Kritiky.cz > Recenze knih > Sirotčinec slečny Peregrinové: Knihovna duší

Sirotčinec slečny Peregrinové: Knihovna duší

Sirotsinec03

Třetí pokra­čo­vá­ní kni­hy Sirotčince sleč­ny Peregrinové je zase svou vaz­bou o něco tlus­těj­ší a obsa­hu­je zase o něco více strá­nek, než před­cho­zí dva díly. Koho by neza­jí­ma­lo, jak tohle všech­no dob­ro­druž­ství podiv­ných dětí nako­nec dopad­ne. Spisovatel opět navá­zal na před­cho­zí díl a opět nám nalo­žil pořád­nou por­ci napě­tí, kdy nebu­de­te chtít kni­hu jen tak zavřít. Knihovna duší je ze všech dílů nej­na­pí­na­věj­ší a nej­za­jí­ma­věj­ší, tedy ale­spoň z mého pohle­du. Změna nasta­la i v obráz­cích, kte­ré se více váza­li k popi­so­va­né udá­los­ti. V tom­to díle mi foto­gra­fie tolik neva­di­ly, jako tomu bylo v před­cho­zím dru­hém dílu. Ransom Riggs si udr­žel svo­jí kva­li­tu psa­né­ho pří­bě­hu a vše podrob­ně popi­so­val, tak abys­te si to, co nej­rych­le­ji doká­za­li před­sta­vit a hlav­ně vše půso­bi­lo rea­lis­tic­ky, tak jak by to mělo být. Název kni­hy pří­bě­ho­vě odpo­ví­dal obsa­hu.

Přišlo mi, že ten­to díl se četl nějak lépe, než ty ostat­ní, mož­ná se Ransom Riggs zase o kou­sek zdo­ko­na­lil v psa­ní napí­na­vé­ho pří­bě­hu. Ve čte­ní toho­to dílu se roz­hod­ně nudit nebu­de­te o akci je oprav­du posta­rá­no, a jest­li jste si mys­le­li, že už nic nové­ho naše hrdi­ny nepo­tká, tak to jste na vel­kém omy­lu. Seznámíme se opět s dal­ší­mi oso­ba­mi a dojde ke zvra­tu celé­ho pří­bě­hu, koneč­ně vše dob­ře pocho­pí­me a dosa­dí­me si sou­vis­los­ti do již zapo­ča­té­ho vzor­ce. Konec mě oprav­du pře­kva­pil a potě­ši­lo mě, že si Ransom Riggs nechal ote­vře­ná vrát­ka k mož­né­mu dal­ší­mu pokra­čo­vá­ní. Ani jeden z napsa­ných dílů mě nenu­dil.

Ceny těch­to knih odpo­ví­da­jí kva­lit­ní­mu čte­ní a jsou vhod­né oprav­du pro kaž­dé­ho, koho poba­ví čte­ní s vel­kou por­cí fan­ta­zie. Pro děti mohu jedi­ně dopo­ru­čit, urči­tě je těmi­to titu­ly nezkla­me­te. Po dočte­ní posled­ní­ho dílu z tri­lo­gie Ransoma Riggse s názvem Knihovna duší mohu říci, že mě kni­hy veli­ce bavi­ly a dou­fám, že se spi­so­va­tel roz­hod­ne pokra­čo­vat v pří­bě­hu, urči­tě by tím potě­šil mno­ho čte­ná­řů této kniž­ní tri­lo­gie. Ransom Riggs nám uká­zal, že je oprav­du vel­mi dob­rý spi­so­va­tel s vel­kou slov­ní záso­bou a vel­kou fan­ta­zií s občas­ným náde­chem roman­ti­ky. Klobouk dolů, že doká­zal zaujmout tak vel­kou část čte­ná­řů, a to nejen těch malých, ale pře­de­vším nás z řad dospě­lých. S nad­sáz­kou mohu říci, že se kni­hám ješ­tě někdy ráda vrá­tím a pře­čtu si je zno­vu.


V posled­ním díle se naši hrdi­no­vé vydá­va­jí zachrá­nit ymbry­ny a dal­ší zaja­té podiv­né děti. Na své ces­tě pot­ka­jí chláp­ka jmé­nem Sheron, kte­rý je nyní bude dopro­vá­zet na jejich výpra­vě v časo­vé smyč­ce všech vyvrh­nu­tých podiv­ných v ďáblo­vě akru, kde nikdy nepla­ti­li žád­ná pra­vi­dla. V tom­to dílu se sezná­mí­me se vše­mi podiv­ný­mi, kte­ré autor vymys­lel, a také se koneč­ně dozví­me, jest­li se poda­ří osvo­bo­dit hlav­ně sleč­nu Peregrinovou.

V posled­ní tře­ti­ně kni­hy navští­ví již zmi­ňo­va­nou kni­hov­nu duší, ze kte­ré Vás bude tro­chu mra­zit. Jacob také koneč­ně při­jde na to jak ovlá­dat všech­ny své podiv­né vlast­nos­ti, kte­ré jej spo­ju­jí s netvo­ry. Dokonce se Jacob navrá­tí domů, ale jak sám již zmi­ňo­val v prv­ním dílu, rodi­če ho budou pova­žo­vat za bláz­na, a tak se i po jeho návra­tu zpět do pří­tom­nos­ti sta­lo. Jeho pří­tel­ky­ně Ema, jeho přá­te­lé a hlav­ně sleč­na Peregrinová, kte­rá mu je dluž­na za osvo­bo­ze­ní, teď spo­leč­ně zase pomo­hou Jacobovi, aby chudá­ka neod­vez­li na léče­ní do blá­zin­ce. Jednalo se cel­kem o rych­lý, tro­chu komic­ký, ale pěk­ný konec jejich dob­ro­druž­ství.


 • Počet stran: 496
 • Datum vydá­ní: 13. 4. 2016
 • EAN: 9788074629334
 • ISBN: 978-80-7462-933-4
 • Formát kni­hy: 130x210
 • Vazba: Pevná s pře­ba­lem
 • Překladatel:Bronislava Grygová
 • Původní název: Library of Souls: The Third Book of Miss Peregrine’s Peculiar Children


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Sirotčinec slečny Peregrinové: Podivné město19. dubna 2017 Sirotčinec slečny Peregrinové: Podivné město Druhému pokračování tohoto dobrodružného příběhu se nadalo odolat. Hned na začátku mě příjemně překvapilo, že autor dal na začátek knihy fotografie a popisky podivných dětí a dalších […]
 • Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti13. dubna 2017 Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti Pro čtení této knihy mě prvotně zaujal její obal a název, který působil podivně zajímavě, ostatně jak napovídal název této knihy. Nedalo mi to a do knihy jsem se začetla hned po prvních […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • Mýty 1: Legendy v exilu - 90 %24. září 2017 Mýty 1: Legendy v exilu - 90 % Pokud si to dobře pamatuji, tak "Legendy v exilu" jsem četl poprvé velmi brzy poté, co byly vydány nakladatelstvím Netopejr. To vydalo ještě druhý díl, ale na nějakou dobu se série […]
 • Deník, který vám pomůže být tady a teď2. října 2018 Deník, který vám pomůže být tady a teď Kolikrát se denně přistihnete, že myšlenkami bloudíte v budoucnosti či minulosti, aniž byste pořádně vnímali, co se děje kolem vás právě v přítomném okamžiku? Nová knížka Tady a teď je […]
 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]