Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Skyfall - Když M (Judi Dench) začne pronásledovat její vlastní minulost...

Skyfall - Když M (Judi Dench) začne pronásledovat její vlastní minulost...

Skyfall

..., James Bond (Daniel Craig) musí vysto­po­vat a zne­škod­nit narůs­ta­jí­cí hroz­bu v podo­bě tajem­né­ho Raoula Silvy (Javier Bardem), ať už ho to sto­jí coko­liv...

V roce 2012 se série o Jamesi Bondovi moh­la pyš­nit 50. výro­čím. Za 50 let se vystří­da­lo 6 před­sta­vi­te­lů hlav­ní­ho hrdi­ny, 11 reži­sé­rů a nespo­čet hez­kých aut, ješ­tě krás­něj­ších žen a pro­tře­pa­né­ho mar­ti­ni. Série o Jamesi Bondovi doká­za­la tak vydr­žet i díky tomu, že se vždy doká­za­la při­způ­so­bit své době. Nedělalo jí pro­blém, aby se její fil­my v jis­té době sta­li napros­tou zába­vou, jin­dy se nao­pak vyda­li váž­něj­ším smě­rem. Když poté v roce 2006 vyšlo Casino Royale, s Jamesem Bondem se zača­lo od jeho počát­ků a v rám­ci fil­mů Casino Royale a Quantum of Solace se z něj defi­ni­tiv­ně poma­lu stá­val ten iko­nic­ký hrdi­na, při­čemž tím­to smě­rem se vydá­vá i Skyfall. Jenže Skyfall je ve finá­le ješ­tě více osob­něj­ší sní­mek než Casino Royale a to i pře­de­vším pro­to, že James Bond za celých 50 let vůbec popr­vé selže ve své misi. A i když se po 3-měsíční dovo­le­né vra­cí do akce, není vůbec jas­né, zda na to vůbec pořád po fyzic­ké i psy­chic­ké strán­ce má.

Skyfall je důka­zem toho, že může vznik­nout vrchol­ný akč­ní bloc­kbus­ter, kte­rý může ale mít i něco navíc. Nejde o vylo­že­nou zába­vu, ale uvě­do­mě­lou podí­va­nou, kte­rá má ze všech bon­do­vek nej­lep­ší scé­nář a s tím i spo­je­né nej­lep­ší dia­lo­gy. Neal Purvis a Robert Wade ve spo­lu­prá­ci s Johnem Loganem vytvo­ři­li scé­nář, kte­rý má štěs­tí v tom, že ho ujmul osca­ro­vý reži­sér. Sam Mendes!

Režisér Americké krá­sy nebo Mariňáka se sku­teč­ně cho­pil 23. bon­dov­ky a bylo tak jas­né, že nás čeká něco, co může vel­mi snad­no str­čit všech­ny ostat­ní bon­dov­ky do pas­ti. A více­mé­ně se to sta­lo. Skyfall se stal vrcho­lem celé série o Jamesi Bondovi. Má svůj vlast­ní obli­čej, jed­ná se sku­teč­ně o nej­ví­ce rea­lis­tic­kou bon­dov­ku a celý Skyfall fun­gu­je jak výteč­ný špi­o­náž­ní thriller tak i dra­ma, kte­ré těží pře­de­vším z výteč­né­ho herec­ké­ho obsa­ze­ní. Spousta lidí srov­ná­vá Mendesovo poje­tí Bonda s tím, jak Christopher Nolan pojal Batmana. A dává to smy­sl. Mendes totiž sku­teč­ně bere iko­nic­kou posta­vu, kte­rá je tím sta­rým zná­mým Jamesem Bondem, přes­to jí ale dává něco na víc. A to nejen díky tomu, že se dozví­me něco o jeho minu­los­ti, ale také pro­to, že se na posta­vu Jamese Bonda i jeho selhá­ní v úvod­ní sek­ven­ci vrhá zce­la nové svět­lo. Je snad Bond už pří­liš sta­rý? Neměl rad­ši nechat svět v tom, že je mrt­vý? O to více inten­ziv­ně fun­gu­je fakt, že s hlav­ním zápo­rá­kem Skyfallu Bonda pojí jed­na zásad­ní věc. A pře­de­vším je tu posta­va M ten­to­krát sku­teč­ně stě­žej­ní a spo­leč­ně s Jamesem Bondem je hlav­ní hrdin­kou fil­mu, kte­rá by se v pod­sta­tě dala ozna­čit jako tako­vá Bond girl Skyfallu.

