Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Šifra mistra Leonarda

Šifra mistra Leonarda

Sifra

Když jsem viděl kolik věcí se napsa­lo o Šifře (jak se v Cannes fil­mo­ví kri­ti­ci smá­li kvů­li výko­nu Toma Hankse atd..), nechtěl jsem o ní psát hned, ale chtěl jsem jí v sobě nechat vstře­bat a pak tepr­ve psát. Nicméně můj názor se nezmě­nil.

Od fil­mu bylo oče­ká­vá­no jak pře­kva­pí. Ano, to sice pře­kva­pil, ale ne tak jak oče­ká­vá­no bylo.

Málo koho moh­lo napad­nout, že Ron Howard nato­čí něco tak prů­měr­né­ho. Tvůrci se kni­hy drže­li, ale je jas­né, že se všech­no do fil­mu dát nemů­že. Například všech­no se musí najít a vyluš­tit hned na prv­ní pokus, poně­vadž zas tolik času ve fil­mu není. Kvůli málo času se zdá, že film bude nabi­tý a nestih­ne­te se tím pádem ani chvil­ku nudit. Abych řekl prav­du, já se nudil celou prv­ní hodi­nu, než při­šla na řadu všech­na ta vysvět­le­ní kolem Svatého grá­lu a tajem­né­ho obra­zu – Poslední veče­ře páně, ve kte­rém se skrý­vá posel­ství, kte­ré do něj ukryl sám Da Vinci.

   Pro Vás kte­ří jste nečet­li před­lo­hu, nebo film ješ­tě nemě­li mož­nost shléd­nout je to myš­len­ka, že Svatý grál jako kalich nee­xis­tu­je a je jím žena, respek­ti­ve Máří Magdaléna, kte­rá měla s Ježíšem Kristem vztah a při jeho ukři­žo­vá­ní s nim již čeka­la dítě, což zna­me­ná, že Kristus nebyl čis­tý a jeho potom­ci žijí dodnes. U spous­ty věří­cích prá­vě toto téma romá­nu Dana Browna vyvo­la­lo řadu pro­tes­tů. Brownovi nemů­že­me zapřít správ­né sáh­nu­tí po látce,vždyť oslo­vi­lo tolik lidí po celém svě­tě. Někteří berou před­lo­hu fil­mu jako skvě­lou kri­mi­nál­ku a u někte­rých to zašlo až tak dale­ko, že se sna­ží o stáh­nu­tí kni­hy z pro­de­je a fil­mu z kin, což je pod­le mě zce­la zby­teč­né. Působí snad film na lidi tak, že po když vyjdou z kina věří v to co se jim dvě a půl hodi­ny ser­ví­ro­va­lo? Nikoliv. Koneckonců všech­ny ty žalo­by a roz­ho­vo­ry v rádi­ích, dis­ku­se na inter­ne­tu apod., spí­še lidi k lát­ce láká a to se pro­je­ví také na výděl­ku fil­mu.

Celková výše roz­počtu se vyšpl­ha­la na 125 mili­o­nů dola­rů a její výdě­lek v sou­čas­né době činí něco kolem 172 mili­o­nů dola­rů. Tato výše se ale neza­kot­ví a bude ješ­tě něja­kou tu chví­li narůs­tat..  Díky jeho roz­počtu se o Da Vinci code mlu­ví jako o nej­draž­ším béč­ko­vém fil­mu 🙂

 Dále pak by Vás moh­lo zají­mat, že: 

-         prá­va na zfil­mo­vá­ní pro­dal Brown za 6 mili­o­nů dola­rů a dří­ve se pře­mýš­le­lo o námě­tu Da Vinci code jako o hlav­ní lin­ce tře­tí řady seri­á­lu 24 hodin..

-         exte­ri­é­ry a inte­ri­é­ry se natá­če­li na těch mís­tech, kde se sku­teč­ně ode­hrá­va­jí, jen  Westminsterem se sta­la katedrá­la v Lincolnu.

-         her­ci měli své scé­ná­ře na kaž­dé strán­ce ozna­če­né svým jmé­nem, aby se zame­zi­lo jeho kopí­ro­vá­ní..

