Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty| Rozčarování
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Skála - „Mám vycvičenou britskou inteligenci“

Skála - „Mám vycvičenou britskou inteligenci“

Skala

Generál ame­ric­ké­ho námoř­nic­tva Francis Hummel (Ed Harris) je čest­ný muž, hrdi­na a vete­rán něko­li­ka taj­ných vojen­ských ope­ra­cí. Proč tedy s hrst­kou svých per­fekt­ně vyzbro­je­ných mužů ukrad­ne z přís­ně stře­že­né­ho armád­ní­ho skla­du pat­náct raket s mimo­řád­ně nebez­peč­ným ner­vo­vým ply­nem? A proč se s nimi zaba­ri­ká­du­je „na ská­le“ v san­fran­ciské záto­ce, v pro­slu­lém býva­lém věze­ní Alcatraz, a namí­ří je na měs­to? A proč při­tom navíc ohro­žu­je 81 nevin­ných rukojmí - turis­tů, kte­ří si při­šli pro­hléd­nout věze­ní, odkud nikdy nikdo neu­te­kl? Generál žádá jen spra­ve­dl­nost - chce od Pentagonu zís­kat sto mili­o­nů dola­rů pro odškod­ně­ní rodin pad­lých vojá­ků. Přesto je však tero­ris­ta a muži z FBI horeč­ně pra­cu­jí na plá­nech na jeho likvi­da­ci. Ale jak zne­škod­nit rake­ty, aniž by byly zma­ře­ny dese­ti­ti­sí­ce lid­ských živo­tů? A jak vůbec pro­nik­nout do Alcatrazu - laby­rin­tu pod­zem­ních cho­deb, stře­že­né­ho mořem a vojen­skou super­tech­ni­kou? Mohou to doká­zat jen dva muži: prv­ní je „šíle­nec z labo­ra­to­ře“, špič­ko­vý che­mic­ký spe­ci­a­lis­ta FBI Stanley Goodspeed (Nicolas Cage), kte­rý milu­je Beatles a svou těhot­nou snou­ben­ku a kte­rý bled­ne už jen při slo­vu „akce“. Druhý je jedi­ný člo­věk, kte­rý kdy uprchl z Alcatrazu a kte­rý pro­slu­lé věze­ní doko­na­le zná: kdy­si pola­pe­ný brit­ský agent Mason (Sean Connery), kte­rý ví o všech ame­ric­kých stát­ních tajem­stvích za posled­ní půl­sto­le­tí. Dnes je z něj zahořk­lý sta­řec, trá­ví­cí v taj­ném věze­ní FBI tři­cá­tý rok věze­ní. jak je pře­svěd­čit, aby spo­lu­pra­co­va­li a vyda­li se „na ská­lu“ pro téměř jis­tou smrt? A když se to poda­ří, jak si ti dva pora­dí s nástra­ha­mi gene­rá­la a jeho po zuby ozbro­je­ných zabi­já­ků?

Rok 1996 už byl hod­ně dáv­no, zane­chal nám ale spous­tu zapa­ma­to­va­tel­ných snímků- Den nezá­vis­los­ti, prv­ní Mission: Impossible nebo tře­ba prá­vě Skálu. Michael Bay byl teh­dy tvůr­ce, kte­rý měl po debu­tu u prv­ních Mizerů dve­ře v Hollywoodu ote­vře­né doko­řán a i ten­to­krát se spo­jil s pro­du­cen­ty Michaelem Bayem a Danem Simpsonem. Společně spo­ji­li spo­lu­prá­ci na fil­mu jehož námět se v Hollywoodu pohy­bo­val už pár let a mohl si v něm zahrát Arnold Schwarzenegger kdy­by po pře­čte­ní scé­ná­ře neřekl, že jde o nesku­teč­nou hova­di­nu. Scénář si ale za těch pár let pro­šel ješ­tě něja­ký­mi úpra­va­mi a došlo to tak dale­ko, že roli kte­rou si měl původ­ně zahrát Arnold Schwarzenneger nako­nec zahrál Nicolas Cage. Jenže v době kdy byl Nicolas Cage jako herec brán ješ­tě více­mé­ně váž­ně, pře­de­vším se ale u Skály sešli dva schop­ní pro­du­cen­ti, mla­dý talen­to­va­ný akč­ní reži­sér a pře­de­vším dru­hou hlav­ní roli nako­nec zís­kal Sean Connery!

První James Bond v his­to­rii je před nedáv­nem umřel, před tím odpo­čí­val rod­ném Skotsku, mini­mál­ně v roce 1996 měl ale ješ­tě elá­nu dost. A hned po Jamesi Bondovi a Henry Jonesovi Sr. je John Mason prav­dě­po­dob­ně jeho nej­slav­něj­ší roli, kte­rá zaru­či­la, že se na něj jen tak nevzpo­me­ne. Jenže tohle není ten pří­pad kdy­by hlav­ní herec táh­nul jinak prů­měr­ný až nad­prů­měr­ný film a zasti­no­val všech­ny her­ce kolem. Skála je totiž geni­ál­ní v téměř kaž­dém ohle­du a dodnes str­ká do kapsy vět­ši­ny akč­ní tvor­by. A prá­vo­plat­ně u vět­ši­ny lidi pat­ří mini­mál­ně do TOP 10 akč­ních fil­mů.

