Kritiky.cz > Pro muže > Silový trénink

Silový trénink

Posilovani

Silový tré­nink je nut­nou slož­kou tré­nin­ko­vé­ho plá­nu kaž­dé­ho kul­tu­ris­ty. Bez roz­vo­je sva­lo­vé síly se totiž žád­ný kul­tu­ris­ta neo­be­jde. Na těch­to strán­kách vám před­sta­ví­me silo­vý tré­nink, kte­rý je zamě­řen pro střed­ně pokro­či­lé kul­tu­ris­ty a doba jeho trvá­ní trvá zhru­ba tři­cet až čty­ři­cet minut.

Podstata silového tréninku

Postata silo­vé­ho tré­nin­ku je pri­már­ně zamě­ře­na na zís­ká­ní sva­lo­vé síly, tak­že hlav­ní­mi cvi­ky, kte­ré bude­te šest dní v týd­nu pro­vá­dět, jsou bench-press, mrt­vý tah a dřep. Trénink si roz­lož­te do šes­ti dnů v týd­nu, při­čemž vyu­ží­vej­te níz­ký počet opa­ko­vá­ní a krát­kou dobu jed­not­li­vé­ho tré­nin­ku.

Rozhodující v silo­vém tré­nin­ku je kon­cen­t­ra­ce na zve­dá­ní co nej­těž­ších vah, kdy bys­te se měli pokou­šet navy­šo­vat zve­da­nou hmot­nost zhru­ba o dva až pět kilo v kaž­dém tré­nin­ku. S pomo­cí krát­kých a inten­ziv­ních tré­nin­ků bys­te nemě­li mít těž­kos­ti s rege­ne­ra­cí. Je potře­ba si však uvě­do­mit, že ten­to druh silo­vé­ho tré­nin­ku je vhod­ný pou­ze pro střed­ně pokro­či­lé kul­tu­ris­ty, kte­ří už mají urči­tý silo­vý základ.

Hlavně se nebát experimentovat

Lidské tělo je schop­no vel­mi rych­lé a sviž­né adap­ta­ce, kte­rá se uká­že urči­tým zpo­ma­le­ním a zvol­ně­ním silo­vé­ho roz­vo­je, pro­to je potře­ba při posi­lo­vá­ní expe­ri­men­to­vat. Nebojte se tedy měnit a obmě­ňo­vat cvi­ky a série. Nemějte rov­něž strach jed­not­li­vé těž­ké cvi­ky opa­ko­vat. Různost a roz­ma­ni­tost tré­nin­ků je před­po­kla­dem k úspě­chu kaž­dé­ho funkč­ní­ho tré­nin­ko­vé­ho sys­té­mu. Pokud nemá­te pro­blém s pra­vi­del­ným a tvr­dým tré­nin­kem, ten­to šes­ti­den­ní tré­nin­ko­vý cyk­lus je skvě­lou vol­bou pro kaž­dé­ho kul­tu­ris­tu. Pokud bude­te pil­ně tré­no­vat, uspo­ko­ji­vě se stra­vo­vat a spát, může­te oče­ká­vat vel­mi dob­ré a sluš­né silo­vé zis­ky. Pokud se vám líbí tvr­dé tré­nin­ky a nebo­jí­te se zve­dat vel­ké váhy, zkus­te jít do silo­vé­ho tré­nin­ku.

 

 


Foto:

Popis

Popis
English: Daron Lytle, husband of Sgt. 1st Class Heather Lytle, Regimental Support Squadron, 11th Armored Cavalry Regiment, works out at the Freedom Fitness Center on Fort Irwin, Calif. When not sup­por­ting the National Training Center as a electro­nics tech­ni­ci­an, Daron com­pe­tes in pro­fes­si­o­nal body­bu­il­ding com­pe­ti­ti­ons nation-wide. (Photo cour­te­sy of the Lytle Family)
Datum16. říj­na 2009
ZdrojUnited States Army
AutorCourtesy pho­to

Licence

Public domain
Tento obrá­zek nebo sou­bor je dílem zaměst­nan­ce Armády Spojených stá­tů ame­ric­kých poří­ze­ným nebo vytvo­ře­ným během výko­nu ofi­ci­ál­ních povin­nos­tí. Jako dílo fede­rál­ní vlá­dy USA je ten­to obrá­zek nebo sou­bor vol­ným dílem.

  • Jak správně posilovat a nezmrzačit se25. prosince 2019 Jak správně posilovat a nezmrzačit se Tyto řádky jsou určené především pro začínající kulturisty, kteří chtějí začít pravidelně posilovat. Tyto rady vám mohou pomoci snížit riziko zranění a vyvarovat se zbytečným chybám na […]
  • Jaký posilovací stroj si zvolíte?1. ledna 2020 Jaký posilovací stroj si zvolíte? Pokud chcete, aby vaše posilování bylo opravdu co možná nejefektivnější, potom si rozhodně nevystačíte se cvičením pouze v domácím prostředí. Ne, že by se doma nedalo dobře zacvičit a […]
  • Posilování prsních svalů11. března 2020 Posilování prsních svalů V posilovnách je vůbec největší procento lidí, kteří se snaží vytvarovat právě prsní svaly. Týká se to zejména mužů, ti se takto cítí mnohem statněji a přirozeněji. Existuje množství […]
  • Objemový trénink22. ledna 2020 Objemový trénink Objemový trénink v kulturistice je vyhrazen především pro nárůst nové svalové hmoty. Při správném objemovém tréninku je také důležitá dobrý výživa a náležitá regenerace. Podstata […]
  • Posilovací cviky na hamstringy29. ledna 2020 Posilovací cviky na hamstringy Hamstringy představují v podstatě spojení tří svalů, jedná se sice o biceps femoris, semitendinosus a semimembranosus. Zjednodušeně je možno říci, že se jedná o zadní strany stehen. […]
  • Cviky pro svaly na předloktí22. listopadu 2019 Cviky pro svaly na předloktí Předloktí je velmi podceňovaná část těla, alespoň co se týká jeho posilování a procvičování. V žádném případě bychom ho však v komplexním cvičení neměli nikdy podceňovat. Svaly na […]

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com