Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Škola ro(c)ku

Škola ro(c)ku

Škola ro(c)ku je ide­ál­ní oddycho­vou kome­dií se spous­tou dob­ré, rocko­vé hud­by. Takže ji lze vře­le dopo­ru­čit všem milov­ní­kům AC/DC, Led Zeppellin, Doors apod., jejichž hud­bu si zde hoj­ně uži­je­te.

Když se Dewey Finn (Jack Black) nepro­sa­dil ve své původ­ní kape­le, jíž vadi­la jeho 20minutová kyta­ro­vá sóla a sko­ky do pub­li­ka, začal se rea­li­zo­vat v pres­tiž­ní ško­le mezi dese­ti­le­tý­mi dět­mi coby pomoc­ný uči­tel. Osnovy uči­va mu při­pa­da­jí znač­ně nezá­živ­né a poté co v dětech obje­ví hudeb­ní talent roz­je­de se cosi na způ­sob „Bratr v akci“. Ze tří­dy se stá­vá kape­la, v níž někdo hra­je, někdo zpí­vá, jiný fan­dí nebo se sta­rá o svět­la a kos­týmy.

Hlavní posta­vou kape­ly je při­tom sám uči­tel, vydá­va­jí­cí se za své­ho kama­rá­da Neda (Mike White, kte­rý k fil­mu napsal scé­nář a podí­lel se i na hud­bě). Kreace Jacka Blacka jsou vel­mi zají­ma­vé. Při svých těles­ných pro­por­cích a typic­kých rocker­ských pohy­bech půso­bí vět­ši­nou dosti komic­ky, ale záro­veň i „pro­fe­si­o­nál­ně“. Další zají­ma­vou posta­vič­kou je malá Summer, kte­ré jde hlav­ně o škol­ní znám­ko­vá­ní a hod­no­ce­ní. Dewey ji vel­mi rych­le odhad­ne a pově­ří jí tím nej­ná­roč­něj­ším úko­lem, být mana­že­rem sku­pi­ny.

Scénář fil­mu je znač­ně před­ví­da­tel­ný. Dewey boju­je s upja­tou ředi­tel­kou ško­ly, kte­rá cítí za děti zod­po­věd­nost, ale nako­nec stej­ně pod­leh­ne jeho elá­nu. Děti se ve své tech­ni­ce stá­le zlep­šu­jí, až se sku­teč­ně dosta­nou na vysně­nou Bitvu kapel, kte­rou sice nevy­hra­jí, ale roz­hod­ně si zís­ka­jí pub­li­kum. A i Ned pro­ži­je svůj hap­py end, když se vze­pře své věč­ně diri­gu­jí­cí pří­tel­ky­ni a vypra­ví se na sou­těž a prv­ní veřej­né před­sta­ve­ní kape­ly School of Rock. Na závěr lze jen dopo­ru­čit: vydrž­te až do kon­ce titul­ků, neboť i ty pro­vá­zí pořád­ný AC/DC rock´n´roll.

O filmu:

Rok: 2003
Režie: Richard Linklater
Scénář: Mike White
Kamera: Rogier Stoffers
Hudba: Jack Black, Warren Fitzgerald, Craig Wedren, Mike White
V hlav­ních rolích: Jack Black, Joan Cusack, spous­ta dětí
Délka: 108 min


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,75701 s | počet dotazů: 220 | paměť: 55458 KB. | 16.05.2022 - 15:43:19