Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Skrytá identita - Jedno z kvalitních spojení Martina Scorseseho a Leonarda DiCapria.

Skrytá identita - Jedno z kvalitních spojení Martina Scorseseho a Leonarda DiCapria.

Identita
Identita
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tajný poli­cis­ta Billy Costigan (Leonardo Di Caprio) je pově­řen úko­lem infil­tro­vat zlo­či­nec­kou síť, kte­ré před­se­dá boss Costello (Jack Nicholson). Billy si brzy zís­ká Costellovu důvě­ru, jen­že je tu také Colin Sullivan (Matt Damon), kte­rý pro změ­nu infil­tro­val poli­cej­ní slož­ky, aby tam zís­ká­val pro zlo­či­nec­ký syn­di­kát cen­né infor­ma­ce. Sullivan stou­pá po kari­ér­ním žeb­říč­ku a stá­vá se význam­ným čle­nem Jednotky pro zvlášt­ní vyšet­řo­vá­ní. Životy obou mužů jsou hlu­bo­ce ovliv­ně­ny pro­stře­dím, ve kte­rém se pohy­bu­jí. Časem však vyjde naje­vo, že v sys­té­mu je ješ­tě hráč, kte­rý hra­je na obě stra­ny. Billyho i Colinova exis­ten­ce je rázem ohro­že­na a vysta­ve­na nepřá­tel­ské stra­ně a oba muži musí vyvi­nout maxi­mál­ní úsi­lí, aby jejich iden­ti­ty neby­ly odha­le­ny a oni zachrá­ni­li svůj pro­těj­šek. A tím i sebe....

Z Martin Scorseseho se časem díky fil­mům jako Taxikář, Zuřící býk, Mafiáni nebo Casino vyklu­bal jeden z nej­ta­len­to­va­něj­ších a prav­dě­po­dob­ně nej­vliv­něj­ších fil­ma­řů všech dob, na uzná­ní v podo­bě Oscara ale čekal vel­mi dlou­ho a defi­ni­tiv­ně se dočkal až během své šes­té nomi­na­ce za režii sním­ku Skrytá iden­ti­ta. Tento rema­ke japon­ské­ho sním­ku Volavka též zís­kal Oscara za nej­lep­ší film. A i když na Scorseseho zmí­ně­né vrchol­né fil­my Skrytá iden­ti­ta nesta­čí, přes­to je Skrytá iden­ti­ta je neu­vě­ři­tel­ně skvě­le nato­če­ná prá­ce a prá­vem oce­ňo­va­ný film.

Skrytá iden­ti­ta neu­vě­ři­tel­ně pra­cu­je se svý­mi posta­va­mi a vzni­ká z toho geni­ál­ní hra na koč­ku a na myš. Speciálnímu vyšet­řo­va­cí­mu úřa­du dochá­zí trpě­li­vost s pod­svě­tím vede­ném gan­gs­te­rem Frankem Costellem a roz­hod­nou se, že do jejich řad vyšlou Williama Costigana, mla­dí­ka pochá­ze­jí­cí­ho z kri­mi­nál­ní rodi­ny, ale jenž by se rád stal poli­cis­tou jako kry­su, kte­rá má na Costellovo kri­mi­nál­ní impé­ri­um vyzví­dat. Co ale vět­ši­na netu­ší je to, že si Costello vycvi­čil svou vlast­ní kry­su Colina Sullivana a ten­to jeho chrá­ně­nec je aktu­ál­ně pří­sluš­ní­kem Massachusettské stát­ní poli­cie. Jde tak vlast­ně o pří­běh dvou pře­tva­řu­jí­cích se pro­ta­go­nis­tů a kom­pli­ko­va­nou síť kde vše najed­nou může být jinak než se zdá.

Skryté iden­ti­tě nechy­bí podob­ný vypra­věč­ský dri­ve jak je tomu u fil­mů Martina Scorseseho zvy­kem a film má tudíž kla­sic­ky Scorseseovské divo­ké tem­po. Scorsese zde jako vždy umí bra­vur­ně vysta­vět atmo­sfé­ru a u Skryté iden­ti­ty jed­no­du­še vytvo­řit dojem napros­té­ho napě­tí.

