Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Skyfall - Když M (Judi Dench) začne pronásledovat její vlastní minulost...

Skyfall - Když M (Judi Dench) začne pronásledovat její vlastní minulost...

Skyfall
Skyfall

..., James Bond (Daniel Craig) musí vysto­po­vat a zne­škod­nit narůs­ta­jí­cí hroz­bu v podo­bě tajem­né­ho Raoula Silvy (Javier Bardem), ať už ho to sto­jí coko­liv...

V roce 2012 se série o Jamesi Bondovi moh­la pyš­nit 50. výro­čím. Za 50 let se vystří­da­lo 6 před­sta­vi­te­lů hlav­ní­ho hrdi­ny, 11 reži­sé­rů a nespo­čet hez­kých aut, ješ­tě krás­něj­ších žen a pro­tře­pa­né­ho mar­ti­ni. Série o Jamesi Bondovi doká­za­la tak vydr­žet i díky tomu, že se vždy doká­za­la při­způ­so­bit své době. Nedělalo jí pro­blém, aby se její fil­my v jis­té době sta­li napros­tou zába­vou, jin­dy se nao­pak vyda­li váž­něj­ším smě­rem. Když poté v roce 2006 vyšlo Casino Royale, s Jamesem Bondem se zača­lo od jeho počát­ků a v rám­ci fil­mů Casino Royale a Quantum of Solace se z něj defi­ni­tiv­ně poma­lu stá­val ten iko­nic­ký hrdi­na, při­čemž tím­to smě­rem se vydá­vá i Skyfall. Jenže Skyfall je ve finá­le ješ­tě více osob­něj­ší sní­mek než Casino Royale a to i pře­de­vším pro­to, že James Bond za celých 50 let vůbec popr­vé selže ve své misi. A i když se po 3-měsíční dovo­le­né vra­cí do akce, není vůbec jas­né, zda na to vůbec pořád po fyzic­ké i psy­chic­ké strán­ce má.

Skyfall je důka­zem toho, že může vznik­nout vrchol­ný akč­ní bloc­kbus­ter, kte­rý může ale mít i něco navíc. Nejde o vylo­že­nou zába­vu, ale uvě­do­mě­lou podí­va­nou, kte­rá má ze všech bon­do­vek nej­lep­ší scé­nář a s tím i spo­je­né nej­lep­ší dia­lo­gy. Neal Purvis a Robert Wade ve spo­lu­prá­ci s Johnem Loganem vytvo­ři­li scé­nář, kte­rý má štěs­tí v tom, že ho ujmul osca­ro­vý reži­sér. Sam Mendes!

Režisér Americké krá­sy nebo Mariňáka se sku­teč­ně cho­pil 23. bon­dov­ky a bylo tak jas­né, že nás čeká něco, co může vel­mi snad­no str­čit všech­ny ostat­ní bon­dov­ky do pas­ti. A více­mé­ně se to sta­lo. Skyfall se stal vrcho­lem celé série o Jamesi Bondovi. Má svůj vlast­ní obli­čej, jed­ná se sku­teč­ně o nej­ví­ce rea­lis­tic­kou bon­dov­ku a celý Skyfall fun­gu­je jak výteč­ný špi­o­náž­ní thriller tak i dra­ma, kte­ré těží pře­de­vším z výteč­né­ho herec­ké­ho obsa­ze­ní. Spousta lidí srov­ná­vá Mendesovo poje­tí Bonda s tím, jak Christopher Nolan pojal Batmana. A dává to smy­sl. Mendes totiž sku­teč­ně bere iko­nic­kou posta­vu, kte­rá je tím sta­rým zná­mým Jamesem Bondem, přes­to jí ale dává něco na víc. A to nejen díky tomu, že se dozví­me něco o jeho minu­los­ti, ale také pro­to, že se na posta­vu Jamese Bonda i jeho selhá­ní v úvod­ní sek­ven­ci vrhá zce­la nové svět­lo. Je snad Bond už pří­liš sta­rý? Neměl rad­ši nechat svět v tom, že je mrt­vý? O to více inten­ziv­ně fun­gu­je fakt, že s hlav­ním zápo­rá­kem Skyfallu Bonda pojí jed­na zásad­ní věc. A pře­de­vším je tu posta­va M ten­to­krát sku­teč­ně stě­žej­ní a spo­leč­ně s Jamesem Bondem je hlav­ní hrdin­kou fil­mu, kte­rá by se v pod­sta­tě dala ozna­čit jako tako­vá Bond girl Skyfallu.

