Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Signál – další český film, o kterém divák neví, co si o něm má myslet

Signál – další český film, o kterém divák neví, co si o něm má myslet

Signal
Signal
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Čekám na kome­dii a ona z plát­na nepři­chá­zí a tak čekám dál… mar­ně. Ve vol­né parafrá­zi na ústřed­ní stej­no­jmen­nou píseň sku­pi­ny Nightwork k nové­mu fil­mu tepr­ve čty­ři­a­dva­ce­ti­le­té­ho reži­sé­ra Tomáše Řehořka Signál, shr­nu­ji svá oče­ká­vá­ní a zkla­má­ní z dal­ší čes­ké pre­mi­é­ry letoš­ní­ho roku. Marketingová kam­paň se totiž sna­ži­la divá­ky nalá­kat na zába­vu, hvězd­né tuzem­ské herec­ké obsa­ze­ní, roz­ju­cha­ně zavá­dě­jí­cí pla­kát a slib­ný scé­nář talen­to­va­né­ho Marka Epsteina. Jenže nako­nec je to všech­no tako­vý malý chyt­rý pod­raz, přes­ně jako pro­du­cen­tem a dis­tri­bu­to­rem původ­ně inze­ro­va­ná kome­di­ál­ní záplet­ka sním­ku, kte­rá sází pře­de­vším na lid­skou cham­ti­vost a tou­hu pře­chyt­ra­čit sou­se­dy.

Nebát se, okrást, ošukat a rychle vypadnout - to je heslo, kterým se řídí Filos a Kája.
Nebát se, okrást, ošu­kat a rych­le vypad­nout - to je hes­lo, kte­rým se řídí Filos a Kája.

Vojtěch Dyk a Kryštof Hádek hra­jí dva pod­vod­ní­ky Filose a Káju, kte­ří při­jíž­dě­jí do jed­né malé ves­nič­ky Zálesí, kde údaj­ně mají vyti­po­vat nej­vhod­něj­ší poze­mek pro výstav­bu vysí­la­če mobil­ní­ho ope­rá­to­ra. Ve sku­teč­nos­ti ale jenom chtě­jí z ves­ni­ča­nů vyta­hat úplat­ky v natu­rá­li­ích, peně­zích a užít si při­tom s míst­ní­mi děv­ča­ty. Předpokládají totiž správ­ně, že vidi­na zis­ku za sli­bo­va­ný nájem maji­te­li vybra­né­ho pozem­ku, roz­pou­tá mezi míst­ní­mi oby­va­te­li doslo­va závo­dy v pokry­tec­tví.

Nápaditý Epsteinův námět sli­bo­val aktu­ál­ní téma se společensko-kritickým pře­sa­hem. Ukázalo se ale, že původ­ní lát­ka měla vět­ší ambi­ce, než jen leh­kou komu­nál­ní sati­ru, ale bez smys­lu­pl­né dra­ma­tur­gie se zvrh­la jen do žánro­vě vyko­le­je­né­ho patva­ru, kte­rý sám úpl­ně nemá jas­no, o čem chce víc vypo­ví­dat. U mla­dé­ho a řeme­sl­ně bez­po­chy­by zdat­né­ho reži­sé­ra Tomáše Řehořka (kte­rý má na svůj věk za sebou už 4 celo­ve­čer­ní hra­né sním­ky) bohu­žel pla­tí, že jeho fil­my jsou jen tak dob­ré, jak kva­lit­ní jsou scé­ná­ře, pod­le kte­rých je rea­li­zu­je. A tady je asi nej­vět­ší kámen úra­zu. Ani aure­o­la výji­meč­né­ho sce­náris­ty Marka Epsteina ten­to­krát úpl­ně neza­re­zo­no­va­la, přes­to­že text Signálu je bez­po­chy­by naděj­ný, ale zda­le­ka ne dosta­ču­jí­cí. Producent Tomáš Hoffman se zřej­mě spo­ko­jil s tím, že se scé­nář umís­til v roce 2006 na 2. mís­tě v Ceně Sazky a tím by měla být jeho kva­li­ta posvě­ce­na. Bez zásad­něj­ší­ho roz­bo­ru a násled­né­ho kri­tic­ké­ho pře­pra­co­vá­ní ho tak pou­ze ode­vzdal zruč­né­mu Řehořkovi, kte­rý bez dra­ma­tur­gic­kých zku­še­nos­tí napl­nil nej­hor­ší oba­vy z toho, jak špat­ně lze pře­číst pří­běh. Jeho vyprá­vě­ní je tedy po tech­nic­ké strán­ce sice efekt­ní, ale z hle­dis­ka obsa­hu vyprázd­ně­né a zou­fa­le hle­da­jí­cí ideu, o kte­rou by se moh­lo opřít.

