Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Síla - Kamil Fila je otec, filmový publicista, zastánce progresivních hodnot a genderové rovnosti.

Síla - Kamil Fila je otec, filmový publicista, zastánce progresivních hodnot a genderové rovnosti.

Síla
Síla
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ve vir­tu­ál­ním pro­sto­ru vystu­pu­je jako neú­nav­ný dis­ku­tér a bojov­ník za spra­ved­li­věj­ší spo­leč­nost, v sou­kro­mí pro­ží­vá bolest­né roz­po­ry mezi svým pře­svěd­če­ním a jed­ná­ním. Filmová fik­ce a sku­teč­ný život se vzá­jem­ně zrca­dlí a Kamil hle­dá své lep­ší já mezi kinosá­lem, posi­lov­nou a nestá­lý­mi milost­ný­mi vzta­hy. Jak se stát lep­ší ver­zí sebe sama ve chví­li, kdy se ztrá­cí­me ve vlast­ním živo­tě? Film Martina Marečka zachy­cu­je pět obtíž­ných let v živo­tě Kamila Fily, během kte­rých se potý­ká s part­ner­ský­mi pro­blémy, depre­sí i hra­nič­ním fyzic­kým expe­ri­men­tem na vlast­ním těle. Výsledkem je nejen drti­vě upřím­ná výpo­věď o vnitř­ním kon­flik­tu a kri­zi střed­ní­ho věku, ale i obec­něj­ší reflexe pro­měn a podob mas­ku­li­ni­ty nové­ho milé­nia.....

Dokument Síla vzni­kl díky ini­ci­a­ti­vě samot­né­ho fil­mo­vé­ho pub­li­cis­ty Kamila Fily. Ovšem ne z toho důvo­du, že by měl Fila vel­ké ego a chtěl, aby o něm vzni­kl film. Původně chtěl Fila nato­čil doku­ment, kte­rý by se věno­val čis­tě pro­ble­ma­ti­ce s uží­vá­ním ste­ro­i­dů. Teprve až poz­dě­ji, kdy se k pro­jek­tu dostal doku­men­ta­ris­ta Martin Mareček se ze Síly stal doku­ment o Kamilu Filovi. I když ozna­čit Sílu za doku­ment pou­ze o Kamilu Filovi by bylo pří­liš ome­ze­né. Síla je totiž nejen o Kamilu Filovi a jeho pěti obtíž­ných letech, ale také o kri­zi střed­ní­ho věku, hle­dá­ní rov­no­váhy v živo­tě. I když se na prv­ní pohled může zdát, že jde pou­ze o film o Kamilu Filovi, spous­ta témat má pře­sah, kte­ré samot­né­ho Kamila Filu pře­sa­hu­jí a Kamil Fila v nich slou­ží jako ide­ál­ní figu­rant. Ovšem zají­ma­vý a výji­meč­ný figu­rant.

Sila 27 e1634378228259
Photo © Artcam Films

Sám Mareček odmí­tá, že by jeho Síla téma­ti­zo­va­la posi­lo­vá­ní, závis­lost na ste­ro­i­dech či wor­ko­ho­lis­mus. Dle svých slov se sna­žil rea­li­zo­vat film, kte­rý nasví­tí osob­ní stín mimo spo­ty medi­ál­ních vystou­pe­ní. Důležitý je ovšem fakt, že Kamil Fila je ve fil­mu Kamilem Filou. Nejspíš i pro­to, že dle samot­né­ho Marečka není Fiala nato­lik dob­rým her­cem, aby zahrál něko­ho, kým není. Ten, kdo Filovu osob­nost ale­spoň čás­teč­ně zná doká­že roze­znat, že tady žád­ná pře­tvář­ka pří­tom­ná není. I když byl původ­ní plán tako­vý, že bude mít Fila nad výsled­ným pro­duk­tem plnou kon­t­ro­lu, ve finá­le kon­t­ro­lu pře­dal prá­vě Marečkovi, kte­rý ovšem k celé lát­ce při­stu­pu­je empa­tic­kým způ­so­bem. Fila v něm je ovšem sku­teč­ně sám za sebe a auten­tic­ky v prů­bě­hu před­vá­dí i někte­ré kon­tro­verz­ní činy, kte­ré divá­ky roz­hod­ně roz­dě­lí. I když má kaž­dá min­ce dvě stra­ny a kaž­dý pří­běh růz­né pohle­dy na věc, někte­ré činy Kamila Fily divá­kům pros­tě dva­krát pří­jem­né nebu­dou. O to více je ovšem z fil­mu cítit, že je bez příkras.

