Kritiky.cz > Filmové recenze > Sklapni a zastřel mě

Sklapni a zastřel mě

200606051305 sklapni5

„Shut Up and Shoot Me“ je ne tak úpl­ně čes­ká kome­die, kte­rá potě­ší svým čer­ným humo­rem.

Sklapni a zastřel mě má na svě­do­mí (ang­lic­ký) reži­sér Steen Argo, kte­rý se roz­ho­dl svůj níz­ko­roz­počto­vý film nato­čit v Česku. Kromě čes­ké­ho pro­stře­dí si všim­ne­te také čes­kých tvá­ří: pře­de­vším Karla Rodena v hlav­ní roli Pavla Zemana a Ani Geislerové v roli jeho ženy Líby.

Pavel Zeman má něko­lik zaměst­ná­ní: napří­klad por­cu­je maso v mas­ně, dělá v par­ku s „hov­no­cu­cem“ a jez­dí pro hotel coby taxi­kář. To posled­ní zaměst­ná­ní se mu sta­ne osud­ným: při jed­né z cest dosta­ne za úkol odvést Angličana Colina Framptona na pohřeb jeho ženy Maggie. Colin s Maggie při­je­li na něko­li­ka­den­ní návště­vu Prahy, jen­že, mír­ně řeče­no, ta se poně­kud nevy­ved­la: na Maggie spad­ne socha...

Colin její smrt veli­ce špat­ně nese: poku­sí se zabít již před jejím pohřbem a ani poté, co dosta­ne urnu s jejím pope­lem (nosí ji úpl­ně všu­de a to je také zdro­jem vtip­ných situ­a­cí), ho čer­né myš­len­ky neo­pouš­tě­jí. Navrhne pro­to Pavlovi, že mu dá 1 000 liber, když mu pomů­že k sebe­vraž­dě. Pavel zpr­vu odmí­tá, ale pod nátla­kem své ženy a lehce vydě­la­ných peněz povo­lu­je a odve­de Colina do vojen­ské­ho pro­sto­ru, kde se mají o Colinovu smrt posta­rat dob­ře míře­né pro­ti­tan­ko­vé stře­ly.

Jenže stře­ly zas nako­nec nejsou až tak dob­ře míře­né, a Colin z akce vyváz­ne bez skráb­nu­tí. A pro­to­že to není prá­vě to, co by Colin chtěl, vypá­t­rá si Pavlovu adre­su a roz­hod­ne se, že ho neo­pus­tí, dokud ho Pavel neza­vraž­dí nebo se ho jiným způ­so­bem nezba­ví. Při jed­né z těch (sebe)vražedných akcí však dojde k jis­té… ehmmm… kom­pli­ka­ci s člo­vě­kem, kte­ré­mu se pře­zdí­vá „praž­ský řez­ník“ a tip­ně­te si, jest­li je to pro­to, že by byl maji­te­lem řez­nic­tví.

Anglický „hrdi­na“ je komic­kou figur­kou již od prv­ní­ho pohle­du: se svou posta­vič­kou, úče­sem, výra­zem v obli­če­ji a v zim­ní bun­dě s kože­ši­no­vým lím­cem půso­bí jako napros­tý ňou­ma. A taky je. Pavel jako trou­ba zas tak moc nepů­so­bí, ale jeho cho­vá­ní má zna­ky a důsled­ky jako cho­vá­ní napří­klad Pierra Richarda ve fran­couz­ských kome­di­ích.

O legra­ci je etdy posta­rá­no, iri­to­vat tro­chu může čes­ký dabink, kte­rý půso­bí nepři­ro­ze­ně, ale čás­teč­ný vliv na to má sku­teč­nost, že Karel Roden mlu­ví ve fil­mu ang­lic­ky, ale pro čes­kou ver­zi se musel pře­da­bo­vat.

Některé scé­ny jsou pat­řič­ně gro­tesk­ní (např. záběr je na Rodena, zatím­co v poza­dí je sly­šet pras­ka­jí­cí vět­ve, jak někdo po dob­ře míře­né ráně padá ze stro­mu) a her­ci schvál­ně „pře­hrá­va­jí“ to, co mají vyjá­d­řit. Sebeshazující kome­dii pro­to odpus­tí­te to, že někte­ré vti­py se pro­to pohy­bu­jí na samé hra­ni­ci trap­nos­ti a sem tam se samo­zřej­mě dostá­va­jí i za ni. Je to ale rizi­ko podob­ných dru­hů fil­mu, pohy­bo­vat se na ten­kém ledě; asi tak, jako když se na podob­ný ten­ký led vydá­va­jí Pavel s Colinem aby se zba­vi­li důka­zů, kte­ré svěd­čí o jejich nemo­houc­nos­ti…

O filmu:

Oficiální strán­ka fil­mu: Sklapni a zastřel mě
Scénář a režie: Steen Argo
V hlav­ních rolích: Karel Roden, Andy Nyman, Aňa Geislerová, Matěj Ruppert, Robert Polo, Denisa Knoblochová, Klára Low
Shut Up and Shoot Me, Velká Británie/Česko 2005, 87 minut


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...