Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Recenze knih > Šimonovy pracovní listy 27 - pohádková grafomotorika pro malé předškoláky

Šimonovy pracovní listy 27 - pohádková grafomotorika pro malé předškoláky

kindergarten 2204239 1280

Pracujete s dět­mi v mateř­ské ško­le či růz­ných zájmo­vých krouž­cích? Hledáte zají­ma­vé inspi­ra­ce pro prá­ci s dět­mi? Máte doma před­ško­lá­ka a chce­te jej dob­ře při­pra­vit na vstup do 1. tří­dy? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka nakla­da­tel­ství Portál s názvem Šimonovy pra­cov­ní lis­ty 27, jejíž autor­kou je Irena Novotná. 

9788026217930

Soubor pra­cov­ních lis­tů, ve kte­rých si děti pro­cvi­čí základ­ní doved­nos­ti, jako je gra­fo­mo­to­ri­ka, zra­ko­vé a slu­cho­vé vní­má­ní, vizu­o­mo­to­ri­ka, logic­ké myš­le­ní, předma­te­ma­tic­ké před­sta­vy, časo­vé před­sta­vy, jem­nou moto­ri­ku. Jsou to důle­ži­té čin­nos­ti, kte­ré potře­bu­je kaž­dý před­ško­lák  pro vstup do 1. tří­dy. Dále také kon­cen­t­ra­ci, či schop­nost daný úkol dokon­čit. Díky tomu, že se jed­ná o pohád­ko­vé posta­vy, bude prá­ce děti urči­tě bavit.

Děti si nená­sil­nou for­mou pro­cvi­čí vše, co budou v 1. tří­dě potře­bo­vat, zaba­ví se, zaži­jí spous­ty legra­ce, ale hlav­ně si ani neu­vě­do­mí, že se něco učí.

Jaké pohád­ko­vé posta­vy v pub­li­ka­ci najde­te? Především prin­cez­ny, víly, zlé dra­ky, krá­le, vod­ní­ka, čer­ty, čaro­děj­ni­ce, lou­pež­ní­ky, dále také zví­řát­ka jako jsou myši, koč­ky, ryby, žáby i neto­pý­ry.

Vydání dal­ší­ho dílu Šimonových pra­cov­ních lis­tů jsem netr­pě­li­vě oče­ká­va­la. Když jsem zahléd­la v edič­ním plá­nu vyda­va­tel­ství Portál, moc jsem se na těši­la. Jelikož je při své prá­ci s dět­mi čas­to vyu­ží­vám, dopo­ru­čím je všem uči­tel­kám mateř­ské ško­ly i 1. tříd, rodi­čům před­ško­lá­ků, kte­ří při­pra­vu­jí své dítě v domá­cím pro­stře­dí, dále i logo­pe­dic­kým asi­s­tentkám a logo­pe­dům, kte­ří ji vyu­ži­jí při indi­vi­du­ál­ní prá­ci, při roz­vo­ji slov­ní záso­by i vad­né výslov­nos­ti růz­ných hlá­sek.

Šimonovy pra­cov­ní lis­ty 27 jsou pře­hled­né. Jelikož se jed­ná o před­lo­hy ke kopí­ro­vá­ní, lze je opa­ko­va­ně kopí­ro­vat. pokud se dětem něco nepo­da­ří, může­te úkol oko­pí­ro­vat a zno­vu se do něj s chu­tí pus­tit, klid­ně i s odstu­pem času. Díky tomu uvi­dí­te u dětí pokrok, kte­rý mezi­tím udě­la­ly.

Tato pub­li­ka­ce mně udě­la­la vel­kou radost. Letos nás s dět­mi v mateř­ské ško­le čeká pro­jekt tema­tic­ky zamě­ře­ný na pohád­ky, bude mě tato meto­dic­ká pří­ruč­ka plná inspi­ra­tiv­ních pra­cov­ních lis­tů, pro­vá­zet po celý rok. Už se moc těším. Tak s chu­tí do prá­ce.

Humorné ilu­stra­ce, se kte­rý­mi si dala autor­ka vel­mi zále­žet, vás budou bavit od začát­ku až dokon­ce. Základem úspěš­né prá­ce je roz­hod­ně děti pochvá­lit za dob­ře odve­de­nou prá­ci.

Šimonovy pra­cov­ní lis­ty je sou­bor zábav­ných úko­lů, kte­ré vyu­ži­je­te v mateř­ské ško­le při prá­ci s dět­mi, tak i v domá­cím pro­stře­dí pro správ­nou pří­pra­vu dětí pro vstup do 1. tří­dy. Publikace je urče­na dětem v mateř­ských ško­lách a prv­ním roč­ní­kům na základ­ní ško­le.

Několik slov o autor­ce:

Irena Novotná má dvě děti, na mateř­ské dovo­le­né půso­bi­la jako lek­tor­ka ve vol­no­ča­so­vém cen­t­ru Matýsek v Brandýse nad Labem a ved­la zde výtvar­ný krou­žek. Vydala řadu oma­lo­vá­nek a vystři­ho­vá­nek.

  • Autor: Irena Novotná
  • Ilustrace: Irena Novotná
  • Žánr: meto­dic­ká  pří­ruč­ka
  • Vydáno: 2021, Portál, Praha
  • Počet stran: 61
  • Vazba kni­hy: měk­ká, bro­žo­va­ná
  • ISBN 978-80-262-1793-0

  • Foto: Nakladatelství Portál & Lenka Štveráčková
  • Náhledová fot­ka od tol­ma­choPixabay
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,67382 s | počet dotazů: 217 | paměť: 53760 KB. | 24.01.2022 - 00:02:50