Síla v souč­tu není film o Kamilu Filovi - fil­mo­vém pub­li­cis­to­vi,  Kamilu Filovi - otci či Kamilu Filovi- femi­nis­to­vi. Portrét sku­teč­ně před­sta­vu­je člo­vě­ka, kte­rý je sice scho­pen ana­ly­zo­vat fil­my, ovšem není tako­vou ana­lý­zu scho­pen ana­ly­zo­vat na svůj film. Jde o člo­vě­ka, kte­rý doká­že říct, že dělá chy­by, ubli­žu­je lidem a je i mož­ná tak tro­chu idi­ot. Jde o oči­vid­ně kom­pli­ko­va­nou osob­nost, kte­rou něja­kým způ­so­bem ovliv­ni­la rodin­ná tragé­die a o femi­nis­tu, kte­rý sice doká­že navá­zat vztah se ženou, dva­krát leh­ké poté ovšem není si ten vztah udr­žet. V Kamilu Filovi se v prů­bě­hu dost mož­ná bude někte­rý divák moc najít. Síla i díky tomu doká­že být poci­to­vě nepří­jem­ná. A také díky tomu, že oči­vid­ně sle­du­je člo­vě­ka, kte­ré­ho na prv­ní pohled v hlou­bi duše něco trá­pí. A jeho až mož­ná pře­hna­ný wor­ko­ho­lis­mus a pev­ná vůle mu v tom též dva­krát nepo­má­ha­jí.

165736149 338ce4
Photo © Artcam Films

Jde o pocti­vě sestří­ha­ný doku­ment, kdy si Jana Vlčková pro cenu za nej­lep­ší střih na Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu doku­men­tár­ních fil­mů Ji.hlava došla napros­tým prá­vem. Už počá­tek, kdy je v poza­dí pou­žit tře­tí trai­ler na sed­mé Star Wars, při­čemž je tohle vyu­ži­tí chyt­ré nejen díky úvod­ní scé­ně, ale také díky samot­né­mu názvu doká­že nalá­kat na láka­vou zále­ži­tost a střih v prů­bě­hu roz­hod­ně dostá­vá pověs­ti, kte­rou by výhra za střih měla před­zna­me­nat. V prů­bě­hu je mož­ná Síla slo­že­na z jed­not­li­vých epi­zo­dek, kte­ré vlast­ně v mno­ha pří­pa­dech nema­jí zakon­če­ní, dohro­ma­dy ovšem pře­ci jen tvo­ří funkč­ní uce­le­nou mozai­ku. I to finá­le, kte­ré mělo dle samot­né­ho Marečka evo­ko­vat Danteho Božskou kome­dii má něco do sebe, přes­to ovšem tuhle sym­bo­li­ku prav­dě­po­dob­ně obje­ví málo­kdo.

165736150 aeeee9
Photo © Artcam Films

Mareček v prů­bě­hu doká­že obhá­jit pověst jed­no­ho z nej­lep­ších čes­kých doku­men­ta­ris­tů. 5 let mapo­vá­ní živo­ta Kamila Fily ve finá­le sku­teč­ně doká­že slo­žit mozai­ku, kdy Kamil Fila na kon­ci sku­teč­ně může dojít očist­ce. A při­tom mož­ná koneč­ně najít štěs­tí. Pořád ovšem pla­tí, že Síla je též fil­mem o zmí­ně­né kri­zi muž­ství, leh­kých soci­ál­ních meze­rách a pře­de­vším pří­bě­hem člo­vě­ka, kte­rý dle psy­chi­at­ric­ké­ho vyšet­ře­ní není ani psy­cho­pa­tem nebo soci­o­pa­tem. Je pros­tě sám sebou. Tak poci­to­vě inten­ziv­ní doku­ment tu nebyl už del­ší dobu.

