Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Speciály > Skleněné peklo

Skleněné peklo

sk
sk

Skleněné peklo je ame­ric­ký kata­stro­fic­ký film z roku 1974 v režii Johna Guillermina a pro­duk­ci Irwina Allena s herec­kým obsa­ze­ním v čele s Paulem Newmanem a Stevem McQueenem. Film vzni­kl v kopro­duk­ci spo­leč­nos­tí 20th Century-Fox a Warner Bros. a stal se tak prv­ním fil­mem, na němž se podí­le­la dvě vel­ká holly­wo­od­ská stu­dia. Film byl adap­to­ván Stirlingem Silliphantem pod­le romá­nů The Tower (1973) Richarda Martina Sterna a The Glass Inferno (1974) Thomase N. Scortia a Franka M. Robinsona.

Film zís­kal nomi­na­ci na Oscara za nej­lep­ší film a stal se nej­vý­dě­leč­něj­ším fil­mem roku 1974. Snímek byl nomi­no­ván cel­kem na osm Oscarů a zís­kal tři. Kromě McQueena a Newmana ve fil­mu hrá­li William Holden, Faye Dunaway, Fred Astaire, Susan Blakely, Richard Chamberlain, O. J. Simpson, Robert Vaughn, Robert Wagner, Susan Flannery, Gregory Sierra, Dabney Coleman a ve své posled­ní roli Jennifer Jones.

Děj

Architekt Doug Roberts se vra­cí do San Francisca na slav­nost­ní ote­vře­ní Skleněné věže, kte­rou navr­hl pro deve­lo­pe­ra Jamese Duncana. Věž s výš­kou 1 688 stop (515 m) a 138 pat­ry je nej­vyš­ší budo­vou svě­ta. Během tes­to­vá­ní dojde v 81. pat­ře k nezjiš­tě­né­mu elek­tric­ké­mu zkra­tu, kte­rý způ­so­bí požár hned poté, co se jiný tako­vý zkrat obje­ví v hlav­ní tech­nic­ké míst­nos­ti. Když se to Roberts dozví, vidí, že elek­tro­in­sta­la­ce je nedo­sta­teč­ná, a má pode­zře­ní, že Roger Simmons, sub­do­da­va­tel elek­tro­in­sta­la­ce a Duncanův zeť, šet­řil. Roberts kon­fron­tu­je Simmonse, kte­rý před­stí­rá nevi­nu.

Při slav­nost­ním vysvě­ce­ní zapne šéf oddě­le­ní pro styk s veřej­nos­tí Dan Bigelow všech­na svět­la ve věži, ale Roberts naří­dí jejich vypnu­tí, aby sní­žil zatí­že­ní elek­tric­ké­ho sys­té­mu. V 81. pat­ře je vidět kouř a je při­vo­lán san­fran­ciský hasič­ský sbor. Roberts a inže­nýr Will Giddings se vyda­jí do 81. pat­ra, kde se Giddings smr­tel­ně popá­lí, když odstr­ku­je stráž­né­ho od ohně. Roberts ohlá­sí požár Duncanovi, kte­rý se uchá­zí o zakáz­ku na obno­vu měs­ta u sená­to­ra Garyho Parkera a odmí­tá naří­dit eva­ku­a­ci.

