Kritiky.cz > Speciály > Skleněný pokoj - Řekli k filmu

Skleněný pokoj - Řekli k filmu

rekli

„Nejprve jsem při­jel do Brna kvů­li mé kni­ze o Mendelovi. Protože zde žil. Vilu jsem teh­dy navští­vil jako turis­ta a nadchla mě. Jenomže v té době mne žád­ný pří­běh nena­pa­dl. To se sta­lo až o deset let poz­dě­ji při dru­hé návštěvě. Znovu jsem navští­vil vilu a začal vymýš­let pří­běh. Nechtěl jsem psát o sku­teč­né rodi­ně, kte­rá tu žila,“ vzpo­mí­ná na vznik romá­nu Skleněný pokoj spi­so­va­tel Simon Mawer.

„Skleněný pokoj je o lidech, kte­ří vybo­či­li z řady, a prá­vě to, že je na člo­vě­ka vidět, vyža­du­je vel­kou odva­hu,“ řekl při natá­če­ní před­sta­vi­tel Von Abta Karel Roden.

 „Když jsem si popr­vé pře­čet­la scé­nář, nadchlo mne, že vila je vlast­ně hlav­ní posta­vou celé­ho pří­bě­hu,“ říká hereč­ka Carice van Houten. „Skleněný pokoj je jakousi meta­fo­rou transpa­rent­nos­ti. A to jak v pří­bě­zích, kte­ré se v něm v prů­bě­hu let ode­hrá­ly, tak v emo­cích, kte­ré je pro­vá­ze­ly. Ve vile se nic neu­kry­je. Líbilo se mi, že Hana je vel­mi moder­ní žena, což mi bylo veli­ce blíz­ké, “ dodá­vá ke své posta­vě.

 „Liesel je  plná nadě­jí, ale také vel­mi sil­ná a na svou dobu moder­ní žena, když si uvě­do­mí­me, že ten pří­běh začí­ná někdy v polo­vi­ně 30.let,“ říká hereč­ka Hanna Alström. Během celé­ho natá­če­ní jsem v Carice našla oprav­du blíz­kou pří­tel­ky­ni a dou­fám, že ona to vní­má stej­ně. Když s někým trá­ví­te tolik času, tak vás to sblí­ží. Nicméně my dvě jsme si sed­ly hned od začát­ku. A to nám při prá­ci hod­ně pomoh­lo.“

„Julius je vel­ký per­fek­ci­o­nis­ta, měl přes­nou před­sta­vu o tom, jak má film vypa­dat, jak mají her­ci hrát své role. Ale byl vel­mi ote­vře­ný ke všem mým při­po­mín­kám a návrhům. Velmi jsme si poro­zu­mě­li, jak ohled­ně posta­vy Liesel, tak idee celé­ho fil­mu,“ vzpo­mí­ná na setká­ní s reži­sé­rem hereč­ka Hanna Alström.

Claes Bang při­znal, že je vel­kým obdi­vo­va­te­lem archi­tek­tu­ry. „O vile Tugendhat jsem před natá­če­ním nevě­děl. Nicméně znal jsem archi­tek­ta Miese van der Roheho, kte­rý ten­to dům navr­ho­val. Byl jsem v bar­ce­lo­n­ském pavi­lo­nu, kte­rý byl posta­ven ve stej­né době a má mno­ho stej­ných prv­ků jako tato vila. Je to jed­no z mých nej­ob­lí­be­něj­ších míst, a navští­vil jsem ho už mno­ho­krát. Vilu jsem však neznal a pře­kva­pi­lo mě, že tak­to může vypa­dat sku­teč­ný dům, ve kte­rém žila kon­krét­ní rodi­na,“ říká herec. „To, jest­li Vás tato budo­va nadchne, zále­ží na tom, jakou archi­tek­tu­ru máte rád. Já bych si toto mís­to vybral k živo­tu kdy­ko­liv. Úplně mne to uchvá­ti­lo.“

„Byla to pro mě vel­ká výzva, pro­to­že jsem nikdy před­tím neto­či­la film cizím jazy­ce, pou­ze v slo­ven­šti­ně nebo maďar­šti­ně, a pra­co­vat s tako­vý­mi her­ci a navíc v „bri­tish eng­lish“ – na to se neda­lo říct ne,“ vzpo­mí­ná Alexandra Borbély, kte­rá se sna­ži­la poro­zu­mět i moti­va­ci své hrdin­ky, kte­rá zasáh­ne do man­žel­ství Viktora a Liesel. „Mám pro Katu pocho­pe­ní, pro­to­že, když vám o živo­ta vstou­pí tako­vá vel­ká lás­ka, nemů­že­te ji obe­jít,“ dodá­vá hereč­ka.