-         ve fil­mu je tvr­ze­no, že Máří Magdaléna byla dce­ra krá­le Benjamina – tako­vý král ve sku­teč­nos­ti nee­xis­to­val..

-         odbor­ní­ci stu­do­va­li obraz Poslední veče­ře páně a kvů­li poško­ze­né mal­bě by nemu­se­li být všech­ny detai­ly roze­zná­ny. Prohlášení: po Kristově pra­vi­ci je muž..

-         prv­ní písem­ná zmín­ka o Převorství je z roku 1956, nemohl do něj tedy pat­řit Leonardo Da Vinci..

 

Závěrem bych chtěl napsat jen, že jak kni­ha tak film byli napsá­ny pou­ze pro poba­ve­ní, tak­že je zby­teč­né v nich hle­dat něja­ké posel­ství a tak je to potře­ba brát.. Nebo se snad Vatikán bou­ří, pro­to­že ví něco co my neví­me?


Photo © Sony Pictures Entertainment


 • Šifra mistra Leonarda (POP ART Steelbook)28. února 2016 Šifra mistra Leonarda (POP ART Steelbook) Co pak si pustit večer na domácí televizi? Tak třeba film, který je podle knihy. Šifra mistra Leonarda má nové vydání, pěkně plechové a hodící se do sbírky. Toto nové vydání přináší […] Posted in Filmové recenze
 • Solo: Star Wars Story4. června 2021 Solo: Star Wars Story Druhá odbočka světa Star Wars nás konečně provede zákoutími šťastných a smolných okamžiků Hana Sola. Jak se syčák Han seznámil se svým kopilotem Chewbaccou? Kdy a za jakých okolností […] Posted in Retro filmové recenze
 • Inferno - Tentokrát také o smrtícím globálnímu spiknutí!10. května 2021 Inferno - Tentokrát také o smrtícím globálnímu spiknutí! Šifra mistra Leonarda před patnácti lety byla nejlepší adaptací, co se od spisovatele knih plných konspirací čekalo. Andělé a démoni tři roky po prvním díle pokračovali v zavedeném tématu. […] Posted in Retro filmové recenze
 • Auta15. července 2021 Auta Dám vám hádanku: není to příliš originální, obyčejní hrdinové, a přesto je to podívaná plná překvapení. Co to je? Je to film od Pixaru s názvem Auta, ve kterém kromě aut téměř neuvidíte […] Posted in Retro filmové recenze
 • Atlas mraků - Chceme stále víc a ničíme se sami12. července 2021 Atlas mraků - Chceme stále víc a ničíme se sami Spojení zcela odlišných tvůrčích osobností jakými jsou Tom Tykwer a (dnes už) ségry Andy a Lana Wachowští je na první pohled celkem riskantní, zvlášť v případě, že mají na plátna převést […] Posted in Retro filmové recenze
 • Univerzita pro příšerky12. července 2021 Univerzita pro příšerky Jednooký Mike Wazowski se na jedné školní exkurzi do továrny Příšerky s.r.o. doslova nadchne pro práci strašidla. Ve třídě sice nepatří mezi oblíbence, ale jeho chuť do života to nijak […] Posted in Retro filmové recenze
 • Godzilla12. července 2021 Godzilla Málokdy na filmy chodím dvakrát. Myslím, že většina filmů je udělaná na první shlédnutí a dost. Jinými slovy -- totéž znovu je ztráta času. Na Godzillu jsem šel dvakrát, dvě představení za […] Posted in Retro filmové recenze
 • WandaVision5. července 2021 WandaVision Streamovací služba Disney+ dorazila na americký trh v listopadu roku 2019. Platforma, jejíž popularita každým měsícem roste, zahrnuje tvorbu produkovanou studii Walt Disney Studios a Walt […] Posted in TV Recenze
 • Mission: Impossible - První díl z Oktalogie.25. května 2021 Mission: Impossible - První díl z Oktalogie. Agent IMF Ethan Hunt (Tom Cruise) byl nařčen z toho, že zradil svou agenturu a prodal přísně tajné informace. Hunt je tak nucen závodit s časem, aby dokázal svou nevinu… a odhalil […] Posted in Retro filmové recenze
 • Andělé a démoni5. května 2021 Andělé a démoni Církev, ač nechtěně, svým bojkotujícím postojem vyvolala masovou vlnu zájmu u katolického obecenstva, jež mělo chuť nahlédnout pod roušku citlivých událostí okolo náboženských faktů, které […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