Přijíždí náčel­ník SFFD Michael O’Halloran a donu­tí Duncana eva­ku­o­vat hos­ty z Promenádního sálu ve 135. pat­ře. Simmons se Duncanovi při­zná, že šet­řil, aby se pro­jekt vrá­til pod roz­po­čet, a nazna­čí, že podob­ně postu­po­va­li i ostat­ní sub­do­da­va­te­lé. Požár zachvá­tí expres­ní výta­hy a zabi­je sku­pi­nu, jejíž výtah se zasta­ví v zachvá­ce­ném 81. pat­ře. Bigelow a jeho milen­ka Lorrie jsou zabi­ti, když je samo­stat­ný požár uvěz­ní v kan­ce­lá­řích Duncan Enterprises v 65. pat­ře. Lisolette Muellerová, host, kte­ré­mu se dvo­ří pod­vod­ník Harlee Claiborne, spě­chá do 87. pat­ra, aby zkon­t­ro­lo­va­la hlu­chou mat­ku a její dvě děti. Šéf ochran­ky Jernigan mat­ku zachrá­ní, ale prask­lé ply­no­vé potru­bí explo­du­je a zabrá­ní Dougovi a zbyt­ku sku­pi­ny v násle­do­vá­ní. Výbuch zni­čí nou­zo­vé scho­diš­tě, kte­ré musí pře­ko­nat, aby se dosta­li k úni­ko­vým dve­řím vedou­cím ke slu­žeb­ní­mu výta­hu, kte­rý je může vyvézt do 134. pat­ra, pod Promenádní míst­nost. Čekají na hasi­če vysla­né vyho­dit do povět­ří ztvrd­lý cement, kte­rý jim brá­ní v pří­stu­pu.

Když hasi­či začnou dostá­vat pod kon­t­ro­lu požár v 65. pat­ře, selže elek­tric­ký sys­tém, čímž se deak­ti­vu­jí osob­ní výta­hy; O’Halloran musí sla­nit výta­ho­vou šach­tou do bez­pe­čí.

Pokus o záchra­nu vrtu­l­ní­kem selže, když k leta­dlu při­běh­nou dvě ženy, což způ­so­bí, že se jim pilot poku­sí vyhnout, zří­tí se a zapá­lí stře­chu. Záchranný tým námoř­nic­tva při­pev­ní mezi Promenádní sál a stře­chu při­leh­lé 102patrové budo­vy Peerless bój­ku a zachrá­ní něko­lik hos­tů, včet­ně Patty Simmonsové, Duncanovy dce­ry. Roberts nain­sta­lu­je na vyhlíd­ko­vý výtah gra­vi­tač­ní brz­du, což umož­ní jed­nu ces­tu dolů pro dva­náct lidí, včet­ně Robertsovy snou­ben­ky Susan Franklinové, Lisolette a dětí, kte­ré před­tím zachrá­ni­li ona a Robert svým úsi­lím na scho­diš­ti. Výbuch poblíž 110. pat­ra vyvrh­ne Lisolette z výta­hu na smrt a výtah zůsta­ne viset na jedi­ném laně, ale O’Halloran výtah zachrá­ní pomo­cí vrtu­l­ní­ku námoř­nic­tva.

Když požár zasáh­ne Promenádní sál, sku­pi­na mužů vede­ná Simmonsem se poku­sí zmoc­nit bre­e­čo­vé bóje, kte­rá je násled­ně zni­če­na výbu­chem, při němž zahy­ne Simmons, sená­tor Parker a něko­lik dal­ších mužů. V rám­ci posled­ní stra­te­gie O’Halloran a Roberts vyho­dí do povět­ří vod­ní nádr­že na vrcho­lu věže pomo­cí plas­tic­ké trha­vi­ny. Zdá se, že vět­ši­na zbý­va­jí­cích účast­ní­ků večír­ku pře­ži­la, pro­to­že zni­če­nou budo­vou se valí voda, kte­rá uha­sí pla­me­ny.

Harlee Claiborneová, v šoku po zprá­vě o Lisolettině smr­ti, dosta­ne od Jernigana její koč­ku. Duncan utě­šu­je svou truchlí­cí dce­ru a sli­bu­je, že k tako­vé­mu neštěs­tí už nikdy nedo­jde. Roberts při­jí­má O’Halloranovu nabíd­ku pora­den­ství, jak posta­vit požár­ně bez­peč­ný mra­kodrap. O’Halloran vyčer­pa­ně odjíž­dí.

