Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Sirotčinec slečny Peregrinové: Podivné město

Sirotčinec slečny Peregrinové: Podivné město

Sirotsinec02
Sirotsinec02
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Druhému pokra­čo­vá­ní toho­to dob­ro­druž­né­ho pří­bě­hu se nada­lo odo­lat. Hned na začát­ku mě pří­jem­ně pře­kva­pi­lo, že autor dal na začá­tek kni­hy foto­gra­fie a popis­ky podiv­ných dětí a dal­ších postav, se kte­rý­mi jsme se setka­li v prv­ním kniž­ním dílu. Čtenář si tak lehce při­po­mněl, jak se kte­rá posta­va jme­nu­je a jaké má před­nos­ti i jak vzhle­do­vě vypa­da­la, to oprav­du vel­mi chvá­lím. Druhé pokra­čo­vá­ní mělo o něco více strá­nek než prv­ní díl a musím říct, že autor dodr­žel svou pří­bě­ho­vou úro­veň psa­ní a je vidět, že mu zále­ží na čte­ná­řích, o kte­ré nechce při­jít. Moc se mi líbi­lo, že v kni­ze se popi­so­vě dosta­ne­me ješ­tě hlou­bě­ji do doby dru­hé svě­to­vé vál­ky, kdy je napří­klad popi­so­va­ný vybom­bar­do­va­ný Londýn v roce 1940, samo­zřej­mě není to hlav­ní, ale je vcel­ku pří­jem­né se dozvě­dět i něja­ké infor­ma­ce mimo čte­ní vymyš­le­né­ho pří­bě­hu.

Příběh ply­nu­le pokra­ču­je, tam kde skon­čil, tak­že s napě­tím čeká­te, co se bude dít dále a jak to vlast­ně s těmi­to nestár­nou­cí­mi dět­mi dopad­ne. V kni­ze se opět setká­me s obráz­ky, kte­ré pří­běh obo­ha­cu­jí, nic méně mi už ve dru­hém dílu při­šly tro­chu zby­teč­né nebo spí­še nelo­gic­ky umís­tě­né, pro­to­že vždy jsou až na dal­ší strán­ce a než pře­čte­te celou strán­ku, kde se popi­su­je urči­tá situ­a­ce, tak pak v zápa­lu Vaší před­sta­vi­vos­ti, co se v pří­bě­hu děje, zapo­me­ne­te po oto­če­ní strán­ky, co měl obrá­zek vlast­ně vyja­d­řo­vat. Možná v tom­to pří­pa­dě moh­ly být obráz­ky men­ší, aby se vešly na danou strán­ku vyprá­vě­ní, kde se o něm pojed­ná­vá. Autor popi­su­je vše vel­mi podrob­ně, a tak není žád­ný pro­blém se rych­le vžít do vyprá­vě­né situ­a­ce nebo si před­sta­vit coko­liv, co zrov­na detail­ně popi­su­je. Obrázky mě ve dru­hém dílu lehce vyru­šo­va­ly při čte­ní.

Obal kni­hy je kva­lit­ně vyro­be­ný a za celou dobu čte­ní i při čas­tém pře­ná­še­ní vaz­ba v pořád­ku drží, ako­rát papí­ro­vý obal je prv­ní, kte­rý se začal opo­tře­bo­vá­vat, když se sun­dá, pak už kni­ha nepů­so­bí tak láka­vě jako s ním, což je ško­da, ale obsa­hu to na hod­no­ce­ní neu­bí­rá. Kniha je poměr­ně tlus­tá a těž­ká, ale Vaše moti­va­ce zjis­tit, jak pří­běh pokra­ču­je, Vás tato pře­káž­ka roz­hod­ně neza­sta­ví. Název pokra­ču­jí­cí­ho dílu odpo­ví­dá obsa­hu kni­hy, kdy se podiv­né děti budou pohy­bo­vat hlav­ně ve měs­tě. Vzhledem k ceně a kva­li­tě kni­hy mohu říci, že se jed­ná o kva­lit­ní kni­hu, kte­rá v sou­čas­né době neu­ra­zí žád­né­ho čte­ná­ře ani nezrui­nu­je Vaší peně­žen­ku, jako je to u jiných knih.


Něco málo o pokra­čo­vá­ní naše­ho podiv­né­ho Jacoba, kte­rý se roz­ho­dl pomo­ci podiv­ným dětem, kte­rým nezbý­vá nic jiné­ho než zachrá­nit sleč­nu Peregrinovou, kte­rou odnes­ly stvů­ry. Stvůry také postup­ně zni­či­li smyč­ky, kte­ré vytvo­ři­ly ymbry­ny a jed­nou z nich je také sleč­na Peregrinová, kte­rá byla une­še­ná ve for­mě ptá­ka, ve kte­ré­ho se umě­la pro­mě­nit. Děti se vydá­va­jí na dlou­hou ces­tu, plnou nástrah, kde musí mnoh­dy spo­lu­pra­co­vat jako kolek­tiv a náš hlav­ní hrdi­na je potře­ba nej­ví­ce, jeli­kož se postup­ně sezna­mu­je se svou podiv­nos­tí a je jedi­ný, kdo je scho­pen vidět netvo­ry a stvů­ry, pro ostat­ní jsou totiž nevi­di­tel­né.

S pomo­cí Jacobova vidě­ní netvo­rů a stvůr je může s pomo­cí dal­ších podiv­ných schop­nos­tí přá­tel pře­mo­ci a mnoh­dy je to nejed­no­du­chý úkol. Dále se také dozví­dá dal­ší a dal­ší infor­ma­ce o svém dědeč­ko­vi, ve kte­rém už nyní vidí hrdi­nu a jed­nou chce být jako on. Postupně také zapa­dá do kolek­ti­vu podiv­ných dětí, se kte­rý­mi navá­zal přá­tel­ství a kte­ré mu více osvět­lu­jí, jak vlast­ně ve smyč­kách žily. Dozvídá se také, že nestár­nou a zmí­ně­né smyč­ky je udr­žo­va­li stá­le mla­dé, avšak kdy­by se dosta­ly do sou­čas­nos­ti, zestár­ly by.

Příběh se také občas změ­ní troš­ku v dět­ský román, kdy se Jacob a Ema do sebe zami­lu­jí a začnou si více při­růs­tat k srd­ci. Víceméně je spí­še v pří­bě­hu Jacob hod­ně spo­jo­ván s Emou, kte­rá doká­že ve svých dla­ních vyro­bit oheň od malé­ho pla­mín­ku až po zapá­le­ní a roz­žha­ve­ní čeho­ko­liv. Příběh se začí­ná hod­ně zamo­tá­vat a hlav­ně postup­ně nám otví­rá sou­vis­los­ti a sna­ží se nás zasvě­tit do okol­nos­tí, proč se vše tak sta­lo. Seznámíme se s dal­ší­mi nový­mi podiv­ný­mi hrdi­ny, kte­ří nám pří­běh zase troš­ku oko­ře­ní. Vypadá to, že ve tře­tím dílu se máme zase na co těšit.


  •  Počet stran: 424
  • Datum vydá­ní: 6. 8. 2014
  • EAN: 9788074625657
  • ISBN: 978-80-7462-565-7
  • Formát kni­hy: 130x210
  • Vazba: Pevná s pře­ba­lem
  • Překladatel: Bronislava Grygová

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,43468 s | počet dotazů: 263 | paměť: 60886 KB. | 04.10.2022 - 09:42:28