Kritiky.cz > Tiskové zprávy (Newslettery) > Skončilo natáčení romantické komedie JEDINĚ TEREZA

Skončilo natáčení romantické komedie JEDINĚ TEREZA

David Matasek Matous Ruml JT foto Luminar Film 01

Koncem led­na skon­či­lo v srd­ci Českého ráje, na pro­slu­ně­ném a zasně­že­ném vrchol­ku hory Kozákov, natá­če­ní roman­tic­ké kome­die Jedině Tereza. Právě tady se roz­ho­do­va­lo o tom, jest­li řada nedo­ro­zu­mě­ní, chyb a omy­lů, kte­rá roz­klí­ži­la lás­ku hlav­ních hrdi­nů, Tomáše a Terezy, pře­ce jen nepo­ve­de ke šťast­né­mu kon­ci. Hlavních rolí se uja­li Veronika Khek Kubařová a Igor Orozovič, reži­sé­rem fil­mu je Jaroslav Fuit a auto­ry scé­ná­ře jsou Kateřina Gardner a Pavel Novák.

Tomáš s Terezou spo­lu cho­dí „odjak­ži­va“ a ani jeden si neu­mí před­sta­vit, že by to moh­lo být jinak. Tereza se zatím spíš mar­ně sna­ží pro­sa­dit ve svě­tě na zakáz­ku šitých bot, kdež­to vystu­do­va­ný mete­o­ro­log Tomáš se rake­to­vou rych­los­tí vypra­cu­je přes „tele­viz­ní ros­nič­ku“ až na mode­rá­to­ra hlav­ní­ho zpra­vo­daj­ství. Tím se sta­ne žáda­nou a pro něko­ho i žádou­cí celebri­tou, což v jed­nom oka­mži­ku tro­chu nezvlád­ne, na čemž má lví podíl jeho sexy kole­gy­ně Valerie. Horší je, že tomuhle „nezvlád­nu­tí“ asis­tu­je i Tereza, kte­rá si najed­nou není jis­tá, jest­li s Tomášem chce ješ­tě být. V tu chví­li si Tomáš uvě­do­mí, o co všech­no by mohl při­jít a začne o Terezu bojo­vat. Bohužel i bohu­dík má na své stra­ně kama­rá­da Karla, kte­rý je roman­tik teo­re­tik a vel­ký fil­mo­vý fanou­šek. Ten Tomášovi pora­dí, aby na Tereze vyzkou­šel roman­tic­ká ges­ta ze slav­ných kome­dií. Oba však zjis­tí, že to, co fun­gu­je ve fil­mu, v živo­tě čas­to kon­čí kata­stro­fou.

Film Jedině Tereza je roman­tic­ká kome­die, a tak nám her­ci muse­li při­znat svůj vztah k tomu­to fil­mo­vé­mu žán­ru. Veronika Khek Kubařová pro­zra­di­la, že je jejich vel­kým fanouš­kem: „Miluju je a čas­to po nich sahám. Mám ráda i jiné žán­ry, ale roman­tic­ké kome­die mají pro mne vel­mi důle­ži­té mís­to. Myslím, že jsou v živo­tě dny, kdy člo­věk potře­bu­je něco tak­to pozi­tiv­ní­ho, o čem ví, že to dob­ře skon­čí, a u čeho mu bude hez­ky. Ve fil­mu mám krás­né part­ne­ry, neje­nom vizu­ál­ně, jsou to moc milí a fajn kole­go­vé - Matouš Ruml, Lenka Vlasáková, Igor Orozovič. S ním se potká­vám pra­cov­ně popr­vé a je to krás­né setká­ní, za kte­ré jsem vděč­ná. Je to straš­ně inspi­ra­tiv­ní herec, člo­věk.“ A se svým názo­rem na žánr se při­dá­vá i její fil­mo­vý part­ner Igor Orozovič„Moc nemám. Ale zase na dru­hou stra­nu úpl­ně fana­tic­ky mám rád tři titu­ly roman­tic­kých kome­dií, což jsou Notting Hill, Pretty Woman a samo­zřej­mě Láska nebeská. Nejen pro­to­že to jsou roman­tic­ké kome­die, ale hlav­ně pro­to­že tam všech­no fil­mař­sky i sce­náris­tic­ky do sebe zapa­dá, jsou to geni­ál­ní díla, na nich hod­ně ujíž­dím.“ Matouš Ruml, kte­rý si ve fil­mu zahrál Tomášova věr­né­ho pří­te­le Karla, dopl­ňu­je i svůj pohled: „Romantické kome­die mám rád. Já jsem vel­kým fanouš­kem, když jde o lás­ku a o záchra­nu lás­ky.“

