Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Škyt

Škyt

Abych mohl shléd­nout maďar­ský film Škyt, musel jsem zapo­me­nout na to, že bych ho viděl v někte­rém z mul­ti­kin. Byť to bylo v prv­ním týd­nu po čes­ké pre­mi­é­ře, žád­né mul­ti­ki­no o tenhle film oprav­du nemě­lo zájem.Prostě na něj necho­dí lidi, kte­ří během pro­mí­tá­ní zbaští kilo a půl pop­kor­nu a zale­j­ou to půl­li­t­rem kola­lo­ky. Vypravil jsem se pro­to do kina Evald. Teda ne že by mi to tam při­šlo nepří­jem­né.

Film má cel­kem jed­no­du­chý děj. Můžeme-li to tedy nazvat dějem. Je to tako­vý pro­ple­te­nec scén s míst­ní­mi oby­va­te­li a scén s míst­ním živo­čiš­stvem. A nikde nepad­ne ani jed­no rozum­né slo­vo; posta­vy vůbec nemlu­ví. Celým fil­mem nás pro­vá­zí šky­ta­jí­cí děda. No, pro­vá­zí, on není moc akč­ní. Vlastně spíš sedí na lavič­ce a šky­tá. A obje­vu­je se ve fil­mu kaž­dou chví­li. A šky­tá o 106. Kromě něj sle­du­je­me osu­dy dal­ších oby­va­tel ves­ni­ce. A pak se sta­ne vraž­da.

Někde jsem doče­tl, že Škyt je kom­bi­na­ce Mikrokosmosu a Twin Peaks. To bych ale tvr­dil veli­ce nerad. Microcosmos je totiž ódou na zví­řa­ta a jejich život, zatím­co scé­ny ze zví­ře­cí říše u Škyt nejsou zda­le­ka tak míru­mi­lov­né (babič­ka zabí­je­jí­cí motyč­kou krt­ka, kočič­ka umí­ra­jí­cí v kře­čích) a osu­dy míst­ních lidí tak zají­ma­vé jako ve Twin Peaks. Anebo to tak při­šlo aspoň mě, film bez slov je zkrát­ka něco jiné­ho. Anebo je to tím, že Škyt není seri­ál.

Nebudu se roz­hod­ně ve svém živo­tě titu­lo­vat jako mis­tr fil­mo­vé deduk­ce. Na dru­hou stra­nu znám spous­tu lidí, co jsou na tom dale­ko hůř (a ani nemu­sím dlou­ho hle­dat). Je fakt, že občas odchá­zím z kina a nevím, jak to vlast­ně přes­ně dopadlo. Ale, když to tro­chu pře­že­nu, abych odchá­zel a nevě­děl poma­lu ani jak to zača­lo, to už je vrchol... Ne, nenu­dil jsem, ono to na pohled zase neby­lo tak špat­né, jenom jak­si bez děje. Na můj vkus. A pro­to mi děla­lo pro­blémy se sou­stře­dit po celou hodi­nu a čtvrt.

Z kaž­dé­ho fil­mu si ale sna­žím odnést aspoň něco. V tomhle pří­pa­dě to byla závě­reč­ná píseň, se kte­rou jsem ode­šel domů na rtech. Byla to maďar­ská lido­vá se šky­tá­ním ono­ho dědy.

O filmu:

Oficiální web: Škyt (Hukkle)
Scénář a režie: Györgi Pálfi
Rok: 2003 - Maďarsko


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 4,07894 s | počet dotazů: 251 | paměť: 56695 KB. | 04.07.2022 - 10:59:09