Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Speciály > Šimon a Matouš jedou na Riviéru

Šimon a Matouš jedou na Riviéru

Photo © Producciones Cinematográficas D.I.A.
Photo © Producciones Cinematográficas D.I.A.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (8 hlasů, průměr: 4,50 z 5)
Loading...

Šimon a Matouš jedou na Riviéru (ori­gi­nál­ní název: Simone e Matteo: Un gio­co da ragaz­zi) je ital­ská fil­mo­vá kome­die z roku 1975, kte­rou reží­ro­val Giuliano Carnimeo pod pseu­do­ny­mem Arthur Pitt, jenž se podí­lel i na pro­duk­ci. Film je sou­čás­tí fil­mo­vé série s Michaelem Coby a Paulem L. Smithem v rolích imi­tá­to­rů Buda Spencera a Terence Hilla.

Zápletka

Šimon a Matouš, kte­ří jsou neza­měst­na­ní a nechtě­jí pra­co­vat, pře­ží­va­jí díky drob­ným krá­de­žím. Jejich posled­ní zlo­čin, krá­dež peče­né­ho kuře­te, je při­mě­je prchat před poli­cií až na dru­hý konec měs­ta na vra­ko­viš­tě. Když se uká­že, že jde o gumo­vou figurí­nu, pro­hle­da­jí si kapsy, aby obsah kapes pro­mě­ni­li v pení­ze. Najdou si řidič­ské prů­ka­zy na náklad­ní auto­mo­bi­ly a jdou na úřad prá­ce, aby je pro­da­li zájem­cům. Přitom jsou pozo­ro­vá­ni logis­ti­kem, kte­rý je pře­svěd­čí, aby zapla­ti­li vel­kou sumu peněz za pře­voz kami­o­nu s insek­ti­ci­dy z Itálie do Marseille.

Po počá­teč­ních pro­blé­mech při mani­pu­la­ci s kami­o­nem Fiat, kdy zbo­ží sklouz­ne a z nákla­du vypad­ne na kor­bu kami­o­nu pis­to­le, se vyda­jí na ces­tu. Během ces­ty se set­ka­jí s kami­o­nem, kte­rý zřej­mě veze stej­ný náklad, a kvů­li nedo­ro­zu­mě­ní dojde mezi obě­ma kami­o­ny k potyč­ce. Na hra­ni­cích kon­t­ro­lu­je náklad cel­ník. Šimon a Matoušovi se poda­ří zabrá­nit mu v nale­ze­ní zbra­ně prá­vě včas. Je jim dovo­le­no pokra­čo­vat v ces­tě do Francie. Butch si začne hrát s pis­to­lí a před­stí­rá výstře­ly. Tím způ­so­bí dal­ší cha­os na sil­ni­cích.

Skupina zlo­čin­ců vede­ná Luckym se poku­sí zpo­ma­lit kami­on a se zbra­ní v ruce se zmoc­nit zbo­ží. Šimon a Matouš, se však vyhnou záta­ra­su gan­gu tím, že opus­tí sil­ni­ci a pokra­ču­jí v ces­tě mimo ni. O chví­li poz­dě­ji pro­ná­sle­do­va­te­lé Šimona a Matouše, opět dostih­li. Na čer­ve­né svět­lo je však mohou opět ztra­tit tím, že čer­ve­né svět­lo igno­ru­jí. Zločinci se pak dosta­nou do doprav­ní neho­dy, při níž se jejich auto roz­dě­lí na dvě polo­vi­ny a oni musí pokra­čo­vat v ces­tě s před­ní polo­vi­nou. Na želez­nič­ním pře­jez­du sra­zí polo­vi­nu vlak. V důsled­ku toho si musí najít nové auto. Během prv­ní kon­fron­ta­ce s novým autem při­jdou Šimon a Matouš, o náraz­ník. Zapojí se do honič­ky se čtyř­mi zlo­čin­ci, kte­rá kon­čí v gará­ži. Tam Šimona a Matouše, pře­pad­ne ozbro­je­ný muž. Zločinec Frou-Frou se při­po­jí ke čtyřem ostat­ním, kte­ří jsou Šimone a Matoušem, jed­no­du­še zmlá­ce­ni, přes­to­že mají zbra­ně.

Po pří­jez­du do Marseille se jim navzdo­ry oče­ká­vá­ní zada­va­te­lů poda­ří náklad doru­čit. Monsieur Le Renard, vůd­ce paše­rá­ků zbra­ní, kte­rý už nechal zmlá­tit ital­ské­ho logis­ti­ka svou ochran­kou, pro­to­že oče­ká­val, že se pře­voz nezda­ří, zadá obě­ma nepří­mo dru­hý úkol. Během jejich poby­tu ve fran­couz­ském pří­stav­ním měs­tě, kde Butch něko­lik let žije, se mu zlo­mí srd­ce, když v baru zřej­mě zno­vu najde svou býva­lou zná­most Rosy, ale je to jiná žena. Zatímco truch­lí, nedob­ro­vol­ně sejme čty­ři zlo­čin­ce z před­cho­zích honi­ček a pod­zem­ní­ho par­ko­viš­tě, tak­že muse­li být hospi­ta­li­zo­vá­ni a nako­nec jsou pora­že­ni.

