Kritiky.cz > Pro domov > Skandinávský styl v našem bydlení

Skandinávský styl v našem bydlení

img a293673 w1996 t1505853810

Skandinávský styl v inte­ri­é­ru je vždy auten­tic­ký a funkč­ní. Možná toto je důvo­dem, proč si sever­ský styl stá­le více zís­ká­vá na oblí­be­nos­ti. Jeho stro­hé inte­ri­é­ry se mohou jevit na prv­ní pohled málo atrak­tiv­ní a mini­ma­lis­tic­ké, až stu­de­né. Ale mají jed­nu nespor­nou a ohrom­nou výho­du, a tou je, že se skan­di­náv­ské pro­sto­ry neo­kou­ka­jí a poma­lu stár­nou.
prosklená stěna v obýváku

Čistota a jednoduchost

Tento styl je cha­rak­te­ris­tic­ký něko­li­ka vlast­nost­mi a před­nost­mi. Jsou to pře­de­vším:
§  čis­to­ta
§  jed­no­du­chost
§  uni­ver­zál­nost
§  nad­ča­so­vost
§  roz­ma­ni­tost
§  vyu­ži­tel­nost
Možná to je také důvo­dem, proč nás skan­di­náv­ský styl byd­le­ní tak oslo­vu­je. Jeho vyu­ži­tí pří­rod­ních mate­ri­á­lů a svět­lých neut­rál­ních barev mu dodá­va­jí pří­jem­nou, a útul­nou atmo­sfé­ru.

Podlaha v interiéru

Dřevo vždy dodá inte­ri­é­ru naše­ho byd­le­ní na útul­nos­ti, a pro­to v něm nesmí chy­bět. Nejvíce je ten­to pří­rod­ní prvek inte­ri­é­ru vyu­ži­tel­ný na pod­la­ze. Proto pro nás bude výcho­zím bodem při zaři­zo­vá­ní inte­ri­é­ru ve skan­di­náv­ském sty­lu. Jako ide­ál­ním mate­ri­á­lem na masiv­ní pod­la­hy jsou dře­va napří­klad:
§  z jasa­nu
§  z boro­vi­ce
§  z dubu

Dřevěný nábytek

§  Nábytek v sever­ském sty­lu by měl být rov­něž ze dře­va.
§  Tady se nám uplat­ní svět­lé odstí­ny, ane­bo bílý nátěr.
§  I v pří­pa­dě nábyt­ku kla­de­me důraz na jed­no­du­chost a funkč­nost.
§  Ideální jsou jed­no­du­ché hlad­ké tva­ry nábyt­ku, kte­ré zpět­ně oce­ní­me i při úkli­du.
vizualizace pokoje

Přírodní materiály

Velice důle­ži­tou sou­čás­tí skan­di­náv­ské­ho inte­ri­é­ru jsou pří­rod­ní mate­ri­á­ly, jako napří­klad:
§  vlna
§  plsť
§  kože­ši­ny
Tyto mate­ri­á­ly jsou úžas­ně měk­ké a láka­jí nás k uve­le­be­ní se do nich a jejich nád­her­né­ho tep­la a pohod­lí. Navíc jsou veli­ce pří­jem­né na dotyk a doká­ží regu­lo­vat tep­lo­tu.

Na památku

Útulnost do tako­vé­ho­to pro­sto­ru dodá­va­jí vždy sta­ré věci, ke kte­rým máme urči­tý cito­vý vztah, nebo nám vyvo­lá­va­jí vzpo­mín­ky na dět­ství. Mohou to být kupří­kla­du:
§  křes­lo po rodi­čích
§  kre­denc po babič­ce
Takové před­mě­ty budou dodá­vat naše­mu byd­le­ní jedi­neč­nost a auten­ti­ci­tu.


Skandinávský styl v našem bydlení
Hodnocení: 4.3 - ‎7 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Když je rekonstrukce střechy nezbytná30. září 2019 Když je rekonstrukce střechy nezbytná Střecha je bez dohadů jedním z nejdůležitějších prvků domu. Zajišťuje krytí před nepříjemnými vlivy počasí (déšť, kroupy, sníh,…), má velký vliv na zateplení domu a zvenčí je také určitou […]
  • Koupelna jako obytná místnost1. října 2019 Koupelna jako obytná místnost Není tomu až tak dlouho, co mnohým rodinám musel místo koupelny stačit škopek se studenou vodou a jednou za týden luxusní koupel v neckách. V létě to vše zastával nedaleký rybník. V dobách […]
  • Zahradní jezírko lehce a jednoduše13. října 2019 Zahradní jezírko lehce a jednoduše Jako první je důležité si uvědomit, zda budete jezírko budovat sami, nebo si najmete stavební firmu. Nemusím Vám asi říkat, že stavba na objednávku vyjde o něco dráž, než když Vy sami […]
  • Současný design je retro!5. října 2019 Současný design je retro! Pojem retroje označení pro něco minulého a zaniklého. Je to vlastně cokoli, co už tu bylo. Proto retro můžeme mít každý jiné. Ovšem dnes, se pod tímto pojmem uzákonilo označení […]
  • Podzimní tvoření s dětmi10. října 2019 Podzimní tvoření s dětmi Během léta a během prázdnin jsou děti zvyklé trávit celé dny venku. Dlouho do večera bývá světlo, tudíž nás příliš neomezuje ani čas, velice často bývá teplo, takže nám opravdu nic […]
  • Můj dům, můj hrad. A hlavně zahrada10. října 2019 Můj dům, můj hrad. A hlavně zahrada Jsme konečně rádi, že je dostavěno. To znamená, že za sebou máme pořádný kus práce. Avšak ještě zdaleka nemáme vyhráno. Teprve teď přijdou na řadu úpravy okolního pozemku. A zde začíná […]
  • Krásná zahrada kdekoliv24. září 2019 Krásná zahrada kdekoliv Každý den vidíme časopisy a sociální sítě plné inspirace, vídáme krásné fotky snídaní ve slunečné zahradě plné květin, ale bohužel každý si toto nemůže dovolit. Máme pro vás takový malý […]
  • Dodejte svému domovu pozitivní energii4. října 2019 Dodejte svému domovu pozitivní energii Slyšeli jste již někdy o učení Feng Shui? Feng Shui je směr, jehož základním principem je život v harmonii s naším životním prostředím. Cílem je tedy dosáhnout rovnováhy v životním a […]
  • Nebuďte otroky svého bydlení12. října 2019 Nebuďte otroky svého bydlení Co tím chtěl básník vlastně říci? Mít vlastní byt či dům je jistě skvělou záležitostí. Je však nutné se vyvarovat uvažování o vlastním bydlení jakožto o něčem ultimátním, co nás k sobě […]
  • Perníčky nemusí sloužit pouze k jídlu4. října 2019 Perníčky nemusí sloužit pouze k jídlu Perníčky jsou typickou vánoční pochutinou. Milovníci sladkého si na ni jistě každý rok pochutnávají. Pečete si perníčky sami nebo si je necháváte péct? Vyzkoušejte si letos upéct vlastní […]