Už Casino Royale i Quantum of Solace uved­lo Jamese Bonda do váž­něj­ší­ho a rea­lis­tič­těj­ší­ho svět­la, Skyfall ale zachá­zí ješ­tě o kus dál. A výteč­ně se mu daří vyvá­žit scé­ny, kdy se řeší vzá­jem­ná traumata/ stí­ny minu­los­ti a před­vá­dí se vrchol­né akč­ní řemes­lo. Skyfall má jed­no­du­še výteč­ný scé­nář, kte­rý Jamese Bonda sku­teč­ně vypouš­tí do dosud nepro­bá­da­ných vod a přes­to je základ­ní vzo­rek DNA nadá­le zacho­ván. Celý děj Skyfallu je v pod­sta­tě zátě­žo­vou zkouš­kou pro Jamese Bonda. Funguje zapo­je­ní Q i Moneypenny, fan­ser­vi­ce jako Aston Martin vylo­že­ně nebi­je do očí a sku­teč­ně máte pocit, že vidí­te něco, co jste v rám­ci série pro­za­tím jed­no­du­še nevi­dě­li. A ved­le čeho všech­ny ostat­ní bon­dov­ky jed­no­du­še trčí ve stí­nu.

Skyfall tomu může vdě­čit i geni­ál­ní­mu Samu Mendesovi. Od toho člo­věk pros­tě nemohl čekat kla­sic­kou sáz­ku na jis­to­tu. Jeden z nej­za­jí­ma­věj­ších fil­ma­řů sou­čas­nos­ti Mendes se sku­teč­ně poda­ři­lo nato­čit váž­ný uvě­ři­tel­ný rea­lis­tic­ký thriller, kdy schop­ně vede her­ce, nebo­jí se nových tri­ků a i přes drs­né oto­če­ní volan­tu o 180% sku­teč­ně pořád zůstá­vá plno­krev­nou bon­dov­ku. Od reži­sé­ra Americké krá­sy se povin­ně musí čekat vel­ké věci. Už od úvod­ní akč­ní sek­ven­ce a nej­lep­ších úvod­ních titul­ků v his­to­rii série, kte­ré jsou dopro­vá­ze­né výteč­nou pís­ní Adele ovšem bylo jas­né, že Mendes sku­teč­ně doká­zal nato­čit něco napros­to skvě­lé­ho a to i pře­de­vším díky výteč­né­mu vizu­á­lu.

Roger Deakins točí bon­dov­ku! Takhle jed­no­du­še by se dal shr­nout vizu­ál Skyfallu. Kameramanský bůh nese­lhal a Skyfall díky němu vypa­dá bož­sky. Deakins svým bož­ským kame­ra­man­ským párem rukou dodal vizu­ál­ně sil­ný záži­tek, kte­rý výteč­ně pra­cu­je s obra­zo­vou este­ti­kou, kom­bi­na­cí růz­ných barev, růz­ným typem osvět­le­ní i růz­ný­mi kame­ro­vý­mi hrát­ky. Kreativní génius Deakins nadá­le doká­že pře­kva­po­vat a v rám­ci Skyfallu ani náho­dou neza­os­tal. Bravurní soun­d­track Thomase Newmana, výteč­ný střih i lahod­ný zvuk. Skyfall je po tech­nic­ké a vizu­ál­ní strán­ce pros­tě totál­ním vrcho­lem celé série.

A pak jsou tu ti výteč­ní her­ci - Daniel Craig v rám­ci Skyfallu nadá­le výteč­ně ztvár­nit oso­bi­těj­ší poje­tí Bonda a sku­teč­ně se mu daří, aby skr­ze jeho výkon divák nahlé­dl do Bondova nit­ra více, než kdy­ko­liv dřív. Judi Dench jako M je v pod­sta­tě dru­hou hlav­ní posta­vou a dle oče­ká­vá­ní tahle brit­ská herec­ká jis­to­ta pros­tě zkla­mat nemoh­la. A pak je straš­ně super Ralph Fiennes, vel­mi fajn Naomie Harris, Ben Whishaw jako ide­ál­ní nový Q a také bra­vur­ní Albert Finney v roli Kincadea, správ­ce Bondova pan­ství. I díky jeho posta­vě se na Bonda daří vrh­nout zce­la nové svět­lo a Finney ve své posled­ní fil­mo­vé roli jed­no­du­še nezkla­mal.

Především je tu ale Javier Bardem a jeho Raoul Silva. Bardem ztvár­nil šíle­né­ho pro­tiv­ní­ka, kte­rý půso­bí jako sku­teč­ná hroz­ba, doká­že snad­no u divá­ka pro­bu­dit husi­nu a pře­de­vším s ním sku­teč­ně má mož­ná spo­leč­né­ho více, než by se Bondovi líbi­lo. Bardemovo vyni­ka­jí­cí ztvár­ně­ní dodá­vá jed­no­ho z nej­pů­so­bi­věj­ších fil­mo­vých zápo­rá­ků posled­ních let, kdy i v tomhle pří­pa­dě je lať­ka v rám­ci série nasa­ze­na až pří­liš vyso­ko.