Na Skále je pře­de­vším geni­ál­ní to, že nejde zce­la říct jest­li je hlav­ní zlo onen gene­rál Hummel, kte­rý chce vlast­ně jen spra­ve­dl­nost pro vdo­vy, kte­ré při­šli o man­že­ly a nepři­šli nic nebo vlá­da USA, kte­rá také není čis­tá, má spous­tu tajem­ství a pocho­pi­tel­ně nechce aby tyto infor­ma­ce utek­li na povrch. Mason je poté jen obět toho, že byl agen­tem brit­ské služ­by a kvů­li zjiš­ťo­vá­ní infor­ma­cí pro svou vlá­du zapla­til tím, že strá­vil vět­ši­nu živo­ta zavře­ný pod zám­kem. Zároveň se mu ale jako jedi­né­mu člo­vě­ku v his­to­rii poved­lo utéct z věz­ni­ce Altacraz a tudíž mu život nadě­lí dru­hou šan­ci, kte­rou Mason pocho­pi­tel­ně hod­lá vyu­žít. A mož­ná při­tom zachrá­nit i mno­ha tisíc lidí.

Connery se ale pře­de­vším skvě­le dopl­ňu­je s posta­vou Goodspeeda, kte­rý je posta­ve­ný na tom, že se mu akce hnu­sí a je to pře­de­vším „ che­mic­ká kry­sa“. Když se tedy dozví, že bude vyslán na misi, kte­rá ho může stát život pocho­pi­tel­ně z toho nemá radost. Zároveň sko­ro od začát­ku víme, že bude Goodspeed tatík a tudíž mu jako pro­ta­go­nis­to­vi pře­je­me ať udá­los­ti násle­du­jí­cích dvou hodin pře­ži­je bez co nej­vět­ších pro­blé­mů.

Film má tak 2 hlav­ní posta­vy se kte­rý­mi se divák rych­le sro­zu­mí a pře­je jim co nejlepší- Masonovi ať se pří­pad­ně může poznat se svou dce­rou, Goodspedovi zase at“ se ale­poň doži­je naro­ze­ní své­ho dítě­te. A je už jenom skvě­lé mít dvě hlav­ní posta­vy, záro­veň je ale skvě­lé mít parád­ní posta­vu na dru­hé stra­ně bari­ká­dy. Generál Hummel poté není zápo­rák v pra­vém slo­va smys­lu. Lepší ozna­če­ní je anti­hr­di­na. Opravdu nemá rád nási­lí pácha­né na nevin­ných a dělá to jen pro­to, že ho vlast­ní vlá­da zkla­ma­la a on prost chce spra­ve­dl­nost pro ženy, kte­ré za pro­blémy své vlá­dy zapla­ti­li živo­ty svých mužů. Hummel má ve finá­le čis­té úmys­ly a oprav­du není zápo­rá­kem v tom pra­vém slo­va smys­lu. Trochu slo­ži­těj­ší je to s ostat­ní­mi vojá­ky, kte­ré Hummel do „své revo­luč­ní jed­not­ky“ najme, kte­rým jde čis­tě jen o pení­ze. S Hummelem se divák snad­no zto­tož­ní už během úvod­ních titul­ků kdy ho defi­ni­tiv­ně až smrt man­žel­ky donu­tí k činu, kte­rý násled­ně spáchá. A i když z něho nemá kdo­ví­ja­kou radost, nic jiné­ho mu už pros­tě v zou­fa­los­ti nezbý­vá.

Minimálně co se týče cha­rak­te­rů, kte­rá je kro­mě tří hlav­ních hvězd obo­ha­ce­na ješ­tě o čle­ny vlá­dy USA, Hummelovy mari­ňá­ky nebo Cageovou roz­to­mi­lou snou­ben­ku. Skála ale pře­de­vším šla­pe v té čás­ti ve kte­ré by šla­pat měla- A to v té akč­ní. Bay už u Mizerů uká­zal, že nemá s akcí pro­blém a je v ní tak tro­chu pán, tady to ale posu­nul na zce­la nový level kdy se potvr­dil jako jeden z nej­lep­ších akč­ních reži­sé­rů, kte­ré Hollywood za posled­ních 30 let vypr­dl. Většinu Bayových fil­mů mám dodneš­ka rád (Transformery brá­ním kde můžu... VŠECHNY DÍLY!), jsem ale rád, že prá­vě Skála se sta­la kul­tov­ním fil­mem, kte­rý fan­do­vé akč­ních fil­mů skloňu­jí dodnes. Zaslouženě!

