Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Šípková Růženka

Šípková Růženka

Sipkova

Ze spo­je­ní kla­sic­kých pohá­dek s pro­sto­ro­vý­mi ilu­stra­ce­mi jed­no­ho ve svě­tě vel­mi zná­mých čes­kých výtvar­ní­ků vze­šla série uni­kát­ních pro­sto­ro­vých pohá­dek – v Albatrosu vyšla letos Šípková Růženka, Popelka, Sněhurka a sedm trpas­lí­ků a O nepo­sluš­ných kůzlát­kách.

Je para­dox­ní, že jmé­no výtvar­ní­ka Vojtěcha Kubašty (1914 – 1992) je v Čechách takřka nezná­mé. Stejně tak fakt, že za oce­á­nem v šede­sá­tých letech minu­lé­ho sto­le­tí pra­co­val pro Walta Disneyho. Největší úspěch měly jeho dět­ské kníž­ky, pře­klá­da­ly se do sedmatři­ce­ti jazy­ků a pro­da­lo se pět­a­tři­cet mili­o­nů výtis­ků. Kubašta jako málo­kte­rý výtvar­ník nejen sám ilu­stro­val, ale také se sta­ral o tech­nic­kou strán­ku svých pro­sto­ro­vých knih. Překvapoval děti „novin­ka­mi“ – autíč­ky, kte­ré doslo­va vyje­dou z knih, nebo papí­ro­vý strom, z něhož po roze­vře­ní vyle­tí pták Ohnivák. Jeho ilu­stra­ce mají cha­rak­te­ris­tic­ký ruko­pis, tře­ba i vy zjis­tí­te, že od něj máte doma, stej­ně jako já, kuli­sy pro lout­ko­vé diva­dlo nebo bet­lém.

Převyprávění kla­sic­ké pohád­ky Šípková Růženka ze sbí­rek Charlese Perraulta i brat­ří Grimmů v pro­sto­ro­vé pohád­ko­vé kníž­ce Vojtěcha Kubašty neza­bí­há do zby­teč­ných podrob­nos­tí. Kubašta si při vyprá­vě­ní děje pohád­ky vysta­čil pou­ze se šes­ti pro­sto­ro­vý­mi ilu­stra­ce­mi. Text je pod ilu­stra­cí vepsán jako­by do roze­vře­né kni­hy, kte­rá v ilu­stra­ci nepů­so­bí nijak ruši­vě.
První ilu­stra­ce vyprá­ví o naro­ze­ní Růženky a dospě­lé oko na ní upou­tá med­vě­dí kůže pod koléb­kou. To dět­ské budou spí­še zají­mat roz­klá­da­cí křes­la s krá­lem a krá­lov­nou. Druhá ilu­stra­ce při­vá­dí dospí­va­jí­cí Růženku ke sta­ré sta­ře­ně, vyzý­va­jí­cí prin­cez­nu ke vstu­pu do sta­ré věže. Prvek, kdy dítě může jem­ným pošoup­nu­tím čás­ti ilu­stra­ce posu­nout sta­ře­nu od okna ke dve­řím je neotře­lý a má svo­je kouz­lo.
Třetí ilu­stra­ce pře­kva­pí ty, kte­ří zna­jí jako pří­či­nu Růženčina usnu­tí růžo­vý trn. V Kubaštově podá­ní je to totiž ost­rý hrot kolo­vrát­ku, o kte­rý se prin­cez­na pích­ne.  Čtvrtá ilu­stra­ce uka­zu­je spí­cí krá­lov­ské kuchtí­ky a zbroj­no­še. V před­po­sled­ní ilu­stra­ci Kubašta opět důmy­sl­ně vyu­žil pohy­bo­vý prvek, kdy princ, naku­ku­jí­cí do kom­na­ty, v níž Růženka spí jem­ným zatáh­nu­tím za část ilu­stra­ce prin­cez­nu decent­ně polí­bí. Poslední ilu­stra­ce s roz­klá­da­jí­cí vleč­kou Růženky jakož­to nevěs­ty je jen slad­kou teč­kou za pohád­kou se šťast­ným kon­cem.

Provedení pohád­ko­vé kníž­ky je krás­né, ilu­stra­ce mají svo­je nepo­pi­ra­tel­né kouz­lo. Z vlast­ní zku­še­nos­ti dopo­ru­ču­ji kníž­ku číst nebo pro­hlí­žet s dět­mi ve věku mini­mál­ně tři roky a pod dohle­dem, troj­roz­měr­ných ilu­stra­cí by byla ško­da.


  • Autor: Vojtěch Kubašta
  • Žánr: dět­ská lite­ra­tu­ra
  • Rok vydá­ní: 2018
  • Nakladatelství: Albatros Media a.s.
  • Počet stran: 12
  • Hodnocení: 100 %

Knihu si může­te kou­pit na AlbatrosMedia.cz za 212 Kč.

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,76766 s | počet dotazů: 226 | paměť: 53275 KB. | 17.09.2021 - 15:28:57