Kritiky.cz > Pro domov > Skandinávský styl v našem bydlení

Skandinávský styl v našem bydlení

img a293673 w1996 t1505853810

Skandinávský styl v inte­ri­é­ru je vždy auten­tic­ký a funkč­ní. Možná toto je důvo­dem, proč si sever­ský styl stá­le více zís­ká­vá na oblí­be­nos­ti. Jeho stro­hé inte­ri­é­ry se mohou jevit na prv­ní pohled málo atrak­tiv­ní a mini­ma­lis­tic­ké, až stu­de­né. Ale mají jed­nu nespor­nou a ohrom­nou výho­du, a tou je, že se skan­di­náv­ské pro­sto­ry neo­kou­ka­jí a poma­lu stár­nou.
prosklená stěna v obýváku

Čistota a jednoduchost

Tento styl je cha­rak­te­ris­tic­ký něko­li­ka vlast­nost­mi a před­nost­mi. Jsou to pře­de­vším:
§  čis­to­ta
§  jed­no­du­chost
§  uni­ver­zál­nost
§  nad­ča­so­vost
§  roz­ma­ni­tost
§  vyu­ži­tel­nost
Možná to je také důvo­dem, proč nás skan­di­náv­ský styl byd­le­ní tak oslo­vu­je. Jeho vyu­ži­tí pří­rod­ních mate­ri­á­lů a svět­lých neut­rál­ních barev mu dodá­va­jí pří­jem­nou, a útul­nou atmo­sfé­ru.

Podlaha v interiéru

Dřevo vždy dodá inte­ri­é­ru naše­ho byd­le­ní na útul­nos­ti, a pro­to v něm nesmí chy­bět. Nejvíce je ten­to pří­rod­ní prvek inte­ri­é­ru vyu­ži­tel­ný na pod­la­ze. Proto pro nás bude výcho­zím bodem při zaři­zo­vá­ní inte­ri­é­ru ve skan­di­náv­ském sty­lu. Jako ide­ál­ním mate­ri­á­lem na masiv­ní pod­la­hy jsou dře­va napří­klad:
§  z jasa­nu
§  z boro­vi­ce
§  z dubu

Dřevěný nábytek

§  Nábytek v sever­ském sty­lu by měl být rov­něž ze dře­va.
§  Tady se nám uplat­ní svět­lé odstí­ny, ane­bo bílý nátěr.
§  I v pří­pa­dě nábyt­ku kla­de­me důraz na jed­no­du­chost a funkč­nost.
§  Ideální jsou jed­no­du­ché hlad­ké tva­ry nábyt­ku, kte­ré zpět­ně oce­ní­me i při úkli­du.
vizualizace pokoje

Přírodní materiály

Velice důle­ži­tou sou­čás­tí skan­di­náv­ské­ho inte­ri­é­ru jsou pří­rod­ní mate­ri­á­ly, jako napří­klad:
§  vlna
§  plsť
§  kože­ši­ny
Tyto mate­ri­á­ly jsou úžas­ně měk­ké a láka­jí nás k uve­le­be­ní se do nich a jejich nád­her­né­ho tep­la a pohod­lí. Navíc jsou veli­ce pří­jem­né na dotyk a doká­ží regu­lo­vat tep­lo­tu.

Na památku

Útulnost do tako­vé­ho­to pro­sto­ru dodá­va­jí vždy sta­ré věci, ke kte­rým máme urči­tý cito­vý vztah, nebo nám vyvo­lá­va­jí vzpo­mín­ky na dět­ství. Mohou to být kupří­kla­du:
§  křes­lo po rodi­čích
§  kre­denc po babič­ce
Takové před­mě­ty budou dodá­vat naše­mu byd­le­ní jedi­neč­nost a auten­ti­ci­tu.


Skandinávský styl v našem bydlení
Hodnocení: 4.4 - ‎8 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Bydlení ve francouzském stylu5. listopadu 2019 Bydlení ve francouzském stylu Byt, který je zařízený ve francouzském stylu, je účelný a zároveň zdobný. Zkuste si zařídit bydlení podle francouzských tradic. Především se nebojte použít při zařizování interiéru v tomto […]
  • Předzahrádka domu jako vizitka18. listopadu 2019 Předzahrádka domu jako vizitka Říká se, že chůze je nejpřirozenější pohyb člověka. Spousta doktorů doporučuje při redukčních dietách chůzi jako jeden ze způsobů snížení váhy. „Ujděte desetitisíc kroků denně a postavu […]
  • Doplňky a dekorace, které by měly mít v bytě všechny ženy23. listopadu 2019 Doplňky a dekorace, které by měly mít v bytě všechny ženy Pokud jste se právě přestěhovala do bytu, který je teď váš, jistě jste is ho zařídila podle sebe. Nejspíš je to vaše první bydlení a chcete, abyste tu byla spokojená a šťastná, ale také, […]
  • Když je rekonstrukce střechy nezbytná30. září 2019 Když je rekonstrukce střechy nezbytná Střecha je bez dohadů jedním z nejdůležitějších prvků domu. Zajišťuje krytí před nepříjemnými vlivy počasí (déšť, kroupy, sníh,…), má velký vliv na zateplení domu a zvenčí je také určitou […]
  • I chatu lze pořídit, pokud nemáte naspořeno!5. ledna 2020 I chatu lze pořídit, pokud nemáte naspořeno! Dostat od banky hypotéku na chatu není úplně jednoduché, stejně jako získat hypotéku na byt či dům. Každá hypotéka má svá úskalí a každý typ úvěru je v něčem specifický. Konkrétně u […]
  • Skandinávská inspirace pro českou domácnost1. listopadu 2019 Skandinávská inspirace pro českou domácnost Skandinávský (nebo obecně severský styl) je poslední dobou kapku módní záležitostí. Vyhýbali jste se mu, protože jste o něm všude slyšeli? Po tomhle článku už nebudete! Okno do duše […]
  • Vyrobte si s dětmi malé peklíčko3. listopadu 2019 Vyrobte si s dětmi malé peklíčko Mikuláš se kvapem blíží. Některé děti se na něj těší, jiné se spíše bojí. Připravte se s dětmi na čerta a na Mikuláše. Vyrobte si krásné ozdoby, vyzdobte dětský pokojíček, a vykouzlete […]
  • Žijte jednoduše18. listopadu 2019 Žijte jednoduše O minimalismu jste už určitě slyšeli. Stále více a více lidí se přiklání k této ‚filozofii‘, jejíž podstata by se dala vystihnout (jak jinak než jednoduše) slovy „Méně je více“.  A je […]
  • Atmosféra domova28. prosince 2019 Atmosféra domova Každý ví, že domov nevytváří nábytek a ostatní zařízení, ale atmosféra, kterou dokážeme bytu vdechnout. Toho docílíme vhodnou a vkusnou volbou bytových doplňků.  Přitom i v tomto ohledu […]
  • Pokojové rostliny, které přežijí vše12. prosince 2019 Pokojové rostliny, které přežijí vše Každý byt potřebuje vhodné doplňky a dekorace. Vítané a skvělé dekorace představují samozřejmě květiny. Kromě toho, že je jejich poslání z estetického hlediska nezastupitelné, jsou také […]