Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Šifra mistra Leonarda

Šifra mistra Leonarda

Sifra
Sifra

Když jsem viděl kolik věcí se napsa­lo o Šifře (jak se v Cannes fil­mo­ví kri­ti­ci smá­li kvů­li výko­nu Toma Hankse atd..), nechtěl jsem o ní psát hned, ale chtěl jsem jí v sobě nechat vstře­bat a pak tepr­ve psát. Nicméně můj názor se nezmě­nil.

Od fil­mu bylo oče­ká­vá­no jak pře­kva­pí. Ano, to sice pře­kva­pil, ale ne tak jak oče­ká­vá­no bylo.

Málo koho moh­lo napad­nout, že Ron Howard nato­čí něco tak prů­měr­né­ho. Tvůrci se kni­hy drže­li, ale je jas­né, že se všech­no do fil­mu dát nemů­že. Například všech­no se musí najít a vyluš­tit hned na prv­ní pokus, poně­vadž zas tolik času ve fil­mu není. Kvůli málo času se zdá, že film bude nabi­tý a nestih­ne­te se tím pádem ani chvil­ku nudit. Abych řekl prav­du, já se nudil celou prv­ní hodi­nu, než při­šla na řadu všech­na ta vysvět­le­ní kolem Svatého grá­lu a tajem­né­ho obra­zu – Poslední veče­ře páně, ve kte­rém se skrý­vá posel­ství, kte­ré do něj ukryl sám Da Vinci.

   Pro Vás kte­ří jste nečet­li před­lo­hu, nebo film ješ­tě nemě­li mož­nost shléd­nout je to myš­len­ka, že Svatý grál jako kalich nee­xis­tu­je a je jím žena, respek­ti­ve Máří Magdaléna, kte­rá měla s Ježíšem Kristem vztah a při jeho ukři­žo­vá­ní s nim již čeka­la dítě, což zna­me­ná, že Kristus nebyl čis­tý a jeho potom­ci žijí dodnes. U spous­ty věří­cích prá­vě toto téma romá­nu Dana Browna vyvo­la­lo řadu pro­tes­tů. Brownovi nemů­že­me zapřít správ­né sáh­nu­tí po látce,vždyť oslo­vi­lo tolik lidí po celém svě­tě. Někteří berou před­lo­hu fil­mu jako skvě­lou kri­mi­nál­ku a u někte­rých to zašlo až tak dale­ko, že se sna­ží o stáh­nu­tí kni­hy z pro­de­je a fil­mu z kin, což je pod­le mě zce­la zby­teč­né. Působí snad film na lidi tak, že po když vyjdou z kina věří v to co se jim dvě a půl hodi­ny ser­ví­ro­va­lo? Nikoliv. Koneckonců všech­ny ty žalo­by a roz­ho­vo­ry v rádi­ích, dis­ku­se na inter­ne­tu apod., spí­še lidi k lát­ce láká a to se pro­je­ví také na výděl­ku fil­mu.

Celková výše roz­počtu se vyšpl­ha­la na 125 mili­o­nů dola­rů a její výdě­lek v sou­čas­né době činí něco kolem 172 mili­o­nů dola­rů. Tato výše se ale neza­kot­ví a bude ješ­tě něja­kou tu chví­li narůs­tat..  Díky jeho roz­počtu se o Da Vinci code mlu­ví jako o nej­draž­ším béč­ko­vém fil­mu 🙂

 Dále pak by Vás moh­lo zají­mat, že: 

-         prá­va na zfil­mo­vá­ní pro­dal Brown za 6 mili­o­nů dola­rů a dří­ve se pře­mýš­le­lo o námě­tu Da Vinci code jako o hlav­ní lin­ce tře­tí řady seri­á­lu 24 hodin..

-         exte­ri­é­ry a inte­ri­é­ry se natá­če­li na těch mís­tech, kde se sku­teč­ně ode­hrá­va­jí, jen  Westminsterem se sta­la katedrá­la v Lincolnu.

-         her­ci měli své scé­ná­ře na kaž­dé strán­ce ozna­če­né svým jmé­nem, aby se zame­zi­lo jeho kopí­ro­vá­ní..