Později se dozví, že jejich dru­hým úko­lem je dopra­vit kuchyň­ský olej z Francie do Dakaru. Za tím­to úče­lem naje­dou s nalo­že­ným kami­o­nem na loď. Zatímco Matouš boju­je s moř­skou nemo­cí, Butch najde na palubě sku­teč­nou Rosy. Když se sna­ží dostat blíž k nákla­ďá­ku, Šimon zjis­tí, že náklad, kte­rý vypa­dá jako kuchyň­ský olej, obsa­hu­je zbra­ně. Když Šimon a Matouš, oslo­ví pana Le Renarda kvů­li zbo­ží, dojde na závě­reč­ný sou­boj, kte­rý oba švi­há­ci z Itálie vyhra­jí a své pro­tiv­ní­ky kno­kau­tu­jí. Posadili pana v bez­vě­do­mí na seda­dlo řidi­če, jeho body­gu­ar­da ved­le něj a zby­tek ban­dy na naklá­da­cí plo­ši­nu. Při vyklá­dá­ní lodi při­jíž­dě­jí poli­cis­té a celou par­tu zatknou. Šimon a Matouš, unik­nou z dru­hé stra­ny lodi sko­kem do moře. Přitom při­jdou o výpla­tu a na břeh dora­zí s prázd­ný­ma ruka­ma. Poté refle­xiv­ně prcha­jí před poli­cií.

Původní informace

Film pat­ří do série cel­kem pěti fil­mů nato­če­ných pod­le úspěš­ných fil­mů Buda Spencera a Terence Hilla a je přímým před­chůd­cem sním­ku Šimon a Matouš.

Hudbu slo­žil Oliver Onions pod názvem Juniper.

Recepce

„Úderná roš­ťác­ká kome­die s pře­váž­ně tri­vi­ál­ní­mi gagy.“

- Filmdienst

Na Internet Movie Database má film hod­no­ce­ní 6,2 z 10,0 s něco málo přes 175 hla­sy.


Zdroj: Německá Wikipedie


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Šimon a Matouš


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Šimon a Matouš18. srpna 2022 Šimon a Matouš Šimon a Matouš je film z roku 1976, který režíroval Giuliano Carnimeo, ale v titulcích je uveden jako Arthur Pitt. Jedná se o pátý a poslední film dvojice Paul L. Smith a Michael Coby […] Posted in Speciály
  • Tři mušketýři 2 (Čtyři mušketýři)13. srpna 2022 Tři mušketýři 2 (Čtyři mušketýři) Čtyři mušketýři (také známý jako Čtyři mušketýři (Miladyina pomsta)) je britský šermířský film z roku 1974, který je pokračováním filmu Tři mušketýři z roku 1973 a zahrnuje druhou polovinu […] Posted in Speciály
  • Jestli se rozzlobíme, budeme zlí25. srpna 2022 Jestli se rozzlobíme, budeme zlí Jestli se rozzlobíme, budeme zlí (originální název filmu: ...altrimenti ci arrabbiamo!) je film režiséra Marcella Fondata z roku 1974 s Budem Spencerem a Terencem Hillem v hlavních […] Posted in Speciály
  • Tři mušketýři8. srpna 2022 Tři mušketýři Tři mušketýři (známý také jako Tři mušketýři (Královniny diamanty)) je filmový šermířský snímek z roku 1973 natočený podle románu Alexandra Dumase z roku 1844. Podle scénáře George […] Posted in Speciály
  • Hodný, zlý a ošklivý6. března 2022 Hodný, zlý a ošklivý Hodný, zlý a ošklivý je film režiséra Sergia Leoneho z roku 1966. Jeden z nejslavnějších westernů v dějinách filmu je považován za kvintesenci úspěšného žánru spaghetti western. Film […] Posted in Speciály
  • Pro pár dolarů navíc24. února 2022 Pro pár dolarů navíc Pro pár dolarů navíc (italsky: Per qualche dollaro in più) je spaghetti western z roku 1965, který natočil Sergio Leone. V hlavních rolích lovců odměn v něm vystupují Clint Eastwood a Lee […] Posted in Speciály
  • Úsměv: tento zneklidňující horor je hlubokým podobenstvím o traumatu29. září 2022 Úsměv: tento zneklidňující horor je hlubokým podobenstvím o traumatu Terapeutka má děsivé vize poté, co se stala svědkem sebevraždy jednoho ze svých pacientů ve filmu Úsměv, ponurém, neúprosném a nečekaně hlubokém debutu scenáristy a režiséra Parkera Finna. […] Posted in Filmové recenze
  • Ian McShane slaví 80 let29. září 2022 Ian McShane slaví 80 let Ian David McShane (narozen 29. září 1942) je anglický herec, producent a režisér. Je známý svými televizními rolemi, zejména titulní rolí v seriálu BBC Lovejoy (1986-1994), jako Al […] Posted in Profily osob
  • Parfém: Příběh vraha29. září 2022 Parfém: Příběh vraha Příběh parfumérského učně snažícího se zachytit nejkrásnější vůni ze všech – vůni ženského těla – je esteticky lákavou a zároveň naturalisticky odpuzující podívanou. Kniha Patricka […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rod Draka - Princezna a královna (E06)27. září 2022 Rod Draka - Princezna a královna (E06) V nejlepším se má přestat. Jinak si neumím vysvětlit, proč by tvůrci po pěti epizodách, kterým se po prvotním váhání, kolem čeho se vůbec bude děj točit, povedlo více než slušně rozjet […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,93584 s | počet dotazů: 259 | paměť: 60865 KB. | 30.09.2022 - 23:45:30