Skandinávská inspirace pro českou domácnost

img a306143 w1996 t1517383212

Skandinávský (nebo obec­ně sever­ský styl) je posled­ní dobou kap­ku mód­ní zále­ži­tos­tí. Vyhýbali jste se mu, pro­to­že jste o něm všu­de sly­še­li? Po tomhle člán­ku už nebu­de­te!
skandinávský design
Okno do duše seve­řa­nů
Severský styl je tako­vý, jako sever sám- je jed­no­du­chý, orga­ni­zo­va­ný, potr­pí si na detai­ly. V jed­nom se ale od sku­teč­né­ho seve­ru liší- není stu­de­ný a neútulný- prá­vě nao­pak. Severský styl je typic­ký svým tep­lem, pří­jem­nou atmo­sfé­rou a vším, co vám říká- pojď a měj se dob­ře.
Podstatným prv­kem je dře­vo. Ale ne jeho imitace- pra­vé dře­vo! Dřevěné pod­la­hy, dře­vě­ný náby­tek. Na pod­la­ze je vyu­ží­vá­no mini­mum kober­ců a koberečků- pro­stor má půso­bit vzduš­ně a nepře­plá­ca­ně. Rozhodně se vyhně­te celo­ploš­ným kober­cům! Opticky pro­stor zmen­šu­jí a nepů­so­bí ani moder­ně, ani pří­jem­ně. Místo kobe­reč­ku může­te pou­žít i napo­do­be­ni­nu kožešiny- vždyť i ta je pro sever tolik typic­ká.
Co se týče barev­nos­ti stěn, roz­hod­ně nepo­pouš­těj­te uzdu fan­ta­zii. Stěny mají být bílé- i když není bílá jako bílá! Bílé exis­tu­je mno­ho tónů a jeho výběr se řídí dle polo­hy poko­je. Pokoje ori­en­to­va­né na sever by měly být vyma­lo­vá­ny tep­lej­ší bílou, poko­je na jih nao­pak stu­de­něj­ší. Pokud chce­te pře­ce jen něco tro­chu jiné­ho, Skandinávci mají ve zvy­ku jed­nu ze stěn vyma­lo­vat na černo- kvů­li kon­tras­tu.
Nábytek volí­me opět dře­vě­ný, v při­ro­ze­né bar­vě dře­va, či s bílým nátě­rem. Nebojte se v tomhle pří­pa­dě rekon­stru­o­vat skříň po babičce- vin­tage kous­ky jsou ve skan­di­náv­ském sty­lu veli­ce ceně­né.
relaxace u krbu
Aby nám to ladi­lo…
Jak bylo řeče­no výše, neboj­te se vyu­žít vin­tage kous­ky. A nejde jenom o zmí­ně­ný náby­tek, ale i deko­ra­ce. Ale vol­te s rozu­mem! U skan­di­náv­ské­ho sty­lu je typic­ký leh­ký mini­ma­lis­mus, nepo­tr­pí si na něj ti, kte­ří mají ten­den­ci všu­de po bytě roz­mis­ťo­vat „lapa­če pra­chu“. Pokud si pře­ci jenom něja­kou tu drob­nost nedo­ká­že­te odpus­tit, zvol­te doplň­ky v hře­ji­vých bar­vách. Ty ve svět­lém inte­ri­é­ru nabu­dí vět­ší pocit hře­ji­vos­ti a útul­nos­ti.
Obrazy, kte­ré jste zdě­di­li, pověs­te na cha­lu­pě. Zdi musí dýchat! Je to stej­né, jako u podlahy- pokud bude­te pro­stor pří­liš „pokrý­vat“, tím dus­něj­ší a neu­tě­še­něj­ší bude.
A jak si na to všech­no posví­tí­me? U sví­ti­del se vyu­ží­vá pře­de­vším v čer­né nebo šedé bar­vě. Křišťálový lustr scho­vej­te na půdu, tady se na něj nepo­tr­pí. I sví­ti­dla by měla k sobě vzá­jem­ně ladit, není tedy vhod­né vybí­rat něko­lik růz­ných dru­hů (a to pla­tí i o lam­pič­kách). V jed­no­du­chos­ti je pros­tě krá­sa.
Teď už zbý­vá jenom used­nout s šál­kem čaje na pohov­ku, pře­ho­dit přes sebe tlus­tou deku a v tichu a kli­du si pře­číst něja­kou tu sever­skou detek­tiv­ku J.


Skandinávská inspirace pro českou domácnost
Hodnocení: 3.1 - ‎16 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Koupelna jako obytná místnost15. listopadu 2019 Koupelna jako obytná místnost Není tomu až tak dlouho, co mnohým rodinám musel místo koupelny stačit škopek se studenou vodou a jednou za týden luxusní koupel v neckách. V létě to vše zastával nedaleký rybník. V dobách […]
  • Koupelna jako obytná místnost1. října 2019 Koupelna jako obytná místnost Není tomu až tak dlouho, co mnohým rodinám musel místo koupelny stačit škopek se studenou vodou a jednou za týden luxusní koupel v neckách. V létě to vše zastával nedaleký rybník. V dobách […]
  • Vyrobte si s dětmi malé peklíčko3. listopadu 2019 Vyrobte si s dětmi malé peklíčko Mikuláš se kvapem blíží. Některé děti se na něj těší, jiné se spíše bojí. Připravte se s dětmi na čerta a na Mikuláše. Vyrobte si krásné ozdoby, vyzdobte dětský pokojíček, a vykouzlete […]
  • Skandinávský styl v našem bydlení8. října 2019 Skandinávský styl v našem bydlení Skandinávský styl v interiéru je vždy autentický a funkční. Možná toto je důvodem, proč si severský styl stále více získává na oblíbenosti. Jeho strohé interiéry se mohou jevit na první […]
  • Jak financovat rekonstrukci18. prosince 2019 Jak financovat rekonstrukci Pokud jste vlastníky bytu nebo domu, tak Vás tato situace dozajista již potkala, právě jí procházíte nebo na Vás čeká. Čas od času je prostě třeba něco vyměnit, opravit, vybourat, […]
  • Renovace zahradního nábytku14. prosince 2019 Renovace zahradního nábytku V každé zahradě, terase a přístřešku se najde místo k sezení. Pod korunami stromů se pěkně hoví na dřevěné lavičce, u ohniště na dřevěných špalcích. Na kryté terase většinou bývá […]
  • Současný design je retro!5. října 2019 Současný design je retro! Pojem retroje označení pro něco minulého a zaniklého. Je to vlastně cokoli, co už tu bylo. Proto retro můžeme mít každý jiné. Ovšem dnes, se pod tímto pojmem uzákonilo označení […]
  • Nové bydlení se blíží19. prosince 2019 Nové bydlení se blíží Předem jste promysleli financování rekonstrukčních prací – buď vlastní prostředky anebo hypotéka, nechali jste nakreslit plány, stanovili harmonogram prací a oběhli jste příslušné úřady: […]
  • Bydlení ve francouzském stylu5. listopadu 2019 Bydlení ve francouzském stylu Byt, který je zařízený ve francouzském stylu, je účelný a zároveň zdobný. Zkuste si zařídit bydlení podle francouzských tradic. Především se nebojte použít při zařizování interiéru v tomto […]
  • Změna zdravotní pojišťovny21. prosince 2019 Změna zdravotní pojišťovny Jestliže nyní promeškáte příležitost změnit vaši zdravotní pojišťovnu, na další podání žádosti o přestup budete čekat dalších sedm měsíců. Zdravotní pojišťovnu je možné změnit jednou za […]