Obsazení

-Steve McQueen jako Michael O’Halloran, veli­tel 5. pra­po­ru SFFD

-Paul Newman jako Doug Roberts, archi­tekt skle­ně­né věže

-William Holden jako James Duncan, sta­vi­tel

-Faye Dunaway jako Susan Franklin, snou­ben­ka Douga Robertse

-Fred Astaire jako Harlee Claiborne, pod­vod­ník, kte­rý flir­tu­je s paní Robertsovou. Muellerovou

-Susan Blakelyová jako Patty Duncan Simmonsová, dce­ra Jamese Duncana

-Richard Chamberlain jako Roger Simmons, elek­tro­in­že­nýr a Duncanův zeť

-Jennifer Jonesová jako Lisolette Muellerová

O. J. Simpson jako Harry Jernigan, šéf bez­peč­nos­ti

-Robert Vaughn jako U.S. Senátor Gary Parker

-Robert Wagner jako Dan Bigelow, pra­cov­ník pro styk s veřej­nos­tí

-Susan Flannery jako Lorrie

-Sheila Matthews Allen jako Paula Ramsay

-Norman Burton jako Will Giddings, elek­tro­in­že­nýr

-Jack Collins jako sta­ros­ta Robert „Bob“ Ramsay

-Don Gordon jako Kappy, kapi­tán hasič­ské­ho vozu SFFD Truck Co. 12

-Felton Perry jako Scott, stroj­ník SFFD Engine Co. 4 fire­man

-Gregory Sierra jako Carlos, bar­man

-Ernie Orsatti jako Mark Powers, SFFD Engine Co. 4 fire­man

-Dabney Coleman jako SFFD Deputy Chief 1

-Elizabeth Rogers jako Lady in Buoy

-Ann Leicester jako Guest

-Norm Grabowski jako Flaker, veli­tel námoř­ní letec­ké záchran­né služ­by

-Ross Elliott jako zástup­ce veli­te­le SFFD 2

-Olan Soule jako Johnson

-Carlena Gower jako Angela Allbrightová

-Mike Lookinland jako Phillip Allbright

-Carol McEvoy jako Mrs. Allbrightová

-Scott Newman jako Mladý hasič

-Paul Comi jako Tim

-George Wallace jako Hlavní důstoj­ník

-Patrick Culliton jako Technik

-William Bassett jako Pronajímatel

-John Crawford jako Callahan

-Erik Nelson jako Wes

-Art Balinger jako Hlasatel

-LCDR Norman Hicks jako Pilot

-LTJG Thomas Karnahan jako Spolujezdec.Pilot

-Maureen McGovern jako Zpěvačka na večír­ku (i když není uve­de­na v titul­cích her­ců, její výkon je uve­den v závě­reč­ných titul­cích.)

-William Traylor jako Bill Harton, člen ochran­ky (bez titul­ků)

Vývoj

Knihy

V dub­nu 1973 bylo ozná­me­no, že spo­leč­nost Warner Bros, jehož teh­dej­ším šéfem pro­duk­ce byl John Calley, zapla­ti­la 350 000 dola­rů za prá­va na Sternovu Věž, a to ješ­tě před vydá­ním této kni­hy. Tato část­ka byla vyš­ší, než se původ­ně uvá­dě­lo - o kni­hu se ved­la nabíd­ko­vá vál­ka mezi spo­leč­nost­mi Warner Bros, Fox a Columbia: Columbia odstou­pi­la, když cena dosáh­la 200 000 dola­rů, a Warner Bros. nabíd­la 390 000 dola­rů. Irwin Allen, kte­rý prá­vě zazna­me­nal vel­ký úspěch s kata­stro­fic­kým fil­mem Dobrodružství Poseidonu, byl ve Foxu a pře­svěd­čil toto stu­dio, aby nabíd­lo vyš­ší cenu, když byla kni­ha pro­dá­na Warner Bros.

Osm týd­nů poz­dě­ji byl Foxu před­lo­žen román Skleněné peklo, kte­rý měl pod­le Allena „stej­ný druh postav, stej­né mís­to, stej­ný pří­běh, stej­ný závěr“. Román kou­pi­li za údaj­ný hono­rář 400 000 dola­rů.

