Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Skála - první velký filmový velehit Michaela Baye

Skála - první velký filmový velehit Michaela Baye

Skal
Skal

Zajímalo by mne, jest­li se sku­teč­ně dosud nena­šel nuk­le­ár­ně či che­mic­ky šíle­ný vydě­rač, nebo se zatím všem vlá­dám poda­ři­lo tako­vé kous­ky ututlat. Pokud snad někdo věří, že fil­my o ban­kov­ních lou­pe­žích zvy­šu­jí finanč­nic­ká rizi­ka, pak by se neměl stě­ho­vat do San Franciska. V záli­vu kou­sek za Zlatou brá­nou je totiž ost­rov Alcatraz, býva­lé slav­né věze­ní, nyní turis­tic­ká atrak­ce, kte­rá se dle auto­rů fil­mu výbor­ně hodí na základ­nu, z níž lze ohro­žo­vat oblast Zátoky s něko­li­ka mili­o­ny oby­va­tel.

Ve stí­nu ato­mo­vých děsů jsme si odvyk­li bát se che­mic­kých zbra­ní, zvlášť když stá­le sly­ší­me o růz­ných mezi­ná­rod­ních doho­dách, jako že ta či ona země se bude sna­žit je nepo­u­žít, leda­že by je nic lep­ší­ho nena­padlo. Šikulkové pořád vymýš­le­jí něco nové­ho, arse­ná­ly jsou ale pěk­ně napě­cho­va­né a pří­stup­né kaž­dé­mu důstoj­ní­ko­vi s dosta­teč­nou šar­ží a aro­gan­cí. Toho vyu­ži­je sku­pi­na odhod­la­ných dob­ro­dru­hů pod vede­ním slav­né­ho vete­rá­na, bri­gád­ní­ho gene­rá­la Francise Hummela (Ed Harris) a zmoc­ní se nece­lé dva­cít­ky samo­na­vá­dě­cích raket se zele­na­vě smr­to­nos­ným obsa­hem ner­vo­vě para­ly­tic­ké a tká­ně roz­klá­da­jí­cí lát­ky. Jejich moti­vem - ale­spoň nave­nek - je sna­ha při­nu­tit ame­ric­kou vlá­du, aby veřej­ně ucti­la památ­ku vojá­ků, kte­ří zahy­nu­li při taj­ných ope­ra­cích, a odškod­ni­la jejich pozůsta­lé.

Povstalci se opev­ní na Skále, jak je Alcatraz pře­zdí­ván, do his­to­ric­kých cel poza­ví­ra­jí nej­bliž­ší turis­tic­kou výpra­vu, a rachej­t­le namí­ří na San Francisco a Oakland. Nadějí na jejich pře­mo­že­ní je přes noc dotáh­nout taj­ný pro­jekt vyso­ko­tep­lot­ní muni­ce, kte­rá by žárem explo­ze neutra­li­zo­va­la děsi­vou che­mi­ká­lii, stě­ží se však poda­ří při­pra­vit expe­ri­men­tál­ní letec­ké stře­ly před vypr­še­ním ulti­má­ta.

Jediný, kdo snad může zachrá­nit mili­ó­ny lidí včet­ně své snou­ben­ky (Vanessa Marcil) před smr­tí para­lý­zou a roz­leptá­ním je Stanley Godspeed (Nicolas Cage), spe­ci­a­lis­ta FBI na che­mic­ké a bio­lo­gic­ké zbra­ně, a super­taj­ný fede­rál­ní vězeň John Patrick Mason (Sean Connery), jenž jako jedi­ný v his­to­rii Alcatrazu před lety ze Skály uprch­nul. Tito dva zdrá­ha­vě až nedob­ro­vol­ně dopro­vá­ze­jí SEAL tým ame­ric­ké­ho námoř­nic­tva při zou­fa­lém poku­su pro­nik­nout na ost­rov, zmoc­nit se raket a neutra­li­zo­vat je, před tím, než vydě­ra­či spl­ní svou hroz­bu.

Třebaže děj sle­du­je zhru­ba před­ví­da­tel­nou lini (jak už to při tero­ris­tic­kých ohro­že­ních bývá), je zde pří­jem­né množ­ství zvra­tů, Goodspeed je dosta­teč­ně a věro­hod­ně nemotor­ný a Mason při­ja­tel­ně schop­ný, ale také vztek­lý a cynic­ký. Motiv gene­rá­la Hummela je vlast­ně sym­pa­tic­ký, a zlo­duch není až tak ničem­ný. Zato rea­lis­té jis­tě pro­k­le­jí akč­ní scé­ny, jež vyšly jed­no­du­še neu­vě­ři­tel­né, i když beze­spo­ru efekt­ní. Znuděni budou divá­ci oče­ká­va­jí­cí hlu­bo­ké prav­dy a dum­né nimrá­ní se bolest­ný­mi duše­mi. Pokud si odpo­či­ne­te při napí­na­vém ději a neod­vra­cí­te se od gra­fic­ké­ho nási­lí, Skála je film pro vás.


Hodnocení: DOCELA DOBRÉ
 HNIDOPICHOVO REJPÁNÍ
POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ

Jak jsem již psal, akč­ní scé­ny jsou ve Skále jak­si pří­liš efekt­ní. Rovněž někte­ré tech­no­lo­gic­ké vymo­že­nos­ti vedou k úva­hám o mož­né plo­sko­le­bos­ti jejich kon­struk­té­rů.

  • Jak zne­škod­nit rake­tu, aby nele­tě­la? Rozbít na ní coko­liv, nebo vyn­dat nálož, nebo ji tře­ba při­vá­zat řetě­zem, řekl bych. Netoliko agent FBI, ten musí roze­brat nálož, z pro­střed­ka chras­tí­cích smr­to­nos­ných kuli­ček vytáh­nout jeden ploš­ný spoj z aušu­so­vé­ho konek­to­ru, kte­rý lze pak s uspo­ko­je­ním rozšláp­nout... a nálož vrá­tit do rake­ty.
  • Vymontovat ploš­ný spoj umí kaž­dý zruč­ný pyro­tech­nik. Naco che­mic­ký spe­ci­a­lis­ta?
  • Proč nesta­čí ner­vo­vě para­ly­tic­ký úči­nek, proč musí lát­ka ješ­tě roz­klá­dat tká­ně? Aby bylo v zasa­že­ném úze­mí víc humu­su k uklí­ze­ní?
  • Jedna nálož má zni­čit vše živé v dosa­hu tří měst­ských blo­ků, jak v jakési fázi vysvět­lu­jí. Později Cage pár met­rů od zasa­že­né­ho sice chví­li vytu­hu­je, ale nako­nec samo­zřej­mě pře­ži­je.
  • Kolem (nedob­ro­vol­ně) léta­jí­cí pro­slu­lé san­fran­ciské tram­va­je nasá­ze­li pyro­tech­ni­ci při natá­če­ní nezdra­vě plno prs­ka­vek.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,69889 s | počet dotazů: 244 | paměť: 56843 KB. | 02.07.2022 - 08:05:50