Šikmá, rovná nebo špičatá: jaká pinzeta je pro vás ta pravá?

tweezers 3297241 1920


Není pin­ze­ta jako pin­ze­ta. Liší se pře­de­vším svým tva­rem a vybrat si tu správ­nou není mnoh­dy tak jed­no­du­ché, jak se mož­ná na prv­ní pohled zdá. Bez pin­ze­ty se žád­ná žena či dív­ka neo­be­jde, pou­ží­vá­me ji při vytr­há­vá­ní obo­čí, někte­ré z nás na její pomoc sází i v pří­pa­dě, kdy si napří­klad apli­ku­ji umě­lé řasy.

A co vy? Máte jas­no v tom, kte­rá pin­ze­ta je prá­vě pro vás ta pra­vá?

Jaká pinzeta je ta nej? Čtěte a vybírejte!

Co se pin­zet týče, je jich hned něko­lik. O tom se může­te pře­svěd­čit sami, sta­čí zajít do kte­ré­ko­li dro­ge­rie, kde ten­to sor­ti­ment nabí­zí a mož­ná i vám půjde z pes­t­ré nabíd­ky hla­va kolem. Jestliže stá­le ješ­tě nemá­te jas­no, kte­rá pin­ze­ta je ide­ál­ní, nebo pokud jste si až do této chví­le mys­le­li, že je to vlast­ně úpl­ně jed­no, pak si urči­tě nenech­te ujít násle­du­jí­cí řád­ky.

Šikmé pinzety

Jako prv­ní zmí­ní­me šik­mé pin­ze­ty, kte­ré jsou vhod­né pře­de­vším pro trhá­ní obo­čí. Pakliže si obo­čí upra­vu­je­te sami doma, sáh­ně­te jed­no­znač­ně po této pin­ze­tě, se kte­rou vám to půjde jako po más­le.

Rovné pinzety

Rovné pin­ze­ty jsou vhod­né pro pří­pad, kdy potře­bu­je­te zachy­tit více­ro chloup­ků naráz. Po této pin­ze­tě by měly sáh­nout ženy, kte­ré si napří­klad s pomo­cí pin­ze­ty upra­vu­jí oblast bikin, pří­pad­ně oblast intim­ních par­tií.

Špičaté pinzety

Pokud máte pro­blém se zarůs­ta­jí­cí­mi chloup­ky, nemů­že­te si poří­dit lep­ší­ho pomoc­ní­ka, než­li prá­ce špi­ča­tou pin­ze­tu. Díky ní zlo­bi­vé chloup­ky snad­no a rych­le vytrh­ne­te a zba­ví­te se tak nepří­jem­né boles­ti­vos­ti a zarud­nu­tí.

Redaktor webu Dnešnímóda.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,83198 s | počet dotazů: 224 | paměť: 46421 KB. | 19.01.2021 - 08:44:44