Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Skyfall [90%]

Skyfall [90%]

http 1 bp blogspot com w10ma0a3liwithukbbroqixki
http 1 bp blogspot com w10ma0a3liwithukbbroqixki
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jeho jmé­no je Bond, James Bond. Jeho záli­ba­mi jsou ženy, Martini a rych­lá auta. Britskou špič­ku mezi akč­ní­mi hrdi­ny fil­mo­vé­ho plát­na snad netře­ba před­sta­vo­vat. Agent s povo­le­ním zabí­jet se vra­cí už ve svém 23. dob­ro­druž­ství, potře­tí s tvá­ří Daniela Craiga. Cesta za dal­ším dob­ro­druž­stvím byla pro agen­ta 007 díky finanč­ním pro­blé­mům MGM před pár lety tro­chu del­ší, než původ­ně čekal, nicmé­ně Skyfall je tady. Dokáže si James zís­kat opět vaše srd­ce po vylo­že­ně prů­měr­ném Quantum of Solace, kte­ré jej  posta­vi­lo mimo aktiv­ní služ­bu až doteď, kdy jeho fil­mo­vá podo­ba sla­ví 50 let od prv­ní­ho sním­ku, Dr. No z roku 1962?   

 

http://2.bp.blogspot.com/-l6e9o_zrnkA/UKBBQp4zSFI/AAAAAAAADTo/tpgR38rNm8w/s320/1347130933.jpg Při jed­né z misí je brit­ské taj­né služ­bě MI6 ukra­den pev­ný disk, kte­rý obsa­hu­je jmé­na všech jejich taj­ných agen­tů půso­bí­cích uvnitř tero­ris­tic­kých slo­žek po celém svě­tě. Během sna­hy o zís­ká­ní toho­to dis­ku je zasa­žen a zabit agent 007, James Bond. Ne však na dlou­ho, když je jeho domov­ská agen­tu­ra nejen pod poli­tic­kým tla­kem za zbabra­nou akci, ale i pod hroz­bou zlo­čin­ce vystu­pu­jí­cím pod jmé­nem Raoul Silva, vra­cí se zlo­me­ný agent zpět na pomoc. Silva je ovšem dale­ko vět­ší hroz­ba než se na prv­ní pohled zdá a samot­ný James Bond je po svém nedob­ro­vol­ném odcho­du na dovo­le­nou mimo for­mu. Dokáže se agent ze sta­ré ško­ly vrá­tit zpět do for­my aby pomohl zabrá­nit tomu nej­hor­ší­mu?

http://1.bp.blogspot.com/-w10Ma0A3lIw/UKBBROqIxkI/AAAAAAAADTw/3WXLOjJmGN4/s320/1348697702.jpg Poslední dob­ro­druž­ství se brit­ské agent­ské špič­ce moc nepo­ved­lo a bylo tedy co napra­vo­vat. Kromě pří­bě­hu jeho půvo­du, Casino Royale, kte­ré do kon­cep­tu kla­sic­kých bon­do­vek tak tro­chu neza­pa­dá, je to již něja­kou dobu, co jsme agen­ta v jeho nej­zná­měj­ší podo­bě na plát­nech kin nevi­dě­li. Angažování Sama Mendese (Road to Perdition, Americká krá­sa) coby reži­sé­ra pro jeho nové dob­ro­druž­ství ve mně jako ve fanouš­ko­vi celé série vyvo­la­lo nadě­je a oče­ká­vá­ní, kte­ré zde mohu s klid­ným srd­cem říci, že byly dokon­ce pře­ko­ná­ny.

Bond totiž pod jeho režij­ním dohle­dem hlá­sí návrat na plný plyn, přes­ně tak jak si jej kaž­dý z nás pama­tu­je ješ­tě z dob jeho dří­věj­ších misí. Drsňák ze sta­ré ško­ly, kte­rý to nemá pro ránu dale­ko, aniž by při­tom ztrá­cel styl. Skyfall se sice nesna­ží navá­zat tam, kde Brosnanova éra před dlou­hý­mi desí­ti lety skon­či­la a jde si vlast­ní ces­tou, nicmé­ně i tak je hod­na prá­vě odka­zu star­ších dílů. Všechno se totiž vra­cí přes­ně do kole­jí, na kte­rých je agen­to­vi nej­lé­pe.

http://3.bp.blogspot.com/-GAFnVH6uAIQ/UKBBPRMpLCI/AAAAAAAADTk/fgsVqKESP7g/s400/1343751824.jpg

