Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Simpsonovi - S28E16: Kamp Krustier - 70 %

Simpsonovi - S28E16: Kamp Krustier - 70 %

vlcsnap 2017 03 09 22h48m12s180
vlcsnap 2017 03 09 22h48m12s180

Trocha dílů jsem pře­sko­čil, ale to snad neva. Simpsonovi si udr­žu­jí svo­ji prů­měr­nou kva­li­tu po celou sezó­nu. Několik dílu je sla­bých, něko­lik dílů je lep­ších. Díl o let­ním tábo­ře, kte­rý pro­ži­li Líza s Bartem, pat­ří mezí ty lep­ší.

V epi­zo­dě jsou dvě důle­ži­té záplet­ky. První je „sex“ Homera a Marge.  Druhým je Lízin a Bartův pří­běh o tom, co se sta­lo během let­ní­ho tábo­ra.

První pří­běh je oprav­du zábav­ný, dosta­ne­me se do Homerova moz­ku, kdy se, díky tomu, že sexu­ál­ně absti­nu­je, doká­že rea­li­zo­vat a usku­teč­nit věci, na kte­ré před tím vůbec nepo­mys­lel. Tou váž­ně nej­zá­bav­něj­ší věcí jsou oprav­du Homerovi myš­len­ky, kte­ré oprav­du jsou uni­kát­ní.

Druhým pří­bě­hem je pří­běh o hle­dá­ní vzpo­mín­ky Lizy a Barta, kte­ří si musí vzpo­me­nout na to, co se vlast­ně sta­lo během let­ní­ho tábo­ra. Pomocí útrž­ků, kte­ré se jim vyba­vu­jí, a návštěv mís­ta, kde tábor byl, teď je tam tábor pro dospě­lé, si doká­žou vzpo­me­nout, co se vlast­ně sta­lo.

Nakonec vše dopad­ne dob­ře, aniž by byl někdy mrt­vý. Vše se vysvět­lí, a tak rodi­na Simpsonových může pokra­čo­vat v dal­ším díle.

Díl to byl v této sezó­ně nad­prů­měr­ný. Homerovy myš­len­ky o dost zvý­ši­ly kva­li­tu. Příběh Lizy a Barta byl nud­ný, ale přes­to dou­fám, dal­ší díly budu čím dále lep­ší.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,74331 s | počet dotazů: 234 | paměť: 56636 KB. | 02.07.2022 - 04:01:58