Přitom nechy­bě­lo mno­ho a moh­li jsme se dívat na sou­čas­nou vari­a­ci „Revizora“ nebo „U nás v Kocourkově“. Hlavní pro­blém je zako­pán v samot­né dra­ma­tic­ké výstav­bě a jed­not­li­vých cha­rak­te­rech. Zvyknul jsem si už, že část sou­čas­ných tvůr­ců dnes zce­la zre­zig­no­va­la na jaké­ko­liv klad­né hod­no­ty, kte­ré by se, ale­spoň v zábles­cích, pro­mí­ta­ly do někte­rých hrdi­nů; tzv. syn­drom „blbé nála­dy“ ostat­ně pro­stou­pil atmo­sfé­ry hned něko­li­ka tuzem­ských fil­mů loň­ské sezó­ny. Signál je v tom­to pohle­du napros­to depri­mu­jí­cí, pro­to­že nám před­klá­dá celou plejá­du morál­ně zde­vas­to­va­ných postav. Jak ústřed­ní dvo­ji­ce (Dyk s Hádkem), tak prak­tic­ky i všich­ni roze­hra­ní ves­ni­ča­né lžou, pod­vá­dě­jí jeden dru­hé­ho a jsou jak­se­pat­ří nena­syt­ní. Epstein si s Řehořkem na sebe upletli bič, pro­to­že roze­hrá­li desít­ku cha­rak­te­rů, kte­ré se ale ve výsled­ku od sebe liší pou­ze posta­ve­ním ve ves­ni­ci a mírou typic­kých zna­ků buran­ské­ho cho­vá­ní – obtloust­lý pro­spě­chář­ský sta­ros­ta (Norbert Lichý), násil­nic­ký pový­še­nec­ký stat­kář (Karel Roden), zamin­d­rá­ko­va­ný vyku­tá­le­ný hos­tin­ský (Bolek Polívka), býva­lým reži­mem ublí­že­ný fyzik v důcho­dě (Jiří Menzel) a tak bychom moh­li pokra­čo­vat ješ­tě dále k méně výraz­něj­ším typům. Pro divá­ka je tak obtíž­né iden­ti­fi­ko­vat se s někte­rým z pro­ta­go­nis­tů (obá­vám se, že tolik sebe­kri­tič­nos­ti v sobě má asi jen málo­kdo, aby si při­znal, že tím de fac­to auto­ři chtě­jí pou­ká­zat na to, že my všich­ni jsme tako­vé malé čes­ké svi­ně). Publikum tedy zůstá­vá v pozi­ci pasiv­ní­ho pozo­ro­va­te­le toho­to obskur­ní­ho panop­ti­ka naru­še­ných lidi­ček a špí­ny, ve kte­ré se roch­ní a pod­ko­pá­va­jí vzá­jem­ně.

Osobně si mys­lím, že tím si v pod­sta­tě tvůr­ci pod sebou pod­ře­za­li větev. Zrezignovali tím vědo­mě na jaký­ko­liv smys­lu­pl­ně vysta­vě­ný dra­ma­tic­ký oblouk, kde bychom se moh­li dočkat potres­tá­ní, pro­zře­ní či vůbec posu­nu někte­ré z hlav­ních postav. Nic tako­vé­ho se ovšem ve fil­mu nesta­ne. Kája a Filos vez­mou všech­ny hákem, ale nemá to pro ně žád­ný význam. Své cho­vá­ní nejsou sto pře­hod­no­tit, tepr­ve až se sta­nou štvan­ci před roz­zu­ře­ný­mi ves­ni­ča­ny, kte­ří je chtě­jí lyn­čo­vat, když vyjde naje­vo jejich pod­vod, uva­žu­jí o vrá­ce­ní peněz. Mimochodem ale i pod­lé­za­jí­cí oby­va­te­lé ves­nič­ky musí něco tušit dale­ko dřív, pro­to­že chlap­cům z jejich dodáv­ky ukrad­nou kola, aby snad nemoh­li plách­nout, než vyhlá­sí vítě­ze měře­ní sig­ná­lu, jehož poze­mek pak dopo­ru­čí mobil­ní­mu ope­rá­to­ro­vi. Tento motiv však zůsta­ne trestu­hod­ně nedo­hrán.

