Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Šimonovy pracovní listy 12 - dopravní výchova

Šimonovy pracovní listy 12 - dopravní výchova

Simon
Simon

Recenze pra­cov­ní­ho seši­tu, kte­rý je zamě­ře­ný na upev­ňo­vá­ní zna­los­tí z oblas­ti doprav­ní výcho­vy a návy­ků správ­né­ho cho­vá­ní v pro­střed­cích veřej­né dopra­vy i jako účast­ník sil­nič­ní­ho pro­vo­zy při jízdě na kole.

Dopravní výcho­va je dva­nác­tým svaz­kem vydá­va­ným v edi­ci Šimonovy pra­cov­ní lis­ty pro mateř­ské ško­ly a žáky prv­ní­ho stup­ně základ­ních škol.

Pracovní lis­ty vyu­ží­va­jí osvěd­če­né for­my řeše­ní úko­lu gra­fic­ky ztvár­ně­né­ho na čer­no­bí­lé strán­ce A4. Z dru­hé stra­ny je zadá­ní a meto­dic­ké poky­ny pro peda­go­gy nebo samot­né žáky. Každý úkol má krát­ký moti­vač­ní text a násle­du­je zadá­ní úko­lu. Střídají se vari­an­ty dokres­le­ní obráz­ku, logic­ké řeše­ní situ­a­ce i vytvá­ře­ní drob­ných před­mě­tů a z papí­ru. Jedná se tedy o nabíd­ku růz­ných úko­lů, kte­ré na sebe jen vel­mi vol­ně nava­zu­jí. Seznam řeše­ných úko­lů nalez­nou čte­ná­ři až na posled­ní strán­ce ale v pod­sta­tě z jejich řaze­ní nelze nic pře­dem vyčíst. Škoda!

Pro peda­go­gy a rodi­če dopo­ru­ču­ji pro­lis­to­vat celý pra­cov­ní sešit. Následně si vytvo­řit vlast­ní téma­tic­ké blo­ky a k těm­to téma­tic­kým blo­kům vyu­žít urči­té úko­ly. Stejně tak dopo­ru­ču­ji zvá­žit nároč­nost jed­not­li­vých úko­lů a volit si z více vari­ant úko­lů.

Kladně hod­no­tím více vari­ant úko­lů i návrhy na pohy­bo­vé hry a námět na roz­ho­vor k řeše­ní urči­té situ­a­ce.

Jako odpo­ví­da­jí­cí a čitel­né pro cílo­vou sku­pi­nu uži­va­te­lů hod­no­tím výtvar­né zpra­co­vá­ní.   Děti ve věku 5-6 let se doká­žou v pra­cov­ních lis­tech ori­en­to­vat a při vhod­ném vede­ní doká­žou úko­ly spl­nit.


  • Autoři: Klára Smolíková a  Andrea Koblasová
  • Výtvarník : Jan Smolík
  • Nakladatelství : PORTÁL s.r.o. 2006

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 6,69803 s | počet dotazů: 245 | paměť: 58848 KB. | 27.06.2022 - 22:11:34