Samotné natá­če­ní a spo­lu­prá­ci her­ců a reži­sé­ra Jaroslava Fuita popi­su­je Igor Orozovič: „S Jardou Fuitem jsme spo­leč­ně pro­chá­ze­li všech­ny scé­ny a doha­do­va­li se na úpra­vách, aby se do toho dalo vlít­nout, aby nás to bavi­lo a mělo to tu správ­nou míru. Mám radě­ji humor vychá­ze­jí­cí z váž­něj­ších situ­a­cí, kte­ré se oprav­du dějí, než hle­dá­ní vti­pu za kaž­dou cenu.“ Lenka Vlasáková, kte­rá si s Veronikou Khek Kubařovou po jede­nác­ti letech a fil­mu Ženy v poku­še­ní zopa­ku­je roli její mat­ky, k natá­če­ní pro­zra­di­la: „Jardu Fuita mám ráda. Vždy hle­dá­me, co je pro danou situ­a­ci nej­lep­ší, impro­vi­zu­je­me. Je to jeden z těch reži­sé­rů, kte­rý je vstříc­ný nápa­dům, občas nás ale i drží, aby těch nápa­dů neby­lo moc.“  Matouš Ruml při­dá­vá ješ­tě dal­ší herec­ký záži­tek, pro­to­že v jed­né scé­ně, kte­rá uka­zu­je úpl­ně prv­ní sezná­me­ní Tomáše s Terezou, hra­je jeho mlad­ší já jeho syn Nathanael„Já jsem se sna­žil do toho neke­cat, nechtěl jsem mu to kazit, tak­že jsem mu tam jen nosil pití a vlast­ně jsem byl tako­vá jeho asi­s­tent­ka. Musím říct, že je vel­kým komi­kem, že si to hroz­ně uží­val a že to bylo znát, pro­to­že se smál i reži­sér a skript­ka a bavi­lo je to. Byl jsem tím pří­jem­ně pře­kva­pen.“ A jak obsa­ze­ní hlav­ních rolí hod­no­tí spo­lusce­náris­ta fil­mu Pavel Novák? Velmi pozi­tiv­ně: „Herecké obsa­ze­ní je pro mne sno­vé, já jsem si nemohl dik­to­vat, koho bych chtěl do hlav­ních rolí, ale Veroniku Kubařovou jsem si před­sta­vo­val a na Igoru Orozovičovi jsme se také rych­le shod­li. A když jsem viděl zábě­ry z natá­če­ní, tak jim to spo­lu náram­ně slu­ší. Takže já jsem vel­mi spo­ko­jen.“

 

Producentem fil­mu je spo­leč­nost Luminar Film (Krajina ve stí­nu). Romantická kome­die Jedině Tereza bude mít pre­mi­é­ru 29. čer­ven­ce 2021 a do kin jej uve­de dis­tri­buč­ní spo­leč­nost CinemArt.

Režie: Jaroslav Fuit

Námět: Kateřina Gardner

Scénář: Kateřina Gardner, Pavel Novák

Hrají: Igor Orozovič, Veronika Khek Kubařová, David Matásek, Lenka Vlasáková, Matouš Ruml, Emma Smetana, Anna Schmidtmajerová, Václav Kopta, Jiří Vyorálek, Iva Janžurová

Producenti: Jindřich Motýl, Martin Růžička - Luminar Film

Koproducent a dis­tri­bu­tor: CinemArt

Broadcaster: FTV Prima


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,83375 s | počet dotazů: 239 | paměť: 46926 KB. | 06.03.2021 - 16:15:10