Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Simpsonovi ve filmu - Spider vepř, Spider vepř, umí hlavou dolů lézt...

Simpsonovi ve filmu - Spider vepř, Spider vepř, umí hlavou dolů lézt...

Simpsonovi

Přiznávám, že jem­něj­ší humor Simpsonových je mi bliž­ší než drs­ný, kte­rý nabí­zí South Park. Ne tak oči­vid­né, ale vtip­né pop­kul­tur­ní naráž­ky mě roze­smě­jí víc než divo­ký vodo­pád sprostých výra­zů (z nichž, kte­ré ani neznám :). Ale i tak mě South Park: Peklo na zemi (1999) sluš­ně poba­vil, pro­to­že mu nechy­běl šmrnc a byl roz­to­mi­le úchyl­ný.

Teď máme šan­ci zhod­no­tit, jak dopadla fil­mo­vá ver­ze Simpsonových. Tato rodin­ka oku­pu­je tele­vi­ze už dlou­hou řád­ku let, a i když někdo tvr­dí, že v posled­ních řadách jim dochá­zí dech (s čímž já osob­ně nesou­hla­sím), tak Simpsonovi ve fil­mu jsou jas­ným důka­zem toho, že jejich tvůr­ci toho mají v záso­bě ješ­tě dost.

Nenechte se splést, to, že Homer, Marge, Lisa, Bart a Maggie vstu­pu­jí na stří­br­né plát­no, nezna­me­ná, že vás začnou bom­bar­do­vat krys­ta­lic­ky jas­ný­mi gagy v kaž­dé vte­ři­ně. Stejně jako u seri­á­lu i tady se sází na něko­lik jas­ných vtíp­ků, mno­ho těch, kte­ré jsou lehce skry­ty pod povr­chem a na spous­tu pop­kul­tur­ních nará­žek na vše mož­né, co hýbe dneš­ním svě­tem.

Najdete tu scé­ny, kte­ré bez pro­blé­mů pocho­pí před­škol­ní dítě, ale také ty, jejichž poin­ta dojde spí­še dospě­lým. Jinak řeče­no pro kaž­dé­ho něco. Ale humor je dáv­ko­ván tak, že se v pod­sta­tě u Simpsonových ve fil­mu nedo­čká­te výraz­něj­ších hlu­chých míst. Neustále se poba­ve­ně usmí­vá­te a přes­to­že se mož­ná nebu­de­te smát tak, že vám vypa­da­jí zuby, po sle­do­vá­ní by ve vás měl zůstat klad­ný dojem. To pla­tí pro divá­ka, kte­rý se Simpsonovými nemá žád­né vel­ké zku­še­nos­ti, ale hlav­ně pro ty, kte­ří se kaž­dé epi­zo­dy nemo­hou dočkat a mač­ka­jí opě­ra­dla kře­sel v nadě­ji, že se ozve noto­ric­ky zná­má pís­nič­ka: „The Simpsons…“ Právě ti ví, že abys­te si žlu­tou par­tič­ku pořád­ně uži­li musí­te mít pře­hled o poli­ti­ce a kul­tur­ní scé­ně USA, pro­to­že prá­vě na toto je míře­no nej­ví­ce jas­ných či méně oči­vid­ných vtíp­ků.

Nestalo se ani to, čeho jsem se bál – fil­mo­vá ver­ze naštěs­tí nepů­so­bí jako zby­teč­ně nata­ho­va­ná seri­á­lo­vá epi­zo­da, ale vše je dáv­ko­vá­no tak, abys­te se bavi­li celých takřka deva­de­sát minut, kte­ré sle­do­vá­ním strá­ví­te. Opět ale upo­zor­ňu­ji na to, že nemů­že­te oče­ká­vat kano­ná­du pří­mo­ča­rých fór­ků.

Určitou skvr­nou na krá­se je, že ved­lej­ším posta­vám ve fil­mu není věno­vá­no moc pozor­nos­ti, ale na dru­hou stra­nu, pět čle­nů rodi­ny Simpsonových s kli­dem utáh­ne celou sto­páž. Musí vám být jas­né, že tím, kdo bude hyba­te­lem pěk­né­ho prů­švi­hu je Homer. Jeho neu­ko­ji­tel­ná tou­ha po kob­li­hách způ­so­bí tak vyso­kou kon­cen­t­ra­ci zne­čiš­tě­ní Springfieldu, že Eko-Profi-Agentura (po dost podiv­ném roz­hod­nu­tí pre­zi­den­te Schwarzeneggera) uvěz­ní celý Springfield pod (takřka) neroz­bit­nou skle­ně­nou kopu­li. Přestože se samo­zřej­mě jeho oby­va­te­lé sna­ží dostat ven (s pomo­cí slo­na či bub­li­fu­ku), poda­ří se unik­nout pou­ze Simpsonových. Ti nejdří­ve hod­la­jí strá­vit klid­ný život na Aljašce, ale když má být jejich měs­to vyho­ze­no do vzdu­chu, nehod­la­jí to nechat jen tak.

