Kritiky.cz > Speciály > Skleněný pokoj - SYNOPSE

Skleněný pokoj - SYNOPSE

Pokoj

Na kop­ci nad Brnem vyros­tl počát­kem tři­cá­tých let minu­lé­ho sto­le­tí obdi­vu­hod­ný dům. Mistrovské dílo moder­nis­tic­ké archi­tek­tu­ry z beto­nu a oce­li je dílem slav­né­ho archi­tek­ta von Abta. Středobodem domu je „Skleněný pokoj“. Von Abt tuto jedi­neč­nou stav­bu navr­hl pro boha­té­ho pod­ni­ka­te­le Viktora Landauera, jeho ženu Liesel a jejich rodi­nu. Skleněný pokoj se stá­vá nejen archi­tek­to­nic­kým skvos­tem, ale i syno­ny­mem krá­sy, moder­nos­ti, ote­vře­nos­ti, stej­ně jako sym­bo­lem nadě­jí mla­dé­ho čes­ko­slo­ven­ské­ho náro­da, sym­bo­lem budouc­nos­ti.

Rodinný život, jaký si Liesel vysni­la, pro­stou­pe­ný svět­lem a kli­dem prů­zrač­né­ho pro­sto­ru, napl­ně­ný lás­kou a umoc­ně­ný vzta­hem s neroz­luč­nou pří­tel­ky­ní Hanou,  však netr­vá dlou­ho. Viktor je Žid, a  Evropu čím dál víc zaha­lu­je stín nacis­mu.  Rodina se při­pra­vu­je na odchod do exi­lu. Další ranou je pro Liesel bolest­né zjiš­tě­ní, že Viktor má poměr s mla­dou ženou Katou, jíž jako váleč­né uprch­li­ci poskyt­li ve svém domě azyl. Liesel se sil­ně­ji  upí­ná  k Haně.  Zatímco ona je však ve svých citech rezer­vo­va­ná, Hana je vol­no­myš­len­kář­ka, kte­rá si ráda uží­vá vše­ho šťav­na­té­ho, co život při­ná­ší. A přes­to­že Liesel cítí, že za  jejich přá­tel­stvím klí­čí něco víc, brá­ní se dát tomu prů­chod.  V pani­ce a zmat­ku, kte­ré pro­vá­ze­jí němec­kou inva­zi, Landauerovi za dra­ma­tic­kých okol­nos­tí prcha­jí z Československa. Vila však zůstá­vá a její pří­běh pokra­ču­je.

Hana a její man­žel Oskar, práv­ník Landauerových se roz­hod­li zůstat v Brně. Díky pomě­ru s němec­kým kon­struk­té­rem Stahlem se před Hanou ote­vře mož­nost návra­tu do magic­ké­ho Skleněného poko­je a ona oži­vu­je vzpo­mín­ky na Liesel a před­vá­leč­nou dobu plnou nadě­jí.  Nucené odlou­če­ní jako­by posi­lo­va­lo jejich vzá­jem­né city. Obě ženy si píší bez toho, aby se dočka­ly odpo­vě­dí a dozvě­dě­ly se, jaký je osud té dru­hé.

Po vál­ce je vila zni­če­ná, okna roz­me­ta­la bom­ba. Naděje, kte­rou Skleněný pokoj sym­bo­li­zu­je, však zůstá­vá.

  • Skleněný pokoj - Řekli k filmu19. března 2019 Skleněný pokoj - Řekli k filmu „Nejprve jsem přijel do Brna kvůli mé knize o Mendelovi. Protože zde žil. Vilu jsem tehdy navštívil jako turista a nadchla mě. Jenomže v té době mne žádný příběh nenapadl. To se stalo až o […] Posted in Speciály
  • Skleněný pokoj - Lokace19. března 2019 Skleněný pokoj - Lokace Film se natáčel celkem 33 dní nejen ve vile Tugendhat, ale také  na dalších místech v Brně, dále v Praze, Plzni, na zámku  a v zámeckém parku Lednice nebo na Chateau Kotěra. Byt Hany se […] Posted in Zajímavosti
  • Skleněný pokoj - Hlavní postavy19. března 2019 Skleněný pokoj - Hlavní postavy Hana a Liesel Hlavní postavy Hana (Carice van Houten) a Liesel (Hanna Alström) procházejí celým filmem. Opakují se situace, v nichž jsou obě přítelkyně společně, proto jsem musela vždy […] Posted in Profily postav
  • Skleněný pokoj - Rekvizity a dopňky19. března 2019 Skleněný pokoj - Rekvizity a dopňky Pro hlavní představitelky bylo třeba objednat 7 paruk – 4 pro Carice van Houten a 2 pro Hannu Alström a 1 pro Alexandru Borbély. Pro Hannu Alström bylo třeba vytvořit také falešné […] Posted in Zajímavosti
  • Skleněný pokoj - Herci a tvůrci19. března 2019 Skleněný pokoj - Herci a tvůrci Herečka Carice van Houten, je známa ze seriálu Hra o trůny, válečného dramatu Valkýra, kde hrála po boku Toma Cruise, oceňovaného snímku Paula Verhoevena Černá kniha, nebo filmů Love […] Posted in Speciály
  • Skleněný pokoj - Vila Tugendhat19. března 2019 Skleněný pokoj - Vila Tugendhat Při natáčení ve vile Tugendhat se musela dodržovat veškerá opatření, aby nebyla památka UNESCO poškozena. Filmaři museli na podlahu Skleněného pokoje vily položit nové barevně identické […] Posted in Zajímavosti
  • Skleněný pokoj - Historické automobily19. března 2019 Skleněný pokoj - Historické automobily Ve filmu hraje řada historických vozidel. Kabriolet Landauer, kterým cestují Liesel a Viktor, představuje automobil značky Cord 812 z roku 1937. Vůz, o který se ve filmu stará šofér […] Posted in Zajímavosti
  • Skleněný pokoj - Kostýmy19. března 2019 Skleněný pokoj - Kostýmy Katarína Štrbová Bieliková navrhla a vytvořila pro film 90 původních kostýmů, celkem bylo třeba obléknout 500 osob, včetně komparzistů.  Kostýmy pohledem autorky Kataríny Štrbové […] Posted in Zajímavosti
  • Masaryk20. února 2017 Masaryk SYNOPSE Zima 1939. Diplomat Jan Masaryk hledá v Americe únik před nedávnou minulostí. Mnichovská dohoda evropských mocností v září 1938 a následné události fakticky ukončily existenci […] Posted in Speciály
  • Fotograf19. června 2019 Fotograf V příběhu se vracíme k některým osudovým křižovatkám turbulentního života hlavního hrdiny (Karel Roden), člověka, který je obdařen nejedním výjimečným talentem, živelností a vášní. Všechny […] Posted in Galerie

Ohodnoťte článek
Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...