Kritiky.cz > Speciály > Skleněný pokoj - Herci a tvůrci

Skleněný pokoj - Herci a tvůrci

Skled02

Herečka Carice van Houten, je zná­ma ze seri­á­lu Hra o trů­ny, váleč­né­ho dra­ma­tu Valkýra, kde hrá­la po boku Toma Cruise, oce­ňo­va­né­ho sním­ku Paula Verhoevena Černá kni­ha, nebo fil­mů Love Life, The Happy Housewife and Black ButterfliesK jejím nej­no­věj­ším pro­jek­tům pat­ří osmá a finál­ní řada Hry o trů­ny a nezá­vis­lý sní­mek Instinct. V sou­čas­né době natá­čí pro tele­viz­ní spo­leč­nost Sky Atlantic napí­na­vou mini­sé­rii s prv­ky čer­né­ho humo­ru Temple, v níž se obje­ví spo­leč­ně s Markem Strongem.

Populární švéd­skou hereč­ku Hannu Alström čeští divá­ci vidě­li ve dvou pokra­čo­vá­ních úspěš­né akč­ní kome­die Kingsman.

Další žen­skou roli vytvo­ří slo­ven­ská rodač­ka Alexandra Borbély, oce­ně­ná Evropskou fil­mo­vou cenou pro nej­lep­ší hereč­ku  roku 2017 za roli ve fil­mu O těle a duši, kte­rý zví­tě­zil na Berlinale.

Claes Bang je drži­te­lem Evropské fil­mo­vé ceny 2017 pro nej­lep­ší­ho her­ce za film Čtverec, kte­rý zís­kal Zlatou pal­mu na MFF v Cannes, nedáv­no měla pre­mi­é­ru fil­mo­vá adap­ta­ce svě­to­vé­ho best­selle­ru Davida Lagercrantze Dívka v pavou­čí síti, kde hra­je jed­no­ho z hlav­ních pro­tiv­ní­ků titul­ní hrdin­ky.

Dánský herec Roland Møller vytvo­řil hlav­ní roli ve fil­mu V písku-Příslib svo­bo­dy, kte­rý byl v roce 2017 nomi­no­ván za Dánsko na Oscara pro nej­lep­ší cizo­ja­zyč­ný film. Je znám z thrille­ru Atomic Blonde: Bez lítos­ti, z thrille­ru Cizinec ve vla­ku, nyní se dokon­ču­je film Lyrebird, kde vytvo­řil jed­nu z hlav­ních rolí po boku Guye Pearce.

 Karel Roden, před­sta­vi­tel archi­tek­ta Von Abta pat­ří k nej­vy­hle­dá­va­něj­ším čes­kým her­cům. Za téměř čty­ři dese­ti­le­tí vytvo­řil řadu stě­žej­ních rolí ve fil­mo­vých titu­lech domá­cí pro­duk­ce i tele­viz­ních fil­mech a seri­á­lech, záro­veň je nej­ob­sa­zo­va­něj­ším čes­kým her­cem v zahra­nič­ních fil­mech. Je drži­te­lem Českého lva za nej­lep­ší herec­ký  výkon v hlav­ní roli ve fil­mech Hlídač č. 47 (2008) a Masaryk (2016).

Spisovatel Simon Mawer, půvo­dem bio­log, zahá­jil spi­so­va­tel­skou kari­é­ru v roce 1989. Celosvětový úspěch mu při­ne­sl román Mendelův trpas­lík, kte­rý list The New York Times ozna­čil za jed­nu nej­lep­ších knih roku. Román Skleněný pokoj, inspi­ro­va­ný brněn­skou vilou Tugndhat, vyšel popr­vé v roce 2009 a zís­kal nomi­na­ci na The Man Booker Prize. V čes­kém pře­kla­du dále vyšly napří­klad Mawerovi kni­hy  Dívka, kte­rá spadla z nebe, Evengelium pod­le Jidáše, Pád, Provazochodkyně a nej­no­vě­ji Pražské jaro věno­va­né udá­los­tem roku 1968.

Scenárista Andrew Shaw je půvo­dem žur­na­lis­ta, kte­rý pra­co­val pro BBC. V roce 2017 napsal scé­nář k dra­ma­tu Voice from the Stone. V sou­čas­nos­ti při­pra­vu­je a vyví­jí něko­lik scé­ná­řů, napří­klad The Country of the Blind pod­le HG Wellse.

