí.

Scénář: Marc Lawrence a Katie Ford a Caryn Lucas


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,36660 s | počet dotazů: 243 | paměť: 58176 KB. | 13.08.2022 - 14:36:34