Kritiky.cz > Pro domov > Skandinávský styl bydlení

Skandinávský styl bydlení

img a294136 w1994 t1506061125

Aktuálním tren­dům byd­le­ní vévo­dí skan­di­náv­ský, nebo také sever­ský styl. Mezi jeho nej­vět­ší před­nos­ti pat­ří jed­no­du­chost, vzduš­nost a důraz na funkč­nost inte­ri­é­ru. Zároveň je i nad­ča­so­vý, a pro­to skvě­le vyu­ži­tel­ný k zaří­ze­ní jaké­ko­liv domác­nos­ti. V tom­to člán­ku vám pora­dí­me, jak si v tom­to sty­lu zaří­dit domác­nost.

okno v dřevěném domě
Používejte světlé barvy

Protože ve Skandinávii je vel­kou část roku tma, tam­ní lidé se sna­ží při­nést svět­lé bar­vy ale­spoň do svých domo­vů. Interiéru by měla vévo­dit bílá, kré­mo­vá, svět­le šedá, nebo jem­né pas­te­ly. Tyto bar­vy se skvě­le kom­bi­nu­jí se zbyt­kem inte­ri­é­ru a záro­veň inte­ri­ér optic­ky zvět­ší a pro­jas­ní. Důležitá jsou vel­ká okna, kte­rá pus­tí dovnitř slun­ce a zaslou­ží se o dal­ší pro­jas­ně­ní inte­ri­é­ru.


Základem je příroda

Mezi dal­ší pozná­va­cí zna­ky toho­to sty­lu pat­ří návrat k pří­ro­dě. Materiály jako sklo, dře­vo a kovy by měly vévo­dit celé­mu inte­ri­é­ru. Dřevo volí­me ve svět­lej­ších odstí­nech, ať už pří­rod­ní, nebo natře­né. Typické jsou také dře­vě­né trá­my a pod­la­hy, kte­rých se urči­tě nemu­sí­te obá­vat. Také dopo­ru­ču­je­me pou­žít pří­rod­ní tex­ti­lie, na náby­tek, kober­ce i závěsy.

Uvažujte nad nábytkem

Nábytek volí­me odleh­če­ný, vyva­ru­je­me se rus­ti­kál­ních kusů, kte­ré celý inte­ri­ér uzem­ní. Dávejte si také pozor na pří­liš­né zdo­be­ní, kte­ré se k tomu­to sty­lu také neho­dí. Naopak typic­ká je kom­bi­na­ce vin­tage nábyt­ku s  moder­něj­ším, tak­že vyu­ži­je­te i star­ší kous­ky. Dbejte však na to, aby inte­ri­ér nebyl nábyt­kem pře­hl­ce­ný a neztra­til tak vzduš­nost a pro­stor­nost.

obrazy na zdi
Dotvořte to doplňky

Pro skan­di­náv­ský inte­ri­ér je typic­ké mini­mál­ní množ­ství doplň­ků a je kla­den důraz na jejich prak­tič­nost. Několik barev­ných a výraz­ných kous­ků však dodá inte­ri­é­ru oso­bi­tost, nic se ale nemá pře­há­nět. Volte doplň­ky z pří­rod­ních mate­ri­á­lů, s jed­no­du­chý­mi lini­e­mi, na pří­klad jed­no­du­ché dře­vě­né rámy obra­zů, čiré skle­ně­né vázy, nebo kovo­vé ozdo­by, ve stej­ném sty­lu jako zby­tek inte­ri­é­ru. Tyto kous­ky může­te kom­bi­no­vat se star­ší­mi doplň­ky, vytvo­ří­te tak kon­trast, kte­rý díky stro­hos­ti celé­ho poko­je krás­ně vynik­ne.

Doufáme, že vám ten­to náš struč­ný pře­hled pomohl a že se i vy bude­te brzy těšit z nově zaří­ze­né­ho domo­va ve skan­di­náv­ském sty­lu.

  • Renovace zahradního nábytku14. prosince 2019 Renovace zahradního nábytku V každé zahradě, terase a přístřešku se najde místo k sezení. Pod korunami stromů se pěkně hoví na dřevěné lavičce, u ohniště na dřevěných špalcích. Na kryté terase většinou bývá […] Posted in Pro domov
  • Bydlení ve stylu Provence12. května 2020 Bydlení ve stylu Provence Ačkoliv se traduje tento styl více používat ve venkovských staveních, kde má svůj původ, nebojte se ho použít i v městských bytech. Vždyť je to místo, kam se budete vracet po […] Posted in Pro domov
  • Žijte jednoduše18. listopadu 2019 Žijte jednoduše O minimalismu jste už určitě slyšeli. Stále více a více lidí se přiklání k této ‚filozofii‘, jejíž podstata by se dala vystihnout (jak jinak než jednoduše) slovy „Méně je více“.  A je […] Posted in Pro domov
  • Pohodový námořnický styl v interiéru6. května 2020 Pohodový námořnický styl v interiéru Námořnický styl a téma moře nás snad nikdy neomrzí. Vyvolává v nás příjemnou melancholii a vzpomínky na letní dovolené a slunečné nezapomenutelné dny strávené u moře. Navíc se perfektně […] Posted in Pro domov
  • Pusťte si kus přírody do svého bytu17. prosince 2019 Pusťte si kus přírody do svého bytu Ne každý si může dovolit mít velkou, vzrostlou zahradu a kochat se pohledem na udržovanou a nervy uklidňující zeleň. Například lidé žijící v bytech se často vydávají do přírody načerpat […] Posted in Pro domov
  • Každá barva se hodí8. dubna 2020 Každá barva se hodí Také máte kuchyň natřenou na bílo? A co kuchyňská linka. Světlá, že? Odhaduji, že je bílá, šedá nebo krémová. Je to jasné. Když se v kuchyni krásně uklidí, působí to tu jako pravá oáza […] Posted in Pro domov
  • Zkuste si letos vyrobit vlastní adventní věnec6. března 2020 Zkuste si letos vyrobit vlastní adventní věnec Věnce jsou typickou součástí vánoční výzdoby. Nejprve je velice krásné, když své hosty přivítáte právě věncem umístěným na dveřích. Ihned dáte najevo, že u vás vánoce vládnou, a že hosty […] Posted in Pro domov
  • Vyrobte si s dětmi malé peklíčko3. listopadu 2019 Vyrobte si s dětmi malé peklíčko Mikuláš se kvapem blíží. Některé děti se na něj těší, jiné se spíše bojí. Připravte se s dětmi na čerta a na Mikuláše. Vyrobte si krásné ozdoby, vyzdobte dětský pokojíček, a vykouzlete […] Posted in Pro domov
  • Trendy znamená jedinečný6. června 2020 Trendy znamená jedinečný Hlavním trendem současnosti, který souvisí s budováním zahrad, jepřirozenost. Zahradní architekti se rozhodli, že své návrhy budou koncipovat tak, aby byly v souladu s přírodou a […] Posted in Pro domov
  • První rekonstrukce v životě14. listopadu 2019 První rekonstrukce v životě Od roku 2016 se oblast pro poskytování hypoték dosti změnila. Podmínky se zpřísnily, povinnost zaplacení daně z koupě nemovitosti se přesunula na kupujícího a je mnohem vyšší potřeba mít […] Posted in Pro domov

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...