Skyfall při­ná­ší hned něko­lik klí­čo­vých ele­men­tů, kte­ré pro mně z nej­no­věj­ší bon­dov­ky děla­jí jed­nu z nej­vy­da­ře­něj­ších vůbec. Zpět jsou totiž po expe­ri­men­to­vá­ni i Martini a nechut­ně sty­lo­ví zápo­rá­ci s mega­lo­man­ský­mi plá­ny a oso­bi­tým pří­stu­pem, ten­to­krá­te v podá­ní doko­na­le sliz­ké­ho Javiera Bardema. Zpět je i nad­ne­se­ná akce a opa­tr­ně i vyná­le­zy, i když výbuš­né pero se ten­to­krát nedo­sta­vi­lo. Navíc se zde však ote­vře­ně vychá­zí z pře­de­šlých dílů a citu­je se zde jako o život. Jako třeš­nič­ka na pomy­sl­ném dor­tu je pak roze­hrá­vá­ní lin­ky sta­ro­mód­ní­ho agen­ta ve svě­tě moder­ní tech­ni­ky, kte­ré reflek­tu­je postup, jaký sou­čas­ná vari­an­ta Jamese Bonda za své tři sním­ky pro­šla, aby se nako­nec všech­no moh­lo vrá­tit do napros­to přes­ně zná­mých para­me­t­rů, kte­ré kaž­dý zná a kruh se tak opět uza­vřel.

http://1.bp.blogspot.com/-9pMvN0Ul_C4/UKBBS71UpvI/AAAAAAAADT8/qQAdH48wIVE/s320/1348819801.jpg

Rozhodně tak nebu­du skrý­vat nad­še­ní. Rád vidím, že se James vrá­til v nej­lep­ší mož­né for­mě. Od oka­mži­ku úvod­ní akč­ní honič­ky totiž dosta­ne­te pří­jem­né brně­ní jako když se po dlou­hé době vrá­tí­te domů tam, kde to dob­ře zná­te. Tohle dob­ro­druž­ství navíc odstar­tu­jí výteč­né titul­ky se sklad­bou, kte­rá dává vzpo­me­nout těm nej­vět­ším titul­ním skladbám jaký­mi je tře­ba Golden Eye. Není to totiž jen samot­ný agent kdo se vrá­til tam kam pat­ří. I přes nové tvá­ře, nový vizu­ál a láka­vé zpra­co­vá­ní bliž­ší sou­čas­ným akč­ním sním­kům, je to v jádru ten sta­rý dob­rý Bond od začát­ku až do napros­to str­hu­jí­cí­ho finá­le.

http://1.bp.blogspot.com/---apQF5JbNI/UKBBSctpUII/AAAAAAAADT4/ntYkqFLABPw/s320/1348819570.jpg Tomu vše­mu navíc pum­pu­je krev do žil Thomas Newman, kte­rý se nebo­jí v rám­ci série tro­chu expe­ri­men­to­vat, zatím­co kaž­dou chví­li lehce láká důvěr­ně zná­mou kom­po­zi­cí. Když se pak roze­z­ní nos­tal­gic­ky napl­no v té nej­či­řej­ší, nebu­de se vám chtít nic jiné­ho než se spo­ko­je­ně usmát a pobla­ho­přát agen­to­vi k jeho pade­sá­ti­le­té­mu jubi­leu. Jeho návrat snad ani nemohl dopad­nout lépe a roz­hod­ně Skyfall není něco, v co bych já i ve své nej­na­iv­něj­ší před­sta­vě po minu­lé pří­ho­dě čekal. Daniel Craig tu s námi tak ješ­tě mini­mál­ně na dal­ší dvě dob­ro­druž­ství bude a pokud se budou tvůr­ci držet tren­du nasta­ve­né­ho tím­to sním­kem, nemám o budouc­nost nej­slav­něj­ší brit­ské akč­ní iko­ny oba­vy. Tak tedy za dva roky v kině u jeho dva­cá­té čtvr­té mise.

Mendes, Sam Mendes. Málokdy se mi sta­ne, že sní­mek, u kte­ré­ho si vybu­du­ji pře­hna­ně vel­ká oče­ká­vá­ní, těm­to oče­ká­vá­ním také dosta­ne. Téměř nikdy se pak nestá­vá, že by je ješ­tě pře­ko­nal. Přesto ten­to brit­ský talent doká­zal napros­to ukáz­ko­vě vzkří­sit znač­ku a pozved­nout ji až k výši­nám. Skyfall je totiž napros­to doko­na­lým návra­tem agen­ta s povo­le­ním zabí­jet, kte­ré fun­gu­je od začát­ku do kon­ce na plný plyn, těží s pro­pra­co­va­né atmo­sfé­ry, expe­ri­men­tál­ní­ho i kla­sic­ké­ho dopro­vo­du od Thomase Newmana, výbor­ně napsa­ným pří­bě­hem, kte­rý se nebo­jí k pade­sá­ti letům slav­né­ho agen­ta na fil­mo­vém plát­ně oci­to­vat i pár tra­de­mar­ků jeho pře­de­šlých inkar­na­cí. Do toho vše­ho je zpět i oso­bi­tý a sliz­ký zápo­rák s tvá­ří Javiera Bardema. Vítej zpět v plné síle, Jamesi.    

 Hodnocení: 90%

Koktejl:

100% James Bond
0% Náhražky


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,13598 s | počet dotazů: 270 | paměť: 60161 KB. | 19.08.2022 - 21:44:37