Kritiky.cz > Recenze knih > Sirotčinec slečny Peregrinové: MUZEUM DIVŮ

Sirotčinec slečny Peregrinové: MUZEUM DIVŮ

376776711 10222483747114558 3063745936860959963 n
376776711 10222483747114558 3063745936860959963 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokud jste milov­ní­ky knih „Sirotčince sleč­ny Peregrinové“ jako jsou Povídky podiv­ných, Podivné děti, Knihovna duší, Podivné měs­to, Mapa dní, Ptačí sněm nebo Zkáza Ďáblova akru, urči­tě si nenech­te ujít i kni­hu s tou­to úžas­nou obál­kou MUZEUM DIVŮ.

Pokud do ní nahléd­ne­te, tak oka­mži­tě zjis­tí­te, že se nejed­ná o kni­hu poví­dek, ale o jaké­ho­si prů­vod­ce, jež by vám měl usnad­nit lépe se zori­en­to­vat ve svě­tě podiv­ných a vše co s nimi sou­vi­sí.

Černý prů­vod­ce je pře­hled­ně roz­dě­len do něko­li­ka vět­ších kapi­tol jako je „O podiv­ných a podiv­nos­tech“, „Časové smyč­ky“, „Jak se cho­vat v sou­čas­nos­ti“, „Ymbryny“,  „Naši nepřá­te­lé“ a „Úryvky, ver­ší­ky, postra­da­tel­ný MIŠMAŠ“.

Knihu tedy může­te prak­tic­ky otevřít kde­ko­liv na jaké­ko­liv strán­ce a ihned začít číst, zále­ží, jaké kon­krét­ní téma ze svě­ta „podiv­ných“ vás prá­vě zají­má.

Všechny strán­ky jsou navíc dopl­ně­ny vel­kým množ­stvím foto­gra­fií, úryv­ků z novin a vlo­že­ných nej­růz­něj­ších pří­bě­hů, tak­že se urči­tě nudit nebu­de­te, prá­vě nao­pak.

Dozvíte se spous­tu uži­teč­ných infor­ma­cí, jež jsou před­klá­dá­ny zábav­nou for­mou občas až na hra­ně čer­né­ho humo­ru.

Seznámíte se hned s něko­li­ka podiv­ný­mi a jejich živo­ty včet­ně jejich posled­ní podo­ben­ky - foto­gra­fie, při­svo­jí­te si infor­ma­ce týka­jí­cí se vše­ho kolem časo­vých smy­ček, a záro­veň se začte­te i do zají­ma­vých a šoku­jí­cích pří­bě­hů, z kte­rých vám bude tak tro­chu běhat mráz po zádech.

Muzeum divů se vel­mi dob­ře čte a díky vel­ké­mu počtu foto­gra­fií a vlo­že­ných „uži­teč­ných“ infor­ma­cí si vás doslo­va pod­ma­ní a s kaž­dou dal­ší strán­kou pod­ně­cu­je vaší zvě­da­vost dozvě­dět se o tom­to „svě­tě podiv­ných“ co nej­ví­ce. 

Mě osob­ně se kni­ha moc líbi­la a urči­tě zod­po­vě­dě­la někte­ré z mých otá­zek, jež jsem si kladla při čte­ní pře­de­šlých knih a pev­ně věřím, že pokud sleč­ně Peregrinové vyjde dal­ší nová kni­ha, urči­tě toho­to prů­vod­ce budu mít při ruce.

 

Sirotčinec sleč­ny Peregrinové: MUZEUM DIVŮ

RANGOM RIGGS

Ilustrace: Jim Tierney

Přeložila: Bronislava Grygová

Vydalo: Nakladatelství JOTA, s.r.o.

Brno, 2023

Počet stran: 237

ISBN: 978-80-7689-166-1


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,79872 s | počet dotazů: 258 | paměť: 61765 KB. | 30.09.2023 - 10:54:42