Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Knihovnička > Skleněný les od Cynthie Swanson

Skleněný les od Cynthie Swanson

skleněný les2

Milujete-li skvě­lé thrille­ry s roz­plé­tá­ním tajem­né minu­los­ti hlav­ních hrdi­nů, jež mají dopad na jejich dal­ší život, je prá­vě „Skleněný les“ to pra­vé čte­ní. A na co se v kni­ze může­te těšit?

Příběh se ode­hrá­vá ve dvou časo­vých rovi­nách tj. v roce 1960 a zpět­ně v minu­los­ti, abychom tak postup­ně krů­ček po krůč­ku pood­ha­li­li rouš­ku plnou tajem­ství, pod kte­rou se skrý­val sku­teč­ný život Heryho a Silji, tak jak ho ved­ly za zdmi chlad­né­ho a skle­ně­né­ho domu.

Tímto postup­ným odkrý­vá­ní minu­los­ti a jejich jed­not­li­vých udá­los­tí zjiš­ťu­je­me, co se ve sku­teč­nos­ti sta­lo, a mož­ná i tak tro­chu s odstu­pem času doká­že­me pocho­pit i ony děsi­vé pohnut­ky, jež nako­nec způ­so­bi­ly obrov­skou a nevy­hnu­tel­nou tragé­dii zasa­hu­jí­cí do živo­ta všech ústřed­ních postav pří­bě­hu; nej­ví­ce však Angie a Ruby.

Mladičká, jed­n­a­dva­ce­ti­le­tá dív­ka Angie se pro­vda­la z lás­ky za vel­mi hez­ké­ho, cha­risma­tic­ké­ho a okouz­lu­jí­cí muže Paula. Spolu s ním a malým syn­kem žije poklid­ný rodin­ný život ve měs­tě Wisconsinu.

Vše vypa­dá ide­a­lis­tic­ky, ale nikdy není všech­no tak, jak vypa­dá, o čemž se záhy pře­svěd­čí i samot­ná Angie. Zjistí, že nemů­že věřit niko­mu, ani své­mu muži - man­že­lo­vi, neboť ten ve sku­teč­nos­ti není tím, za koho se dopo­sud vydá­val.

Jeden tele­fo­nát, na pod­zim roku 1960, defi­ni­tiv­ně a nená­vrat­ně změ­nil jejich osu­dy. Ruby, neteř Paula a Angie, po tele­fo­nu sdě­lu­je, že její otec spáchal sebe­vraž­du, a že její nezvěst­ná mat­ka zane­cha­la pou­ze dopis na roz­lou­če­nou.

„Sdělila v něm mému otci a mně, že odchá­zí. Psala v něm, že je jí to líto, ale život je pří­liš krát­ký na to, aby ho strá­vi­la čeká­ním.“

Angie s Paulem a synem ihned odlé­ta­jí za Ruby do měs­ta Stonekill v New Yorku, aby zde prá­vě Angie moh­la Ruby poskyt­nou veš­ke­rou svo­jí mateř­skou pod­po­ru, opo­ru a být jí jakým­si důvěr­ní­kem.

„Pro mla­dou dív­ku to musí být nesku­teč­ně těž­ké. Opuštěná nejen svou mat­kou, ale i otcem. Odchod jeho ženy mu oči­vid­ně zlo­mil srd­ce, a tak se roz­ho­dl pro sebe­vraž­du, aby nemu­sel čelit rea­li­tě. Jak jen moh­li rodi­če udě­lat své­mu dítě­ti něco tako­vé­ho?“

Tady se ode mě oče­ká­va­lo, že se tu budu cho­vat urči­tým způ­so­bem. Že budu říkat a dělat ty správ­né věci. Že budu dospě­lá. Vždyť taky jsem dospě­lá, pře­svěd­čo­va­la jsem sama sebe. Vdaná žena s dítě­tem. Přijela jsem pro­to, abych byla své nete­ři náhrad­ní mat­kou. To dospě­lí pře­ci děla­jí!

skleněný les3

Po pří­jez­du však zjiš­ťu­je, že to nebu­de tak jed­no­du­ché, jak by se moh­lo na prv­ní pohled zdát. Ruby, sedm­nác­ti­le­tá dív­ka je totiž vel­mi slo­ži­tá osob­nost, jež k sobě jen tak něko­ho nepus­tí, niko­mu se nesvě­ří a nikdy nic moc neřek­ne. Navíc z Angiiny stra­ny odmí­tá jakou­ko­liv pomoc a péči.

