Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Silný kafe

Silný kafe

200405061908 kafe5

Islandský reži­sér Börkur Gunnarsson se roz­ho­dl nato­čit v Čechách tako­vý nor­mál­ní film ze živo­ta. A my se na něj co? ... kvů­li tomu zlo­bit nebu­de­me...

Proč taky, když jeho výsle­dek je ze živo­ta a nespo­strá­dá vtip. A o čem je? O tom, jak se jed­no­ho dne pot­ka­jí na uli­ci dvě kama­rád­ky ze ško­ly a dohod­nou se, že spo­lu poje­dou na výlet do Českého Šternberka, zavzpo­mí­nat na ško­lu. Ale nepo­je­dou samy dvě, vez­mou si sebou své part­ne­ry. Jak správ­ně tuší­te, to je prá­vě ten pro­blém. Tomislav, Májin pří­tel je troš­ku moc vel­ký fleg­ma­tik a dělá si napros­to, co chce. David je zase povzne­sen nad ten­to „jed­no­du­chý výlet“ a radě­ji by zůstal v Praze, kde prá­vě natá­čí film. A pro­to to v obou párech pěk­ně vře. Vím, že je to jenom film, ale občas jsem si říkal, jaký máme s pří­tel­ky­ní skvě­lý vztah a neří­ká­me si tako­vé ošk­li­vé věci…

Další, co půso­bí veli­ce věro­hod­ně, jsou her­ci v hlav­ních rolích. Jelikož Silný kafe vzni­ka­lo tak, že reži­sér pou­ze načr­tl děj a nechal her­cům dost mís­ta pro impro­vi­za­ci, dáva­jí do postav vel­ký kus sebe. Neznám je teda ve sku­teč­nos­ti, ale oprav­du bych si tipnul, že se takhle cho­va­jí i ve sku­teč­nos­ti. Skvělý je Martin Hofmann v roli Davida, kte­rý při­ho­dí spous­tu hlá­šek (např. jeho odpo­věď na otáz­ku „Jak řek­neš ang­lic­ky ‚Můžu si půj­čit váš barák?‘“), i Kaisa Elramly jako Mája, kte­rá když nadá­vá Tomislavovi, tak z ní jde oprav­du hrůza. Ani v pod­sta­tě jedi­ní dva zná­měj­ší her­ci (Hana Maciuchová a Jiří Lábus) nezkla­mou.

Největším pře­kva­pe­ním se však pro mě sta­la hud­ba. Sice není původ­ní pro Silný kafe (ale co bychom od níz­ko­roz­počto­vé­ho fil­mu chtě­li, že?), ale je tref­ná a sviž­ná. Koneckonců Tarantino taky nevy­tvá­ří vlast­ní hud­bu. Soundtrack ve sty­lu Samotářů urči­tě sto­jí za to.

Silný kafe se roz­hod­ně nebu­de líbit všem. Je to na prv­ní pohled malin­ko ama­tér­ský film, při kte­rém jsem navíc něja­kou dobu netu­šil, o co v něm vlast­ně půjde. Ale nako­nec jsem z kina odchá­zel spo­ko­jen. Pro ty, kte­ří mají rádi poe­ti­ku fil­mů jako jsou Návrat idi­o­ta nebo Divoké vče­ly, půjde roz­hod­ně ve květ­no­vé pre­mi­é­ro­vé kon­ku­ren­ci o vel­mi dob­rý film, kte­rý má šan­ci se ale­spoň čás­teč­ně při­blí­žit tomu, jak byla divá­ky vní­má­na Nuda v Brně. Respektive, sko­ro urči­tě nemá, ale kdo by si před rokem tipnul, že Nuda v Brně vyhra­je Českého Lva?

O filmu:

Oficiální web: Silný kafe
Scénář a režie: Börkur Gunnarsson
V hlav­ních rolích: Martin Hofmann, Markéta Coufalová, Kaisa Elramly, Žán Loose, Jiří Ployhar, Ladislav Hampl, Jiří Lábus, Hana Maciuchová
Česko 2004, 90 minut

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,33026 s | počet dotazů: 226 | paměť: 51628 KB. | 24.10.2021 - 20:49:33