Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Šifra mistra Leonarda

Šifra mistra Leonarda

Sifra

Když jsem viděl kolik věcí se napsa­lo o Šifře (jak se v Cannes fil­mo­ví kri­ti­ci smá­li kvů­li výko­nu Toma Hankse atd..), nechtěl jsem o ní psát hned, ale chtěl jsem jí v sobě nechat vstře­bat a pak tepr­ve psát. Nicméně můj názor se nezmě­nil.

Od fil­mu bylo oče­ká­vá­no jak pře­kva­pí. Ano, to sice pře­kva­pil, ale ne tak jak oče­ká­vá­no bylo.

Málo koho moh­lo napad­nout, že Ron Howard nato­čí něco tak prů­měr­né­ho. Tvůrci se kni­hy drže­li, ale je jas­né, že se všech­no do fil­mu dát nemů­že. Například všech­no se musí najít a vyluš­tit hned na prv­ní pokus, poně­vadž zas tolik času ve fil­mu není. Kvůli málo času se zdá, že film bude nabi­tý a nestih­ne­te se tím pádem ani chvil­ku nudit. Abych řekl prav­du, já se nudil celou prv­ní hodi­nu, než při­šla na řadu všech­na ta vysvět­le­ní kolem Svatého grá­lu a tajem­né­ho obra­zu – Poslední veče­ře páně, ve kte­rém se skrý­vá posel­ství, kte­ré do něj ukryl sám Da Vinci.

   Pro Vás kte­ří jste nečet­li před­lo­hu, nebo film ješ­tě nemě­li mož­nost shléd­nout je to myš­len­ka, že Svatý grál jako kalich nee­xis­tu­je a je jím žena, respek­ti­ve Máří Magdaléna, kte­rá měla s Ježíšem Kristem vztah a při jeho ukři­žo­vá­ní s nim již čeka­la dítě, což zna­me­ná, že Kristus nebyl čis­tý a jeho potom­ci žijí dodnes. U spous­ty věří­cích prá­vě toto téma romá­nu Dana Browna vyvo­la­lo řadu pro­tes­tů. Brownovi nemů­že­me zapřít správ­né sáh­nu­tí po látce,vždyť oslo­vi­lo tolik lidí po celém svě­tě. Někteří berou před­lo­hu fil­mu jako skvě­lou kri­mi­nál­ku a u někte­rých to zašlo až tak dale­ko, že se sna­ží o stáh­nu­tí kni­hy z pro­de­je a fil­mu z kin, což je pod­le mě zce­la zby­teč­né. Působí snad film na lidi tak, že po když vyjdou z kina věří v to co se jim dvě a půl hodi­ny ser­ví­ro­va­lo? Nikoliv. Koneckonců všech­ny ty žalo­by a roz­ho­vo­ry v rádi­ích, dis­ku­se na inter­ne­tu apod., spí­še lidi k lát­ce láká a to se pro­je­ví také na výděl­ku fil­mu.

Celková výše roz­počtu se vyšpl­ha­la na 125 mili­o­nů dola­rů a její výdě­lek v sou­čas­né době činí něco kolem 172 mili­o­nů dola­rů. Tato výše se ale neza­kot­ví a bude ješ­tě něja­kou tu chví­li narůs­tat..  Díky jeho roz­počtu se o Da Vinci code mlu­ví jako o nej­draž­ším béč­ko­vém fil­mu 🙂

 Dále pak by Vás moh­lo zají­mat, že: 

-         prá­va na zfil­mo­vá­ní pro­dal Brown za 6 mili­o­nů dola­rů a dří­ve se pře­mýš­le­lo o námě­tu Da Vinci code jako o hlav­ní lin­ce tře­tí řady seri­á­lu 24 hodin..

-         exte­ri­é­ry a inte­ri­é­ry se natá­če­li na těch mís­tech, kde se sku­teč­ně ode­hrá­va­jí, jen  Westminsterem se sta­la katedrá­la v Lincolnu.

-         her­ci měli své scé­ná­ře na kaž­dé strán­ce ozna­če­né svým jmé­nem, aby se zame­zi­lo jeho kopí­ro­vá­ní..

-         ve fil­mu je tvr­ze­no, že Máří Magdaléna byla dce­ra krá­le Benjamina – tako­vý král ve sku­teč­nos­ti nee­xis­to­val..

-         odbor­ní­ci stu­do­va­li obraz Poslední veče­ře páně a kvů­li poško­ze­né mal­bě by nemu­se­li být všech­ny detai­ly roze­zná­ny. Prohlášení: po Kristově pra­vi­ci je muž..