Angie zůstá­vá ve skle­ně­ném domě pořád sama tj. v Siljiině nád­her­ném, úžas­ném a vel­mi moder­ním domě na okra­ji lesa. Má tedy čas pát­rat a obje­vit i něco víc, a mož­ná tím uko­jit i svo­jí žen­skou zvě­da­vost.

Možná díky této vlast­nos­ti, empa­tii a šes­té­mu nut­ka­vé­mu smys­lu zjiš­ťu­je a postup­ně odkrý­vá všech­na dopo­sud doko­na­le skry­tá tajem­ství, a z posklá­da­ných drob­ných indi­cií se dozví­dá, jak vel­mi kom­pli­ko­va­ná rodi­na toto je a byla.

Prostřednictvím nale­ze­ných dopi­sů mezi bra­t­ry začí­ná sklá­dat dohro­ma­dy děsi­vou his­to­rii rodi­ny, kte­rou dopo­sud nezna­la: Navíc po obje­ve­ní jed­no­ho záhad­né­ho dopi­su adre­so­va­né­ho jejím mužem Ruby začí­ná zpo­chyb­ňo­vat i svo­je vlast­ní man­žel­ství.

Na začát­ku kni­hy byla Angie šťast­ná a spo­ko­je­ná žen­ská, mají­cí své man­žel­ství posta­ve­né na pev­ných zákla­dech: Srdce mi objí­ma­la vděč­nost - za mé man­žel­ství, můj život, mou budouc­nost - stej­ně tak pev­ně, jakou Paul objí­mal mě.... Bude tohle všech­no Angii cítit i na kon­ci kni­hy? Co všech­no ji při­mě­je, aby ten­to svůj „lehce naiv­ní“ názor pře­hod­no­ti­la? Co ane­bo kdo jí koneč­ně ote­vře oči?

Co dal­ší­ho před ní Paul skrý­vá? Jaká měl a ješ­tě má scho­va­ná tajem­ství? Kolikrát a jak čas­to v minu­los­ti Angii před­stí­ral lás­ku, něhu, nebo dokon­ce tou­hu? Kolikrát mu takhle hlou­pě nale­tě­la?

Aby Angie zís­ka­la čas, a aby si roz­mys­le­la, co bude dělat dál, muse­la pře­stat být sama sebou. A jedi­ný způ­sob, jak toho dosáh­nout, bylo cho­vat se k Paulovi tak, jak se on cho­val ke ní. 

Dokázala bych něco podob­né­ho? Dokázala bych si zís­kat respekt? Dokázala bych být žena, kte­rá pod­ni­ká odváž­né a dob­ro­druž­né věci? Nebo už bylo pří­liš poz­dě?

A tak se roze­hrá­vá podiv­ná a dost nebez­peč­ná hra mezi Paulem, Angii a Ruby. Hra, ve kte­ré není nou­ze o mani­pu­la­ce a intri­ky, a kde do posled­ní chví­le neví­te, na jaké mís­to se uchý­lit, abys­te byli v bez­pe­čí, neví­te, komu může­te a nemů­že­te důvě­řo­vat, kdo je vaším spo­jen­cem, a kdo nao­pak pro­ti­hrá­čem.

Skleněný les je vel­mi napí­na­vé čte­ní až do posled­ní strán­ky kni­hy. Mě osob­ně dost čas­to zara­zi­ly zvrá­ce­né myš­len­ky Paula, jež byl scho­pen je s chlad­nou hla­vou a klid­nou mys­lí rea­li­zo­vat, jen aby dostál svých snů a plá­nů do budouc­nos­ti. Děsilo mě, za jakou mož­nou únos­nou hra­ni­ci je až ocho­ten jít a jak moc si je v tom­to smě­ru blíz­ký s pova­hou Ruby. 

Knihu Skleněný les vře­le dopo­ru­ču­ji a urči­tě si ji někdy zas ráda pře­čtu. A i když je kni­ha troš­ku pochmur­ná, neboť se noří  i do hloub­ky lid­ské duše, přes­to vás vel­mi osl­ní a sevře, a nepus­tí, dokud ji celou nepře­čte­te.

Za recenz­ní výtisk děku­ji Knihám Dobrovský
Vydáno v edi­ci VENDETA

SKLENĚNÝ LES

Autorka: Cynthia Swanson

Přeložil: Martin Novák

Vydal DOBROVSKÝ s.r.o., v edi­ci Vendeta v roce 2019

Počet stran: 390

ISBN 978-80-7585-158-1

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,97327 s | počet dotazů: 240 | paměť: 51599 KB. | 23.10.2021 - 19:08:22