Všichni her­ci jsou úžas­ní: Leonardo DiCaprio a Matt Damon jsou dva o sobě vět­ši­nu času nevě­dou­cí riva­lo­vé, kte­ří jsou i přes stej­né mís­to na šachov­ni­ci totál­ně roz­díl­ní a je vel­mi zají­ma­vé vní­mat jejich vzá­jem­ný kon­trast. Především Leonardo DiCaprio si opět zvo­lil nároč­nou a kom­pli­ko­va­nou roli a i když je jeho výkon v roli Billyho Costigana v rám­ci DiCapriovi kari­é­ry tro­chu zapad­lý, DiCaprio i zde utvr­dil pozi­ci jed­no­ho z nej­ta­len­to­va­něj­ších her­ců Hollywoodu. Mattu Damonovi jinak role Colina Sullivana sed­ne a před­sta­vi­tel pře­de­vším klad­ných rolí zde dostal šan­ci ztvár­nit padou­cha i přes­to, že se vět­ši­nu času pře­tva­řu­je. Mark Wahlberg se zde jinak obje­vil jako drs­ný ser­žant Dignam a ten­to výkon mu vyne­sl až nomi­na­ci na Oscara za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon ve nej­lep­ší roli. Není se čemu divit, pro­to­že Wahlberg tuhle drs­nou roli pojmul napros­to bra­vur­ně a jeho cha­rak­ter je ve finá­le pře­ce jen jeden z těch nej­za­jí­ma­věj­ších. Je tu Jack Nicholson v roli Franka Costella, kte­rý byl inspi­ro­ván Whitey Burgerem a jed­ná se o jeden z posled­ních herec­kých výko­nů Jacka Nicholsona před jeho herec­kým důcho­dem. Nicholson si roli toho­hle zlé­ho mafi­án­ské­ho bos­se napros­to užil a díky jeho ini­ci­a­ti­vě vzni­kl vel­mi zásad­ní mra­zi­vý moment, kte­rý neče­kal na pla­ce nikdo krom samot­né­ho Nicholsona. Je tu Vera Farmiga ve své více­mé­ně prů­lo­mo­vé roli, vel­mi fajn Alec Baldwin, vel­mi dob­rý Martin Sheen nebo také Ray Winstone jako Costellův zástup­ce French z kte­ré­ho jde vylo­že­ně tako­vý zvlášt­ní pocit. Prostě a jed­no­du­še dal­ší Scorseseho film s napros­to bra­vur­ním cas­tingem.

Po dra­ma­tur­gic­ké strán­ce není Skrytá iden­ti­ta doko­na­lá a dost mož­ná by neuško­di­lo jí v něja­kých momen­tech ustřih­nout kří­d­la. Samotný scé­nář Skryté iden­ti­ty je jinak bra­vur­ní a sce­náris­ta William Monahan za něj prá­vem zís­kal Oscara za nej­lep­ší adap­to­va­ný scé­nář (pořád jde o pře­dě­láv­ku japon­ské­ho ori­gi­ná­lu), pře­ce jen ale mož­ná na mně bylo všech těch zvra­tů na závěr tak tro­chu moc. Nejde ale vylo­že­ně o momen­ty, kte­ré by výsled­ný záži­tek kazi­li a tako­vé finá­le Skryté iden­ti­ty je šoku­jí­cí a záro­veň napros­to skvě­le vysta­ve­né. Je tam toho dost mož­ná moc a poten­ci­o­nál­ně z toho vše­ho mohl být vytě­žen mate­ri­ál na ješ­tě jeden film (původ­ní japon­ský film se dočkal dvou pokra­čo­vá­ní a samot­ná Skrytá iden­ti­ta se měla dočkat pokra­čo­vá­ní, kte­ré bylo zru­še­né). Skrytá iden­ti­ta je ale pořád bra­vur­ně nato­če­ný thriller, kte­rý nepři­šel o Scorseseho kla­sic­ky sty­lo­vou hudeb­ní dra­ma­tur­gii, krás­né zábě­ry (Michael Ballhaus jed­no­du­še) nebo bra­vur­ní hyperak­tiv­ní tem­po. Zároveň ale vyvo­lá­vá poci­ty, že se toho ve sviž­ných dvou hodi­nách a půl mož­ná sta­lo až pří­liš, což se pros­tě u Scorseseho před­cho­zích fil­mů nesta­lo i když pří­pad­ně trva­li ješ­tě déle (tře­ba jako Casino se svý­mi 3 hodi­na­mi).

Skrytá iden­ti­ta je vel­mi dob­rý film, kte­rý si prá­vem došel pro ty nej­pres­tiž­něj­ší fil­mo­vé oce­ně­ní, pře­ce jen jde ale v rám­ci tvor­by Martina Scorseseho o dra­ma­tur­gic­ky, tem­po­vě a pře­de­vším i emo­ci­o­nál­ně tro­chu slab­ší záži­tek. Mistrovské obsa­ze­ní, bra­vur­ně pře­kom­bi­no­va­ná a přes­to sro­zu­mi­tel­ná záplet­ka (s men­ší­mi sla­bý­mi pasá­že­mi a těž­ce ucho­pi­tel­ným kon­cem) a pře­de­vším vidi­tel­ný ruko­pis jed­no­ho z bez­po­chy­by nej­ta­len­to­va­něj­ších fil­ma­řů všech dob. Skrytou identi­tu nejde vylo­že­ně milo­vat, jde jí ale mít vel­mi rád. I slab­ší Martin Scorsese je pořád Martin Scorsese.....


Trailer:

Verdikt: 4 z 5


Photo © Warner Bros.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,70855 s | počet dotazů: 262 | paměť: 61026 KB. | 03.10.2022 - 12:19:40