-         prv­ní písem­ná zmín­ka o Převorství je z roku 1956, nemohl do něj tedy pat­řit Leonardo Da Vinci..

 

Závěrem bych chtěl napsat jen, že jak kni­ha tak film byli napsá­ny pou­ze pro poba­ve­ní, tak­že je zby­teč­né v nich hle­dat něja­ké posel­ství a tak je to potře­ba brát.. Nebo se snad Vatikán bou­ří, pro­to­že ví něco co my neví­me?


Photo © Sony Pictures Entertainment


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

5 komentářů

  1. jest­li se někdo nudil je to jeho věc....pro mě je to doce­la zají­ma­vý vhled do sym­bo­lis­mu a mož­ná i tro­chu okul­tis­mu. Je jas­né, že main­stre­a­mo­vé­mu pub­li­ku to v pod­sta­tě nic neřek­ne ale pokud jste logic­ky uva­žu­jí­cí člo­věk, kte­rý doká­že o někte­rých věcech aspoň tro­chu zapo­chy­bo­vat je to dob­ré “ dílo“ ostat­ně, proč by to tak nějak nemoh­lo být? Ono kříž taky nevy­mys­le­li sta­ří Římané ale Egypťané jako Anch, sym­bol živo­ta už asi víte, proč Římané kři­žo­va­li. Nabízí urči­té kon­sek­ven­ce, Který hrá­čům onli­ne her, cti­te­lů aso­ci­ál­ních sítí a cha­bé­ho pově­do­mí o his­to­rii nic neří­ká.

    1. Tak pokud jste aspoň tro­chu rozum­ný člo­věk, kte­rý má základ­ní zna­los­ti o his­to­rii, tak bys­te tu kni­hu vyho­dil do ohně. 99% „fak­tů“, kte­ré tato kni­ha pre­zen­tu­je, jsou buď zce­la smýš­le­né, ane­bo vznik­ly pře­krou­ce­ním prav­dy a když vez­me­te v potaz, že autor stá­le opa­ko­val, že 99% kni­hy je prav­di­vé, a že jedi­ná fik­ce jsou ty dané hlav­ní posta­vy, je to vcel­ku šoku­jí­cí. Několik kri­ti­ků po vydá­ní této kni­hy, napsa­lo celou kni­hu, kde jí roze­bí­rá­jí a jejich závěr je ten, že tako­vá odchyl­ka od prav­dy moh­la vznik­nout pou­ze záměr­ně, a že autor agre­siv­ně a cíle­ně úto­čí na křes­ťan­skou víru. Suma sumá­rum, autor je zakom­ple­xo­va­ný ate­is­ta, kte­rý si sna­žil vylé­čit své „min­d­rá­ky“ pomo­cí sepsá­ní toho­to kusu odpa­du, kte­rý nej­spí­še oko­pí­ro­val od jiných, již sepsa­ných romá­nů.

      1. Autor nikdy netvr­dil, že 99% je prav­da. Je to autor­ská licen­ce, pou­ze pří­běh, kte­rý si vzal inspi­ra­ci v někte­rých udá­los­tech a oso­bách (napří­klad posta­va dědeč­ka vol­ně inspi­ro­va­ná kdy­si žijí­cím člo­vě­kem), a upra­vil je k potře­bě vyprá­vě­ní. To auto­ři dělá­va­jí, od toho kni­hy jsou. A to pone­chám stra­nou to, že v tom­to pří­pa­dě jsou fak­ta samot­ná dost dis­ku­ta­bil­ní, když vez­mu v potaz, čeho se námět týká. Pokud, dle Vás, či jiných, autor cíle­ně úto­čí na víru, má k tomu plné prá­vo, pro­to­že už neži­je­me v době, kdy se za to upa­lo­va­lo. Naštěstí, i když věřím tomu, že někte­ří míru­mi­lov­ní násle­dov­ní­ci by se rádi vrá­ti­li ke sta­rým pořád­kům.

  2. To že vy jste se nudil, je jen a jen váš názor, nála­da, pohled. Já tře­ba ten­to film milu­ji a jsem fas­ci­no­vá­na výko­nem T.H. a námě­tem fil­mu.

  3. Souhlasím s Danou,jenom bych dodal,že se mi líbí všech­ny tři nato­če­né fil­my a rád se na ně podí­vám zas a zas

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,22982 s | počet dotazů: 251 | paměť: 53527 KB. | 27.11.2021 - 19:24:29