Ať už je to honič­ka Humvee s Ferrari nebo celé finá­le Bay pros­tě za 134 minut naser­ví­ru­je něko­lik parád­ních akč­ních sek­ven­cí, kte­ré fun­gu­jí. Cage jako tako­vý neob­vyk­lý akč­ní hrdi­na fun­gu­je (doká­zal to poz­dě­ji i v Con Airu nebo V tvá­ří v tvář), je to ale pře­de­vším cool Connery, kte­rej celej ten film nesku­teč­ně táh­ne. Connery, Cage i Harris a mně před­vá­dě­jí jed­ny z nej­lep­ších výko­nů v his­to­rii akč­ní­ho žán­ru a dodneš­ka je skloňu­ju když se někdo zmí­ní o tom, že v akč­ním fil­mu není potře­ba „ hrát“.

Skála je dodneš­ka pec­kou, kte­rá se navíc dle Baye moh­la dočkat pokra­čo­vá­ní na kte­ré ale nikdy nedo­šlo. A i když dvoj­ka, kte­rá by pojed­ná­va­la o Masonovi na útě­ku před zlou vlá­dou moh­la stát za to, ve finá­le jsem mož­ná i rád, že na dvoj­ku nikdy nedo­šlo. Jednička je dodneš­ka totiž akč­ní pec­kou, kte­rá neo­mr­zí ani po x shléd­nu­tích. A i když se u tako­vý­ho Six Underground bojím, Michael Bay pro mně vždyc­ky bude akč­ní bůh !

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Photo © Hollywood Pictures

  • Skála23. prosince 2021 Skála Skála je americký akční thriller z roku 1996, který režíroval Michael Bay, produkovali Don Simpson a Jerry Bruckheimer a scénář napsali David Weisberg a Douglas S. Cook. Ve filmu hrají […] Posted in Speciály
  • Skála - první velký filmový velehit Michaela Baye1. února 2019 Skála - první velký filmový velehit Michaela Baye Zajímalo by mne, jestli se skutečně dosud nenašel nukleárně či chemicky šílený vyděrač, nebo se zatím všem vládám podařilo takové kousky ututlat. Pokud snad někdo věří, že filmy o […] Posted in Retro filmové recenze
  • Armageddon - Za osmnáct dní Země přestane existovat...5. listopadu 2020 Armageddon - Za osmnáct dní Země přestane existovat... ..., protože se srazí s asteroidem velikosti Texasu. Je bezpodmínečně nutné, co nejdříve přistát na asteroidu, hluboko pod jeho povrch zavrtat silné jaderné nálože, odpálit je a pak se jen […] Posted in Retro filmové recenze
  • Con Air je nízkotučný akční film se všemi předpoklady pro úspěch.28. října 2020 Con Air je nízkotučný akční film se všemi předpoklady pro úspěch. Náš klaďák sympaťák Cameron Poe (Nicolas Cage) šel bručet na osm let nepodmíněně, když se před hospodou uchýlil k dovednostem získaným v armádě a zabil chlapa, který se rozhodl obtěžovat […] Posted in Retro filmové recenze
  • World Trade Center - Všichni si připomeňme, co se stalo před 19 lety.11. září 2020 World Trade Center - Všichni si připomeňme, co se stalo před 19 lety. Oliver Stone se posadil na režisérskou židli, rozhlédl se kolem a spustil akci, z níž vzešel snímek, který nabízí pohled na události z 11. září 2001 v New Yorku.  První minuty filmu patři […] Posted in Retro filmové recenze
  • 60 sekund - Randall měl svoje řemeslo, dělal ho dobře a s láskou.5. května 2020 60 sekund - Randall měl svoje řemeslo, dělal ho dobře a s láskou. A taky ho to bavilo. Místo toho aby auta rozebíral nebo spravoval, je krad.Pak toho ale nechal.Krádeže aut se v americe zmenšili o 47 %.Stejně jako přišel o svoje řemeslo přišel Randall i […] Posted in Retro filmové recenze
  • Zodiac10. listopadu 2021 Zodiac Chce to mimořádný talent, abyste dokázali udržet pozornost diváků po celou dobu stošedesátiminutové podívané, která navíc nebude mít konec v typickém (hollywoodském) slova smyslu. Fincher […] Posted in Retro filmové recenze
  • Propast5. listopadu 2021 Propast Propast je americký vědeckofantastický film z roku 1989, který napsal a režíroval James Cameron a ve kterém hrají Ed Harris, Mary Elizabeth Mastrantonio a Michael Biehn. Když se v Karibiku […] Posted in Speciály
  • Božský Bruce5. srpna 2021 Božský Bruce Tato vynikající komedie vám zaručeně zahýbá bránicemi a pánům, těm zahýbá možná i něčím jiným :-)! Bruce Nolan (Jim Carrey) je nadějný atalentovaný televizní reportér, který marně touží a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Terminátor 2: Den zúčtování5. července 2021 Terminátor 2: Den zúčtování Deset let po neúspěšném pokusu zabít Sarah Connorovou (Linda Hamilton), matku budoucího vůdce lidstva ve válce proti strojům, se do Los Angeles vrací z budoucnosti nový Terminátor, typ […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,56742 s | počet dotazů: 227 | paměť: 53905 KB. | 18.01.2022 - 19:31:57