Skryté okno - kniha

9788020445858 1 Skryte okno

Za posled­ní týd­ny nová nájem­ni­ce pro­ži­la hod­ně zvlášt­ních nocí ve svém bytě. Koukala z okna na sil­ni­ci, kde jez­di­la auta hned poté i na hvězdy. Zvuky ven­kov­ní kuli­sy už vlast­ně ani nevní­ma­la, pro­to­že už nedo­ká­za­la ani usnout, poně­vadž netu­ši­la, kdy se ozve nářek zemře­lých, kte­rý ji v tom­to bytě trá­pí. Byla prv­ní nájem­ni­cí v sever­ním kří­d­le budo­vy a říka­la si tak nějak pro sebe, že by se měla sezná­mit se sou­se­dy. Dokonce ji napadlo se jich zeptat, jest­li i oni sly­ší ty hla­sy. Historie domu byla totiž spja­tá s chu­do­bin­cem, na New Bridge Street, ze kte­ré­ho se sem posí­la­li děti,. kte­ré se tam už nevešly.

Ona byla už pros­tě pře­svěd­če­ná napl­no, že kolem ní krou­ží pří­zra­ky těch dětí. Měla také pocit, že se jí tyto zblou­di­lé duše sna­ží něco říct. Vůči zemře­lým měla poci­ty zvlášt­ní příz­ně. Měla to tak odjak­ži­va, avšak se potý­ka­la s tím, že jí to nikdo nevě­řil. Nyní měla sil­né tuše­ní, že tyto duše dětí od ní něco potře­bu­jí a sna­ží se jí to říct, avšak jim nedo­ká­za­la žád­ným způ­so­bem pomoct. Ze začát­ku byl sly­šet smích, to se dělo v obý­vá­ku. Nevadilo jí o, prá­vě nao­pak - usmí­va­la se tomu. Jenže za pár dní ji úsměv pře­šel.

To se smích změ­nil v srd­ce­ryv­ný nářek. A co bylo ješ­tě dale­ko hor­ší, už se nejed­na­lo jenom o jeden hlas, nýbrž o dost více. Pláč sice začí­nal radost­ně, ale poslé­ze se změ­nil v oprav­do­vé slzy. Ticho, kte­ré bylo podiv­né, zavládlo v bytě jen v urči­tou dobu - mezi sou­mra­kem a roz­břeskem. To cho­dí­va­la po bytě. V prs­tech si tisk­la tur­ma­lín, ale nijak jí to nepo­má­ha­lo - sna­ži­la se navá­zat kon­takt s těmi­to dět­ský­mi duše­mi a osvo­bo­dit je ze zaje­tí, avšak se to neda­ři­lo. Nakonec se nedob­ro­vol­ně roz­hod­la, pone­chat je jejich smut­ku. To vše se dělo v Manchestru. O dva­cet pět kilo­me­t­rů dále byd­lel Bernie Gray.

Ten šel momen­tál­ně na pro­cház­ku s jejich ště­ně­tem, tedy Bernieho a jeho rodi­ny. Měli ho tepr­ve dva týd­ny, byl to vánoč­ní dárek pro milo­va­nou dce­ru. Už od Štědrého dne Zenu Bernie kaž­dý den ven­čil, a to pří­klad­ně. Na dneš­ní pro­cház­ce niko­ho nepo­tka­li, což neby­lo ani divu, při tako­vém poča­sí, jaké pano­va­lo. Zena byla doce­la neklid­ná. Pár met­rů před nimi zasta­vi­lo auto. Bernie podě­ko­val kýv­nu­tím za zasta­ve­ní a chys­tal se pře­jít přes ces­tu se Zenou v náru­čí. Zničehonic se však auto roz­je­lo a vyra­zi­lo pro­ti němu - bohu­žel to nepře­žil ani Benie, ani Zena. Poslední myš­len­ka Bernieho byla na dce­ru Scarlett.

Uběhl rok a půl - Bernieho žena Natalie byla zno­vu vda­ná - za kole­gu své­ho muže - poli­cis­tu. Někdo by mohl namít­nout, že je to brzo, ale Natalie si vlast­ně nemoh­la pomoct. Nejdříve cho­dil jen jako kama­rád její­ho muže, utě­šo­vat Natalii, až spo­lu skon­či­li v obje­tí. Natalie měla pod­le její­ho míně­ní man­žel­ství v pořád­ku, avšak ten­to názor vzal za své. V man­že­lo­vě počí­ta­či totiž obje­vi­la něco, co ji šoko­va­lo. Byl to den jako kaž­dý jiný, avšak Natalie byla ner­vóz­ní, což se sna­ži­la vší silou mas­ko­vat. Docela se jí to i daři­lo, než man­žel odjel do prá­ce.

