Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Zajímavosti > Šílený Max

Šílený Max

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Trocha zají­ma­vos­tí k dneš­ní­mu večer­ní­mu fil­mu na Nova Cinema 13.2.2015 v 21:50

 • Mel Gibson se zúčast­nil kon­kur­zu na hlav­ní roli po dlou­hé noci a rvač­ce v hos­po­dě. Jeho tvář plná odře­nin a mod­řin reži­sé­ra nato­lik zau­ja­la, že nako­nec roli zís­kal prá­vě on. (ClintEastwood)
 • Režisér George Miller se inspi­ro­val fil­mem Chlapec a jeho pes (1975). (HellFire)
 • Mel Gibson se původ­ně kon­kur­zu vůbec neú­čast­nil, dopro­vá­zel na něj své­ho kama­rá­da. Protože se pře­de­šlé noci por­val v baru a jeho hla­va vypa­da­la jako „čer­ná a mod­rá dýně“ (vlast­ní slo­va), byl požá­dán, jest­li by se mohl vrá­tit za tři týd­ny, pro­to­že pro­duk­ce potře­bo­va­la „šílen­ce.“ (HellFire)
 • Auto kte­ré řídí Max je Forb „XB Falcon Coupe,“ pro­dá­va­ný v Austrálii od pro­sin­ce 1973 do srp­na 1976. Původně to bylo poli­cej­ní auto. (HellFire)
 • Goosův moto­cy­kl je Kawasaki Z1000 z roku 1977. (HellFire)
 • Jeden ze žlu­tých inter­cep­to­rů, Ford Falcon XA GCL, byl vyřa­ze­ný taxík. (HellFire)
 • Některá poli­cej­ní auta byla neu­stá­le opra­vo­va­ná a pou­ží­va­ná v dal­ších scé­nách, kde zastu­po­va­li jiná auta. Často se s nimi jez­di­lo, když měli ješ­tě mok­rý nátěr. (HellFire)
 • Některé z hlá­šek, kte­ré Nightrider říká přes rádio jsou slo­va pís­ně „Rocker“ sku­pi­ny AC/DC. (HellFire)
 • Na začát­ku fil­mu si může­te všim­nout dvou cedu­lí ozna­ču­jí­cích uli­ce: „Anarchie“ a „Bedlam.“ Tyto uli­ce sku­teč­ně v Austrálii exis­tu­jí. (HellFire)
 • Kvůli níz­ké­mu roz­počtu byly pou­ži­ty vyřa­ze­né poli­cej­ní auta; pou­ze Mel Gibson nosil kože­nou bun­du, ostat­ní poli­cis­té měli kos­týmy z viny­lu; všech­ny star­ší moto­cy­kly do fil­mu věno­va­la fir­ma Kawasaki, mno­hé z nich si jejich jezd­ci po natá­če­ní necha­li. (HellFire)
 • Modré dodáv­ce na začát­ku fil­mu byl odstra­něn motor a asi­s­ten­ti kame­ry ji poté pře­su­nu­li na ces­tu. Bez moto­ru se dodáv­ka nekon­t­ro­lo­va­tel­ně toči­la, což doda­lo na vel­ko­le­posti bou­rač­ky. (HellFire)
 • Muž před restau­ra­cí u ces­ty je James McCausland, spo­lu­au­tor scé­ná­ře. (HellFire)
 • Automobilová neho­da byla nato­če­na co nej­re­a­lis­tič­tě­ji díky zku­še­nos­tem reži­sé­ra George Millera, kte­rý pra­co­val jako zdra­vot­ník. (HellFire)
 • Rozpočet fil­mu byl 400 000 dola­rů, při cel­ko­vém zis­ku přes 100 mili­o­nů dola­rů se film stal jed­ním z nej­vý­dě­leč­něj­ších fil­mů vůbec. (Witta)
 • Rozpočet fil­mu byl tak napja­tý, že na jed­nu scé­nu s bou­rač­kou aut, reži­sér zapůj­čil svo­je vlast­ní auto. (Witta)
 • Mel Gibson byl v době natá­če­ní fil­mu napros­to nezná­mý herec, dokon­ce se v USA vůbec neob­je­vil ve fil­mo­vých upou­táv­kách. (Witta)
 • V USA byl film pře­da­bo­ván do ame­ric­ké ang­lič­ti­ny, pro­to­že se dis­tri­bu­tor domní­val, že by divá­ci aus­tral­ské­mu pří­zvu­ku dob­ře nero­zu­mě­li. (Witta)
 • Spoiler: Počet mrtvých ve fil­mu je 9. (Zdroj: ČSFD.cz)

Zdroj: ČSFD.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,78602 s | počet dotazů: 239 | paměť: 58133 KB. | 13.08.2022 - 15:11:44