A ješ­tě jeden para­dox. Film se ode­hrá­vá v době, kdy už exis­tu­jí mobi­ly, přes­to niko­ho z ves­ni­ča­nů nena­pad­ne vyzkou­šet dostup­nost sig­ná­lu dřív, než se necha­jí napá­lit dvě­ma nedo­stu­do­va­ný­mi inže­ný­ry.

Řehořek tak pře­kva­pi­vě nato­čil Signál jako tem­ný film, kte­rý ve svém zobec­ňu­jí­cím pře­sa­hu pojed­ná­vá o totál­ním mrav­ním úpad­ku naší spo­leč­nos­ti. Hřejivě lid­ských momen­tů je sice pár v ději nazna­če­no, ale všech­ny se uká­žou být poslé­ze jen více­mé­ně odstře­di­vý­mi momen­ty, na kte­rých vyprá­vě­ní bohu­žel nesto­jí. Zvláštní při­tom je, že trpi­tel­ka­mi jsou zde pře­váž­ně ženy – hos­pod­ské­ho dce­ra (Eva Josefíková) by ráda vypadla ze zapa­dá­ko­va, ale tak nějak sou­cí­tí s tatín­kem, jehož kšeft v pohos­tin­ství kra­chu­je, ješ­tě hůře je na tom stat­ká­řo­va man­žel­ka (Kateřina Winterová) s malým potom­kem, na kte­ré se aro­gant­ní pod­ni­ka­tel a maji­tel stat­ku dopouš­tí regu­lér­ní­ho domá­cí­ho nási­lí. Pointa na závěr je tak už jen břit­kým výsmě­chem nám všem, kte­ří zřej­mě kra­de­me, ale jsme stej­ně pořád naiv­ní, pro­to­že nás pře­ve­ze býva­lý disi­dent, kte­rý nako­nec okra­de úpl­ně všech­ny a vytře nám zrak vzdo­ro­vi­tým pomní­kem.

