Kritiky.cz > Filmové recenze > Síly temna - The Covenant

Síly temna - The Covenant

Režisér Renny Harlin má poměr­ně boha­tou fil­mo­gra­fii, kte­rá zahr­nu­je jak špič­ko­vé hity (Cliffhanger, Dlouhý poli­bek na dobrou noc), tak i ne zrov­na oce­ňo­va­né sním­ky. V posled­ní době se blýsk­nul thrille­rem Lovci myš­le­nek (2004) a vyvo­lal roz­pa­ky fil­mem Vymítač ďáb­la: Zrození. Poté se vrhl na tee­nage­rov­ský mys­te­ri­óz­ní sní­mek Síly tem­na.Ani ten nebyl při­jat úpl­ně nej­lé­pe. Ne, snad, že by neměl co nabíd­nout, ale doká­že uspo­ko­jit hlav­ně a pře­de­vším dospí­va­jí­cí, kte­ří oce­ní jeho sviž­nost, vcel­ku dob­ré tri­ko­vé efek­ty, zají­ma­vý soun­d­track a  sluš­ně fun­gu­jí­cí atmo­sfé­ru. Kdybych chtěl být rýpa­vý, tak bych Síly tem­na mohl při­rov­nat k del­ší­mu video­kli­pu s pár hezou­ny v hlav­ních rolích. Ale to by vůči fil­mu neby­lo úpl­ně fér. Je oprav­du jas­né, že tady jde hlav­ně o to uspo­ko­jit pře­de­vším jeden smy­sl a tím je zrak a pře­kva­pi­vě ten­to­krát ne muž­ský, ale spí­še žen­ský, pro­to­že před­sta­vi­te­lé pěti hlav­ních rolí jako by si odběh­li na natá­če­ní z foce­ní kata­lo­gu spod­ní­ho prádla, ale nedá se jim upřít, že se sna­ží hrát a doce­la čas­to jim to i vychá­zí. Jejich výko­ny jsou vcel­ku při­ro­ze­né a nepů­so­bí úsměv­ně.

Za to scé­nář se zrov­na nepo­ve­dl. Já osob­ně jsem fanou­šek pří­bě­hů, ve kte­rých se obje­vu­jí nad­při­ro­ze­né síly, odka­zy z minu­los­ti a podob­ně, ale ten­to­krát je děj na jed­nu stra­nu jed­no­du­chý, ale díky tomu, že během momen­tů, kdy je divá­ko­vi vysvět­lo­vá­no proč je jeden hrdi­na sil­něj­ší než dru­hý nebo osvět­lo­vá­na his­to­rie dojde k tomu, že vás Síly tem­na doko­na­le zma­tou.

Ústředními posta­va­mi jsou čty­ři stu­den­ti Caleb (Steven Strait), Pogue (Taylor Kitsch), Tyler (Chace Crawford) a Reid (Toby Hemingway), kte­ří jsou čle­ny spo­le­čen­ství čaro­dě­jů. Stejně jako jejich otco­vé a otco­vé jejich otců zdě­di­li magic­ké schop­nos­ti. A oni, jako správ­ní dospí­va­jí­cí, je vyu­ží­va­jí hlav­ně k tomu, aby si uží­va­li. Jenže do ško­ly při­chá­zí nový stu­dent Chase (Sebastian Stan), kte­rý není zase tak oby­čej­ný, jak se na prv­ní pohled zdá…

Zaplete se nám sem i lás­ka, ale hlav­ní je sou­pe­ře­ní čtve­ři­ce přá­tel s Chasem, kte­rý má své, ne zrov­na paci­fis­tic­ké plá­ny. Není pro­blém, pochy­tit základ­ní myš­len­ky, ale oprav­du je někdy děj líčen tak neob­rat­ně, že se obje­ví spí­še nové otáz­ky, než aby byly zod­po­vě­ze­ny původ­ní.

