Kritiky.cz > Zajímavosti > Skleněný pokoj - Vila Tugendhat

Skleněný pokoj - Vila Tugendhat

Skle Zajimavosti

Při natá­če­ní ve vile Tugendhat se muse­la dodr­žo­vat veš­ke­rá opat­ře­ní, aby neby­la památ­ka UNESCO poško­ze­na.

Filmaři muse­li na pod­la­hu Skleněného poko­je vily polo­žit nové barev­ně iden­tic­ké lino, aby se původ­ní nepo­ško­di­lo, byly posta­ve­ny faleš­né příč­ky. I tak musel celý štáb nosit po dobu natá­če­ní návle­ky.

Každý člen štá­bu byl ozna­čen pás­kou, celý objekt hlí­da­la ost­ra­ha. A hlí­da­la spo­leh­li­vě, pro­to­že jed­nou dokon­ce nechtě­la do objek­tu vpus­tit ani ředi­tel­ku vily Tugendhat, pro­to­že neby­la ozna­če­na pás­kou, a exter­ní ost­ra­ha ji nezna­la a nevě­dě­la, že jde o paní ředi­tel­ku.

Ve vile se samo­zřej­mě nesmě­lo ani jíst ani pít a pohy­bo­vat se muse­lo s nej­vět­ší opa­tr­nos­tí, nikdo se tře­ba nesměl opí­rat o stě­ny, aby se nepo­ško­di­ly.

Přestože pano­va­lo hor­ké léto, štáb měl na poča­sí štěs­tí, pro­to­že v době nej­vět­ších veder by asi natá­če­ní, kdy osvět­le­ní vydá­vá ohrom­né množ­ství tep­la, bylo nesne­si­tel­né. Ve vile se ale toči­lo v době, kdy ved­ra ješ­tě nevr­cho­li­la.

Mezi nej­ná­roč­něj­ší scé­ny pat­ři­lo zasně­žo­vá­ní zahra­dy a oko­lí vily, na kte­ré byla pou­ži­ta drce­ná celu­ló­za. Tu fil­ma­ři pou­ži­li také na zasně­žo­vá­ní dal­ších exte­ri­é­rů - cel­kem bylo tře­ba 250 kilo­gra­mů této suro­vi­ny.

Pro natá­če­ní scén z 30.let byl z čás­ti pou­žit původ­ní náby­tek vily Tugendhat. Pro scé­ny z vál­ky a 60. let  byl nave­zen náby­tek odpo­ví­da­jí­cí době děje.

V jed­né z klí­čo­vých scén je roz­bi­to ve vile Tugendhat okno.  Scéna se natá­če­la tak, že původ­ní okno bylo díky důmy­sl­né­mu mecha­nis­mu zasu­nu­to a na jeho mís­to byl insta­lo­ván faleš­ný oken­ní rám, jehož sklo se roz­bi­je. Samozřejmě doko­na­lé­mu efek­tu ješ­tě pomá­há stu­dio Magic Lab, kde vzni­ka­ly tri­ky.

  • Skleněný pokoj - Lokace19. března 2019 Skleněný pokoj - Lokace Film se natáčel celkem 33 dní nejen ve vile Tugendhat, ale také  na dalších místech v Brně, dále v Praze, Plzni, na zámku  a v zámeckém parku Lednice nebo na Chateau Kotěra. Byt Hany se […] Posted in Zajímavosti
  • Skleněný pokoj - Kostýmy19. března 2019 Skleněný pokoj - Kostýmy Katarína Štrbová Bieliková navrhla a vytvořila pro film 90 původních kostýmů, celkem bylo třeba obléknout 500 osob, včetně komparzistů.  Kostýmy pohledem autorky Kataríny Štrbové […] Posted in Zajímavosti
  • Skleněný pokoj - Historické automobily19. března 2019 Skleněný pokoj - Historické automobily Ve filmu hraje řada historických vozidel. Kabriolet Landauer, kterým cestují Liesel a Viktor, představuje automobil značky Cord 812 z roku 1937. Vůz, o který se ve filmu stará šofér […] Posted in Zajímavosti
  • Skleněný pokoj - Rekvizity a dopňky19. března 2019 Skleněný pokoj - Rekvizity a dopňky Pro hlavní představitelky bylo třeba objednat 7 paruk – 4 pro Carice van Houten a 2 pro Hannu Alström a 1 pro Alexandru Borbély. Pro Hannu Alström bylo třeba vytvořit také falešné […] Posted in Zajímavosti
  • Skleněný pokoj - Řekli k filmu19. března 2019 Skleněný pokoj - Řekli k filmu „Nejprve jsem přijel do Brna kvůli mé knize o Mendelovi. Protože zde žil. Vilu jsem tehdy navštívil jako turista a nadchla mě. Jenomže v té době mne žádný příběh nenapadl. To se stalo až o […] Posted in Speciály
  • Skleněný pokoj - SYNOPSE19. března 2019 Skleněný pokoj - SYNOPSE Na kopci nad Brnem vyrostl počátkem třicátých let minulého století obdivuhodný dům. Mistrovské dílo modernistické architektury z betonu a oceli je dílem slavného architekta von Abta. […] Posted in Speciály
  • Skleněný pokoj - Hlavní postavy19. března 2019 Skleněný pokoj - Hlavní postavy Hana a Liesel Hlavní postavy Hana (Carice van Houten) a Liesel (Hanna Alström) procházejí celým filmem. Opakují se situace, v nichž jsou obě přítelkyně společně, proto jsem musela vždy […] Posted in Profily postav
  • Skleněný pokoj - Herci a tvůrci19. března 2019 Skleněný pokoj - Herci a tvůrci Herečka Carice van Houten, je známa ze seriálu Hra o trůny, válečného dramatu Valkýra, kde hrála po boku Toma Cruise, oceňovaného snímku Paula Verhoevena Černá kniha, nebo filmů Love […] Posted in Speciály
  • Ukázka trikových záběrů ve filmu Masaryk9. března 2017 Ukázka trikových záběrů ve filmu Masaryk Pro historický snímek Masaryk režiséra Julia Ševčíka, čerstvého držitele 12 Českých lvů, vyráběl pod vedením supervizora vizuálních efektů Michala Křečka z pražského postprodukčního studia […] Posted in Zajímavosti
  • Masaryk28. února 2017 Masaryk Dnes tvůrci představili film na tiskové konferenci a projekci novinářům. Hlavní postavu hraje výborně Farel Roden, který dle jeho slov nemusel podstupovat nijak velké líčení, ale dokázal […] Posted in Filmové premiéry

Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...