Kritiky.cz > Recenze knih > „ŠKOLNICE VALERIE V PODEZŘENÍ“ od Zuzany Pospíšilové

„ŠKOLNICE VALERIE V PODEZŘENÍ“ od Zuzany Pospíšilové

20988248 10209343589578832 2187175394491616989 o

Knížka Zuzany Pospíšilové „Školnice Valerie v pode­zře­ní“ od vyda­va­tel­ství Grada Publishing, a.s. pod znač­kou Bambook si na prv­ní pohled zís­ka­la nejen mě, ale hlav­ně mojí star­ší dce­ru. Nejvíce k tomu při­spě­ly krás­né a pou­ta­vé obráz­ky od ilu­strá­tor­ky Zuzany Osako.

Tato kou­zel­ná pub­li­ka­ce vyprá­ví o netra­dič­ních oka­mži­cích a pří­ho­dách, kte­ré zaží­vá hlav­ní pro­ta­go­nis­ta pří­bě­hu Martin, žák dru­hé tří­dy, spo­lu se svý­mi kama­rá­dy při vyu­čo­vá­ní ve své podiv­né ško­le. Ve ško­le, kde uči­te­lé nezna­jí jinou lep­ší znám­ku než pět­ku, kde rádi roz­dá­va­jí poznám­ky; nic jiné­ho jim totiž nedě­lá tako­vé potě­še­ní, jako toto.

A kdo by se do tako­vé ško­ly po prázd­ni­nách těšil? Asi nikdo! A Martin nebyl výjim­kou. Udělal by coko­liv, jen kdy­by do ní nemu­sel v září zno­vu nastou­pit. Maminka byla ale jiné­ho názo­ru, napros­to neú­stup­ná… a tak se sta­lo, že chtě nechtě Martin musel opět do ško­ly, ostat­ně jako všich­ni jeho spo­lu­žá­ci.

A jaké bylo jejich pře­kva­pe­ní, když mís­to staré­ho a pro­tiv­né­ho škol­ní­ka, je ve ško­le při­ví­ta­la las­ka­vá a usmě­va­vá škol­ni­ce Valerie? Veliká! V tu chví­li ale ješ­tě nikdo netu­šil, že o změ­ny a podiv­nos­ti letos nebu­de nou­ze, že cho­dit do jídel­ny, kde jim bude chut­nat, bude zába­va…

Co všech­no se ješ­tě musí při­ho­dit, aby při­šel nový tělo­cvi­kář Richard a nová paní uči­tel­ka Gabriela? Co mají oba spo­leč­né­ho s Valerii? To vše se pro­střed­nic­tvím své­ho pát­ra­cí­ho dení­ku poku­sí vypá­t­rat sám Martin…. Podaří se mu to? Poodhalí rouš­ku tajem­ství, jež se pojí s Valerií? Co když ona je prá­vě ta čaro­děj­ni­ce, kte­rá za všech­ny ty podiv­nos­ti a drob­ná kouz­la může? Nebo je to všech­no úpl­ně jinak?...

S dcer­kou jsme tuto kni­hu pře­čet­ly jed­ním dechem. Dcerka před­čí­ta­la nahlas a moc jí to bavi­lo. Byla zvě­da­vá, co se zas v té podiv­né ško­le bude dít, a jaká kouz­la zne­pří­jem­ní vyu­čo­va­cí hodi­nu jed­not­li­vým uči­te­lům. Občas se zamys­le­la nad tím, jaké by to asi bylo, kdy­by se tyto podiv­nos­ti děly i u ní ve ško­le.

Knížka je moc pěk­ně napsa­ná a své­mu čte­ná­ři něko­li­krát vykouz­lí i úsměv na tvá­ři. Knížku vře­le dopo­ru­ču­je­me pře­číst si.

Název: Školnice Valerie v pode­zře­ní

Napsala: Zuzana Pospíšilová

Ilustrovala: Zuzana Osako

Vydala Grada Publishing, a.s., pod znač­kou Bambook

Vydání prv­ní, 2017

Počet stran 72


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...