Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Skoro tucet - kniha - recenze - 100 %

Skoro tucet - kniha - recenze - 100 %

big skoro tucet 257601

Tento kou­sek se řadí k vel­mi zají­ma­vým poči­nům auto­ra pohád­ko­vých knih Pavla Čecha. Najdeme v ní sko­ro dva­náct pří­bě­hů. Asi tomu čte­ná­ři nero­zu­mí, ale k tomu se hned dosta­nu. Vzhledem k tomu, že je i ilu­strá­tor, a to výbor­ný, tak je kni­ha pro­tká­na mno­ha obráz­ko­vý­mi pří­běhy – pohád­ka­mi. Ovšem je tu i písmo, i když ho není zase až tolik, jak to v kni­hách tak obec­ně bývá. Nakreslené a vyprá­vě­né pohád­ky tu jsou doce­la netra­dič­ní.

Třeba tako­vá Mrkev. Tady se pole­mi­zu­je nad tím, jak moc vel­ká tíha je, dostat tuhle zele­ni­nu na lid­ský jídel­ní­ček, respek­ti­ve stůl. Vystupuje tu tře­ba odváž­ný zeli­nář Ferdinand Drnholec, kte­rý vybo­jo­val mno­ho mrkvo­vých bitev. V Dětském kout­ku se zase uká­že, že dale­ko neši­kov­něj­ší je rodič než dítě. Velkou zají­ma­vos­tí je dva­nác­tý pří­běh. On tu vlast­ně není, ale strán­ka s čís­lem pří­bě­hu při­pra­ve­ná je.

Aby tomu tedy čte­nář rozu­měl. Je sice úpl­ně prázd­ná, ale při­pra­ve­ná pro děti, pří­pad­ně i dospě­lé, aby dva­nác­tou pohád­ku napsa­li sami, což je dost vel­ká výzva, v uvo­zov­kách čmá­rat do už napsa­né kníž­ky, ale roz­hod­ně je to neob­vyk­lé. Knihu bych zhod­no­ti­la tak, že se mi teda líbí, je fakt pěk­ná a dob­rá, a to nejen pro děti. Nevidím sebe­men­ší špat­ný důvod, proč by i dospě­lí nemoh­li číst pohád­ky, za to není tře­ba se sty­dět. Kniha má 80 stran.

Tuto kni­hu věno­va­lo nakla­da­tel­ství Petrkov.

  • Autor: Pavel Čech
  • Nakladatelstvi: Petrkov
  • Datum vydá­ní: 2015
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,96145 s | počet dotazů: 235 | paměť: 53280 KB. | 21.09.2021 - 16:32:51