Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Silke Bader: Andělské klíče. Sladký bonbon pro každý den? Může být!

Silke Bader: Andělské klíče. Sladký bonbon pro každý den? Může být!

Andelske klice CZ 2017 box na web 72dpi

Dovedu si tyto kar­ty před­sta­vit ve dvou hlav­ních funk­cích: umí nala­dit kaž­dé ráno, večer nebo přes den. Umí dát jed­nu her­du do zad nebo pohla­ze­ní po vla­sech, když to potře­bu­je­te. Jen tak – jed­na kar­ta a sdě­le­ní. A dru­hé vyu­ži­tí je ve vel­kých výkla­dech jiný­mi typy karet, kde si prá­vě Andělský klíč může­te dovy­lo­žit jako zavr­še­ní, jako závě­reč­nou infor­ma­ci, kte­rá beze zbyt­ku potvr­dí již řeče­né a někdy nabíd­ne v jed­né větě vel­mi účin­né řeše­ní nebo posled­ní myš­len­ku, kte­rou by si taza­tel měl nechat pro­jít hla­vou.

Nechte si Andělský klíč pro­jít srd­cem…

Lehké posel­ství, kte­ré Andělské klí­če při­ná­ší, si může­te nechat roz­pus­tit na jazy­ku, vzít ho z mno­ha stran a nechat své srd­ce obe­jít kaž­dé slo­víč­ko z obou stran. Vykládala jsem s nimi něko­lik dní v kuse a musím říci, že i když mne jed­na infor­ma­ce vyšla něko­li­krát, pokaž­dé měla troš­ku jinou „pří­chuť“. Je tře­ba tu infor­ma­ci nechat pro­jít srd­cem, situ­a­cí, kte­rá je kolem vás, svý­mi emo­ce­mi a mož­ná i dal­ší­mi kar­ta­mi, kte­ré si k této situ­a­ci dovy­lo­ží­te.

Vezměte si pří­klad. Ocitnete se napří­klad v něja­ké stre­so­vé situ­a­ci, máte za sebou obtíž­ný den a máte vše­ho tak ako­rát plné zuby. Svět se hrou­tí před oči­ma, nic nedá­vá smy­sl a nastu­pu­je úna­va a pocit, že dal­ší den už nemá cenu, pro­to­že stej­ně to je všech­no jen o nic­ne­ří­ka­jí­cí dři­ně za žád­ným výsled­kem, kte­rý by jak­ko­liv potě­šil duši.

Je to pra­vá chví­le na pořád­ný hrnek hor­ké­ho čaje a sáh­nu­tí do kar­ti­ček Andělských klí­čů:

Uč se od živo­ta.

Poznej sebe sama.

Jsi svo­bod­ný.

Takže co s tím? Máme se učit od živo­ta. Možná to, co se nám nyní děje, je tedy život­ní lek­cí, ze kte­ré se máme pou­čit. Poznej sama sebe – i to svým význa­mem pod­po­ru­je návrat do minu­los­ti a podí­vá­ní se do vlast­ní­ho deníč­ku, své vlast­ní učeb­ni­ce živo­ta, pro­to­že tam jis­tě najde­te řeše­ní. V minu­los­ti. Někde bod, kdy vám bylo podob­ně, ale zvlád­li jste to. Našli jste jis­kru a svo­bo­du? Protože posled­ní kar­ta je o svo­bo­dě. Ano, máme svo­bo­du mini­mál­ně v tom jít a zku­sit to jinak. Utřít slzy a jít dál.

Dovytáhla jsem si ješ­tě jed­nu kar­tu:

Jsi spo­jen se vším.

A tady mám pocit, že nám odpo­věď na dneš­ní kri­zi dá nejen minu­lý život, zku­še­nos­ti a vlast­ní moud­rost, kte­rá je nyní pře­kry­tá šedou dekou (ale je tam!), ale také malé pobíd­ky z oko­lí, náhod­ná slo­va kolemjdou­cích nebo nad­pi­sy v kni­hách, časo­pi­sech, pís­ní, v tele­vi­zi. Drobná anděl­ská spo­je­ní a odpo­vě­di, kte­ré jsou důka­zem, že v kaž­dé chví­li našich živo­tů jsme spo­je­ni s celým svě­tem, kte­rý také nějak rea­gu­je na nás a náš stav.

Tak to je cel­kem povzbu­zu­jí­cí, co říká­te?

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, 2017, www.synergiepublishing.com

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,11563 s | počet dotazů: 233 | paměť: 53345 KB. | 28.09.2021 - 10:51:55