Háček je tak jas­ný - Skyfall je sám o sobě doko­na­lou zále­ži­tos­tí, že jaká­ko­liv dal­ší bon­dov­ka bude mít pro­blém se jí jen vyrov­nat (i násle­du­jí­cí bon­dov­ka Spectre pod režií samot­né­ho Mendese bylo v porov­ná­ní se Skyfall slab­ším odva­rem) a Skyfall prav­dě­po­dob­ně ješ­tě dlou­ho zůsta­ne vrcho­lem série spo­leč­ně s Casino Royale. Nejen vrchol­ná akč­ní podí­va­ná, ale i sil­ný záži­tek, kdy to celé fun­gu­je i když pro­bí­ha­jí vět­ši­nou dia­lo­gy dvou postav. Nejvíce duší nasák­lá bon­dov­ka, kte­ré se vady na krá­se vyčí­ta­jí fakt obtíž­ně. Sam Mendes doká­zal nato­čit jeden z nej­lep­ších akč­ních fil­mů, nej­lep­ších bloc­kbus­te­rů i špi­o­náž­ních thrille­rů všech dob. Už když jsem v 10 letech kdy­si seděl v kině jsem cítil, že jsem viděl něco totál­ně spe­ci­ál­ní­ho. A jsem rád, že mě po sko­ro deká­dě ten pocit pořád neo­pus­til a jen to doka­zu­je, že doko­na­lost Skyfallu je pros­tě nesmr­tel­ná.......

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Photo © Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  James Bond


  • Skyfall [90%]29. června 2018 Skyfall [90%] Jeho jméno je Bond, James Bond. Jeho zálibami jsou ženy, Martini a rychlá auta. Britskou špičku mezi akčními hrdiny filmového plátna snad netřeba představovat. Agent s povolením zabíjet se […] Posted in Filmové recenze
  • Spectre - Předposlední Bond Daniela Craiga5. dubna 2021 Spectre - Předposlední Bond Daniela Craiga James Bond (Daniel Craig) se dostane na stopu známé zločinecké organizace. Postupně rozplétá složitou pavučinu lží, aby nakonec odhalil děsivou pravdu o SPECTRE...... Skyfall byl zásadní […] Posted in Retro filmové recenze
  • Jack Ryan: V utajení8. června 2018 Jack Ryan: V utajení „Měla to být práce v kanceláři.“ -- Jack Ryan Jack Ryan, kultovní postava z pera Toma Clancyho, se vrací na filmová plátna v napínavém thrilleru. Když se aktivuje globální teroristická […] Posted in Speciály
  • James Bond už není supermanem jako kdysi. Není čas zemřít přepisuje historii legendární série2. října 2021 James Bond už není supermanem jako kdysi. Není čas zemřít přepisuje historii legendární série Snad dosud nikdy jsem se do biografu netěšil více. Bondovka numero dvacet pět byla v mých očích jednou z filmových událostí desetiletí. A poněvadž jsem labužníkem velkých překvapení, za […] Posted in Filmové recenze
  • Není čas zemřít – Recenze – 70 %30. září 2021 Není čas zemřít – Recenze – 70 % Série bondovek v hlavní roli s Danielem Craigem se dočkala svého konce. Ve filmu Casino Royale (2006) se britský agent 007 osudově zamiloval do ženy svého života, o kterou záhy tragicky […] Posted in Filmové recenze
  • Nejlepší hráčské scény s Jamesem Bondem2. března 2022 Nejlepší hráčské scény s Jamesem Bondem Martini... protřepané, nemíchané. Když uslyšíte tuto hlášku, pravděpodobně se díváte na bondovku, kde anglický gentleman v obleku zachraňuje svět. Víte, které jsou nejlepší kasino scény s […] Posted in Zajímavosti
  • Casino Royale30. září 2021 Casino Royale „My name is Bond. James Bond.“ Casino Royale vypráví o počátcích kariéry Jamese Bonda. Po provedení dvou profesionálních vražd a obdržení kódového označení agenta s povolením zabíjet je […] Posted in Retro filmové recenze
  • Quantum of Solace - První Bondovka, co plynule navazuje na předchozí díl.26. března 2021 Quantum of Solace - První Bondovka, co plynule navazuje na předchozí díl. James Bond (Daniel Craig) spolu s M (Judi Dench) vyslýchá pana Whitea (Jesper Christensen) ohledně tajemné organizace, která stojí za zradou a následnou smrtí Bondovy milované Vesper. Bond […] Posted in Retro filmové recenze
  • Casino Royale - První Bond nové generace.11. března 2021 Casino Royale - První Bond nové generace. V rámci své první mise se má James Bond dostat na kobylku Le Chiffreovi (Mads Mikkelsen), který se stal bankéřem světového terorismu. Aby jej mohl zastavit a rozložit tak teroristickou […] Posted in Retro filmové recenze
  • Není čas zemřít4. prosince 2019 Není čas zemřít Dnes má premiéru poslední trailer na film James Bond. Poslední role Daniela Craiga. O režii se stará hvězda seriálů Cary Joji Fukunaga (Temný případ). Jako záporák se objeví Rami Malek a […] Posted in Trailery
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 7,36654 s | počet dotazů: 221 | paměť: 62406 KB. | 22.05.2022 - 10:06:42