Slušné akč­ní scé­ny a  obstoj­ně budo­va­nou atmo­sfé­ru, kte­rá ply­ne hlav­ně z toho, že vět­ši­na fil­mu se ode­hrá­vá v  tem­ných domech, lesech nej­lé­pe za bouř­ky nebo v  noci, oce­ní pře­de­vším muž­ské pub­li­kum, ale dosta­ne se i na ženy, kte­ré jis­tě rádi zhléd­nout par­tič­ku pěti pánů, kte­ří trá­ví oči­vid­ně dost času v posi­lov­ně. Do pří­bě­hu výraz­ně­ji zasáh­nou jen dvě ženy – Sarah (Laura Ramsey) a  Kate (Jessica Lucas), ale naštěs­tí jim sexap­peal nechy­bí, tak­že i muž­ské oko dosta­ne to co žádá.

Síly tem­na sviž­ně odsý­pa­jí, nenu­dí a nehra­jí si na nic víc než na tee­nage­rov­skou akč­ňár­nu s mys­te­ri­óz­ním náde­chem. Víc od ní neče­kej­te. Je to vcel­ku prů­měr­ná zále­ži­tost, ale dívá se na ní dob­ře, tedy pokud už vám netáh­ne na tři­cet. Je to film pro mla­dé a mla­dí si ho jis­tě uži­jí.

  • Vetřelec: Covenant17. května 2017 Vetřelec: Covenant Ve vesmíru váš řev nikdo neslyší. Po téměř čtyřech desetiletích zůstávají tato slova synonymem pro čirou a neúprosnou intenzitu mistrovského díla Ridleyho Scotta, futuristického hororu […] Posted in Speciály
  • Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU17. května 2017 Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU Ridley Scott od počátku chtěl, aby tekla krev. „Myslím, že Ridleyho první slova byla ‘Bude to tvrdý film ratingu R a budeme potřebovat opravdu hodně filmové krve,” vzpomíná producent […] Posted in Speciály
  • n200710110829 Mind112. října 2007 Lovci myšlenek (Mindhunters) Ten? Ten? Ten? Kdo půjde z kola ven? Film o agentech FBI na opuštěném ostrově, kde mají v rámci výcvikového programu dopadnout fiktivního zločince. Brzy ale někdo začne vraždit doopravdy - […] Posted in Filmové recenze
  • A proč já? - Undiscovered11. března 2006 A proč já? - Undiscovered Už jsem vyrostl ze snů o šťastné lásce, krásném vztahu a dokonalém partnerském soužití. Můj osobní názor je, že láska je záležitostí jen na pár týdnů. Poté buďto zjistíte, že to není noc […] Posted in Filmové recenze
  • Téměř dokonalá tajemství - další verze "prý" nejvíce remakované italské komedie2. července 2020 Téměř dokonalá tajemství - další verze "prý" nejvíce remakované italské komedie Na společné večeři se sejde několik párů a po pár sklenkách se rozhodnou, že svoje telefony položí na stůl a všechny zprávy, vzkazy i telefonáty budou ten večer sdílet. Zprávy se přečtou […] Posted in Filmové recenze
  • Che Guevara - revoluce (2008)24. února 2009 Che Guevara - revoluce (2008) Do kin dorazil dlouho očekávaný snímek o slavném kubánském revolucionáři - Che Guevara - Revoluce. Jedná se v podstatě o životopisný snímek, který tvoří první část chystaného cyklu. Tento […] Posted in Filmové recenze
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […] Posted in Filmové recenze
  • Rozchod! - recenze31. srpna 2006 Rozchod! - recenze V brzké době se má do kin vřítit romantická komedie ROZCHOD! od režiséra Peytona Reeda. Ten nám v minulosti představil nadprůměrně dobré komedie Kašlu na lásku a Bravo, girls! Jak se ale […] Posted in Filmové recenze
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […] Posted in Filmové recenze
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...