Režisér Julius Ševčík zau­jal již svým debu­to­vým sním­kem Restart (2005), po vizu­ál­ně vytří­be­ném dobo­vém dra­ma­tu Normal (2009) nato­čil svůj dopo­sud nej­ú­spěš­něj­ší sní­mek Masaryk (2016), kte­rý zís­kal cel­kem 12 Českých lvů, včet­ně oce­ně­ní pro Julia Ševčíka jako nej­lep­ší­ho reži­sé­ra. Film Masaryk vidě­lo v kinech více než 350 tisíc divá­ků.

Skleněný pokoj vzni­ká v pro­duk­ci Společnosti IN Film Rudolfa Biermanna, pro­du­cen­ta divác­ky úspěš­ných sním­ků Účastníci zájez­du, Obsluhoval jsem ang­lic­ké­ho krá­le, Román pro muže, Revival nebo dra­ma­tu Masaryk, oce­ně­né­ho 12 Českými lvy. Tragikomické dra­ma Tlumočník (2018) bylo za Slovensko vyslá­no do nomi­na­cí na Oscara pro nej­lep­ší zahra­nič­ní film a zís­ka­lo také čty­ři nomi­na­ce na Českého lva 2018 včet­ně nomi­na­ce pro nej­lep­ší film.

Foto:
Photo © Infilm Praha / Foto: Barbora Jančárová

  • Skleněný pokoj - Řekli k filmu19. března 2019 Skleněný pokoj - Řekli k filmu „Nejprve jsem přijel do Brna kvůli mé knize o Mendelovi. Protože zde žil. Vilu jsem tehdy navštívil jako turista a nadchla mě. Jenomže v té době mne žádný příběh nenapadl. To se stalo až o […] Posted in Speciály
  • Skleněný pokoj - SYNOPSE19. března 2019 Skleněný pokoj - SYNOPSE Na kopci nad Brnem vyrostl počátkem třicátých let minulého století obdivuhodný dům. Mistrovské dílo modernistické architektury z betonu a oceli je dílem slavného architekta von Abta. […] Posted in Speciály
  • Skleněný pokoj - Historické automobily19. března 2019 Skleněný pokoj - Historické automobily Ve filmu hraje řada historických vozidel. Kabriolet Landauer, kterým cestují Liesel a Viktor, představuje automobil značky Cord 812 z roku 1937. Vůz, o který se ve filmu stará šofér […] Posted in Zajímavosti
  • Skleněný pokoj - Rekvizity a dopňky19. března 2019 Skleněný pokoj - Rekvizity a dopňky Pro hlavní představitelky bylo třeba objednat 7 paruk – 4 pro Carice van Houten a 2 pro Hannu Alström a 1 pro Alexandru Borbély. Pro Hannu Alström bylo třeba vytvořit také falešné […] Posted in Zajímavosti
  • Skleněný pokoj - Kostýmy19. března 2019 Skleněný pokoj - Kostýmy Katarína Štrbová Bieliková navrhla a vytvořila pro film 90 původních kostýmů, celkem bylo třeba obléknout 500 osob, včetně komparzistů.  Kostýmy pohledem autorky Kataríny Štrbové […] Posted in Zajímavosti
  • Skleněný pokoj - Hlavní postavy19. března 2019 Skleněný pokoj - Hlavní postavy Hana a Liesel Hlavní postavy Hana (Carice van Houten) a Liesel (Hanna Alström) procházejí celým filmem. Opakují se situace, v nichž jsou obě přítelkyně společně, proto jsem musela vždy […] Posted in Profily postav
  • Skleněný pokoj - Lokace19. března 2019 Skleněný pokoj - Lokace Film se natáčel celkem 33 dní nejen ve vile Tugendhat, ale také  na dalších místech v Brně, dále v Praze, Plzni, na zámku  a v zámeckém parku Lednice nebo na Chateau Kotěra. Byt Hany se […] Posted in Zajímavosti
  • Skleněný pokoj - Vila Tugendhat19. března 2019 Skleněný pokoj - Vila Tugendhat Při natáčení ve vile Tugendhat se musela dodržovat veškerá opatření, aby nebyla památka UNESCO poškozena. Filmaři museli na podlahu Skleněného pokoje vily položit nové barevně identické […] Posted in Zajímavosti
  • Masaryk20. února 2017 Masaryk SYNOPSE Zima 1939. Diplomat Jan Masaryk hledá v Americe únik před nedávnou minulostí. Mnichovská dohoda evropských mocností v září 1938 a následné události fakticky ukončily existenci […] Posted in Speciály
  • Ukázka trikových záběrů ve filmu Masaryk9. března 2017 Ukázka trikových záběrů ve filmu Masaryk Pro historický snímek Masaryk režiséra Julia Ševčíka, čerstvého držitele 12 Českých lvů, vyráběl pod vedením supervizora vizuálních efektů Michala Křečka z pražského postprodukčního studia […] Posted in Zajímavosti

Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...