 

Koproducentem fil­mu je Česká tele­vi­ze. „Po fil­mu „Masaryk“ při­šel pro­du­cent Rudolf Biermann s ambi­ci­óz­ním pro­jek­tem hvězd­ně obsa­ze­né­ho ang­lic­ky mlu­ve­né­ho fil­mu pod­le svě­to­vé­ho best­selle­ru. Nakonec jsme se roz­hod­li té výzvě posta­vit a vyprá­vět pří­běhy mužů a žen, kte­ří pro­šli moder­nis­tic­kou vilou upro­střed Evropy, aniž by komu­ko­liv z nich tato ambi­ci­óz­ní stav­ba opti­mis­tic­ky vyhlí­že­jí­cí budouc­nost nako­nec při­nes­la štěs­tí. A záro­veň tak tro­chu vyprá­vět ději­ny 20. sto­le­tí, popsat ten obrov­ský zmar, kte­rý pro východ­ní Evropu zna­me­nal fašis­mus i komu­nis­mus, a taky oce­nit sílu lidí, kte­ří všem ranám osu­du doká­za­li navzdo­ry vše­mu a všem čelit,“ říká kre­a­tiv­ní pro­du­cent­ka Helena Uldrichová.

  • Skleněný pokoj - SYNOPSE19. března 2019 Skleněný pokoj - SYNOPSE Na kopci nad Brnem vyrostl počátkem třicátých let minulého století obdivuhodný dům. Mistrovské dílo modernistické architektury z betonu a oceli je dílem slavného architekta von Abta. […] Posted in Speciály
  • Skleněný pokoj - Lokace19. března 2019 Skleněný pokoj - Lokace Film se natáčel celkem 33 dní nejen ve vile Tugendhat, ale také  na dalších místech v Brně, dále v Praze, Plzni, na zámku  a v zámeckém parku Lednice nebo na Chateau Kotěra. Byt Hany se […] Posted in Zajímavosti
  • Skleněný pokoj - Hlavní postavy19. března 2019 Skleněný pokoj - Hlavní postavy Hana a Liesel Hlavní postavy Hana (Carice van Houten) a Liesel (Hanna Alström) procházejí celým filmem. Opakují se situace, v nichž jsou obě přítelkyně společně, proto jsem musela vždy […] Posted in Profily postav
  • Skleněný pokoj - Herci a tvůrci19. března 2019 Skleněný pokoj - Herci a tvůrci Herečka Carice van Houten, je známa ze seriálu Hra o trůny, válečného dramatu Valkýra, kde hrála po boku Toma Cruise, oceňovaného snímku Paula Verhoevena Černá kniha, nebo filmů Love […] Posted in Speciály
  • Skleněný pokoj - Kostýmy19. března 2019 Skleněný pokoj - Kostýmy Katarína Štrbová Bieliková navrhla a vytvořila pro film 90 původních kostýmů, celkem bylo třeba obléknout 500 osob, včetně komparzistů.  Kostýmy pohledem autorky Kataríny Štrbové […] Posted in Zajímavosti
  • Skleněný pokoj - Rekvizity a dopňky19. března 2019 Skleněný pokoj - Rekvizity a dopňky Pro hlavní představitelky bylo třeba objednat 7 paruk – 4 pro Carice van Houten a 2 pro Hannu Alström a 1 pro Alexandru Borbély. Pro Hannu Alström bylo třeba vytvořit také falešné […] Posted in Zajímavosti
  • Skleněný pokoj - Vila Tugendhat19. března 2019 Skleněný pokoj - Vila Tugendhat Při natáčení ve vile Tugendhat se musela dodržovat veškerá opatření, aby nebyla památka UNESCO poškozena. Filmaři museli na podlahu Skleněného pokoje vily položit nové barevně identické […] Posted in Zajímavosti
  • Skleněný pokoj - Historické automobily19. března 2019 Skleněný pokoj - Historické automobily Ve filmu hraje řada historických vozidel. Kabriolet Landauer, kterým cestují Liesel a Viktor, představuje automobil značky Cord 812 z roku 1937. Vůz, o který se ve filmu stará šofér […] Posted in Zajímavosti
  • Masaryk20. února 2017 Masaryk SYNOPSE Zima 1939. Diplomat Jan Masaryk hledá v Americe únik před nedávnou minulostí. Mnichovská dohoda evropských mocností v září 1938 a následné události fakticky ukončily existenci […] Posted in Speciály
  • Fotograf19. června 2019 Fotograf V příběhu se vracíme k některým osudovým křižovatkám turbulentního života hlavního hrdiny (Karel Roden), člověka, který je obdařen nejedním výjimečným talentem, živelností a vášní. Všechny […] Posted in Galerie

Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...