Rozpaky budi­lo i sle­do­vá­ní her­ců, kte­ré Řehořek bohu­žel nezvlá­dl uko­čí­ro­vat, tak­že jsme se sta­li nechtě­ný­mi svěd­ky dal­ší ukáz­ky herec­ké ška­tul­ky roz­pol­ce­né­ho Karla Rodena, bon­vi­ván­ské neo­ma­le­nos­ti Norberta Lichého, „bobu­lov­ské“ bez­rad­nos­ti Kryštofa Hádka, sty­li­zo­va­né topor­nos­ti Vojtěcha Dyka i jiných. Bodejť by netá­pa­li, když jejich cha­rak­te­ry postrá­da­jí vývoj a násled­né vzta­ho­vé moti­va­ce. U Formana kdy­si v Hoří, má panen­ko! zafun­go­val prvek auten­ti­ci­ty díky natur­š­či­kům. V Signálu je to trap­né defi­lé popu­lár­ních tvá­ří, kte­rým ale jejich pokus o civil­ní polo­hu ve sním­ku jenom stě­ží uvě­ří­te. Nezbývá tedy, než dou­fat, že Marek Epstein bude mít ve své budou­cí sce­náris­tic­ké prá­ci ved­le sebe oprav­du zdat­né­ho partnera-dramaturga, a že Tomáš Řehořek bude mít štěs­tí, že mu pak tak­to vypi­lo­va­ný scé­nář svě­ří osví­ce­něj­ší pro­du­cent, kte­rý bude přes­ně vědět, jaký film chce vlast­ně nato­čit a divá­kům pro­mí­tat.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
 • Lidice - Je to silný příběh o lidech z jedné vesnice.9. června 2020 Lidice - Je to silný příběh o lidech z jedné vesnice. Film mě nezklamal a nabídnul příběhy, které jsem tak docela neznala.František Šíma, který je nevěrný své invalidní ženě se sousedkou a v roztržce zabije svého syna. Následuje vězení a […] Posted in Retro filmové recenze
 • Lidice25. května 2022 Lidice Obtížně se mi hledá téma, které by bylo méně vděčné pro filmové zpracování, než je téma Lidic, vesnice, která se stala symbolem nacistického teroru. Ne snad proto, že by nebylo možné na […] Posted in Filmová klasika
 • Prvok, Šampón, Tečka a Karel28. července 2021 Prvok, Šampón, Tečka a Karel O FILMU Film „Prvok, Šampón, Tečka a Karel“ natočil podle svého stejnojmenného knižního hitu režisér Patrik Hartl. Čtyři kamarádi vyhlásí válku proti scvrkávání varlat a proti krizi […] Posted in Speciály
 • Prvok, Šampón, Tečka a Karel – Recenze – 50%26. července 2021 Prvok, Šampón, Tečka a Karel – Recenze – 50% Český komediálně-dramatický film Prvok, Šampón, Tečka a Karel napsal a natočil spisovatel, scenárista a divadelní a filmový režisér Patrik Hartl (Taková normální rodinka) jako adaptaci své […] Posted in Filmové recenze
 • Kajínek – příliš mnoho povyku12. července 2019 Kajínek – příliš mnoho povyku Je režijní debut herce a kaskadéra Petra Jákla ml., inspirovaný skutečným příběhem nejpopulárnějšího českého zločince posledních let, další bulvární senzací, která má jen přitáhnout […] Posted in Retro filmové recenze
 • NE/PROMLČENO - Divoké devadesátky, mafiánské popravy a skutečné zločiny, které mění osud10. srpna 2022 NE/PROMLČENO - Divoké devadesátky, mafiánské popravy a skutečné zločiny, které mění osud I přes mravenčí práci policie a vyšetřovacích týmů se někdy stává, že vrah není ani po letech dopaden. Nebo naopak po desítkách let dojde k otevření případu a na základě nových metod nebo […] Posted in Recenze knih
 • Promlčeno – Recenze – 60 %29. dubna 2022 Promlčeno – Recenze – 60 % Promlčeno je novým filmem režiséra a scenáristy Roberta Sedláčka (Rodina je základ státu, Jan Palach). Ten snímek podědil po režijním debutantovi Mirkovi Veselém, jenž coby autor námětu a […] Posted in Filmové recenze
 • Promlčeno - 60 %27. dubna 2022 Promlčeno - 60 % Radek (Karel Roden) se po téměř dvaceti letech nečekaně vrací do Čech, aby zde kontaktoval jistou Elišku (Denisa Barešová) a jednou provždy se vyrovnal se svou minulostí. V tom mu pomáhá […] Posted in Filmové recenze
 • Hellboy23. listopadu 2021 Hellboy Filmové zpracování komixu o pekelném synkovi, který se dostal na Zem a pod přezdívkou Hellboy pracuje jako agent tajné služby v oddělení pro paranormální jevy. Je rok 1944 a hitlerovské […] Posted in Retro filmové recenze
 • Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce.25. ledna 2021 Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce. Sedmnáctiletá Barbora (Anna Kameníková) je odbojná, dychtivá a svobodomyslná dívka. Raději čte, než peče. Navíc přitahuje zájem mužů. Rodiče už ji nezvládají, a tak se hledá ženich, který […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

3 komentáře

 1. Když už resyklu­je­te star­š­ší (sta­rý) člá­nek s dneš­ním datem, Nepište hned na začát­ku o LETOŠNÍM fil­mu. 1/10

 2. A ješ­tě jeden para­dox. Film se ode­hrá­vá v době, kdy už exis­tu­jí mobi­ly, přes­to niko­ho z ves­ni­ča­nů nena­pad­ne vyzkou­šet dostup­nost sig­ná­lu dřív, než se necha­jí napá­lit dvě­ma nedo­stu­do­va­ný­mi inže­ný­ry.

  Proč by si někdo poři­zo­val mobil v obci, kde není sig­nál. Vždyť i ten pod­vod­ní­ček volal mat­ce z tele­fo­ní­ho auto­ma­tu

 3. Proč by si někdo poři­zo­val mobil v obci, kde není sig­nál? Asi pro­to, že se někdy v živo­tě může ocit­nout i tam, kde sig­nál je, ne? Nebo snad máme věřit tomu, že ti lidé NIKDY neo­pouš­tí ves­ni­ci? NIKDY se nemů­žou dostat někam, kde je sig­nál a pro­to pro ně nemá smy­sl si poři­zo­vat mobil? To jako váž­ně? Ten film pros­tě nedá­vá smy­sl.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,95566 s | počet dotazů: 264 | paměť: 58440 KB. | 13.08.2022 - 14:44:48