Irwin Allen se obá­val, že by se dva fil­my o hoří­cí výš­ko­vé budo­vě moh­ly navzá­jem kani­ba­li­zo­vat, a vzpo­mněl si, co se sta­lo v šede­sá­tých letech, kdy byly uve­de­ny kon­ku­renč­ní živo­to­pis­né fil­my o Jean Harlowové a Oscaru Wildeovi. Přesvědčil vede­ní obou stu­dií, aby spo­ji­li síly a nato­či­li na toto téma jedi­ný film. V říj­nu 1973 vyda­la stu­dia spo­leč­nou tis­ko­vou zprá­vu, v níž ozná­mi­la spo­lu­prá­ci na jed­nom fil­mu. Scénář měl napsat Stirling Sillphant, kte­rý napsal Dobrodružství Poseidonu, a Allen měl film pro­du­ko­vat. Bylo roz­hod­nu­to, že nákla­dy si stu­dia roz­dě­lí rov­ným dílem, ale film bude nato­čen ve stu­diu Fox, kde Allen půso­bil. Fox by dis­tri­bu­o­val film v USA a Kanadě a Warner Bros. mimo tato úze­mí. Warner Bros. se také posta­ra­lo o celo­svě­to­vá tele­viz­ní dis­tri­buč­ní prá­va. Příhody a jmé­na postav byly pře­vza­ty z obou romá­nů.

Celkové nákla­dy na film čini­ly 14 300 000 USD.

Osazení

Několik her­ců, kte­ří se obje­vi­li v malých rolích, včet­ně Johna Crawforda, Erika Nelsona, Elizabeth Rogersové, Ernieho Orsattiho a Sheily Matthewsové, se již dří­ve obje­vi­lo ve fil­mu Dobrodružství Poseidonu, kte­rý Irwin Allen rov­něž pro­du­ko­val. (Allen a Matthewsová byli man­že­lé.) Syn Paula Newmana Scott hrál akro­fob­ní­ho hasi­če, kte­rý se bojí sla­nit do výta­ho­vé šach­ty.

McQueenová a Newman

McQueenová, Newman a William Holden chtě­li zís­kat hlav­ní roli. Holden byl odmít­nut, pro­to­že jeho dlou­ho­do­bou pozi­ci kasov­ní­ho tahá­ku zastí­ni­li McQueen i Newman. Kvůli dvo­jí­mu hlav­ní­mu obsa­ze­ní byly titul­ky uspo­řá­dá­ny dia­go­nál­ně, McQueen vle­vo dole a Newman vpra­vo naho­ře. Každý z nich tak vypa­dal jako „prv­ní“ v pořa­dí pod­le toho, zda se titul­ky čet­ly zle­va dopra­va nebo sho­ra dolů. Bylo to popr­vé, kdy bylo toto „roz­lo­že­né, ale rov­no­cen­né“ účto­vá­ní pou­ži­to ve fil­mu, ačko­li se o něm uva­žo­va­lo již dří­ve u stej­ných dvou her­ců ve fil­mu Butch Cassidy a Sundance Kid, dokud McQueen roli Sundance Kida neod­mí­tl. McQueen je v upou­táv­kách na film zmí­něn jako prv­ní. V sezna­mu her­ců, kte­rý se na kon­ci fil­mu pře­va­lu­je sho­ra dolů, jsou však jmé­na McQueena a Newmana seřa­ze­na šik­mo jako na začát­ku, v důsled­ku čehož je tam Newmanovo jmé­no plně vidi­tel­né jako prv­ní.

Jak Newman, tak McQueen dosta­li zapla­ce­no 1 mili­on dola­rů.

Fred Astaire

Ačkoli se Fred Astaire pro­sla­vil svým tan­cem a zpě­vem v hudeb­ních fil­mech, zís­kal za ten­to film svou jedi­nou nomi­na­ci na Oscara. Za svůj výkon zís­kal také cenu BAFTA i Zlatý gló­bus.