5 komentářů

 1. jest­li se někdo nudil je to jeho věc....pro mě je to doce­la zají­ma­vý vhled do sym­bo­lis­mu a mož­ná i tro­chu okul­tis­mu. Je jas­né, že main­stre­a­mo­vé­mu pub­li­ku to v pod­sta­tě nic neřek­ne ale pokud jste logic­ky uva­žu­jí­cí člo­věk, kte­rý doká­že o někte­rých věcech aspoň tro­chu zapo­chy­bo­vat je to dob­ré “ dílo“ ostat­ně, proč by to tak nějak nemoh­lo být? Ono kříž taky nevy­mys­le­li sta­ří Římané ale Egypťané jako Anch, sym­bol živo­ta už asi víte, proč Římané kři­žo­va­li. Nabízí urči­té kon­sek­ven­ce, Který hrá­čům onli­ne her, cti­te­lů aso­ci­ál­ních sítí a cha­bé­ho pově­do­mí o his­to­rii nic neří­ká.

  1. Tak pokud jste aspoň tro­chu rozum­ný člo­věk, kte­rý má základ­ní zna­los­ti o his­to­rii, tak bys­te tu kni­hu vyho­dil do ohně. 99% „fak­tů“, kte­ré tato kni­ha pre­zen­tu­je, jsou buď zce­la smýš­le­né, ane­bo vznik­ly pře­krou­ce­ním prav­dy a když vez­me­te v potaz, že autor stá­le opa­ko­val, že 99% kni­hy je prav­di­vé, a že jedi­ná fik­ce jsou ty dané hlav­ní posta­vy, je to vcel­ku šoku­jí­cí. Několik kri­ti­ků po vydá­ní této kni­hy, napsa­lo celou kni­hu, kde jí roze­bí­rá­jí a jejich závěr je ten, že tako­vá odchyl­ka od prav­dy moh­la vznik­nout pou­ze záměr­ně, a že autor agre­siv­ně a cíle­ně úto­čí na křes­ťan­skou víru. Suma sumá­rum, autor je zakom­ple­xo­va­ný ate­is­ta, kte­rý si sna­žil vylé­čit své „min­d­rá­ky“ pomo­cí sepsá­ní toho­to kusu odpa­du, kte­rý nej­spí­še oko­pí­ro­val od jiných, již sepsa­ných romá­nů.

   1. Autor nikdy netvr­dil, že 99% je prav­da. Je to autor­ská licen­ce, pou­ze pří­běh, kte­rý si vzal inspi­ra­ci v někte­rých udá­los­tech a oso­bách (napří­klad posta­va dědeč­ka vol­ně inspi­ro­va­ná kdy­si žijí­cím člo­vě­kem), a upra­vil je k potře­bě vyprá­vě­ní. To auto­ři dělá­va­jí, od toho kni­hy jsou. A to pone­chám stra­nou to, že v tom­to pří­pa­dě jsou fak­ta samot­ná dost dis­ku­ta­bil­ní, když vez­mu v potaz, čeho se námět týká. Pokud, dle Vás, či jiných, autor cíle­ně úto­čí na víru, má k tomu plné prá­vo, pro­to­že už neži­je­me v době, kdy se za to upa­lo­va­lo. Naštěstí, i když věřím tomu, že někte­ří míru­mi­lov­ní násle­dov­ní­ci by se rádi vrá­ti­li ke sta­rým pořád­kům.

 2. To že vy jste se nudil, je jen a jen váš názor, nála­da, pohled. Já tře­ba ten­to film milu­ji a jsem fas­ci­no­vá­na výko­nem T.H. a námě­tem fil­mu.

 3. Souhlasím s Danou,jenom bych dodal,že se mi líbí všech­ny tři nato­če­né fil­my a rád se na ně podí­vám zas a zas

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,30110 s | počet dotazů: 262 | paměť: 55255 KB. | 26.07.2021 - 17:36:32