Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Sillent Hill

Sillent Hill

Poslední dobou se stá­le čas­tě­ji setká­vá­me s úka­zem, kte­rý v někte­rých z nás zpo­čát­ku vyvo­lá­val spí­še úsměv než pokus o „solid­ní“ fil­ma­ři­nu a kte­rý stá­le více pou­ka­zo­val na nedo­sta­tek nápa­dů holly­wo­od­ských scé­náris­tů – pře­dě­lá­vá­ní fil­mů z Evropy a Japonska ( „Návštěvníci“ , „Taxi“ , „Temné vody“….) a uve­de­ním her­ních hitů do fil­mo­vé­ho svě­ta ( „Doom“ ).A ačko­liv je kva­li­ta těch­to sním­ků čas­to oprav­du straš­ná ( viz. zmí­ně­ní „Návštěvníci“ ), občas se pře­ce jen nato­čí sní­mek, kte­rý nemu­sí krá­čet v dob­ře vyšla­pa­ných ces­tič­kách a  doká­že obstoj­ně fun­go­vat sám o sobě. Sillent Hill si jako svůj dru­hý ame­ric­ký sní­mek vzal na svá bed­ra fran­couz­ský reži­sér Bruno Gans, z jehož tvor­by jsme v našich kinech moh­li vidět pou­ze „Bratrstvo vlků – hon na bes­tii“ a  scé­náris­ta Roger Avary ( „Pulp Fiction – his­tor­ky z pod­svě­tí“ ), kte­ří základ­ní dějo­vou lin­ku fil­mu posta­vi­li na pří­bě­hu mat­ky Rose ( Radha Mitchell / „Telefonní bud­ka“ ), kte­rá se nemů­že smí­řit s nevy­lé­či­tel­nou nemo­cí své dcer­ky Sharon ( Jodelle Ferland / „Tideland“ ), navíc trpí­cí­mi psy­chic­ký­mi pro­blémy – neu­stá­le mlu­ví o  tajem­ném mís­tě jmé­nem Silent Hill a  dokon­ce se v noci sna­ží utéct z domu ve sna­ze se tam dostat.

Po sérii neú­spě­chů v její léč­bě se s ní pro­to vypra­ví za „zázrač­ným“ léči­te­lem, ale uvíz­nou v podiv­ném měs­teč­ku, kte­ré se zdá být sou­čás­tí jakési alter­na­tiv­ní rea­li­ty, o dost děsi­věj­ší než je ta naše. Jeho zbý­va­jí­cí hrst­ka lid­ských oby­va­tel pro­hrá­vá svůj zápas se svě­tem tem­no­ty a oživlé tmy, jež pro­mě­ňu­je všech­no, čeho se dotkne. Malá Sharon se navíc v měs­teč­ku za zvlášt­ních okol­nos­tí ztra­tí a Rose musí čelit nej­hor­ším hrůzám své­ho živo­ta, aby se s ní zno­vu setka­la………….
Jako mno­ho podob­ných fil­mů pochá­ze­jí­cích ze Země zapa­da­jí­cí­ho slun­ce sto­jí i SH na pře­váž­ně žen­ských posta­vách ( muž­skou část dopl­ňu­je pou­ze Sean Bean - „Pán prs­te­nů“ -  v roli Rosiina man­že­la, podiv­ných tvo­rech a fan­task­ní atmo­sfé­ře plné mlhy. Fanoušky hry navíc potě­ší i někte­ré odka­zy na zná­mé tvá­ře ( jas­no­vid­ka Dahlia ) a pro­stře­dí.

Zodpovědně bych rád řekl, že jsem tak dob­rý film neče­kal a byl pro mě vel­kým pře­kva­pe­ním, pro­to­že zákla­dem scé­ná­ře byla pou­ze hra a  niko­liv dra­ma ověn­če­né Pullitzerovou cenou, na dru­hou stra­nu musím ovšem zmí­nit zby­teč­nou pře­bu­je­lost někte­rých fil­mo­vých dia­lo­gů, samot­nou atmo­sfé­ru, jež se v někte­rých čás­tech fil­mu jako­by roz­plý­vá a půso­bí dost nepa­t­řič­ně ( zejmé­na závěr fil­mu ).  Podtrženo a sečte­no, fil­mu bych dal z dese­ti mož­ných hvěz­di­ček sedm, fanouš­ci hry ať si při­da­jí o  jed­nu navíc. 

