Kritiky.cz > Speciály > Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti - PODIVÍNI

Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti - PODIVÍNI

Sirotsinec

            Při obsa­zo­vá­ní mla­dých oby­va­tel sirot­čin­ce sleč­ny Peregrinové šel Burton pro­ti oče­ká­vá­ní. Susie Figgisová, kte­rá řídí obsa­zo­vá­ní her­ců, dlou­ho­do­bá Burtonova spo­lu­pra­cov­ni­ce, pozna­me­ná­vá: „Všichni si mys­lí, že Tim chce do svých fil­mů lidi, kte­ří vypa­da­jí neob­vykle, ale já jsem vždyc­ky cíti­la, že opak je prav­dou. Mým úko­lem v tomhle fil­mu bylo najít her­ce, kte­ří jsou sku­teč­ní, se kte­rý­mi se divák může iden­ti­fi­ko­vat a kte­ří se vás dotknou. Nakonec o tomhle je i ten­to pří­běh – lidé, kte­ří se pros­tě cítí nepo­ho­dl­ně v kaž­do­den­ním živo­tě.”

Enoch (Finlay MacMillan) je nej­star­ší hoch v sirot­čin­ci pro podiv­né děti. Enochovi dovo­lu­je jeho podiv­nost, aby dočas­ně oži­vil neži­vé před­mě­ty. Tuto podiv­nost pou­ži­je během epic­ké­ho měře­ní sil s tem­ný­mi sila­mi. Někdy uží­vá svou doved­nost pro vlast­ní potě­še­ní, tře­ba když vyvo­lá sou­boj mezi dvě­ma panen­ka­mi, kte­ré Burton oži­vil na plát­ně díky fázo­vé ani­ma­ci, své cha­rak­te­ris­tic­ké tech­ni­ce, kte­rou pou­žil pro stej­ně obdi­vu­hod­né efek­ty ve své pro­duk­ci fil­mů Mrtvá nevěs­ta a Ukradené Vánoce.  Herec Finlay MacMillan je pod­le Figgisové „tro­chu tem­ný a sexy, ale ne depre­sív­ní.”

Olive (Lauren McCrostieová) je vol­no­myš­len­kář­ka – s ohněm na koneč­cích prs­tů. Musí vždy nosit dlou­hé čer­né ruka­vi­ce, pro­to­že zapá­lí vše, čeho se dotkne. Lauren McCrostieová, vyso­ká, krás­ná hereč­ka s reza­vý­mi vla­sy, vyhrá­la roli, pro­to­že pod­le Freye „měla nezbyt­nou cit­li­vost, kte­rá vyrov­ná­vá její inten­zív­ní podiv­nost.”

Bronwyn (Pixie Daviesová) je malá, ale moc­ná – nejmlad­ší a zda­le­ka nej­sil­něj­ší z podi­ví­nů. Maličkou, sta­teč­nou, dyna­mic­kou posta­vu si Burton obzvláš­tě oblí­bil. Toppingová říká: „Je to myš­len­ka, že tahle malá oso­ba je schop­ná tak neo­by­čej­ných věcí. Zase to uka­zu­je Timovu prá­ci a jeho zájem o to, čím vás lidé mohou pře­kva­pit.”

Fiona (Georgia Pembertonová) má podiv­nost, kte­rá jí umož­ňu­je ovliv­ňo­vat růst rost­lin. V oka­mži­ku může pro­mě­nit nejmen­ší semín­ko do nej­vyš­ší­ho stro­mu. Figgis vzpo­mí­ná na Giorgiin kon­kurz: „Ukázala neu­vě­ři­tel­né sou­stře­dě­ní. Nikdy jsem nevi­děl mla­dé­ho člo­vě­ka udě­lat něco tako­vé­ho.”

Claire (Raffiella Chapmanová) je mla­dá podi­vín­ka, jejíž vzhled je úpl­ně nor­mál­ní – až na sadu žilet­ko­vě ost­rých zubů na teme­ni hla­vy. „Říkali jsme této posta­vě ‘dív­ka se zad­ní­mi ústy’,” vtip­ku­je Frey.” Její podiv­nost je jed­na z nej­po­div­něj­ších. Tim chtěl něko­ho, koho bys­te z něče­ho podiv­né­ho nikdy nepo­de­zí­ra­li. Raffiella měla podob­nou nevin­nost jako Shirley Templeová.”

Hugh (Milo Parker) je „pánem včel” a musí nosit vče­lař­skou mas­ku, aby zabrá­nil roji včel, kte­ré v něm žijí,  aby vyvo­lá­va­ly mezi jeho přá­te­li spoušť. „Je něco při­taž­li­vé­ho na mla­dém chlap­ci s anděl­ským, míru­mi­lov­ným obli­če­jem, uvnitř kte­ré­ho je ten bláz­ni­vý život,” říká Toppingová.

Horaceovou (Hayden Keeler-Stone) podiv­nos­tí jsou věš­tec­ké sny. Každou noc se podi­ví­ni shro­máž­dí a díva­jí se Horaceovy živé sny, pro­mí­ta­né na obra­zov­ku. Se svým zvlášt­ním vzhle­dem a ang­lic­kým oble­kem „Horce vypa­dá, jako by pochá­zel z jiné doby,” říká Toppingová.

Millard (Cameron King) má podiv­nou schop­nost nevi­di­tel­nos­ti, kte­rá z něj dělá nej­ne­u­cho­pi­tel­něj­ší­ho – a nejzlo­bi­věj­ší­ho – z podi­ví­nů. Protože posta­va a herec, kte­rý ji před­sta­vu­je, jsou nevi­di­tel­né, nale­ze­ní správ­né­ho „hla­su” pro Millarda bylo obzvláš­tě důle­ži­té. „Museli jsme najít dět­ský hlas, kte­rý se odli­šu­je od ostat­ních, a kte­rý vás donu­tí pře­mýš­let, jak vlast­ně tenhle mla­dý muž vypa­dá?” říká Frey.

Dvojčata (Thomas a Joseph Odwell) jsou nej­zá­had­něj­ší­mi z podi­ví­nů. Mají mas­ky, kte­ré skrý­va­jí jejich obli­če­je, a nema­jí řeč, ale mají skry­tou podiv­nost, kte­rá se obje­vu­je jen v nej­ne­bez­peč­něj­ších situ­a­cích. Bylo zásad­ní, aby her­ci před­sta­vu­jí­cí dvoj­ča­ta byli schop­ní odrá­žet jeden dru­hé­ho a hrát sou­čas­ně stej­né věci. Dvojčata Odwellovi měla nezbyt­nou syn­chro­ni­ci­tu.


Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,79702 s | počet dotazů: 184 | paměť: 53300 KB. | 19.06.2021 - 05:10:02