Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Síla správného okamžiku – Michael Breus

Síla správného okamžiku – Michael Breus

síla správného okamžiku e1506246344935

Díky správ­né­mu nača­so­vá­ní akti­vit může­te být efek­tiv­něj­ší, šťast­něj­ší, může­te lépe odpo­čí­vat a napl­no vyu­žít svůj poten­ci­ál. Je tře­ba poznat svůj bio­ryt­mus a co nej­lé­pe se s ním sla­dit. Možná to zní na prv­ní poslech jako klišé, ale po pře­čte­ní této kni­hy zjis­tí­te, že na tom něco je. Také je mož­né, že své­mu bio­ryt­mu naslou­chá­te a není tedy u vás tře­ba žád­ných vel­kých změn.

Pokud se ale cítí­te una­ve­ní, máte pro­blémy se spán­kem, pří­či­nou může být odchyl­ka od vaše­ho bio­ryt­mu, kte­rý je vro­ze­ný, ale také se mění v prů­bě­hu živo­ta, malé děti mají vět­ši­nou jiný bio­ryt­mus opro­ti dospí­va­jí­cím či dospě­lým.

Autor roz­li­šu­je čty­ři chro­no­ty­py – del­fín, lev, med­věd, vlk, kdy kaž­dý má tro­chu jiný bio­ryt­mus. Na začát­ku kni­hy nalez­ne­te dotaz­ník, kte­rý vám pomů­že určit, do kte­ré­ho chro­no­ty­pu spa­dá­te. Následně zís­ká­te před­sta­vu, jak vypa­dá typic­ký den jed­not­li­vých chro­no­ty­pů a kdy je vhod­ná doba na urči­té úko­ny. Následně poro­zu­mí­te, jak fun­gu­jí vaše bio­lo­gic­ké pocho­dy a proč jste tře­ba po ránu nepo­u­ži­tel­ní, ale pozor­nost nastu­pu­je až postup­ně, zatím­co jiní kole­go­vé či přá­te­lé hýří ener­gií již po ránu, zato večer jsou již una­ve­ní a vy jste tepr­ve v plné síle.

Autor dále dává tipy pro nej­lep­ší nača­so­vá­ní čin­nos­tí v růz­ných oblas­tech – vzta­hy, fyzic­ká kon­di­ce, zdra­ví, spá­nek, jíd­lo a pití, prá­ce, tvo­ři­vost, pení­ze či zába­va.

Zjistíte např., kdy jste nej­vý­kon­něj­ší a je tedy vhod­ný čas pro prá­ci, ale i sport, kdy je vhod­né jíst, aby vaše tělo z jíd­la vytě­ži­lo co nej­ví­ce, nebo kdy je vhod­ná doba na kre­a­ti­vi­tu.

Lepší nača­so­vá­ní jed­not­li­vých úko­nů vám může pomo­ci zkva­lit­nit své zdra­ví a život cel­ko­vě. Kniha Vám také pomů­že zjis­tit, kdy pra­cu­je­te nej­lé­pe a kdy nej­lé­pe pra­cu­jí ostat­ní.

Možná se na prv­ní pohled může zdát, že se kni­ha sna­ží náš život nača­so­vat do detai­lu a nějak zaška­tul­ko­vat, což roz­hod­ně není prav­da. Můžete si z kni­hy odnést spous­tu uži­teč­ných infor­ma­cí a tipů pro svůj osob­ní život. Např. že dohá­ně­ní spán­ko­vé­ho defi­ci­tu o víken­du je to nej­hor­ší, co může­te pro sebe udě­lat, pro­to­že tím roz­ho­dí­te svůj bio­ryt­mus na dal­ší týden a div­te se, že pak se cítí­te stá­le una­ve­ní. Ne vždy ale jde sla­dit svůj bio­ryt­mus se sou­čas­ným živo­tem, pro­to­že dle typu bys­te měli vstá­vat např. v šest, ale do prá­ce musí­te vstá­vat již tře­ba v pět či dří­ve. Přesto lze v kni­ze najít spous­tu zají­ma­vých infor­ma­cí, nad kte­rý­mi se roz­hod­ně sto­jí za to zamys­let. I malá změ­na může mít vel­ké pří­no­sy.


Autor: Michael Breus

Počet stran: 336

Nakladatelství Bizbooks

Žánr: Osobní roz­voj, psy­cho­lo­gie, zdra­vý život­ní styl

Hodnocení: 90 %

Knihu lze zakou­pit zde.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,12782 s | počet dotazů: 232 | paměť: 53243 KB. | 30.11.2021 - 10:03:00