Najde se čas i na pár odbo­ček – uva­da­jí­cí vztah Marge a Homera, Bart tou­ží­cí po otci jako je Flanders, Lisa a její vysně­ný muž. Ani na Maggie neby­lo zapo­me­nu­to, i když má pro­blémy s cho­ze­ním, tak je jed­ním z nejakč­něj­ších cha­rak­te­rů vůbec. Bohatým zdro­jem humo­ru je samo­zřej­mě Homer a jeho neši­kov­nost, ale všech­na pozor­nost mu roz­hod­ně věno­vá­na není a je pocti­vě roz­lo­že­na mezi všech­ny čle­ny rodi­ny.

Pokud vás zají­má tech­nic­ká strán­ka fil­mu, tak ani­ma­ce se od seri­á­lo­vé moc neli­ší, i když někte­ré scé­ny (jako napří­klad umís­tě­ní Springfieldu pod skle­ně­nou báni) jsou var­la­tar­vou­cí. Hudební soun­d­track není špat­ný, ale čekal jsem něco bouř­li­věj­ší­ho výraz­něj­ší­ho. Ovšem čes­ký dabing je jas­ným důka­zem toho, že i když je plno těch, kte­ří pro­ti „namlu­ve­ní“ pes­ku­jí, tak napří­klad u Simpsonových by pone­chá­ním původ­ních hla­sů ztra­til film pro našin­ce vel­ké kouz­lo. Umíte si snad před­sta­vit, že by pro­mlou­val ústy Marge někdo jiný než Jiří Lábus?

Filmová plát­no Simpsonovým vůbec neuško­di­lo. Simpsonovi ve fil­mu se svou kva­li­tou pohy­bu­jí někde v rovi­ně nej­lep­ších dílů seri­á­lů a dlou­há sto­páž jim na krá­se a humo­ru neu­bra­la. Možná někte­ří čeka­li vět­ší inten­zi­tu gagů, ale když bude­te číst mezi řád­ky, tak zjis­tí­te, že je tu mno­hem více vtíp­ků, než se na prv­ní pohled zdá­lo.


Photo © 20th Century Fox Pictures

  • Simpsonovi ve filmu25. srpna 2021 Simpsonovi ve filmu Před mnoha lety byla zmínka o registrované doméně SIMPSONSMOVIE.com společností FOX, v té době ještě nikdo netušil, že se připravuje celovečerní film v tak velkém pojetí, jak ho můžeme […] Posted in Retro filmové recenze
  • Godzilla12. července 2021 Godzilla Málokdy na filmy chodím dvakrát. Myslím, že většina filmů je udělaná na první shlédnutí a dost. Jinými slovy -- totéž znovu je ztráta času. Na Godzillu jsem šel dvakrát, dvě představení za […] Posted in Retro filmové recenze
  • Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan24. října 2020 Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan 14 let po událostech původního filmu se Borat Sagdiyev (Sacha Baron Cohen) opět vydává z Kazachstánu do Spojených států, ve které stráví čas po dobu pandemie COVIDU-19 a amerických […] Posted in Filmové recenze
  • Škatuláci - 50 %26. září 2021 Škatuláci - 50 % Je jedno městečko, spíše hrad s podhradím. Jménem Sýrečkov. Nevíme, kdo tam vládne, ale místní šlechta se honosí bílými klobouky. Místní policie zase vlastní klobouky červené. Zvláštností […] Posted in Retro filmové recenze
  • Road to Perdition2. srpna 2021 Road to Perdition Těžko říct, zda je to pouhá náhoda, či důsledek tvrdé práce, ale každý film, ve kterém se objeví Tom Hanks je vždy excelentní, ať hraje mlčenlivou roli trosečníka, nebohého imigranta, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Noc v muzeu 226. července 2021 Noc v muzeu 2 Ben Stiller, mimo jiné hlavní postava této komedie, nemá za sebou příliš úspěšné období, co se týče kasovních titulů. Snímek Těsně vedle 2007 od režiséru Farellových, na který se celý štáb […] Posted in Retro filmové recenze
  • Auta15. července 2021 Auta Dám vám hádanku: není to příliš originální, obyčejní hrdinové, a přesto je to podívaná plná překvapení. Co to je? Je to film od Pixaru s názvem Auta, ve kterém kromě aut téměř neuvidíte […] Posted in Retro filmové recenze
  • Atlas mraků - Chceme stále víc a ničíme se sami12. července 2021 Atlas mraků - Chceme stále víc a ničíme se sami Spojení zcela odlišných tvůrčích osobností jakými jsou Tom Tykwer a (dnes už) ségry Andy a Lana Wachowští je na první pohled celkem riskantní, zvlášť v případě, že mají na plátna převést […] Posted in Retro filmové recenze
  • Inferno - Tentokrát také o smrtícím globálnímu spiknutí!10. května 2021 Inferno - Tentokrát také o smrtícím globálnímu spiknutí! Šifra mistra Leonarda před patnácti lety byla nejlepší adaptací, co se od spisovatele knih plných konspirací čekalo. Andělé a démoni tři roky po prvním díle pokračovali v zavedeném tématu. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Andělé a démoni5. května 2021 Andělé a démoni Církev, ač nechtěně, svým bojkotujícím postojem vyvolala masovou vlnu zájmu u katolického obecenstva, jež mělo chuť nahlédnout pod roušku citlivých událostí okolo náboženských faktů, které […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,82715 s | počet dotazů: 235 | paměť: 53459 KB. | 27.09.2021 - 11:08:28