165729572 b15bef
Photo © Artcam Films

Sílou Martin Mareček doká­že dostát své pověs­ti a před­sta­vit ohro­mu­jí­cí por­trét s nesku­teč­ný­mi pře­sa­ho­vý­mi moti­vy. Empatický doku­ment o slo­ži­té osob­nos­ti, kte­rý doká­že poci­to­vě rezo­no­vat a v souč­tu mož­ná divá­kům pomoct v tom, aby našli sami sebe. Málokterý lokál­ní doku­ment za posled­ní dobu doká­zal vzbu­dit tak sil­né emo­ce.....

Verdikt: 80 %


Photo © Artcam Films


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • King Kong - King Kong je prostě legendou...25. listopadu 2022 King Kong - King Kong je prostě legendou... ..., která je nezapomenutelnou ukázkou toho, jak byli schopni filmaři vytvořit silný a trikově náročný příběh i v první polovině 20. století. Lidé mají různé sny. Peter Jackson měl sen o […] Posted in Retro filmové recenze
  • Bláznivá střela 33 a 1/3: Poslední trapas25. listopadu 2022 Bláznivá střela 33 a 1/3: Poslední trapas Naked Gun 33 1⁄3: The Final Insult je americká kriminální komedie z roku 1994, třetí a poslední díl filmové série Bláznivá střela, která vznikla na motivy televizního seriálu Policejní […] Posted in Speciály
  • Kmotr (The Godfather)25. listopadu 2022 Kmotr (The Godfather) Kmotr je americký kriminální film z roku 1972, který natočil režisér Francis Ford Coppola společně s Mariem Puzem podle stejnojmenného Puzova bestselleru z roku 1969. Ve filmu hrají Marlon […] Posted in Speciály
  • Bláznivá střela 2 a 1/2: Vůně strachu22. listopadu 2022 Bláznivá střela 2 a 1/2: Vůně strachu Bláznivá střela 2 a 1/2: Vůně strachu je americká kriminální komedie z roku 1991. Jedná se o pokračování filmu Bláznivá střela a druhým dílem filmové série Bláznivá střela. Ve filmu hraje […] Posted in Články
  • Fabelmanovi - 90 %21. listopadu 2022 Fabelmanovi - 90 % Částečně autobiografický snímek Stevena Spielberga o jeho dětství a dospívání, vyprávěný optikou mladého začínajícího filmaře. Drama o dospívání sleduje Sammyho Fabelmana (Mateo Zoryon […] Posted in Filmové recenze
  • Seriálové novinky 2020, které jste neznali: Ještě jedno pokračování21. listopadu 2022 Seriálové novinky 2020, které jste neznali: Ještě jedno pokračování Znovu se vrátím do roku 2020, který byl opravdu bohatý na nové tituly. Pokud jste během dlouhých lockdownových večerů Covid-zombie apokalypsy nestihli vše, mám tu další seznam seriálů, […] Posted in Zajímavosti
  • Hugo a jeho velký objev - 50 %20. listopadu 2022 Hugo a jeho velký objev - 50 % Režisér Martin Scorsese natočil rodinný film nominovaný na 11 Oscarů, kterým skládá poctu průkopníkům kinematografie. Hrdina jeho snímku Hugo (Asa Butterfield) žije ve 30. letech minulého […] Posted in Retro filmové recenze
  • Terminál – příběh muže, který čekal20. listopadu 2022 Terminál – příběh muže, který čekal Když se řekne jméno Steven Spielberg, každému se vybaví filmy jako E.T., Jurský park, Minority Report, případně Indiana Jonesové nebo vojín Ryan.  Po Chyť mě, když to dokážeš je tu Tom […] Posted in Retro filmové recenze
  • Bláznivá střela: Z archivů policejního oddělení20. listopadu 2022 Bláznivá střela: Z archivů policejního oddělení Bláznivá střela: Z archivů policejního oddělení  (známý také jako The Naked Gun) je americká kriminální komedie z roku 1988, kterou režíroval David Zucker a vydala společnost Paramount […] Posted in Speciály
  • Black Panther: Wakanda nechť žije: důstojná óda na krále18. listopadu 2022 Black Panther: Wakanda nechť žije: důstojná óda na krále Hvězda Black Panthera Chadwick Boseman bohužel v roce 2020 zemřel, ale jeho přítomnost se nad Black Pantherem vznáší ve velkém: Reálné paralely se táhnou celým tímto rozsáhlým a […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,04409 s | počet dotazů: 258 | paměť: 61672 KB. | 26.11.2022 - 13:58:00