Jedná se o psy­cho­thriller, kte­rý mi sice nese­dl, pro­to­že to není zrov­na můj šálek kávy, ale urči­tě se to bude líbit lidem, kte­ří si potr­pí na ten­to žánr. Má 296 stran.

Knihu může­te za kou­pit za 240 Kč zde.

 • Autor: Rachel Abbottová
 • Žánr: thriller
 • Nakladatelství: Mladá Fronta
 • Datum vydá­ní:2017

 • Šest krát dva - kniha21. února 2018 Šest krát dva - kniha Desiré Rosenkvistové se dostal do rukou dost zvláštní dopis. Pisatelkou byla jistá žena, která už se dva měsíce potýkala se zvláštnímu zvuky u sebe doma. Připadalo jí to, jakoby byl někdo […] Posted in Recenze knih
 • Sexy farmář - kniha19. února 2018 Sexy farmář - kniha Roxie Callahanová pochází sice z malinkého městečka, ale už roky žije v Hollywoodu, kde vaří pro ty nejzhýčkanější paničky, které tu vůbec jsou. Zrovna vařila pro jednu z nich - Mitzi St. […] Posted in Recenze knih
 • Zmizení Šimona Šťopky - kniha11. srpna 2017 Zmizení Šimona Šťopky - kniha Emily vypadá jako vcelku normální menší holčička, ale není to tak úplně pravda. Je totiž spolumajitelkou firmy Křídla a spol. což je vílí detektivní kancelář. Sdílí ji s mnoha zvláštními […] Posted in Recenze knih
 • Vandal a já aneb Kůň pro radost - kniha7. srpna 2017 Vandal a já aneb Kůň pro radost - kniha Hana Hozová je normální mladá žena, která napsala svoje vzpomínky na období štěstí s jejím koněm Vandalem, familierně zvaným Vandýsek. Všechno začalo vlastně náhodně. Červenec roku 2004 a […] Posted in Recenze knih
 • Josefína a bytosti - kniha5. srpna 2017 Josefína a bytosti - kniha Josefína Slámová na první pohled vypadá jako normální patnáctiletá holka. Chodí do školy, do deváté třídy, takže je jí patnáct let. Její rodiče – fyzikářka a chemik, z ní chtějí mít to […] Posted in Recenze knih
 • Titeuf - Má mě ráda? - kniha16. července 2017 Titeuf - Má mě ráda? - kniha Titeuf je už větší kluk, který chodí do školy, má malou sestřičku a zajímá se o holky, ty však o jeho osobu vůbec. Jednou ráno se mu zdá příšerný sen – stane se z něj holka. Dokonce rodiče […] Posted in Recenze knih
 • Černooká nedá spát nejen hlavní hrdince, ale ani vám22. července 2018 Černooká nedá spát nejen hlavní hrdince, ale ani vám Young adult románů je tolik jako mrtvých v katastrofických filmech, zato subžánru psychologických young adult thrillerů je poskrovnu – a u nás je pravděpodobně jediný, čímž je Černooká od […] Posted in Recenze knih
 • Detektiv Lišák - Zápas s nebezpečím - kniha14. dubna 2018 Detektiv Lišák - Zápas s nebezpečím - kniha V devět hodin ráno už měla otevřena Detektivní agentura Lišáka Vildy a už nyní čekala spousta zvířat na přijetí. Lišák Vilda, majitel, stiskl tlačítko na stole a požádal slečnu Mangustu, […] Posted in Recenze knih
 • Stará dobrá Anglie aneb Poslední vandr - kniha7. dubna 2018 Stará dobrá Anglie aneb Poslední vandr - kniha V sobotu, šestého července před dvaceti lety - kdesi na dálnici v Německu - takhle začíná knižní cestopis dvou kamarádek Peggy a Mirky, které se vydaly do Londýna. Obě dvě nasedly do […] Posted in Recenze knih
 • Z hovna bič - kniha19. prosince 2017 Z hovna bič - kniha Daniel Richard Nixon, hrdina knihy, který však nemá s prezidentem Spojených států Amerických, vůbec nic společného, polemizuje hned na začátku o tom, proč pije. Jen tak z první ho […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,09447 s | počet dotazů: 222 | paměť: 46645 KB. | 26.01.2021 - 04:03:51