-         ve fil­mu je tvr­ze­no, že Máří Magdaléna byla dce­ra krá­le Benjamina – tako­vý král ve sku­teč­nos­ti nee­xis­to­val..

-         odbor­ní­ci stu­do­va­li obraz Poslední veče­ře páně a kvů­li poško­ze­né mal­bě by nemu­se­li být všech­ny detai­ly roze­zná­ny. Prohlášení: po Kristově pra­vi­ci je muž..

-         prv­ní písem­ná zmín­ka o Převorství je z roku 1956, nemohl do něj tedy pat­řit Leonardo Da Vinci..

 

Závěrem bych chtěl napsat jen, že jak kni­ha tak film byli napsá­ny pou­ze pro poba­ve­ní, tak­že je zby­teč­né v nich hle­dat něja­ké posel­ství a tak je to potře­ba brát.. Nebo se snad Vatikán bou­ří, pro­to­že ví něco co my neví­me?


Photo © Sony Pictures Entertainment


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

 • Šifra mistra Leonarda11. června 2022 Šifra mistra Leonarda Moc dlouho netrvalo a jedna z nejkontroverznějších knih poslední doby se dočkala své filmové podoby. Převést na plátno příběh o tom, jak Ježíš Kristus s Máří Magdalenou dítě měl, rozhodl […] Posted in Retro filmové recenze
 • Šifra mistra Leonarda (POP ART Steelbook)28. února 2016 Šifra mistra Leonarda (POP ART Steelbook) Co pak si pustit večer na domácí televizi? Tak třeba film, který je podle knihy. Šifra mistra Leonarda má nové vydání, pěkně plechové a hodící se do sbírky. Toto nové vydání přináší […] Posted in Filmové recenze
 • Solo: Star Wars Story4. června 2021 Solo: Star Wars Story Druhá odbočka světa Star Wars nás konečně provede zákoutími šťastných a smolných okamžiků Hana Sola. Jak se syčák Han seznámil se svým kopilotem Chewbaccou? Kdy a za jakých okolností […] Posted in Retro filmové recenze
 • Inferno - Tentokrát také o smrtícím globálnímu spiknutí!10. května 2021 Inferno - Tentokrát také o smrtícím globálnímu spiknutí! Šifra mistra Leonarda před patnácti lety byla nejlepší adaptací, co se od spisovatele knih plných konspirací čekalo. Andělé a démoni tři roky po prvním díle pokračovali v zavedeném tématu. […] Posted in Retro filmové recenze
 • Elvis – Recenze – 90 %27. června 2022 Elvis – Recenze – 90 % Životní portrét Elvise Presleyho se dočkal významného filmového zpracování naposledy v roce 1979, kdy jej coby televizně vyhlížející a nepříliš záživný životopisný projekt natočil s Kurtem […] Posted in Filmové recenze
 • Elvis - 80 %21. června 2022 Elvis - 80 % Složitá dynamika mezi Elvisem Presleym (Austin Butler) a jeho manažerem, plukovníkem Tomem Parkerem (Tom Hanks), která trvá více než 20 let, od Presleyho vzestupu ke slávě až po jeho […] Posted in Filmové recenze
 • Soudce Dredd26. dubna 2022 Soudce Dredd Soudce Dredd je americký akční sci-fi film z roku 1995 natočený podle stejnojmenného komiksu 2000 AD. Režíroval ho Danny Cannon a v hlavní roli se představil Sylvester Stallone, strážce […] Posted in Speciály
 • Amélie z Montmartru19. dubna 2022 Amélie z Montmartru Asi není třeba nějak zvlášť představovat dílo, které pobralo spoustu různých ocenění a bylo vyhlášeno nejlepším filmem za rok 2001. Pro mě se rozhodně jedná o neopakovatelný […] Posted in Retro filmové recenze
 • Magická hlubina15. března 2022 Magická hlubina Magická hlubina je francouzsko-italský film, na jehož scénáři, koprodukci a režii se podílel Luc Besson, který byl uveden do kin v roce 1988. Tento generační film je volně založen na […] Posted in Speciály
 • Monty Python a Svatý Grál10. března 2022 Monty Python a Svatý Grál Seriál o Monty Pythonovi, díl 3/3. Tak by se dala nazvat tahle recenze. Svatý Grál ale rozhodně nelze brát jako Last, But Not Least... je to film jako hrom a při sledování některých […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

