Kritiky.cz > Recenze knih > Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti

Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti

Sirotsinec

Pro čte­ní této kni­hy mě prvot­ně zau­jal její obal a název, kte­rý půso­bil podiv­ně zají­ma­vě, ostat­ně jak napo­ví­dal název této kni­hy. Nedalo mi to a do kni­hy jsem se začet­la hned po prv­ních strán­kách, a bohu­žel už nešlo pře­stat.

Kniha je zpes­t­ře­na obráz­ky, kte­ré hez­ky oko­ře­ní Vaší před­sta­vi­vost. Jedná se o fan­ta­sy, kte­ré neu­ra­zí mla­dé ani dospě­lé. Příběh je napí­na­vý a stá­le se v něm něco ode­hrá­vá, tak­že Vás kni­ha nebu­de jen tak nudit. Jedná se o kla­sic­ký boj dob­ra pro­ti zlu s hrdi­ny v dět­ské podo­bě. Svým způ­so­bem je zde zasa­ze­na dneš­ní doba, kte­rá se poté vra­cí i k době dru­hé svě­to­vé vál­ky, tak­že pří­běh není tak časo­vě jed­no­tvár­ný. Autor popi­su­je oso­by, udá­los­ti a vše dal­ší vel­mi detail­ně, aby vše bylo co nej­re­a­lis­těj­ší. Jedná se o kva­lit­ní titul, i co se týká jeho dél­kou pří­bě­hu. Sirotčinec sleč­ny Peregrinové pro podiv­né děti, Vám pros­tě nedá spát! Příběh má pokra­čo­vá­ní ješ­tě v dal­ších dvou dílech, kte­ré samo­zřej­mě nemo­hu po dočte­ní prv­ní­ho dílu vyne­chat.


Stručný obsah knihy

Jak už nám název napo­ví­dá, jed­ná se o pří­běh podiv­ných dětí, ale teď na začá­tek. V kni­ze máme hlav­ní­ho hrdi­nu, kolem kte­ré­ho se všech­no točí. Zmíněným hrdi­nou je chla­pec jmé­nem Jacob Portman, kte­rý byl až do podiv­né smr­ti své­ho dědeč­ka Abrahama Portmana nor­mál­ním tee­ne­ge­rem. Se svým dědeč­kem měl Jacob vel­mi blíz­ký vztah, jeli­kož ho čas­to v dět­ství hlí­dal a při té pří­le­ži­tos­ti mu vždy vyprá­věl his­tor­ky ze své­ho živo­ta, kte­ré Jacob done­dáv­na pova­žo­val za báchor­ky a jeho sta­řec­ké výmys­ly. Jednoho dne měl Jacob jít zkon­t­ro­lo­vat dědeč­ka do jeho domu, kde sho­dou náho­dou došlo k jeho smr­ti a teh­dy Jacob pocí­til podiv­né věci, kte­ré se děly v jeho mys­li. Smrt dědeč­ka v osud­ný den ho veli­ce zasáh­la. Od té doby si pře­mí­tal okol­nos­ti, co se v ten den sta­lo, začí­nal také trpět děsi­vý­mi sny, kte­ré samo­zřej­mě rodi­če při­pi­so­va­li stre­su ze smr­ti dědeč­ka. Byl také ode­slán k psy­cho­lo­go­vi, kte­rý mu měl pomo­ci od jeho děsi­vých snů. Jacob se poma­lu po seze­ní s dok­to­rem dostá­val hlou­bě­ji k pozná­ní své­ho dědeč­ka a postup­ně při­chá­zel na to, že his­tor­ky, kte­ré mu vyprá­věl, budou snad i sku­teč­né. Při vyklí­ze­ní domu své­ho dědeč­ka, obje­vil Jacob něko­lik indi­cií k pří­bě­hům své­ho dědeč­ka. Příběh pojed­ná­val o osa­mě­lém irském ost­ro­vě, kde byl za vál­ky v sirot­čin­ci s ostat­ní­mi dět­mi, a kde také poznal svou lás­ku Emu, kte­rá mu psa­la milost­né dopi­sy. Jeho otec si mys­lel, že měl Abraham milen­ku.

