Kritiky.cz > Pro domov > Skandinávská inspirace pro českou domácnost

Skandinávská inspirace pro českou domácnost

img a306143 w1996 t1517383212

Skandinávský (nebo obec­ně sever­ský styl) je posled­ní dobou kap­ku mód­ní zále­ži­tos­tí. Vyhýbali jste se mu, pro­to­že jste o něm všu­de sly­še­li? Po tomhle člán­ku už nebu­de­te!
skandinávský design
Okno do duše seve­řa­nů
Severský styl je tako­vý, jako sever sám- je jed­no­du­chý, orga­ni­zo­va­ný, potr­pí si na detai­ly. V jed­nom se ale od sku­teč­né­ho seve­ru liší- není stu­de­ný a neútulný- prá­vě nao­pak. Severský styl je typic­ký svým tep­lem, pří­jem­nou atmo­sfé­rou a vším, co vám říká- pojď a měj se dob­ře.
Podstatným prv­kem je dře­vo. Ale ne jeho imitace- pra­vé dře­vo! Dřevěné pod­la­hy, dře­vě­ný náby­tek. Na pod­la­ze je vyu­ží­vá­no mini­mum kober­ců a koberečků- pro­stor má půso­bit vzduš­ně a nepře­plá­ca­ně. Rozhodně se vyhně­te celo­ploš­ným kober­cům! Opticky pro­stor zmen­šu­jí a nepů­so­bí ani moder­ně, ani pří­jem­ně. Místo kobe­reč­ku může­te pou­žít i napo­do­be­ni­nu kožešiny- vždyť i ta je pro sever tolik typic­ká.
Co se týče barev­nos­ti stěn, roz­hod­ně nepo­pouš­těj­te uzdu fan­ta­zii. Stěny mají být bílé- i když není bílá jako bílá! Bílé exis­tu­je mno­ho tónů a jeho výběr se řídí dle polo­hy poko­je. Pokoje ori­en­to­va­né na sever by měly být vyma­lo­vá­ny tep­lej­ší bílou, poko­je na jih nao­pak stu­de­něj­ší. Pokud chce­te pře­ce jen něco tro­chu jiné­ho, Skandinávci mají ve zvy­ku jed­nu ze stěn vyma­lo­vat na černo- kvů­li kon­tras­tu.
Nábytek volí­me opět dře­vě­ný, v při­ro­ze­né bar­vě dře­va, či s bílým nátě­rem. Nebojte se v tomhle pří­pa­dě rekon­stru­o­vat skříň po babičce- vin­tage kous­ky jsou ve skan­di­náv­ském sty­lu veli­ce ceně­né.
relaxace u krbu
Aby nám to ladi­lo…
Jak bylo řeče­no výše, neboj­te se vyu­žít vin­tage kous­ky. A nejde jenom o zmí­ně­ný náby­tek, ale i deko­ra­ce. Ale vol­te s rozu­mem! U skan­di­náv­ské­ho sty­lu je typic­ký leh­ký mini­ma­lis­mus, nepo­tr­pí si na něj ti, kte­ří mají ten­den­ci všu­de po bytě roz­mis­ťo­vat „lapa­če pra­chu“. Pokud si pře­ci jenom něja­kou tu drob­nost nedo­ká­že­te odpus­tit, zvol­te doplň­ky v hře­ji­vých bar­vách. Ty ve svět­lém inte­ri­é­ru nabu­dí vět­ší pocit hře­ji­vos­ti a útul­nos­ti.
Obrazy, kte­ré jste zdě­di­li, pověs­te na cha­lu­pě. Zdi musí dýchat! Je to stej­né, jako u podlahy- pokud bude­te pro­stor pří­liš „pokrý­vat“, tím dus­něj­ší a neu­tě­še­něj­ší bude.
A jak si na to všech­no posví­tí­me? U sví­ti­del se vyu­ží­vá pře­de­vším v čer­né nebo šedé bar­vě. Křišťálový lustr scho­vej­te na půdu, tady se na něj nepo­tr­pí. I sví­ti­dla by měla k sobě vzá­jem­ně ladit, není tedy vhod­né vybí­rat něko­lik růz­ných dru­hů (a to pla­tí i o lam­pič­kách). V jed­no­du­chos­ti je pros­tě krá­sa.
Teď už zbý­vá jenom used­nout s šál­kem čaje na pohov­ku, pře­ho­dit přes sebe tlus­tou deku a v tichu a kli­du si pře­číst něja­kou tu sever­skou detek­tiv­ku J.

