Skleněný pokoj - Kostýmy

Kostymy

Katarína Štrbová Bieliková navrh­la a vytvo­ři­la pro film 90 původ­ních kos­tý­mů, cel­kem bylo tře­ba oblék­nout 500 osob, včet­ně kom­par­zis­tů.

 Kostýmy pohle­dem autor­ky Kataríny Štrbové Bielikové

Vytvořit kos­týmy pro film Skleněný pokoj, ode­hrá­va­jí­cí se v rozpě­tí téměř 40 let, to byl pro mne jako kos­tým­ní výtvar­ni­ci úkol snů. Zachytit v kos­tý­mech ply­nu­tí času, pří­běhy postav, sle­do­vat pro­mě­ny nálad, dějo­vé vrcho­ly a pro­pa­dy, chví­le štěs­tí i vel­ké­ho trá­pe­ní. Zobrazit spo­le­čen­ské změ­ny, stří­dá­ní módy, způ­sob oblé­ká­ní. Kostýmem a mas­kou vyprá­vět, jak hrdin­ky stár­nou, co ztrá­ce­jí a co si ucho­vá­va­jí ve svém vzhle­du. Být jed­ním z tvůr­ců vizu­a­li­ty fil­mu, spo­lu s mas­ké­rem, archi­tek­tem, kame­ra­ma­nem a reži­sé­rem. To je hned něko­lik úko­lů snů.

Po pře­čte­ní scé­ná­ře má prv­ní ces­ta ved­la do vily. Tady, upro­střed té nád­he­ry, kde člo­věk nevní­má, že dům zde sto­jí již 90 let, jsem pocí­ti­la, že i v kos­tý­mech, kte­ré budu navr­ho­vat, bych se měla poku­sit o nad­ča­so­vost. Jak ale spo­jit potře­bu zob­ra­zit ply­nu­tí času a nad­ča­so­vost?  Mým řeše­ním byla sty­li­za­ce, kte­rá kla­de důraz na dia­log se sou­čas­ným divá­kem, pou­ží­vá moder­ní jazyk stej­ně tak,  jako odpo­ví­da­jí­cí dobo­vé silu­e­ty, nere­kon­stru­u­je detai­ly, nekla­de si za cíl být strikt­ně his­to­ric­ky přes­ná.

Móda jed­not­li­vých obdo­bí mi byla inspi­ra­cí. Samozřejmostí bylo důklad­né stu­di­um dobo­vých reá­lií a foto­gra­fic­kých pra­me­nů. Pomohlo mi nafor­má­to­vat mysl.

Při navr­ho­vá­ní kos­tý­mů jsem pak s his­to­ric­kým mate­ri­á­lem pra­co­va­la svo­bod­ně a mys­le­la více na psy­cho­lo­gii postav a jejich osu­dy než na dobo­vost. Výsledkem jsou kos­týmy, kte­ré by se snad daly stej­ně dob­ře nosit v dneš­ní eklek­tic­ké době jako ve 30., 40. nebo 60. letech 20. sto­le­tí.


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Skleněný pokoj - Historické automobily19. března 2019 Skleněný pokoj - Historické automobily Ve filmu hraje řada historických vozidel. Kabriolet Landauer, kterým cestují Liesel a Viktor, představuje automobil značky Cord 812 z roku 1937. Vůz, o který se ve filmu stará šofér […]
  • Skleněný pokoj - Lokace19. března 2019 Skleněný pokoj - Lokace Film se natáčel celkem 33 dní nejen ve vile Tugendhat, ale také  na dalších místech v Brně, dále v Praze, Plzni, na zámku  a v zámeckém parku Lednice nebo na Chateau Kotěra. Byt Hany se […]
  • Skleněný pokoj - Vila Tugendhat19. března 2019 Skleněný pokoj - Vila Tugendhat Při natáčení ve vile Tugendhat se musela dodržovat veškerá opatření, aby nebyla památka UNESCO poškozena. Filmaři museli na podlahu Skleněného pokoje vily položit nové barevně identické […]
  • Skleněný pokoj - Rekvizity a dopňky19. března 2019 Skleněný pokoj - Rekvizity a dopňky Pro hlavní představitelky bylo třeba objednat 7 paruk – 4 pro Carice van Houten a 2 pro Hannu Alström a 1 pro Alexandru Borbély. Pro Hannu Alström bylo třeba vytvořit také falešné […]
  • Skleněný pokoj - Řekli k filmu19. března 2019 Skleněný pokoj - Řekli k filmu „Nejprve jsem přijel do Brna kvůli mé knize o Mendelovi. Protože zde žil. Vilu jsem tehdy navštívil jako turista a nadchla mě. Jenomže v té době mne žádný příběh nenapadl. To se stalo až o […]
  • Skleněný pokoj - Herci a tvůrci19. března 2019 Skleněný pokoj - Herci a tvůrci Herečka Carice van Houten, je známa ze seriálu Hra o trůny, válečného dramatu Valkýra, kde hrála po boku Toma Cruise, oceňovaného snímku Paula Verhoevena Černá kniha, nebo filmů Love […]
  • Skleněný pokoj - Hlavní postavy19. března 2019 Skleněný pokoj - Hlavní postavy Hana a Liesel Hlavní postavy Hana (Carice van Houten) a Liesel (Hanna Alström) procházejí celým filmem. Opakují se situace, v nichž jsou obě přítelkyně společně, proto jsem musela vždy […]
  • Skleněný pokoj - SYNOPSE19. března 2019 Skleněný pokoj - SYNOPSE Na kopci nad Brnem vyrostl počátkem třicátých let minulého století obdivuhodný dům. Mistrovské dílo modernistické architektury z betonu a oceli je dílem slavného architekta von Abta. […]
  • Ukázka trikových záběrů ve filmu Masaryk9. března 2017 Ukázka trikových záběrů ve filmu Masaryk Pro historický snímek Masaryk režiséra Julia Ševčíka, čerstvého držitele 12 Českých lvů, vyráběl pod vedením supervizora vizuálních efektů Michala Křečka z pražského postprodukčního studia […]
  • Fotograf19. června 2019 Fotograf V příběhu se vracíme k některým osudovým křižovatkám turbulentního života hlavního hrdiny (Karel Roden), člověka, který je obdařen nejedním výjimečným talentem, živelností a vášní. Všechny […]
Další naše články...