Jelikož si stá­le rodi­če i dok­tor mys­le­li, že se stá­le jed­ná o blu­dy, kte­ré Jacob má, roz­ho­dl se pře­mlu­vit rodi­če a dok­to­ra o návště­vu ono zmi­ňo­va­né­ho ost­ro­va. Po del­ší době rodi­če k tomu­to svo­li­li, chtě­li, aby Jacob pocho­pil, že nic, co mu děde­ček vyprá­věl, neby­lo sku­teč­né. Jacob se tedy se svým otcem vydal na ost­rov, kte­rý jeho děde­ček Abraham zakres­lil v mapách a popi­so­val ve svých výpra­vách. Při pří­jez­du na ost­rov si Jacob začal více rozu­mět se svým otcem, kte­rý se s ním vydal na ost­rov také pro­to, aby spo­jil tuto výpra­vu se svým koníč­kem, což bylo foce­ní vzác­né­ho ptac­tva. Hned prv­ní den se chtěl Jacob vydat hle­dat sirot­či­nec. Otec ho nechtěl pus­tit samot­né­ho a tak se spo­lu vyda­li k prv­ním lidem na ost­ro­vě, kte­rý půso­bil vel­mi před­po­top­ně. Jacob se poté vydal ke zří­ce­ni­ně sirot­čin­ce s dal­ší­mi chlap­ci, kte­ří si z něj děla­li legra­ci, a nako­nec ho tam necha­li samot­né­ho. Zříceninu domu sirot­čin­ce začal pro­zkou­má­vat a nachá­zel spous­tu věcí a foto­gra­fií, kte­ré si spo­jo­val s povíd­ka­mi dědeč­ka. Mezi tím se postup­ně zača­li ode­hrá­vat podiv­né věci a Jacob nako­nec na ost­ro­vě zůstal, aby podiv­ným pomohl a otec tak musel odces­to­vat zpát­ky domů sám.


 • Počet stran: 360
 • EAN: 9788074629853
 • ISBN: 978-80-7462-985-3
 • Datum vydá­ní: 14. 9. 2016
 • Vazba: Brožovaná
 • Překladatel: Bronislava Grygová
 • Původní název: Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children

Knihu si může­te kou­pi na Jota.cz se sle­vou za 238 Kč.

 • Sirotčinec slečny Peregrinové: Podivné město19. dubna 2017 Sirotčinec slečny Peregrinové: Podivné město Druhému pokračování tohoto dobrodružného příběhu se nadalo odolat. Hned na začátku mě příjemně překvapilo, že autor dal na začátek knihy fotografie a popisky podivných dětí a dalších […] Posted in Recenze knih
 • Sirotčinec slečny Peregrinové: Knihovna duší20. dubna 2017 Sirotčinec slečny Peregrinové: Knihovna duší Třetí pokračování knihy Sirotčince slečny Peregrinové je zase svou vazbou o něco tlustější a obsahuje zase o něco více stránek, než předchozí dva díly. Koho by nezajímalo, jak tohle […] Posted in Recenze knih
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […] Posted in Recenze knih
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […] Posted in Recenze knih
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […] Posted in Recenze knih
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
 • Ségry - 90 %14. listopadu 2016 Ségry - 90 % Vydalo nakladatelství Paseka v pevné vazbě v roce 2016. Původně vyšlo jako "Sisters" v roce 2014. České vydání má 208 stran a prodává se v plné ceně za 329 Kč. Scénář: Raina […] Posted in Recenze knih
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […] Posted in Recenze knih
 • AreaZ - další slovenská hodně zajímavá hra.23. října 2019 AreaZ - další slovenská hodně zajímavá hra. Nová hra je na Steamu. Sice ještě stále v předběžném přístupu, ale je to československá. Slovenští tvůrci se rozhodli udělat hru o přežití. Je to opravdu těžká hra, prozatím jsem dvakrát […] Posted in Recenze her

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...