Už Casino Royale i Quantum of Solace uved­lo Jamese Bonda do váž­něj­ší­ho a rea­lis­tič­těj­ší­ho svět­la, Skyfall ale zachá­zí ješ­tě o kus dál. A výteč­ně se mu daří vyvá­žit scé­ny, kdy se řeší vzá­jem­ná traumata/ stí­ny minu­los­ti a před­vá­dí se vrchol­né akč­ní řemes­lo. Skyfall má jed­no­du­še výteč­ný scé­nář, kte­rý Jamese Bonda sku­teč­ně vypouš­tí do dosud nepro­bá­da­ných vod a přes­to je základ­ní vzo­rek DNA nadá­le zacho­ván. Celý děj Skyfallu je v pod­sta­tě zátě­žo­vou zkouš­kou pro Jamese Bonda. Funguje zapo­je­ní Q i Moneypenny, fan­ser­vi­ce jako Aston Martin vylo­že­ně nebi­je do očí a sku­teč­ně máte pocit, že vidí­te něco, co jste v rám­ci série pro­za­tím jed­no­du­še nevi­dě­li. A ved­le čeho všech­ny ostat­ní bon­dov­ky jed­no­du­še trčí ve stí­nu.

Skyfall tomu může vdě­čit i geni­ál­ní­mu Samu Mendesovi. Od toho člo­věk pros­tě nemohl čekat kla­sic­kou sáz­ku na jis­to­tu. Jeden z nej­za­jí­ma­věj­ších fil­ma­řů sou­čas­nos­ti Mendes se sku­teč­ně poda­ři­lo nato­čit váž­ný uvě­ři­tel­ný rea­lis­tic­ký thriller, kdy schop­ně vede her­ce, nebo­jí se nových tri­ků a i přes drs­né oto­če­ní volan­tu o 180% sku­teč­ně pořád zůstá­vá plno­krev­nou bon­dov­ku. Od reži­sé­ra Americké krá­sy se povin­ně musí čekat vel­ké věci. Už od úvod­ní akč­ní sek­ven­ce a nej­lep­ších úvod­ních titul­ků v his­to­rii série, kte­ré jsou dopro­vá­ze­né výteč­nou pís­ní Adele ovšem bylo jas­né, že Mendes sku­teč­ně doká­zal nato­čit něco napros­to skvě­lé­ho a to i pře­de­vším díky výteč­né­mu vizu­á­lu.

Roger Deakins točí bon­dov­ku! Takhle jed­no­du­še by se dal shr­nout vizu­ál Skyfallu. Kameramanský bůh nese­lhal a Skyfall díky němu vypa­dá bož­sky. Deakins svým bož­ským kame­ra­man­ským párem rukou dodal vizu­ál­ně sil­ný záži­tek, kte­rý výteč­ně pra­cu­je s obra­zo­vou este­ti­kou, kom­bi­na­cí růz­ných barev, růz­ným typem osvět­le­ní i růz­ný­mi kame­ro­vý­mi hrát­ky. Kreativní génius Deakins nadá­le doká­že pře­kva­po­vat a v rám­ci Skyfallu ani náho­dou neza­os­tal. Bravurní soun­d­track Thomase Newmana, výteč­ný střih i lahod­ný zvuk. Skyfall je po tech­nic­ké a vizu­ál­ní strán­ce pros­tě totál­ním vrcho­lem celé série.

A pak jsou tu ti výteč­ní her­ci - Daniel Craig v rám­ci Skyfallu nadá­le výteč­ně ztvár­nit oso­bi­těj­ší poje­tí Bonda a sku­teč­ně se mu daří, aby skr­ze jeho výkon divák nahlé­dl do Bondova nit­ra více, než kdy­ko­liv dřív. Judi Dench jako M je v pod­sta­tě dru­hou hlav­ní posta­vou a dle oče­ká­vá­ní tahle brit­ská herec­ká jis­to­ta pros­tě zkla­mat nemoh­la. A pak je straš­ně super Ralph Fiennes, vel­mi fajn Naomie Harris, Ben Whishaw jako ide­ál­ní nový Q a také bra­vur­ní Albert Finney v roli Kincadea, správ­ce Bondova pan­ství. I díky jeho posta­vě se na Bonda daří vrh­nout zce­la nové svět­lo a Finney ve své posled­ní fil­mo­vé roli jed­no­du­še nezkla­mal.

Především je tu ale Javier Bardem a jeho Raoul Silva. Bardem ztvár­nil šíle­né­ho pro­tiv­ní­ka, kte­rý půso­bí jako sku­teč­ná hroz­ba, doká­že snad­no u divá­ka pro­bu­dit husi­nu a pře­de­vším s ním sku­teč­ně má mož­ná spo­leč­né­ho více, než by se Bondovi líbi­lo. Bardemovo vyni­ka­jí­cí ztvár­ně­ní dodá­vá jed­no­ho z nej­pů­so­bi­věj­ších fil­mo­vých zápo­rá­ků posled­ních let, kdy i v tomhle pří­pa­dě je lať­ka v rám­ci série nasa­ze­na až pří­liš vyso­ko.