5 komentářů

 1. jest­li se někdo nudil je to jeho věc....pro mě je to doce­la zají­ma­vý vhled do sym­bo­lis­mu a mož­ná i tro­chu okul­tis­mu. Je jas­né, že main­stre­a­mo­vé­mu pub­li­ku to v pod­sta­tě nic neřek­ne ale pokud jste logic­ky uva­žu­jí­cí člo­věk, kte­rý doká­že o někte­rých věcech aspoň tro­chu zapo­chy­bo­vat je to dob­ré “ dílo“ ostat­ně, proč by to tak nějak nemoh­lo být? Ono kříž taky nevy­mys­le­li sta­ří Římané ale Egypťané jako Anch, sym­bol živo­ta už asi víte, proč Římané kři­žo­va­li. Nabízí urči­té kon­sek­ven­ce, Který hrá­čům onli­ne her, cti­te­lů aso­ci­ál­ních sítí a cha­bé­ho pově­do­mí o his­to­rii nic neří­ká.

  1. Tak pokud jste aspoň tro­chu rozum­ný člo­věk, kte­rý má základ­ní zna­los­ti o his­to­rii, tak bys­te tu kni­hu vyho­dil do ohně. 99% „fak­tů“, kte­ré tato kni­ha pre­zen­tu­je, jsou buď zce­la smýš­le­né, ane­bo vznik­ly pře­krou­ce­ním prav­dy a když vez­me­te v potaz, že autor stá­le opa­ko­val, že 99% kni­hy je prav­di­vé, a že jedi­ná fik­ce jsou ty dané hlav­ní posta­vy, je to vcel­ku šoku­jí­cí. Několik kri­ti­ků po vydá­ní této kni­hy, napsa­lo celou kni­hu, kde jí roze­bí­rá­jí a jejich závěr je ten, že tako­vá odchyl­ka od prav­dy moh­la vznik­nout pou­ze záměr­ně, a že autor agre­siv­ně a cíle­ně úto­čí na křes­ťan­skou víru. Suma sumá­rum, autor je zakom­ple­xo­va­ný ate­is­ta, kte­rý si sna­žil vylé­čit své „min­d­rá­ky“ pomo­cí sepsá­ní toho­to kusu odpa­du, kte­rý nej­spí­še oko­pí­ro­val od jiných, již sepsa­ných romá­nů.

   1. Autor nikdy netvr­dil, že 99% je prav­da. Je to autor­ská licen­ce, pou­ze pří­běh, kte­rý si vzal inspi­ra­ci v někte­rých udá­los­tech a oso­bách (napří­klad posta­va dědeč­ka vol­ně inspi­ro­va­ná kdy­si žijí­cím člo­vě­kem), a upra­vil je k potře­bě vyprá­vě­ní. To auto­ři dělá­va­jí, od toho kni­hy jsou. A to pone­chám stra­nou to, že v tom­to pří­pa­dě jsou fak­ta samot­ná dost dis­ku­ta­bil­ní, když vez­mu v potaz, čeho se námět týká. Pokud, dle Vás, či jiných, autor cíle­ně úto­čí na víru, má k tomu plné prá­vo, pro­to­že už neži­je­me v době, kdy se za to upa­lo­va­lo. Naštěstí, i když věřím tomu, že někte­ří míru­mi­lov­ní násle­dov­ní­ci by se rádi vrá­ti­li ke sta­rým pořád­kům.

 2. To že vy jste se nudil, je jen a jen váš názor, nála­da, pohled. Já tře­ba ten­to film milu­ji a jsem fas­ci­no­vá­na výko­nem T.H. a námě­tem fil­mu.

 3. Souhlasím s Danou,jenom bych dodal,že se mi líbí všech­ny tři nato­če­né fil­my a rád se na ně podí­vám zas a zas

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,28093 s | počet dotazů: 270 | paměť: 56838 KB. | 02.07.2022 - 05:09:08