Skandinávský styl bydlení

img a294136 w1994 t1506061125

Aktuálním tren­dům byd­le­ní vévo­dí skan­di­náv­ský, nebo také sever­ský styl. Mezi jeho nej­vět­ší před­nos­ti pat­ří jed­no­du­chost, vzduš­nost a důraz na funkč­nost inte­ri­é­ru. Zároveň je i nad­ča­so­vý, a pro­to skvě­le vyu­ži­tel­ný k zaří­ze­ní jaké­ko­liv domác­nos­ti. V tom­to člán­ku vám pora­dí­me, jak si v tom­to sty­lu zaří­dit domác­nost.

okno v dřevěném domě
Používejte světlé barvy

Protože ve Skandinávii je vel­kou část roku tma, tam­ní lidé se sna­ží při­nést svět­lé bar­vy ale­spoň do svých domo­vů. Interiéru by měla vévo­dit bílá, kré­mo­vá, svět­le šedá, nebo jem­né pas­te­ly. Tyto bar­vy se skvě­le kom­bi­nu­jí se zbyt­kem inte­ri­é­ru a záro­veň inte­ri­ér optic­ky zvět­ší a pro­jas­ní. Důležitá jsou vel­ká okna, kte­rá pus­tí dovnitř slun­ce a zaslou­ží se o dal­ší pro­jas­ně­ní inte­ri­é­ru.


Základem je příroda

Mezi dal­ší pozná­va­cí zna­ky toho­to sty­lu pat­ří návrat k pří­ro­dě. Materiály jako sklo, dře­vo a kovy by měly vévo­dit celé­mu inte­ri­é­ru. Dřevo volí­me ve svět­lej­ších odstí­nech, ať už pří­rod­ní, nebo natře­né. Typické jsou také dře­vě­né trá­my a pod­la­hy, kte­rých se urči­tě nemu­sí­te obá­vat. Také dopo­ru­ču­je­me pou­žít pří­rod­ní tex­ti­lie, na náby­tek, kober­ce i závěsy.

Uvažujte nad nábytkem

Nábytek volí­me odleh­če­ný, vyva­ru­je­me se rus­ti­kál­ních kusů, kte­ré celý inte­ri­ér uzem­ní. Dávejte si také pozor na pří­liš­né zdo­be­ní, kte­ré se k tomu­to sty­lu také neho­dí. Naopak typic­ká je kom­bi­na­ce vin­tage nábyt­ku s  moder­něj­ším, tak­že vyu­ži­je­te i star­ší kous­ky. Dbejte však na to, aby inte­ri­ér nebyl nábyt­kem pře­hl­ce­ný a neztra­til tak vzduš­nost a pro­stor­nost.

obrazy na zdi
Dotvořte to doplňky

Pro skan­di­náv­ský inte­ri­ér je typic­ké mini­mál­ní množ­ství doplň­ků a je kla­den důraz na jejich prak­tič­nost. Několik barev­ných a výraz­ných kous­ků však dodá inte­ri­é­ru oso­bi­tost, nic se ale nemá pře­há­nět. Volte doplň­ky z pří­rod­ních mate­ri­á­lů, s jed­no­du­chý­mi lini­e­mi, na pří­klad jed­no­du­ché dře­vě­né rámy obra­zů, čiré skle­ně­né vázy, nebo kovo­vé ozdo­by, ve stej­ném sty­lu jako zby­tek inte­ri­é­ru. Tyto kous­ky může­te kom­bi­no­vat se star­ší­mi doplň­ky, vytvo­ří­te tak kon­trast, kte­rý díky stro­hos­ti celé­ho poko­je krás­ně vynik­ne.

Doufáme, že vám ten­to náš struč­ný pře­hled pomohl a že se i vy bude­te brzy těšit z nově zaří­ze­né­ho domo­va ve skan­di­náv­ském sty­lu.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Renovace zahradního nábytku14. prosince 2019 Renovace zahradního nábytku V každé zahradě, terase a přístřešku se najde místo k sezení. Pod korunami stromů se pěkně hoví na dřevěné lavičce, u ohniště na dřevěných špalcích. Na kryté terase většinou bývá […]
  • Žijte jednoduše18. listopadu 2019 Žijte jednoduše O minimalismu jste už určitě slyšeli. Stále více a více lidí se přiklání k této ‚filozofii‘, jejíž podstata by se dala vystihnout (jak jinak než jednoduše) slovy „Méně je více“.  A je […]
  • Pusťte si kus přírody do svého bytu17. prosince 2019 Pusťte si kus přírody do svého bytu Ne každý si může dovolit mít velkou, vzrostlou zahradu a kochat se pohledem na udržovanou a nervy uklidňující zeleň. Například lidé žijící v bytech se často vydávají do přírody načerpat […]
  • Zkuste si letos vyrobit vlastní adventní věnec6. března 2020 Zkuste si letos vyrobit vlastní adventní věnec Věnce jsou typickou součástí vánoční výzdoby. Nejprve je velice krásné, když své hosty přivítáte právě věncem umístěným na dveřích. Ihned dáte najevo, že u vás vánoce vládnou, a že hosty […]
  • Vyrobte si s dětmi malé peklíčko3. listopadu 2019 Vyrobte si s dětmi malé peklíčko Mikuláš se kvapem blíží. Některé děti se na něj těší, jiné se spíše bojí. Připravte se s dětmi na čerta a na Mikuláše. Vyrobte si krásné ozdoby, vyzdobte dětský pokojíček, a vykouzlete […]
  • První rekonstrukce v životě14. listopadu 2019 První rekonstrukce v životě Od roku 2016 se oblast pro poskytování hypoték dosti změnila. Podmínky se zpřísnily, povinnost zaplacení daně z koupě nemovitosti se přesunula na kupujícího a je mnohem vyšší potřeba mít […]
  • Dekorace ve stylu Provence3. listopadu 2019 Dekorace ve stylu Provence Máte pocit, že potřebujete změnu? Že byste se chtěli doma cítit mnohem lépe? Že chcete váš domov nějakým způsobem oživit? Zkuste byt ladit do stylu Provence. Provence je styl, který je […]
  • Bydlení ve francouzském stylu5. listopadu 2019 Bydlení ve francouzském stylu Byt, který je zařízený ve francouzském stylu, je účelný a zároveň zdobný. Zkuste si zařídit bydlení podle francouzských tradic. Především se nebojte použít při zařizování interiéru v tomto […]
  • Pokojové rostliny, které přežijí vše12. prosince 2019 Pokojové rostliny, které přežijí vše Každý byt potřebuje vhodné doplňky a dekorace. Vítané a skvělé dekorace představují samozřejmě květiny. Kromě toho, že je jejich poslání z estetického hlediska nezastupitelné, jsou také […]
  • Skandinávská inspirace pro českou domácnost1. listopadu 2019 Skandinávská inspirace pro českou domácnost Skandinávský (nebo obecně severský styl) je poslední dobou kapku módní záležitostí. Vyhýbali jste se mu, protože jste o něm všude slyšeli? Po tomhle článku už nebudete! Okno do duše […]