Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Skříň plná Diora - fascinující román o světě módy

Skříň plná Diora - fascinující román o světě módy

skrin
skrin

Máte rádi autor­ku romá­nů Natashu Lesterovou? Chcete si pře­číst zají­ma­vý pří­běh o šatech pří­mo od Diora? Tak prá­vě vám je určen román s názvem Skříň plná Diora. 

Kat Jourdanová je oděv­ní restau­rá­tor­ka, a když jed­no­ho dne obje­ví v domě své babič­ky skříň plnou nád­her­ných šatů, kte­ré mají obrov­skou cenu, netu­ší, jak sled udá­los­tí jí díky těm­to vzác­ným šatům pří­mo od Diora ote­vře ces­tu plnou zají­ma­vých a pro­ple­te­ných osu­dů. Příběhy nesku­teč­ně sil­ných a odváž­ných žen na pokra­ji vál­ky, tajem­ství i osu­do­vé lás­ky. V romá­nu se setká­vá­me se jmé­ny jako je Skye - pilot­ka leta­dla, s jejím kama­rá­dem z dět­ství Nicholasem, také s odváž­ný­mi žena­mi Catherine a Margaux. Jako tyto ženy spo­ju­je pří­běh Kat? Co vše se na své ces­tě za nád­her­ný­mi a dra­hý­mi šaty dozví? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do  napí­na­vé­ho čte­ní, při kte­rém vás bude od začát­ku mra­zit.

251328 350 0 fit

Román mě moc bavil a nesmír­ně mě zau­jal. Je roz­dě­len do 40 kapi­tol. Na začát­ku kni­hy je pro­log. Na kon­ci nalez­ne­te poznám­ku autor­ky, pře­kla­da­tel­ky i podě­ko­vá­ní těm, co se na pří­pra­vě romá­nu podí­le­li. Na titul­ní strán­ce autor­ka zvo­li­la ženu sedí­cí v krás­ných šatech s bílý­mi ruka­vi­ce­mi na nád­her­ném křes­le. Vyvolává to ve mně poci­ty krá­sy a vzne­še­nos­ti.

Příběhy na pokra­ji vál­ky jsem si oprav­du zami­lo­va­la. Autorka stří­da­vě vyprá­ví pří­běh vnuč­ky a babič­ky. Nevadilo mě, že stří­da­la tyto dvě dějo­vé linie a bez pro­blé­mu jsem se v tom ori­en­to­va­la. Má sko­ro 500 stran a bylo by ško­da tak skvě­lý román nedo­číst až do kon­ce. Líbil se mně způ­sob, jakým autor­ka vyprá­vě­la oba pří­běhy. Tuto kni­hu jsem si k recen­zi nevy­bra­la náho­dou, jeli­kož jsem od této autor­ky pře­čet­la román Pařížská šva­dlen­ka. Byla jsem moc zvě­da­vá, jak na mě ten­to román zapů­so­bí. Toto dechbe­rou­cí čte­ní bych si klid­ně pře­čet­la zno­vu. Určitě se k tomu­to romá­nu někdy vrá­tím. Děj kni­hy vás pohl­tí a jen tak nepus­tí.

Autorka romá­nu zvo­li­la dvě časo­vé linie v sou­čas­nos­ti roku 2012 a minu­los­ti roku 1944.

Ukázka z kni­hy:

Dne 6. čer­ven­ce, měsíc po vylo­dě­ní v Normandii, byly spo­je­nec­ké oddí­ly ješ­tě dale­ko od Paříže, a když Skye, Margaux a Catherine krá­če­ly po uli­ci, při­stou­pi­li k nim tři muži v šedých uni­for­mách gesta­pa. Ani jed­na na sobě neda­la znát strach. Ale muži nešli dál. Zastavili se a Skye oka­mži­tě vědě­la, že je někdo zra­dil. Podezření mož­ná zís­kal Margauxin nacis­ta. Třeba vidě­li Catherine, jak vysí­lá zprá­vy. Možná někdo z lidí, kte­ré naver­bo­va­la Skye, nebyl tak věr­ný, jak si mys­le­la.

Margaux se poda­ři­lo jed­no­ho z gesta­pá­ků kous­nout, Skye dru­hé­mu poškrá­ba­la tvář a Catherine tře­tí­ho pořád­ně kop­la. Na kya­nid, kte­rý měla na krku, Skye vůbec nepo­mys­le­la. Musí zůstat naži­vu.

Několik slov o autor­ce:

Australská spi­so­va­tel­ka Natasha Lesterová (1973) si vybu­do­va­la úspěš­nou kari­é­ru v mar­ke­tingu kos­me­tic­ké spo­leč­nos­ti L Oréal- lukra­tiv­ní mís­to ale opus­ti­la, aby se moh­la vrá­tit na uni­ver­zi­tu  a věno­vat se tvůr­čí­mu psa­ní. Její prvo­ti­na What Is Left Over, After (A co zbu­de potom) zís­ka­la oce­ně­ní T.A.G. Hungeforda za nej­lep­ší belet­ris­tic­ké dílo. Časopis The Age ji ozna­čil za „pozo­ru­hod­ný aus­tral­ský talent“ její krat­ší prá­ce byly pub­li­ko­vá­ny v čet­ných anto­lo­gi­ích a časo­pi­sech.

Natasha Lesterová má tři děti a žije s rodi­nou v Perthu. Je vyhle­dá­va­nou lek­tor­kou tvůr­čí­ho psa­ní.

  • Autor: Natasha Lesterová
  • Přeložila: Hana Sichingerová
  • Žánr: belet­rie
  • Vydáno: 2021, Vydala Grada pod znač­kou  METAFORA, Praha
  • Počet stran: 471
  • Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem
  • ISBN 978-80-7625-132-8

Náhledová fot­ka od con­ger­de­signPixabay

Fotka kni­hy: Grada Publishing a.s.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,71056 s | počet dotazů: 248 | paměť: 56723 KB. | 29.06.2022 - 21:25:46