Háček je tak jas­ný - Skyfall je sám o sobě doko­na­lou zále­ži­tos­tí, že jaká­ko­liv dal­ší bon­dov­ka bude mít pro­blém se jí jen vyrov­nat (i násle­du­jí­cí bon­dov­ka Spectre pod režií samot­né­ho Mendese bylo v porov­ná­ní se Skyfall slab­ším odva­rem) a Skyfall prav­dě­po­dob­ně ješ­tě dlou­ho zůsta­ne vrcho­lem série spo­leč­ně s Casino Royale. Nejen vrchol­ná akč­ní podí­va­ná, ale i sil­ný záži­tek, kdy to celé fun­gu­je i když pro­bí­ha­jí vět­ši­nou dia­lo­gy dvou postav. Nejvíce duší nasák­lá bon­dov­ka, kte­ré se vady na krá­se vyčí­ta­jí fakt obtíž­ně. Sam Mendes doká­zal nato­čit jeden z nej­lep­ších akč­ních fil­mů, nej­lep­ších bloc­kbus­te­rů i špi­o­náž­ních thrille­rů všech dob. Už když jsem v 10 letech kdy­si seděl v kině jsem cítil, že jsem viděl něco totál­ně spe­ci­ál­ní­ho. A jsem rád, že mě po sko­ro deká­dě ten pocit pořád neo­pus­til a jen to doka­zu­je, že doko­na­lost Skyfallu je pros­tě nesmr­tel­ná.......

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Photo © Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)

Části seriálu:  James Bond


  • Skyfall [90%]29. června 2018 Skyfall [90%] Jeho jméno je Bond, James Bond. Jeho zálibami jsou ženy, Martini a rychlá auta. Britskou špičku mezi akčními hrdiny filmového plátna snad netřeba představovat. Agent s povolením zabíjet se […] Posted in Filmové recenze
  • Spectre - Předposlední Bond Daniela Craiga5. dubna 2021 Spectre - Předposlední Bond Daniela Craiga James Bond (Daniel Craig) se dostane na stopu známé zločinecké organizace. Postupně rozplétá složitou pavučinu lží, aby nakonec odhalil děsivou pravdu o SPECTRE...... Skyfall byl zásadní […] Posted in Retro filmové recenze
  • Jack Ryan: V utajení8. června 2018 Jack Ryan: V utajení „Měla to být práce v kanceláři.“ -- Jack Ryan Jack Ryan, kultovní postava z pera Toma Clancyho, se vrací na filmová plátna v napínavém thrilleru. Když se aktivuje globální teroristická […] Posted in Speciály
  • Quantum of Solace - První Bondovka, co plynule navazuje na předchozí díl.26. března 2021 Quantum of Solace - První Bondovka, co plynule navazuje na předchozí díl. James Bond (Daniel Craig) spolu s M (Judi Dench) vyslýchá pana Whitea (Jesper Christensen) ohledně tajemné organizace, která stojí za zradou a následnou smrtí Bondovy milované Vesper. Bond […] Posted in Retro filmové recenze
  • Casino Royale - První Bond nové generace.11. března 2021 Casino Royale - První Bond nové generace. V rámci své první mise se má James Bond dostat na kobylku Le Chiffreovi (Mads Mikkelsen), který se stal bankéřem světového terorismu. Aby jej mohl zastavit a rozložit tak teroristickou […] Posted in Retro filmové recenze
  • Není čas zemřít4. prosince 2019 Není čas zemřít Dnes má premiéru poslední trailer na film James Bond. Poslední role Daniela Craiga. O režii se stará hvězda seriálů Cary Joji Fukunaga (Temný případ). Jako záporák se objeví Rami Malek a […] Posted in Trailery
  • Král Artuš: Legenda o meči - megapropadák roku 201718. března 2021 Král Artuš: Legenda o meči - megapropadák roku 2017 Stará Anglie je zmítána válkami mezi králem, povstalci a čaroději. Do této nevlídné doby však přichází pouliční rváč Artuš, který má všechno změnit. Příběh je velmi volně inspirován […] Posted in Retro filmové recenze
  • Casino Royale - První Flemingův román na stříbrném plátně.5. října 2019 Casino Royale - První Flemingův román na stříbrném plátně. Kdo ví, kde bych se musel nalézat (či spíše ukrývat), aby mě minul celý ten povyk okolo nového Jamese Bonda. Mohl bych se snažit sebevíc a namáhat mozkové závity až do úmoru, ale bylo by […] Posted in Retro filmové recenze
  • Spectre [60%]5. listopadu 2015 Spectre [60%] James Bond se vrací již ve svém dvacátém čtvrtém dobrodružství, ve kterém se po dlouhých desetiletích postaví opět zločinecké organizaci Spectre. Znovu u toho je strůjce posledního Bondova […] Posted in Filmové recenze
  • Spectre22. července 2015 Spectre Screeny z nového Traileru. Posted in Články
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,69483 s | počet dotazů: 229 | paměť: 57303 KB. | 29.07.2021 - 05:49:01