 • Zdroj: Anglická Wikipedie
 • Photo © Warner Bros. Pictures

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
 • Kletba Růžového pantera18. dubna 2022 Kletba Růžového pantera Prokletí Růžového pantera je komediální film z roku 1983, který je pokračováním série filmů o Růžovém panterovi, kterou na počátku 60. let 20. století vytvořil Blake Edwards. Film byl […] Posted in Speciály
 • Butch Cassidy a Sundance Kid3. prosince 2021 Butch Cassidy a Sundance Kid Butch Cassidy a Sundance Kid je americký western z roku 1969, který režíroval George Roy Hill a scénář napsal William Goldman. Film je volně založen na skutečnosti a vypráví příběh psance […] Posted in Speciály
 • Růžový panter8. srpna 2021 Růžový panter Růžový panter je americká komedie z roku 1963, kterou režíroval Blake Edwards a distribuovala společnost United Artists. Scénář napsali Maurice Richlin a Blake Edwards. Jedná se o první […] Posted in Speciály
 • Road to Perdition2. srpna 2021 Road to Perdition Těžko říct, zda je to pouhá náhoda, či důsledek tvrdé práce, ale každý film, ve kterém se objeví Tom Hanks je vždy excelentní, ať hraje mlčenlivou roli trosečníka, nebohého imigranta, […] Posted in Retro filmové recenze
 • Auta15. července 2021 Auta Dám vám hádanku: není to příliš originální, obyčejní hrdinové, a přesto je to podívaná plná překvapení. Co to je? Je to film od Pixaru s názvem Auta, ve kterém kromě aut téměř neuvidíte […] Posted in Retro filmové recenze
 • Most přes řeku Kwai - Britové jsou hrdý národ.16. února 2021 Most přes řeku Kwai - Britové jsou hrdý národ. Když recenzuji film starý více než půl století, tak je to vždy to jeden z nejtěžších úkolů, co znám. Málokdo ten film zná, je o něm málo informací a hlavně v moderní době se člověk dostane […] Posted in Filmová klasika
 • Filmová nadace ocenila ve varech nejlepší scénáře5. července 2022 Filmová nadace ocenila ve varech nejlepší scénáře U FILMOVÉ NADACE zabodovaly čtyři scénáře Letos si pět autorů rozdělilo odměnu 730 000 Kč Za 17 let svého trvání podpořila nadace 117 scenáristů částkou bezmála 12,5 milionu Kč Dosud […] Posted in MFF Karlovy Vary
 • Vinnetou - Vinnetou: Tajemství Stříbrného jezera5. července 2022 Vinnetou - Vinnetou: Tajemství Stříbrného jezera Ach jo. Tenhle díl byl tak strašně německej... Po nadějné první části jsm se dočkali směsici debilních zápletek, debilních dialogů a hlášek, a debilních chyb, které možná nebyly chyby, […] Posted in TV Recenze
 • "Vesper" KVIFF 2022 recenze: zvláštní nový svět ožívá v oduševnělé sci-fi4. července 2022 "Vesper" KVIFF 2022 recenze: zvláštní nový svět ožívá v oduševnělé sci-fi Mladá dívka putuje pustou postapokalyptickou krajinou a hledá lék pro svého umírajícího otce ve filmu Vesper, novém evropském koprodukčním snímku, který měl tento víkend světovou premiéru […] Posted in Filmové recenze
 • Westworld - Well Enough Alone (S04E02) - 95 %4. července 2022 Westworld - Well Enough Alone (S04E02) - 95 % Od konce světa "Westworld" uplynulo sedm let. Vracíme se opět vracíme do vystavěného světa. Ten se nachází kdesi v Americe, kam vede tajemná cesta - spíše labyrint. Tentokrát se zaměříme […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,68498 s | počet dotazů: 241 | paměť: 56734 KB. | 06.07.2022 - 05:13:33