Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Skopičiny kocoura Silvestra

Skopičiny kocoura Silvestra

DSC 0460
DSC 0460

Oranžový kocou­rek Silvestr u žije babič­ky neda­le­ko ZOO. I když se má dob­ře, dostá­vá mlíč­ko a všich­ni u něj doma ho mají rádi, má vel­ké přá­ní. Chce, aby ho všich­ni obdi­vo­va­li, a tou­ží zažít něja­ká dob­ro­druž­ství. V jeho hla­vič­ce se kaž­dým dne obje­ví zaru­če­ně skvě­lý nápad, jak dosáh­nout vytou­že­ný obdiv. A pro­to­že mu při­pa­dá lid­ský domov nud­ný, vydá­vá se hle­dat obdiv a dob­ro­druž­ství mezi zví­řa­ta do zoo. Při svých cestách si uži­je tro­chu napě­tí, ale mís­to obdi­vu zís­ká něco zce­la jiné­ho.

Knihu napsa­la spi­so­va­tel­ka Zuzana Pospíšilová, kte­rá se tvor­bě pro děti věnu­je dlou­ho­do­bě. S její­mi tex­ty se děti mohou setká­vat od roku 2004, kdy jí vyšly prv­ní pohád­ko­vé pří­běhy v časo­pi­se Sluníčko. V roce 2005 zača­la pub­li­ko­vat kniž­ně a v sou­čas­nos­ti je jed­nou z nej­ak­tiv­něj­ších auto­rek píší­cích pro děti. Původní pro­fe­sí je Zuzana Pospíšilová dět­ská psy­cho­lož­ka a své zna­los­ti i zku­še­nos­ti uplat­ňu­je prá­vě při své tvor­bě pro děti. Skopičiny jsou vel­mi dob­ře napsa­nou kni­hou pro malé čte­ná­ře i pro dítě před­škol­ní­ho věku, kte­ré si může kníž­ku pro­hlí­žet ve spo­lu­prá­ci s dospě­lým. Jako hrdi­nu pří­bě­hu si autor­ka vybra­la kocour­ka jmé­nem Silvestr. Kocourek poba­ví svým naiv­ním pohle­dem na svět i svou sna­ha být stře­dem pozor­nos­ti. Kniha má něko­lik kapi­tol, kte­ré na sebe nava­zu­jí a je mož­né je číst sou­vis­le za sebou. Nebo je mož­né vyu­žít množ­ství bás­ni­ček, drob­ných úko­lů a tex­tů s vyu­ži­tím obráz­ků, kte­ré jsou umís­tě­né mezi jed­not­li­vé kapi­to­ly. Líbí se mi, že se autor­ka necha­la opět inspi­ro­vat zví­řát­ky v zoo a obě obsa­ho­vě odliš­né čás­ti kni­hy tak pro­po­ji­la.

Při čet­bě pří­bě­hu o kocour­ko­vi jsem si při­po­mně­la oblí­be­nou kníž­ku Z dení­ku kocou­ra mod­ro­očka od spi­so­va­te­le Josefa Koláře. Silvestr i Modroočko jsou podob­ní hrdi­no­vé a mají blíz­ko k dět­ské­mu pohle­du na svět i uva­žo­vá­ní. Josef Kolář vytvo­řil hrdi­nu, kte­rý pro­ží­vá mno­ho růz­ných situ­a­cí, emo­cí a pozná­vá svět. Současně je cito­vě vázám na člo­vě­ka a nava­zu­je vzta­hy s dal­ší­mi posta­va­mi. Čtenář je vta­ho­ván postup­ně do pří­bě­hu, pozná­vá hlav­ní­ho hrdi­nu a může spo­lu­pro­ží­vat růz­né emo­ce. Zuzana Pospíšilová volí jed­no­duš­ší postup. Nechá hlav­ní­ho hrdi­nu opa­ko­va­ně pro­ží­vat stej­né poci­ty a řešit podob­né situ­a­ce. Teprve v závě­reč­ných kapi­to­lách zvo­li­la autor­ka jinou vari­an­tu, kdy Silvestr najde nové­ho kama­rá­da. Jednoduchý text s malým hrdi­nou odpo­ví­dá více dítě­ti před­škol­ní­ho věku nebo začí­na­jí­cí­ho čte­ná­ře. Doplněním o růz­né úko­ly a drob­né tex­ty, kte­ré potře­bu­jí urči­tou úro­veň zna­los­tí o zví­řa­tech, logic­ké­ho myš­le­ní i čte­nář­ských schop­nos­tí, může být kni­ha zají­ma­vá i pro děti mlad­ší­ho škol­ní­ho věku.

Knihu ilu­stro­va­la Linh Dao, kte­rá kro­mě drob­ných obráz­ků v tex­tu je také autor­kou ilu­stra­ce na omy­va­tel­ných des­kách kni­hy. Zvolila pří­jem­né bar­vy a kni­hu cel­ko­vě pří­jem­ně dotvá­ří.

Kniha je nápa­di­tá a zábav­ná. Dobře se bude číst a kro­mě zába­vy nabí­zí i námě­ty pro cvi­če­ní logic­kých vazeb, roz­voj řeči i čte­nář­ských doved­nos­tí. Je výbor­ným dár­kem pro děti i inspi­ra­cí pro peda­go­gy a rodi­če.

Kniha 80 stra­na je váza­né v pev­né vaz­bě s omy­va­tel­ný­mi des­ka­mi.

Vydalo nakla­da­tel­ství Grada Publishing,a.s. pod znač­kou bam­book – kni­hy pro klu­ky a hol­ky.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,77264 s | počet dotazů: 219 | paměť: 55819 KB. | 20.05.2022 - 19:58:44