  • Bylinkový čaj proti kašli28. února 2020 Bylinkový čaj proti kašli Při silném kašli je vhodné použít podběl pro jeho odhleňující a protizánětlivé účinné látky. A jak si připravíme bylinkový čaj proti kašli? Smícháme stejné množství květu a listu […] Posted in Zdraví
  • Zachary Levi si zahraje hráče amerického fotbalu Kurta...1. července 2020 Zachary Levi si zahraje hráče amerického fotbalu Kurta... Zachary Levi si zahraje hráče amerického fotbalu Kurta Warnera v jeho filmové biografii American Underdog: The Kurt Warner Story. Režírovat budou bratři Andrew a Jon Erwinovi (I Still Believe) Posted in Krátké aktuality
  • #79 - A Chinese Ghost Story (1987)7. září 2020 #79 - A Chinese Ghost Story (1987) Asijská kinematografie, to nejsou jenom duchařské horory, ale také krásné, fantastické příběhy, jakým je právě také "A Chinese Ghost Story". A Chinese Ghost Story Sien nui yau […] Posted in 101 nejlepších hororů
  • Titulky k American Housewife S03E16 - Insta-Friends8. dubna 2019 Titulky k American Housewife S03E16 - Insta-Friends Je hezké, když spolu partneři sdílejí své zájmy. Co však dělat, když vás záliby toho druhého neskonale nudí? Povzbudit ho, ať si na ty voloviny vodí jiného parťáka. Jenže… nesmí se to […] Posted in Titulky
  • Auta21. července 2006 Auta Dám vám hádanku: má to nepřílíš originální zápletku a běžné hrdiny a přesto je to podívaná plná překvapení. Co to je? Je to nejnovější film studia Pixar, který se jmenuje Auta a ve kterém […] Posted in Filmové recenze
  • Proč jsem nesnědl svého taťku - 35 %16. listopadu 2015 Proč jsem nesnědl svého taťku - 35 % Taková otázka mě při sledování francouzského animovaného filmu nenapadla, ale nestačila jsem se divit, co všechno se dá do jednoho filmového příběhu zamotat. Nejdříve jsem si musela […] Posted in Filmové recenze
  • Ledové království - Moje první knihovnička6. září 2017 Ledové království - Moje první knihovnička Už pátým rokem útočí na dětský svět a kapsy rodičů animovaný rodinný muzikál Ledové království. V podstatě dnes nepotkáte jedinou holčičku ve věku 4 +, která by si nepřála být nebojácnou a […] Posted in Recenze knih
  • The Walking Dead: Season Two16. dubna 2017 The Walking Dead: Season Two Hra zdarma pro Xbox One - Dostupné: 16/04 - 15/05. https://www.youtube.com/watch?v=PIB3o9MIvC0 Posted in Novinky ze světa her
  • Dobrou noc a hodně štěstí19. dubna 2006 Dobrou noc a hodně štěstí V 50. letech vzrušila Ameriku aféra kolem senátora McCarthyho a jeho „honu na komunistické čarodějnice. Tuto téměř historickou látku si troufl zfilmovat George Clooney; a jeho druhý […] Posted in Filmové recenze
  • Bloodrayne4. května 2006 Bloodrayne Uwe Boll, dost svérázná postava filmového průmyslu. Jeho projekty prosluly vším možným, ale rozhodně ne kvalitou. Ale Bollovi to nevadí a vesele točí dál. Soustředí se na filmové adaptace […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,46262 s | počet dotazů: 210 | paměť: 52166 KB. | 07.05.2021 - 18:19:17
X