  • Koupelna jako obytná místnost15. listopadu 2019 Koupelna jako obytná místnost Není tomu až tak dlouho, co mnohým rodinám musel místo koupelny stačit škopek se studenou vodou a jednou za týden luxusní koupel v neckách. V létě to vše zastával nedaleký rybník. V dobách […] Posted in Pro domov
  • Koupelna jako obytná místnost1. října 2019 Koupelna jako obytná místnost Není tomu až tak dlouho, co mnohým rodinám musel místo koupelny stačit škopek se studenou vodou a jednou za týden luxusní koupel v neckách. V létě to vše zastával nedaleký rybník. V dobách […] Posted in Pro domov
  • Trendy znamená jedinečný6. června 2020 Trendy znamená jedinečný Hlavním trendem současnosti, který souvisí s budováním zahrad, jepřirozenost. Zahradní architekti se rozhodli, že své návrhy budou koncipovat tak, aby byly v souladu s přírodou a […] Posted in Pro domov
  • Vyrobte si s dětmi malé peklíčko3. listopadu 2019 Vyrobte si s dětmi malé peklíčko Mikuláš se kvapem blíží. Některé děti se na něj těší, jiné se spíše bojí. Připravte se s dětmi na čerta a na Mikuláše. Vyrobte si krásné ozdoby, vyzdobte dětský pokojíček, a vykouzlete […] Posted in Pro domov
  • Každá barva se hodí8. dubna 2020 Každá barva se hodí Také máte kuchyň natřenou na bílo? A co kuchyňská linka. Světlá, že? Odhaduji, že je bílá, šedá nebo krémová. Je to jasné. Když se v kuchyni krásně uklidí, působí to tu jako pravá oáza […] Posted in Pro domov
  • Každá nemovitost musí být kvalitní18. května 2020 Každá nemovitost musí být kvalitní Když se rozhodnete, že chcete bydlet na zámku, mít opravený hrad či investovat do jiných druhů starších budov, musíte si uvědomit, že i takové druhy objektů, jsou zapotřebí, aby byly […] Posted in Pro domov
  • Skandinávský styl v našem bydlení8. října 2019 Skandinávský styl v našem bydlení Skandinávský styl v interiéru je vždy autentický a funkční. Možná toto je důvodem, proč si severský styl stále více získává na oblíbenosti. Jeho strohé interiéry se mohou jevit na první […] Posted in Pro domov
  • Bydlení ve stylu Provence12. května 2020 Bydlení ve stylu Provence Ačkoliv se traduje tento styl více používat ve venkovských staveních, kde má svůj původ, nebojte se ho použít i v městských bytech. Vždyť je to místo, kam se budete vracet po […] Posted in Pro domov
  • Exteriér ve stylu Indonésie14. června 2020 Exteriér ve stylu Indonésie -          Ať už zkrášlujete exteriér před domem nebo na balkóně či terase před bytem volíte různý styl. Indonésie orientální, tajemná a […] Posted in Pro domov
  • Skandinávský styl bydlení24. února 2020 Skandinávský styl bydlení Aktuálním trendům bydlení vévodí skandinávský, nebo také severský styl. Mezi jeho největší přednosti patří jednoduchost, vzdušnost a důraz na funkčnost interiéru. Zároveň je i […] Posted in Pro domov

Skandinávská inspirace pro českou domácnost
Hodnocení: 3.1 - ‎16 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...